Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki ekonomiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Model ekorozwoju terenów zieleni w strategii kształtowania miasta
100%
PL
Na tle współczesnego rozumienia korzyści uzyskiwanych z prawidłowo planowanych i utrzymywanych terenów zieleni i zadrzewień w miastach oraz na tle sytuacji rozwoju miast w Polsce, omówiony został model zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) zadrzewień i terenów zieleni. Zaprezentowane zostały podstawowe czynniki niezbędne do uzyskania ekorozwoju terenów zieleni, jak zasoby drzewostanów o dobrej kondycji i inne elementy terenów zieleni, szeroka współpraca społeczności miejskiej i wszechstronne podejście do organizacji utrzymania drzew i terenów zieleni. Dla każdego z tych czynników zostały podane podstawowe kryteria i wskaźniki, jak np. wskaźnik „stopnia pokrycia koronami drzew" przydatny dla oceny stanu środowiska miejskiego. Rezultatem zastosowania przedstawionego modelu, który może być wykorzystany przez zarządy miast i gminy, jest uzyskanie maksymalnego poziomu stałych korzyści socjalnych, zdrowotnych, ekologicznych i ekonomicznych z obecności drzew i terenów zieleni w miastach.
EN
A model for the development of sustaiable urban forest and green space is presented on the background of contemporary understanding a wide range of important benefits provided by effective planning and management green space and also on the background of urban planning in Poland. The model applies three general principles of sustainability to urban forest and green space, as a requirement of the healthy tree and other vegetation resources, community-wide support and comprehensive management organization. For each of these components, there are presented criteria and indicators for environmental status assessing, as for instance „tree canopy projection" at a given point of time. Presented model can be very useful for the city hall administration and municipalities in Poland to maintain a maximum level of net social, environmental, ecological and economic benefits from sustainable urban trees and green space over time.
EN
Polska jest krajem o stosunkowo dużym potencjale rolnictwa, wyznaczonym przez warunki przyrodnicze. Jednak o stopniu jego wykorzystania, zróżnicowaniu regionalnym, a także o konkurencyjności w sposób istotny decydują również warunki organizacyjno-ekonomiczne. Na podstawie danych statystycznych GUS i badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach przedstawiono ważniejsze uwarunkowania konkurencyjności polskiego rolnictwa.
PL
The paper presents the main conditions of the competitiveness of agriculture in Poland. They were assessed from the point of view of the use of the production potential of the sector. The key sources of information were statistical data of the Central Statistical Office and the research results of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research Institute in Pulawy. It was found that a number of the natural conditions is of an objective nature. The measures aimed at increasing the competitiveness of agriculture in Poland should take into account the present state of agriculture, its intensity and specific character. They must be adjusted to the existing natural and organization-economic conditions and the specificity of the region.
PL
Kryteria przemysłowości są to graniczne parametry, którym powinna odpowiadać kopalina oraz jej złoże, aby zasoby tego złoża nadawały się do opłacalnej eksploatacji. Kryteria przemysłowości określają warunki geologiczno-górnicze eksploatacji i jakość kopaliny, wedle których określa się granice i wielkość zasobów przemysłowych. Wymagania kryteryjne wzrastają w cyklu życia projektu od studium możliwości do studium wykonalności i etapu operacyjnego. Technologiczne kryteria przemysłowości wynikają często bezpośrednio ze stanu wiedzy i techniki, natomiast pozostałe parametry kryteryjne wyznacza się z warunków ekonomicznych. Dla ich określenia definiuje się funkcję celu, poprzez zmienne charakteryzujące procesy wydobywcze i przeróbcze, przy czym niektóre z tych zmiennych są kryteriami przemysłowymi. Z tak opisanej funkcji celu, przyjmując jej graniczne wartości, możemy obliczyć parametry kryteriów przemysłowości zasobów.
EN
Industrial criteria are boundary parameters which, in order to be profitably mineable, should determine the mineral and its deposit. Industrial criteria define the geological and mining conditions of exploitation and mineral quality which are used to calculate the boundaries and the amount of industrial reserves. Criterion requirements grow up during the life cycle of the project from due diligence through feasibility study to the operational phase. Technological industrial criteria result, often directly, from the level of knowledge and know-how, while the rest of criterion parameters are set from economic conditions. Therefore the objective function is characterized by variables describing mining and concentration processes as well as the conditions of their completion, where some of those variables are the industrial criteria. Such objective function, assuming its boundary values, may be used to calculate the parameters of industrial criteria of reserves
EN
The level and quality of life is the idea that the study deals with many areas of science, among others, sociology, economics, psychology, geography. The article includes interdisciplinary topics in terms of geography. Research the level and quality of life were performed in the smallest administrative unit that is the commune. The area of research was the urban-rural commune Czchów located in the Malopolska region in the district of Brzesko. The aim of the study was to investigate an influence of economic conditions on the level and quality of life of residents of the commune Czchów and their differentiation into separate areas for the development of research. The results of the research include the development of data collected in the questionnaire interviews, the author of the article during the fieldwork. Analyzing questionnaires demonstrated the impact of the declared income households on living standards, tested quantitative methods and the absence of clear height ratio of income to assess quality of life, the study qualitative methods among the residents of isolated areas. The conclusion summary is that having more financial resources that can meet the needs of the material does not always directly translate into the quality of everyday life.
PL
Poziom i jakość życia to pojęcia, których badaniem zajmuje się wiele dziedzin nauki m.in. socjologia, ekonomia, psychologia, geografia. Artykuł obejmuje interdyscyplinarną tematykę w aspekcie geograficznym. Badania poziomu i jakości życia wykonano w najmniejszej jednostce administracyjnej jaką jest gmina. Obszarem badań była gmina miejsko-wiejska Czchów położona w województwie małopolskim w powiecie brzeskim. Celem pracy było zbadanie wpływu warunków ekonomicznych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Czchów oraz ich zróżnicowanie w wydzielonych na potrzeby opracowania obszarach badawczych. Wyniki badań obejmują opracowanie danych zebranych w wywiadach kwestionariuszowych, przez autora artykułu w trakcie badań terenowych. Analizując ankiety wykazano wpływ deklarowanego dochodu w gospodarstwach domowych na poziom życia, badanego metodami ilościowymi oraz brak wyraźnego przełożenia wysokości dochodu na ocenę jakości życia, badanej metodami jakościowymi wśród mieszkańców wydzielonych obszarów. Wnioskiem podsumowującym jest stwierdzenie, że posiadanie większych zasobów finansowych, które mogą zaspokoić potrzeby materialne nie zawsze bezpośrednio przekładają się na jakość codziennego życia.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.