Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modelowanie układu zabezpieczeń elektroenergetycznych dużego bloku wytwórczego
100%
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące automatyki zabezpieczeniowej bloków wytwórczych. Opisano zestaw zabezpieczeń dużego bloku wytwórczego oraz stany awaryjne pracy bloku, na które te zabezpieczenia wpływają. Opisano zamodelowany w programie PSCAD/EMTDC blok wytwórczy wraz z układem zabezpieczeń elektroenergetycznych. Zamodelowany układ odzwierciedla stanowisko laboratoryjne. Przedstawiono przykładowe wyniki badań zamodelowanego zabezpieczenia od utraty wzbudzenia generatora.
EN
Issues related to power protection of power generating units are described in the submitted paper. A set of power protection system for a large power generating unit is described, as well as emergency states of the unit's operation which are affected by these protections. A power generating unit modeled in the PSCAD/EMTDC program was described together with the power protection system. The modeled system represents a laboratory stand. Examples of tests of the modeled protection against loss of field are presented.
PL
W artykule opisano rodzaje i miejsca stosowania oraz metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych. Opisano moduł testowy Overcurrent oprogramowania Test Universe sterującego pracą testera typu CMC do automatycznego testowania funkcji zabezpieczeń nadprądowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań funkcji zabezpieczeń nadprądowych od zwarć międzyfazowych dostępnych w przekaźniku L90.
EN
The article describes the types and places of use as well as test methods for overcurrent protection functions of power relays. The Overcurrent test module of the Test Universe software controlling the CMC type tester for automatic testing of overcurrent protection functions has been described. Selected results of tests of overcurrent protection functions from short circuits available in the L90 relay are presented.
PL
W artykule opisano niekonwencjonalne przekładniki prądowe i napięciowe, które są elementami cyfrowych stacji elektroenergetycznych. Stacje te do swego działania wykorzystują standard IEC 61850. Informacje o zmierzonych przez przekładniki niekonwencjonalne wielkościach przesyłane są do urządzeń typu IED w sposób cyfrowy, a nie analogowy, jak to się odbywało w przypadku przekładników konwencjonalnych. Opisano zasady działania przekładników niekonwencjonalnych wykorzystujących takie zjawiska fizyczne jak efekt Faradaya, Halla, Pockelsa oraz cewkę Rogowskiego, dzielniki pojemnościowe. Przedstawiono wady i zalety przekładników niekonwencjonalnych.
EN
The article describes nonconventional current and voltage instrument transformers, which are elements of digital power stations. These stations use IEC 61850 standard for their operation. Information on measurements measured by nonconventional instrument transformers are sent to IED devices in a digital way, not analog, as was the case with conventional instrument transformers. The principles of operation of nonconventional transformers using such physical phenomena as the Faraday, Hall, Pockels effect and Rogowski coil, capacitive dividers are described. The advantages and disadvantages of nonconventional instrument transformers are presented.
PL
W artykule przedstawiono sposoby nastawiania wybranych funkcji zabezpieczeniowych, stosowanych w układach zabezpieczeń bloków wytwórczych. Funkcje te, z uwagi na swoją specyficzną rolę w ochronie bloku od skutków zakłóceń zewnętrznych, wymagają koordynacji z zabezpieczeniami stosowanymi w liniach napowietrznych pracujących w sieciach dystrybucyjnych 110 kV.
EN
The article presents methods of setting selected protection functions that are used in generator-transformer power units protection systems. These functions, due to their specific role in protecting the power unit from ecternal disturbances, require coordination with other protections applied in overhead lines operating in 110 kV distribution networks.
5
Content available remote Testing of LV switchgear for powering cellulose fiber breaking systems
51%
EN
The article describes an innovative low voltage switchgear for use in the pulp and paper industry. The switchgear is an innovative structure designed to supply single-phase systems with significant currents above 1 kA. The switchgear uses a special transformer with windings connected in the V system. The scope of the tests of the secondary and primary circuits of the switchgear and their selected results are presented.
PL
W artykule opisano innowacyjną rozdzielnicę niskiego napięcia do zastosowania w przemyśle celulozowo-papierniczym. Rozdzielnica stanowi innowacyjną konstrukcje przeznaczoną do zasilania jednofazowych układów o prądach przekraczających 1 kA. W rozdzielnicy zastosowano transformator specjalny z uzwojeniami połączonymi w układzie V. Przedstawiono zakres zaproponowanych, w ramach projektu badawczego, badań obwodów wtórnych i pierwotnych rozdzielnicy oraz wybrane ich wyniki.
EN
This paper aims to discuss the behavior of the proprietary real-time simulator (RTS) during testing the coordination of distance relay protections in power engineering. During the construction process of the simulator, the mapping of various dynamic phenomena occurring in the modeled part of the power system was considered. The main advantage to the solution is a lower cost of construction while maintaining high values of essential parameters, based on the generally available software environment (MATLAB/Simulink). The obtained results are discussed in detail. This paper is important from the point of view of the cost-effectiveness of design procedures, especially in power systems exploitation and when avoiding faults that result from the selection of protection relay devices, electrical devices, system operations, and optimization of operating conditions. The manuscript thoroughly discusses the hardware configuration and sample results, so that the presented real-time simulator can be reproduced by another researcher.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.