Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 657

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polityka spójności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
XX
Czechy, Polska, Słowacja i Węgry starają się z sobą współpracować w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4). Jednocześnie przechodziły transformację systemową i stały się członkami UE. Pomimo zbliżonych problemów, wdrażanie i efekty polityki spójności w państwach V4 okazują się mieć nie tylko podobieństwa, lecz także różnice. Dotyczy to też percepcji opinii publicznej co do efektów wsparcia. Analiza realizowanych programów polityki spójności w krajach V4 w okresie 2004-2020 pokazuje, że ich potrzeby i wyzwania stojące przed polityką spójności zaczynają się coraz bardziej różnicować. Jednak ogólne zadania i potrzeba utrzymania obecnej skali wsparcia to wspólny cel V4. Celem artykułu jest określenie, czy państwa V4 mają wspólne interesy w zakresie kształtu polityki spójności po roku 2020. Artykuł powstał w oparciu o studia literaturowe i analizę danych o wykorzystaniu środków UE w krajach V4 w latach 2005-2017(abstrakt oryginalny)
EN
The Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary are trying to cooperate with each other within the Visegrad Group (V4). They have much in common as they underwent systemic transformation and became EU members at the same time. Despite similar problems, the implementation and effects of cohesion policy in the V4 countries show not only similarities, but also differences. This also applies to the perception of public opinion about the effects of support. The analysis of the V4 experiences with cohesion in the period 2004- 2020 shows that numerous needs and challenges facing cohesion policy begin to diverge. However, general tasks and the need to maintain the current scale of support are a common goal of the V4. The purpose of the article is to determine whether V4 countries have common interests in shaping the cohesion policy after 2020. The article is based on literature studies and analysis of data on the use of EU funds in the V4 countries in 2005-2017(original abstract)
2
Content available remote Polityka spójności a obszary górskie na przykładzie programu "Alpine Space"
100%
XX
Obszary górskie ze względu na problemy rozwojowe spowodowane specyficznymi cechami geograficznymi od wielu lat stanowią przedmiot szczególnej troski polityki spójności Unii Europejskiej. Jednakże mimo podjętych działań do dziś nie udało się opracować definicji obszarów górskich i jednolitych kryteriów ich delimitacji. Artykuł posiada charakter opisowy i sprawozdawczy. Jego celami są pokazanie praktycznego podejścia Unii Europejskiej do realizacji założeń polityki spójności w regionie alpejskim na przykładzie programu "Alpine Space" oraz próba odpowiedzi na pytanie, jakie założenia polityki spójności 2014-2020 będą sprzyjać rozwojowi obszarów górskich.(abstrakt oryginalny)
EN
Mountain areas are the subject of special concerns of EU cohesion policy due to development problems caused by specific physical features. Despite many efforts all taken attempts to create uniform definition and delimitation criteria of mountain areas have failed. This article has a descriptive and reporting character. The aim of this paper is to present the practical approach of European Union towards the implementation of cohesion policy in Alpine regions and to answer the question which proposals of Cohesion Policy 2014-2020 could be particularly beneficial for mountain areas.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia wyniki analizy zróżnicowania poziomu wykorzystania środków unijnych w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez województwa Polski w okresie od stycznia 2007 r. do czerwca 2010 r. Prezentowane badania wpisują się we współczesny nurt analiz oceniających poziom wykorzystania środków unijnych w Polsce oraz badań regionalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the research is to present the statistical analysis of differentiation of Polish Nuts 2 Level Regions from the point of view of the projects carried out under the European funds. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza potencjału innowacyjnego sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego (SPOG). W artykule pokazano znaczenie innowacyjności w odniesieniu do regionów jako jednego z głównych priorytetów polityki spójności. Posługując się danymi o liczbie złożonych wniosków patentowych, przeprowadzono analizę porównawczą potencjału innowacyjnego na poziomie jednostek terytorialnych wchodzących w skład sudeckiego przygranicznego obszaru górskiego oraz krajowym. Badania wykazały, że SPOG charakteryzował się niskim poziomem innowacyjności, w szczególności w gałęziach przemysłu, które można uznać za nowoczesne. Artykuł został przygotowany w oparciu o analizę desk research danych wtórnych: raportów, sprawozdań i komunikatów oraz materiałów kartograficznych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the innovative potential of the Sudeten border mountain area. The article demonstrates that innovation is one of the main priorities of cohesion policy. Using the data on the number of submitted patent applications, a comparative analysis of the innovation potential at the level of territorial units included in the Sudeten border mountain area and at national level was carried out. Studies show that Sudeten border mountain area was characterized by a low level of innovation. The article was prepared on the basis of desk research analysis of secondary data: reports, communicates and cartographic materials(original abstract)
XX
Obserwowane procesy pogłębiania się nierówności społeczno-ekonomicznych w większości krajów, będące jednym z najważniejszych źródeł napięć na drodze do zrównoważonego rozwoju stają się wyzwaniem zarówno dla jedności społeczeństw, jak i Unii Europejskiej. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie powiązań między spójnością społeczną a nierównościami społeczno-ekonomicznymi. Artykuł jest opracowaniem przeglądowym o charakterze teoretycznym. Oceniając spójność społeczną poprzez pryzmat jej celów, a więc posiadanej przez społeczeństwo zdolności zapewnienia dobrobytu wszystkim jego członkom, minimalizowania rozbieżności między nimi i unikania polaryzacji, szczególnego znaczenia nabiera właśnie eliminacja nierówności społeczno- ekonomicznych, bowiem w dwóch z trzech aspektów odnosi się właśnie do ich ograniczania.(abstrakt oryginalny)
EN
The observed processes of the deepening of social and economic inequalities, in most countries one of the most important sources of tensions on the path to sustainable development, are becoming a challenge both for the cohesion of societies and the European Union. The aim of this study is to show the relationship between social cohesion and social and economic inequalities. The paper is a review elaboration of theoretical nature. When assessing social cohesion through the prism of its objectives, and thus the society's ability to ensure the well-being of all its members, to minimize disparities between them and to avoid polarization, it is the elimination of social and economic inequalities that gains particular importance, as it precisely addresses limiting them in two out of the three aspects.(original abstract)
XX
W uzgodnionej przez szefów państw unijnych wersji budżetu przewidziano znacznie mniejsze wsparcie na dostosowywanie i wdrażanie regulacji unijnych w nowych państwach unijnych oraz państwach aspirujących do Unii. Z ogólnej sumy 307 mld euro przeznaczonych na spójność 12 nowych państw - łącznie z mającymi zostać niebawem przyjętymi Rumunią i Bułgarią - dostanie tylko 51,4% tej kwoty. Żaden kraj nie skorzysta w ramach nowej polityki spójności bardziej niż Polska. To do nas trafi co piąte euro z wydatków strukturalnych Brukseli. W latach 2007-2013 dostaniemy 59,65 mld euro na rozwój biednych regionów. Tym samym, będziemy głównym beneficjentem pomocy Unii. (fragment tekstu)
XX
Procedury pozyskiwania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i zarządzania nimi są źródłem błędów. Ich wykrywaniem zajmuje się Trybunał Obrachunkowy, Komisja i państwa UE. ETO w corocznych sprawozdaniach przedstawia błędy oraz ocenę systemów kontroli KE i państw UE. W ostatnich sprawozdaniach ETO pojawia się zapis: Trybunał nie może wydać opinii bez zastrzeżeń co do legalności i prawidłowości rozliczeń. Konieczne są starania o skuteczne wdrażanie systemu kontroli oraz eliminowanie niedociągnięć, przede wszystkim w zakresie polityki spójności. Celem artykułu jest dyskusja nad uproszczeniem zarządzania funduszami i przedstawienie oceny efektów podejmowanych działań. Oceny TO powinny być brane pod uwagę przez instytucje państw UE zajmujące się nadzorowaniem projektów finansowanych przez fundusze UE w celu uniknięcia błędów przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Complicated procedures of obtaining and managing Structural Funds and the Cohesion Fund are the source of irregularities and errors in these processes. The European Court of Auditors, European Commission and member states' control systems deal with detecting those discrepancies. In its Annual Reports on the implementation of the EU general budget and in the other reports, the Court presents the detected errors and evaluates control mechanisms in the EU member states and the European Commission. In subsequent years the Court's reports include (in an almost unchanged version) the following statement referring, among others, to structural activities: "The Court is again not in a position to provide an unqualified opinion on the legality and regularity of underlying transactions. A greater effort is needed to implement the supervisory and control systems effectively and to address the weaknesses in the areas where payments are still materially affected by errors". In the greatest extent it relates to the cohesion policy. The aim of the paper is a short survey of the discussion about simplification, coordination and flexible management of the Structural and Cohesion Funds and opinion of the Commission and the European Court of Auditors about the effects of undertaken measures. Conclusions and recommendations contained in the last reports of these institutions show still existing problems. The recommendations should be analyzed thoroughly by the Member States' Managing and Paying Authorities supervising the projects co-financed by the European Union, which should prevent the indicated irregularities and errors in the future. (original abstract)
XX
Przyjęcie współpracy terytorialnej za cel trzeci polityki spójności UE w latach 2007-2013 stanowiło wyraz uznania istotnej roli powiązań transgranicznych w kształtowaniu obszaru Europy. Celem artykułu była analiza sieci powiązań w ramach współpracy transgranicznej na poziomie lokalnym na pograniczu polsko-słowackim. Badanie dotyczyło współpracy objętej wsparciem Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2017-2013 realizowanego w ramach EWT. Analizie poddano 109 projektów oraz 244 polskich i słowackich beneficjentów programu. Badanie wykazało, iż sieć współpracy transgranicznej jest słabo rozwinięta. Pozwoliło na identyfikację najważniejszych instytucji dla współpracy oraz jej kluczowych cech(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the recognition of its important role, European territorial cooperation since 2007 has been the third objective of the EU's cohesion policy. The aim of this paper was to identify the character of transborder co-operation on the local level in the Polish-Slovak borderland with a special focus on the transborder relations network. To this end, co-operation co-financed under Poland-Slovak Republic Cross-Border Cooperation Programme 2007- -2013 in the framework of ETC was analyzed. In this study, all realized projects and all beneficiaries, i.e. 109 projects and 244 Polish and Slovak institutions, were examined. The research revealed that the co-operation network was poorly developed. However, the most important nodes in this network were clearly visible(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia zagadnienie niepewności wynikającej z ekonomicznej nierówności państw członkowskich w Unii Europejskiej. Autor opiera się na perspektywie centro-peryferyjnej i stawia tezę, że nierówność potencjału państw i regionów w UE wynika ze zróżnicowania historycznego o charakterze społeczno-gospodarczym. Współczesny dyskurs wokół koncepcji "Europy wielu prędkości" jest próbą nadania kwestii centro-peryferyjnej w Europie konkretnych ram politycznych i instytucjonalnych. Koncepcja ta jest krytykowana w nowych krajach członkowskich UE, które obawiają się peryferyzacji i pozostają zależne od europejskiej polityki spójności. W analizie wykorzystano także ustalenia z zakresu studiów nad bezpieczeństwem ekonomicznym i rozwojem. (abstrakt oryginalny)
EN
This article examines the issue of insecurity in the European Union. The analysis is based on the centre-periphery approach with the starting hypothesis that the asymmetry of potentials in the states and regions within the European Union is a result of historical social and economic differences. Contemporary discourse on the concept called "Multi-speed Europe" is perceived as a creation of the concrete political and institutional framework for defined disparities. Therefore, this concept is criticized by the new members of the EU, which remain insecure and dependent on European cohesion policies. During my research, I have engaged several achievements of economic security and development studies.(original abstract)
XX
Dążenie do spójności stanowi podstawę polityki regionalnej Unii Europejskiej. Kolejne edycje strategii rozwojowych różnią się jednak między sobą obszarami koncentracji inwestycji.W pracy dokonano przeglądu teoretycznych modeli polityki regionalnej oraz określono główne obszary zainteresowania kolejnych strategii spójnościowych na przykładzie Polski. Za pomocą ekonometrycznego modelu interakcji przestrzennych wyznaczono przestrzenny zasięg dyfuzji bodźców rozwojowych z centrów na peryferia. Dynamiczna analiza danych dla lat 1996-2017 pozwoliła na empiryczną ocenę realizacji strategii rozwojowych w Polsce, a jej wyniki potwierdziła analiza L-momentów rozkładu przedsiębiorczości. Wyznaczono okres najwyższej skuteczności polityki spójności. Podjęto również próbę wytypowania obszarów odpowiedzialnych za brak skuteczności polityki opartej na metodologii smart.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the EU regional policy is obtaining cohesion. However, development strategies differ in terms of investment concentration. The paper presents the theoretical models of the regional policy, illustrated with a case study of Polish strategies. Using the spatial interactions model, the range of the diffusion of economic incentives was estimated. A dynamic analysis of 1996-2017 NUTS4 panel data enabled the assessment of the results of development strategies. The outcome was confirmed with the L-moments analysis of entrepreneurship distribution over time. The method covered the period of the highest efficiency of the cohesion policy. The author also made an attempt to mark out factors responsible for the failure of the smart policy in Poland.(original abstract)
XX
Spójność terytorialna jest nowym paradygmatem polityki spójności Unii Europejskiej. Pojęcie spójności terytorialnej zostało, jak dotychczas, ogólnikowo sformułowane jako zbiór zasad harmonijnego, efektywnego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego. W artykule podjęto próbę zdefiniowania spójności terytorialnej Unii na potrzeby planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz oceny znaczenia tej koncepcji dla dalszego rozwoju UE. Wykazano, że transgraniczny rozwój zintegrowany jest kluczowym elementem osiągania spójności terytorialnej Unii.(abstrakt oryginalny)
EN
Territorial cohesion is a new paradigm of the EU cohesion policy. The term of "territorial cohesion" has been defined as a set of harmonious, efficient and sustainable territorial development principles. In the article was taken an attempt to define territorial cohesion of the EU for the purpose of spatial planning and zoning a so as to assess the significance of this concept for further development of the European Union. It has been shown that cross-border integrated development is a key factor of achieving of territorial cohesion of the EU.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje główne zmiany w systemie programowania i wdrażania polityki spójności UE zapowiedziane we wnioskach legislacyjnych Komisji Europejskiej przedstawionych 6 października 2011 r. Omówienie koncentruje się na zapisach rozporządzenia podstawowego, wspólnego dla wszystkich funduszy polityki spójności, polityki rolnej i rybołówstwa i wskazuje na nowe propozycje co do: wysokości środków w ramach wieloletnich ram finansowych i sposobu ich podziału (kategorie regionów, wysokość współfinansowania), strategicznego i zintegrowanego programowania (hierarchia dokumentów programowych), koncentracji na rezultatach i efektywności (mechanizmy oceny i warunkowość), wzmocnienia wymiaru terytorialnego (narzędzia angażujące społeczności lokalne i obszary miejskie) oraz innowacyjnych instrumentów finansowych. Przygotowana przez Komisję Europejską reforma jest głęboka i wielokierunkowa. Wiele z zaproponowanych rozwiązań wymaga jednak dopracowania, a niektóre diametralnej przebudowy. Najbliższe dwa lata będą czasem trudnych negocjacji między instytucjami UE i państwami członkowskimi, ale chodzi o to, aby ich wynik w optymalny sposób zaspokajał potrzeby wszystkich szczebli zaangażowanych w realizację polityki spójności - od unijnego po lokalny. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the main changes in programming and implementation of the EU cohesion policy, as announced by the European Commission in its legislative proposals of October 2011. It is primarily based on the common regulation for structural measures in cohesion, agricultural and fisheries policies and highlights the following issues: the budget for cohesion as foreseen in the Multiannual Financial Framework and the method of allocation (categories of regions, co-financing level), strategic and integrated programming (the hierarchy of programming documents), concentration on effectiveness and results (assessment mechanisms and conditionality), territorial dimension (tools for local development and urban dimension), innovative financial instruments. The reform announced by the European Commission is deep and multidimensional. Some of the proposals need to be refined, however; others even need to be radically reconstructed. While it is true that the negotiations between the EU institutions and the EU Member States will be long-lasting (two years) and tough, the final objective should be that the needs of all levels involved in the implementation of the cohesion policy - from European to local - are met. (original abstract)
EN
A number of managerial difficulties arising from the geographical location of Poland's eastern provinces, amongst which are their trans-border and peripheral location as regards major economic centers as well as the abundance of valuable natural resources that restrict forms of economic activity, have exacerbated the threat of economic marginalization particularly in the rural areas of regions characterized by low rates of economic development. This raises the need to implement development strategies aimed at overhauling of both local and regional economic infrastructures to enable the realization of regional coherence policies both at national and EU levels. A key external factor for powering development processes in recent years has been the possibility to source EU funds to co-finance infrastructural investments aimed at ensuring both suitable living conditions as well as economic involvement.
XX
Przedstawiono istotę i ekonomiczno-kulturowe znaczenie tradycji. Omówiono doświadczenia i wyzwania dotyczące tradycji w kontekście spójności regionów Europy.
EN
The problem of the place and role of tradition in the forming of the European regional cohesion is taken up in the paper. The general aim of this research is to answer the following question: what is the influence of tradition on the regional cohesion and development especially in the current context of the global change? Firstly, the author tries to define tradition in relation to the economic and cultural background. Secondly, the meaning of cohesion in all of the EU regions is presented. The conclusion thesis of this paper is that the EU cohesion policy and its internal environment in the regions should focus more on consideration of the role of tradition and building the cohesion, especially after 2013. (original abstract)
XX
We współczesnej gospodarce UE polityka spójności odgrywa znaczącą rolę. Podstawowym jej celem jest wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, czego na tym etapie nie udało się osiągnąć. Planowane założenia polityki spójności na lata 2014-2020 ustalają podobne ogólne ramy tej polityki do obowiązujących reguł w latach 2007-2013. Zaproponowany kształt polityki spójności w wielu aspektach pozostaje sprzeczny z obecnymi przesłankami sytuacji w gospodarce światowej i UE. Z tego powodu należy dokonać głębokich zmian w planach tej polityki.
EN
In contemporary EU economy cohesion policy plays an important role. The main goal is to remove differences at a social-economic development level, which was impossible to achieve. Planning The cohesion policy principles planned for the years 2014-2020 are very similar to the ones from 2007-2013. The proposed shape of cohesion policy stays in many aspects contrary to the present situation in worldwide and UE economy. That's why it is necessary to make deep changes in the plans of this policy.
XX
Problematyka przestrzenna i współpraca w wymiarze przestrzennym nabiera coraz większego znaczenia w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Najistotniejszym dokumentem przyjętym na szczeblu wspólnotowym jest "Europejska perspektywa rozwoju przestrzennego" zaakceptowana w Poczdamie w 1999 r. Przyczyniła się ona do podjęcia szeregu inicjatyw praktycznych i zbudowania platformy informacyjnej, zbierającej i porządkującej informacje o wymiarze przestrzennym procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w Europie. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 cel trzeci: europejska współpraca terytorialna, zostanie utrzymany w dotychczasowym kształcie z kwotą 11 mld euro.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of spatial cooperation and spatial problems and disparities become more important in cohesion policy. The most important document concerning European Space is European Spatial Development Perspective. It contributed to a series of practical initiatives and to building a platform responsible for collecting and ordering information on spatial dimension in Europe. In the period 2014-2020 the third objective European Territorial Cooperation will be maintained in its present form with the amount of 11 billion euro.(original abstract)
XX
Na bazie koncepcji kapitału społecznego budowana jest polityka spójności Unii Europejskiej, która odwołuje się do solidarności, współpracy i partnerstwa w szerokim wymiarze terytorialnym i ponadnarodowym. Spójność jest bowiem zarówno celem, jak i efektem europejskiej integracji w wymiarze nie tylko politycznym i gospodarczym, ale także społecznym. Polityka spójności jest podstawą wyznaczania kierunków inwestycyjnych i podziału funduszy strukturalnych UE. Od kilkunastu już lat jest monitorowana i oceniane są jej efekty w zakresie konwergencji w rozwoju krajów członkowskich. Cele dotyczące osiągania spójności społecznej, także przez budowanie kapitału społecznego, zostały wpisane do aktualnie opracowanej polskiej strategii rozwoju kraju i rozwoju regionalnego. Przyjęto, że wspieranie rozwoju kapitału społecznego stanowi jedno spośród 11. strategicznych wyzwań przyszłego rozwoju Polski. (fragment tekstu)
EN
The report shows that material conditions are fundamental to social cohesion, particularly employment, income, health, education and housing. Relations between and within communities suffer when people lack work and endure hardship, debt, anxiety, low self-esteem, ill-health, poor skills and bad living conditions. These basic necessities of life are the foundations of a strong social fabric and important indicators of social progress. The second basic tenet of cohesion is social order, safety and freedom from fear, or "passive social relationships". Tolerance and respect for other people, along with peace and security, are hallmarks of a stable and harmonious urban society. The third dimension refers to the positive interactions, exchanges and networks between individuals and communities, or "active social relationships". Such contacts and connections are potential resources for places since they offer people and organisations mutual support, information, trust and credit of various kinds. The fourth dimension is about the extent of social inclusion or integration of people into the mainstream institutions of civil society. It also includes people's sense of belonging to a city and the strength of shared experiences, identities and values between those from different backgrounds. Lastly, social equality refers to the level of fairness or disparity in access to opportunities or material circumstances, such as income, health or quality of life, or in future life chances. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie: • wieloletnich ram finansowych i roli tego rodzaju dokumentów w programowaniu finansowym UE, • ostatecznych ustaleń w odniesieniu do WRF 2014-2020 ze wskazaniem funduszy zaplanowanych dla Polski w ramach polityki spójności, • najważniejszych zmian w polityce spójności po 2013 r. zmierzających do zwiększenia jej efektywności, • wpływu otrzymywanego przez Polskę wsparcia z tytułu polityki spójności na dynamikę i poziom PKB, • korzyści, jakie w związku z udziałem Polski w polityce spójności odnoszą kraje UE-15. (fragment tekstu)
EN
The article describes the final shape of the "Multilateral Financial Framework of the European Union 2014-2020," with particular emphasis on funding for Poland from the participation in the EU's cohesion policy, as well as the expected impact of the money on the growth of the Polish economy and regional development. The author presents the role of EU funds in closing the gap in development, in relation to the high developed countries of the European Union (the old "15"). (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych założeń Komisji Europejskiej dotyczących realizacji polityki spójności w latach 2014-2020, a także wskazanie pożądanych, z punktu widzenia polskich regionów, kierunków polityki regionalnej. (fragment tekstu)
EN
The article discuss the objectives of European cohesion policy for the period 2014- 2020. The article next presents the trends which are required in terms of stimulating the development of polish regions in the future. Regional policy in Poland is dominated by European cohesion policy. Most of the funds which finance investment projects in the regions come from the EU budget, despite the fact that European cohesion policy is supposed to be complementary, and not dominant, in relation to national policies. The challenge of Polish regional policy is to develop the kind of operating model in which participation of the country and regional governments in decision-making and financial matters is dominant. (original abstract)
20
Content available remote Poprawa spójności regionu Polski Wschodniej w warunkach integracji europejskiej
80%
XX
Potrzebę wyrównywania nierówności społeczno-gospodarczych na terytorium UE uwzględniono przy wyznaczeniu wiodących celów polityki regionalnej poprzez zapewnienie odpowiedniego systemu bodźców finansowego wsparcia zapewniających ich realizację. Dzięki temu w regionach realizowane są projekty służące pobudzeniu aktywności gospodarczej i stworzeniu dogodnych warunków życia. Szczegółowe badania stanu infrastruktury technicznej regionu Polski Wschodniej pokazały korzystne zmiany służące wzrostowi spójności wewnętrznej, ale ujawniły także potrzebę stworzenia silniejszych bodźców pobudzania rozwoju gospodarczego opartego na wewnętrznych zasobach. Planując dalsze inwestycje służące rozwojowi regionów należy uwzględnić dostosowania do zmian polityki UE określonych w strategii Europa 2020. Trzeba mieć na uwadze, że głównym zadaniem polityki spójności jest stworzenie impulsów rozwojowych i wspomaganie pierwszej fazy długofalowego rozwoju innowacyjności gospodarki regionów opóźnionych w rozwoju. Wydaje się, że tylko innowacyjne aktywizowanie potencjału wewnętrznego regionu środkami unijnymi może zapewnić wzrost konkurencyjności i harmonijny rozwój. (fragment tekstu)
EN
A number of managerial difficulties arising from the geographical location of Poland's eastern provinces, amongst which are their trans-border and peripheral location as regards major economic centers as well as the abundance of valuable natural resources that restrict forms of economic activity, have exacerbated the threat of economic marginalization particularly in the rural areas of regions characterized by low rates of economic development. This raises the need to implement development strategies aimed at overhauling of both local and regional economic infrastructures to enable the realization of regional coherence policies both at national and EU levels. A key external factor for powering development processes in recent years has been the possibility to source EU funds to co-finance infrastructural investments aimed at ensuring both suitable living conditions as well as economic involvement. (original abstract)
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.