Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
100%
EN
The mandatory management systems implemented since 2008 in rail transport resulting from legal requirements [1-8], very often (especially in the first years of implementing the requirements) functioned independently of the optional procedural approach - ISO standard [9-10]. Currently, the integration of requirements in both the mandatory and voluntary areas has become common practice. Legal requirements and recommendations do not define or suggest any specific form of extending the existing management systems. Regulation EC 402/2013 in Article 3 point 7 [8] defines only the obligation of interaction between systems (interfaces mean all interaction points during the system or subsystem life cycle). The publication describes the relationship between the requirements in the field of management systems currently used in the railway system resulting from legal requirements (Safety Management System - SMS) and voluntary implementations (Quality Management and Environmental Management System).
EN
The implementation of the sustainable transport policy in cities aims at finding various solutions that support the use of ‘clean energy’ in urban logistics. One of current global sustainable transport trends involves various measures related to electromobility. An example of electromobility in urban logistics is the e-car-sharing, or a short-term electric car rental. Since electric car-sharing is rather new to the transport market, operators and cities and metropolises may face various difficulties while implementing such services. Based on still operating and discontinued e-car-sharing systems, the authors analysed strengths and weaknesses of those systems with the focus on implementation and maintenance issues. The goal of the article is to determine strengths and challenges for e-car-sharing in urban logistics. The article is designed to assist stakeholders interested in the implementation of e-car-sharing. The analysis was provided under the international research project of ‘Electric travelling platform to support the implementation of electromobility in Smart Cities based on ICT applications’ funded from the National Research and Development Centre as a part of the ERA-NET CoFund Electric Mobility Europe Programme.
3
100%
EN
The mandatory management systems implemented since 2008 in rail transport resulting from legal requirements [1-8], very often (especially in the first years of implementing the requirements) functioned independently of the optional procedural approach - ISO standard [9-10]. Currently, the integration of requirements in both the mandatory and voluntary areas has become common practice. Legal requirements and recommendations do not define or suggest any specific form of extending the existing management systems. Regulation EC 402/2013 in Article 3 point 7 [8] defines only the obligation of interaction between systems (interfaces mean all interaction points during the system or subsystem life cycle). The publication describes the relationship between the requirements in the field of management systems currently used in the railway system resulting from legal requirements (Safety Management System - SMS) and voluntary implementations (Quality Management and Environmental Management System).
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
1217--1224, CD1
PL
Zrównoważony rozwój jest pojęciem, które z pewnością będzie kształtować przyszłe decyzje w obszarze transportu i zarządzania logistycznego. Coraz większa liczba badaczy dostrzega ten fakt i zwraca uwagę, że rozwój logistyki musi uwzględniać potrzeby szeroko rozumianego środowiska naturalnego. W związku z powyższym konieczne staje się opracowywanie i wdrażanie zrównoważonych koncepcji logistycznych szczególnie w miastach, gdzie żyje zdecydowana większość mieszkańców Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że wdrażanie zrównoważonych rozwiązań transportowych w miastach nie może się odbyć bez akceptacji i zaangażowania ich mieszkańców. Mieszkańcy będą musieli zmienić swoją mentalność i dotychczasowe przyzwyczajenia. Celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie jaki jest stosunek mieszkańców miasta Rzeszowa do wdrażania zrównoważonych koncepcji transportowych? Na podstawie wyników badań zaproponowano również pewne rozwiązania, w tym aspekcie.
EN
Sustainable Logistics is a concept that certainly will shape future decisions in the area of transportation and logistics management. This fact is recognized by a growing number of researchers who points out that the development of logistics must take into account the needs of a broad sense of the environment. Therefore, it becomes necessary to develop and implement sustainable logistics concepts especially in the cities, where the vast majority live in the European Union. It should be emphasized that the implementation of sustainable urban transport solutions cannot take place without the approval and involvement of their residents. Residents will have to change their mentality and previous habits. The purpose of a publication is to attempt to answer the question what is the ratio of the inhabitants of the city of Rzeszow to implement the concept of sustainable transport? Based on the results also author proposed some solutions in this regard.
EN
The paper describes the problems of urban logistics and its solutions for the efficient city service and city development. The paper presents the analysis of the main research and pilot projects in urban logistics and Polish participation in these projects. Particular attention was paid to the analysis of urban logistics best practices in the field of people, cargo and information flows in relation to the cost of their implementation. An approach to the implementation of Polish experience in urban logistics in Ukraine is presented. Sustainable urban mobility plans (SUMP) and sustainable urban logistic plans (SULP) was suggested for Ukrainian cities. Solutions for people movement and cargo flows were proposed. These solutions should be comprehensive and include transport system development strategy including SUMPs and taking into account the development of urban areas.
EN
The paper presents the issue of managing the control of vehicle traffic at crossroads by applying classical, traditional methods and a genetic algorithm. While carrying out the research, the authors indicated that genetic operators enable us to control lighting devices more efficiently by about 20% as compared to classical methods and by about 40% compared to traditional methods. Classical methods have been defined as models based on movement sensors only and the FIFO queue whereas the traditional method denotes permanent lighting cycles. Thanks to the elaborated method of controlling the traffic emission of CO2 may be decreased. The paper also indicated further directions for research on methods related to fuzzy sets, neural networks, heuristics and hybrid methods.
EN
The implementation of the sustainable transport policy in cities aims at finding various solutions that support the use of ‘clean energy’ in urban logistics. One of current global sustainable transport trends involves various measures related to electromobility. An example of electromobility in urban logistics is the e-car-sharing, or a short-term electric car rental. Since electric car-sharing is rather new to the transport market, operators and cities and metropolises may face various difficulties while implementing such services. Based on still operating and discontinued e-car-sharing systems, the authors analysed strengths and weaknesses of those systems with the focus on implementation and maintenance issues. The goal of the article is to determine strengths and challenges for e-car-sharing in urban logistics. The article is designed to assist stakeholders interested in the implementation of e-car-sharing. The analysis was provided under the international research project of ‘Electric travelling platform to support the implementation of electromobility in Smart Cities based on ICT applications’ funded from the National Research and Development Centre as a part of the ERA-NET CoFund Electric Mobility Europe Programme.
8
Content available remote Na przykładzie Berlina : Logistyczna obsługa miejskiego ruchu towarowego
100%
PL
Cele i zastosowanie koncepcji logistycznych w zarządzaniu miastem (logistyka miejska). Centra logistyczne i ich rozwój w Niemczech. Trzy centra logistyczne GVZ na obrzeżach
EN
Aims and applications of logistic concepts in urban management (urban logistics). Logistic centres and their development in Germany. Three logistic centres - GVZ in the suburbs of Berlin and their description. Sub-centres (GVS) in Berlin. Impact of logistic solutions on transport services in an agglomeration.
PL
W artykule scharakteryzowano zakres i zadania logistyki miejskiej, która stanowi narzędzie wykorzystywane do rozwiązywania problemów funkcjonowania obszarów wysoce zurbanizowanych. W części empirycznej wskazano na sposoby rozwiązywania problemów transportowych w mieście na przykładzie Warszawy. Do analizy wykorzystano „Strategię zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne".
EN
In the article a scope and tasks of the urban logistics were characterized. The urban logistics is a tool used to solve functioning problems of highly urbanized areas. In the empirical part the ways of solving transport problems in the Warsaw were pointed. For the analysis the „Strategy for sustainable development of transport system of Warsaw to 2015 and subsequent years" was used.
10
Content available remote Marketing analysis of relations for urban logistics
100%
EN
The basic conceptions of the range of relation marketing. The adjustment of relation marketing rules to the needs of analysis of city logistics system. Some examples of marketing and relation approach to some solutions from the range of urban logistics.
PL
Podstawowe koncepcje z zakresu marketingu relacji. Dostosowane zasad marketingu relacji do potrzeb analizy logistycznego systemu miasta. Przykłady marketingowo-relacyjnego spojrzenia na wybrane rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej.
PL
Współczesna logistyka, stale rosnący zakres jej zadań, nowe wyzwania w obszarze dystrybucji, zwłaszcza w obszarach miejskich, jak i pojawiające się ograniczenia wymagają nowych innowacyjnych rozwiązań. Rewolucja technologiczna stworzyła nowe możliwości, ograniczyła też w znacznym stopniu koszty związane z realizacją nawet najbardziej futurystycznych rozwiązań. Te nowe, innowacyjne rozwiązania przynoszą wiele korzyści zarówno firmom jak i indywidualnym użytkownikom, a ich zastosowanie powoli staje się koniecznością. Przykładem jest tu przedstawiona w artykule koncepcja podziemnych, zautomatyzowanych autostrad (Underground Automated Highway). Koncepcja ta i jej realizacja, może w zasadniczy sposób przyczynić się do rozwiązania wielu istotnych i trudnych problemów związanych z dystrybucją na terenach miejskich. W artykule przedstawiono również źródła i założenia tej koncepcji. Zwrócono też uwagę na zalety i zagrożenia związane z jej wdrażaniem. Wskazano też przykłady już wdrożonych rozwiązań. Ponadto, przedstawiono możliwe kierunki rozwoju tych nowoczesnych autostrad w oparciu o prowadzone badania i projekty.
EN
Present logistics issues, its growing spectrum, new good distribution challenges especially in urban areas, show a need for new innovative solutions. Technological progress has opened new opportunities, which connected with reduced costs give new possibilities for completion even some futuristic concepts. The new innovative transport solutions can be profitable for both industry and individual customers and slowly we can realize a need for their implementation. One example of these projects could be presented in the article a concept of Underground Automated Highways. Introduction of such solution can help to solve difficult goods delivery challenges in urban areas. The article presents sources and main idea of the concept. The authors analyze pros and cons of implementation of the project. Some introduced solutions for the modern highways has been presented and the directions of the development has been analyzed based on up-to-date researches and accomplishments.
12
Content available remote EVALUATION OF URBAN FREIGHT TRANSPORT MANAGEMENT MEASURES
88%
LogForum
|
2012
|
tom 8
|
nr 3
217-229
EN
Background: Problems with urban freight traffic in downtown areas emerge in parallel with the growth of motorization and changes in consumption patterns. Supply chains become more and more dependent on small and frequent deliveries. It is a problem common for most modern cities and one that requires tailor-made solutions which meet local requirements and can be extended, if necessary. Methods: An extensive literature review was conducted to obtain a comprehensive overview of existing urban freight related problems and possible solutions. The specificity of the problem required a broad approach including an analysis of many case studies from European cities and gathering the theoretical background. On this basis a general set of freight related measures was selected for evaluation. Because of the complexity of both the problem and its solutions an adequate method of evaluation was needed. The method had to be flexible and offer an understandable and manageable structure. The analytic network process (ANP) was selected for this task. It is a multi-criteria decision making method used in complex decisions, which can measure tangible and intangible factors. The author's aim was to build a sufficiently detailed model that ensures reliable results and accomplishes the goals of the main actors and of sustainable city transport policy. Results and Conclusions: The analysis showed that given the current state of development of urban freight traffic in Gdansk, the situation can be rationalised with regulatory measures. Only well balanced and carefully implemented measures have the potential to rationalize urban freight transport without disturbing the city's economic growth. They have to be prepared in advance on the basis of a continuous analysis of the urban transport system. It is important to involve all actors in the development of more advanced measures in a bottom-up planning process. Otherwise, the risk is that overly complicated solutions without a practical justification will produce counterproductive results.
PL
Konstantynów Łódzki jest częścią Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i ma prawie 18 tys. mieszkańców. Jego położenie powoduje, że jest popularnym miejscem osiedlania się osób pracujących w Łodzi. Miasto połączone jest z Łodzią linią tramwajową oraz kilkoma drogami łączącymi je z centrum aglomeracji oraz przenoszącymi ruch w relacji północ–południe. Obecnie infrastruktura drogowa jest najważniejszym elementem dającym możliwość przemieszczania się mieszkańców. Taka sytuacja powoduje szereg problemów transportowych. Celem artykułu jest zaproponowanie rozwiązania problemów logistyki transportu drogowego Konstantynowa Łódzkiego. Na podstawie danych z badań ruchu drogowego oraz analizy istniejącej infrastruktury transportowej dokonano prognozy ruchu drogowego do 2040 r. Prognoza ta oraz szereg innych czynników pozwoliły na nakreślenie niezbędnych zmian w infrastrukturze transportowej, które dają szansę na rozwiązanie istniejących i narastających problemów w obszarze logistyki miejskiej Konstantynowa Łódzkiego.
EN
Konstantynów Łódzki is part of the Łódź Metropolitan Area, with almost 18 thousand residents. Its location causes it to be a popular place of settlement for people working in Łódź. The city is connected by a tram line with Łódź and several roads connecting them with the center of the agglomeration and transferring traffic in the north-south direction. Currently, the road infrastructure is the most important element that gives residents the possibility of moving around. This situation causes a number of transportrelated problems. The aim of the article is to propose a solution to the problems faced by the road transport logistics in Konstantynów Łódzki. Based on data from road traffic studies and analyses of the existing trans-port infrastructure, a forecast relating to traffic until 2040 was made. This forecast and a number of other factors allowed outlining the necessary changes in the transport infrastructure, which give an opportunity
PL
Systemy dostaw ładunków w miastach. Kiedy należy wdrażać systemy dostaw w mieście. Czy Kraków potrzebuje systemu dostaw ładunków do centrum miasta.
EN
Goods transport systems in towns. When is it necessary to implement goods transport systems in towns? Is it necessary to implement goods transport system towards city center in Kraków?
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
4932-4937
PL
Hałas emitowany przez środki transportu odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka mieszkającego w aglomeracji miejskiej. Komunikacja miejska ma największy wpływ na klimat akustyczny i jest dominującym źródłem hałasu. Emisja hałasu zmienia się w zależności od natężenia ruchu, liczby pasów ruchu, stanu nawierzchni oraz procentowego udziału pojazdów ciężkich. W artykule wykazano, że zmiany organizacyjne ruchu na jednej z ulic Szczecina wpłynęły na ograniczenie natężenia hałasu. Równocześnie zwrócono uwagę na fakt, że mimo bardzo negatywnych skutków oddziaływania hałasu na organizm człowieka istnieje jeszcze wiele obszarów miejskich, gdzie normy hałasu są przekraczane, a ich spełnienie często jest na dzień dzisiejszy jeszcze niemożliwe. Szczególnie odnosi się to do miast, których zabudowa centrów sięga początku ubiegłego wieku i brak jest możliwości poszerzenia ulic. Zmniejszenie potoku ruchu zmniejsza wprawdzie poziom emitowanego hałasu, ale w stopniu niewystarczającym. Całkowite wyeliminowanie ruchu samochodowego na dużych obszarach utrudnia z kolei życie mieszkańców i przez to budzi ich sprzeciw. Logistycznie jest to również nieuzasadnione.
EN
Noise emitted by means of transport plays an important role in the life of every person living in the urban area. Public transportation has the greatest impact on the acoustic climate and is the dominant source of noise. Noise emissions varies depending on traffic, number of lanes, road conditions and the percentage of heavy vehicles. The article shows that the organizational changes of traffic on the streets of Szczecin contributed to the limitation of noise. At the same time it was noted that despite the very negative effects of noise on the human body, there are many urban areas where noise standards are exceeded, and compliance is often today still impossible. This is especially true for urban centers where buildings dating back to the beginning of the last century, and there is no possibility of widening streets. Reducing traffic stream decreases, although the level of noise, but not sufficiently. The complete elimination of traffic over large areas makes it difficult to turn people's lives and thereby raise their objections. Logistically it is also unreasonable.
16
75%
PL
Rozważania na temat tworzenia i rozprzestrzeniania się mitów miejskich (urban legend). Mity miejskie a zarządzanie logistyką miasta. Przykłady związane z zarządzaniem Krakowem.
EN
The considerations on creation and reinforcement of the urban legend. The urban legend versus management of urban logistics. The examples relating to management of Kraków.
PL
W artykule omówiono problem transportu miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań telematycznych. Przedstawiono ogólną charakterystykę rozwoju miasta i jego transportu, z uwzględnieniem celów cząstkowych logistyki miejskiej. Opisano rolę i znaczenie rozwiązań telematycznych w logistyce miejskiej. Scharakteryzowano przykład zastosowanych rozwiązań na podstawie Trójmiasta oraz ukazano możliwości dalszego rozwoju tych aspektów. Studium przypadku dotyczyło zastosowania systemu inteligentnego sterowania ruchem TRISTAR w Trójmieście, którego zastosowanie przyniosło wymierne efekty dla transportu miejskiego.
EN
The article describes the solution to the problem of urban transport using the telematics solutions. The general characteristics of the city development and its transport, taking into account the partial objectives of urban logistics. The author describes importance of telematics solutions in the transport’s logistics. This paper characterized example of the solutions on the Tri-City basis and shown potential for further development in these aspects. The case study involved system use of intelligent traffic control TRISTAR in Tri-City, that has already led to tangible effects for urban transport.
EN
The main goal of this article is to consider potential problems and impact of the National Stadium located in the centre metropolitan area, on public transport in Warsaw. This choice of location is not utterly consistent with the urban logistics concept, according to which all of traffic generators should be located outside the city center and even better on its outskirts. Public transport problems faced by Warsaw today are palpable mainly in the city center and affect every citizen. Hence, what could be the impact of the National Stadium on transport in the city?
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozważań na temat potencjalnych problemów transportu publicznego wynikających z lokalizacji Stadionu Narodowego w centrum Warszawy. Wybór takiej lokalizacji nie jest do końca zgodny z koncepcją logistyki miejskiej, według której inwestycje wywołujące nadmierny ruch i powinny zostać zlokalizowane poza centrum miast, a nawet na przedmieściach. Warszawa już teraz zmaga się z wielkimi problemami transportu publicznego. Jak zatem dodatkowo Stadion Narodowy wpłynie na sytuację transportową mieszkańców?
PL
W artykule odniesiono się do problematyki związanej z modelowanie struktury podróży na potrzeby logistyki miejskiej. W tak złożonym układzie przestrzenno - strukturalny jakim jest obszar miejski wyszczególniono podróż jako połączenie źródła i celu podróży. Zaproponowano analizować podróż w odniesieniu do parametrów istotnych w aspekcie nowej kultury mobilności na obszarach miejskich [7]. Wyszczególnione parametry zdefiniowano w pracy a także na ich podstawie przeprowadzono badania ankietowe wśród podróżnych na wytypowanym do tego celu obszarze miejskim [14]. Częściowe wyniki tych badań przedstawiono w artykule.
EN
This article covers issues connected with travel modelling in travel for urban logistic. In such a complex spatial and structural system that an urban area is, a travel was presented as a combination of the source and purpose of the travel. A proposal was put forward to analyze the travel with reference to essential parameters in the aspect of the new culture of mobility in urban areas [7]. The parameters detailed were defined in the paper, and also on their basis, questionnaire surveys were conducted with travellers in the urban area that was selected for this purpose [14]. Partial results of these investigations are presented in this article.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.