Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
|
2000
|
tom Nr 86(583)
53-59
PL
W referacie przedstawiono rozważania dotyczące wykorzystania stopni wodnych tworzących hydrozespół. W rozwinięciu opisano metodę optymalizacji energetycznego wykorzystania hydrowęzła. Podano sformalizowaną postać zadania optymalizacyjnego i sposób jego rozwiązania. W dalszej części pracy omówiono opracowany program komputerowy pozwalający na wyznaczanie optymalnej pracy w okresie doby i dla całego miesiąca.
EN
The paper presents the problem of finding optimal load dispatch in hydro-node taking into account technical, economic and hydrological constrains. Due to uncertain character of the problem considered forecasts of natural water flows and electric energy prices are assumed. As an optimization criterion the total income from an electric energy is assumed. The optimization problem is formulated for a month subdivided into das. The decomposition method used in the study consists of two phases: solving the optimal load problem for the highest priority zone and for the lowest priority zone. In both cases a linear programming method is used, but correction method is used to remove non-linearities. In the end if the paper a computer program is presented. Hydrological and technical characteristics for the node Solina-Myczkowce are performed.
|
1998
|
tom Nr 4
147-152
PL
Przedstawiono szczegółowe informacje o aktualnym wydobyciu poszczególnych pierwotnych nośników energii, jak i prognozy do roku 2020. Wyszczególniono udział różnych nośników energii w wytwarzaniu energii elektrycznej w latach 1990-2020. Scharakteryzowano bieżące i perspektywiczne (do roku 2020) inwestycje energetyczne w poszczególnych regionach świata.
EN
A detailed information about the present extraction of several primary energy media and the forecast to year 2020 were presented. It was specified the contribution of different energy media in electric energy production in years 1990-2020. Present and future (to year 2020) energy investments in several world regions were characterised.
|
1999
|
tom Nr 8-9
267-279
PL
Koszty rozbudowy energetyki łącznie z eksploatacją bazy surowcowej wyniosą w świecie w latach 1990-2020 10 bln.USD, a w okresie 2020-2050 20 bln.USD. Wzmożony wzrost produkcji energii jądrowej nastąpi ok.2020 roku, jednak z powodu oporu społecznego dominować będzie energia z konwencjonalnych źródeł przy zwiększeniu roli gazu ziemnego. W Polsce przy-rost produkcji energii elektrycznej do roku 2020 w stosunku do roku 1996 wy-niesie 52 %. Przy poprawie sprawności przetwarzania odpowiada to wzrostowi zużycia paliw o 33-36 %.
EN
The cost of power generation sector's development together with exploitation of the raw material base will amount 10 bln USD in the world during 990-2002 and 20 bln USD during 2020-2050. The increased rate of nuclear energy production will take place around 2020. Nevertheless due to social resistance the energy based on conventional sources and increased role of gas will be dominating. In Poland the increase in electric energy production till 2020 will reach 52% as against 1996. With the improvement of processing efficiency that responds to increase in fuel usage by 33-36%.
|
1999
|
tom Nr 3
108-111
PL
Przedstawiono syntetyczny raport o stanie rozwoju rynku technologii dla biomasy jako źródła energii odnawialnej w Polsce, wraz z analizą szans i ograniczeń. Zasoby biomasy podzielono na dwie grupy: paliwa pierwotne do bezpośredniego spalania, takie jak drewno, słoma i odpady organiczne oraz paliwa uszlachetnione, takie jak biogaz z procesu fermentacji metanowej, bioetanol z procesu fermentacji alkoholowej, gaz drzewny i węglowy z procesu pirolizy. Biomasa wykorzystywania jest zarówno do produkcji ciepła w agrociepłowniach, do wytwarzania paliw płynnych do transportu samochodowego w agrorafineriach, jak i do wytwarzania energii elektrycznej w agroelektrowniach, Podano istniejące zasoby oraz wybrane przykłady wdrożeniowe z obszaru naszego kraju.
EN
A synthetic report concerning the present state of technology in Poland concerning the utilisation of biomass as a renewable energy source together with an analysis of chances and limitations, have been presented. Biomass resources have been divided into two groups: primary fuels to direct burning, as e.g., wood, straw, organic waste, and enriched fuels as e.g., biogas from methane fermentation, bioethanol from alco-hol fermentation, wood distillation and coke-oven gas from pyrolysis. A biomass is utilised to produce a heat in agroheating-generation plants, liquid fuels for motor transport in agro-refineries and electric energy in ag1-o-powe1" plants. The existing 1"esOUrces and selected examples of p1-ac-tical application in Poland have been presented.
|
1999
|
tom nr 12
66-76
PL
Dokonano przeglądu konstrukcji obrotowych podgrzewaczy powietrza pod kątem ich podatności remontowej oraz możliwości poprawy parametrów ich pracy. Szczególną uwagę poświęcono metodyce określania szczelności podgrzewaczy opartej na normie ASME PTC4.3/1969. W celu wyjaśnienia wpływu konstrukcji węzłów uszczelnień podgrzewacza na końcowe jego osiągi, przedstawiono analizę odkształceń cieplnych wirnika dla podgrzewaczy projektowych i produkowanych w Polsce. Omówiono tendencje rozwojowe w dziedzinie projektowania podgrzewaczy, zwłaszcza dla nowych konstrukcji kotłowych.
EN
There has been made an overview of an air preheater construction with respect to their ability for overhauls and for imprevement of operation parameters. An estimation methodology of total leakage level in air preheaters based on ASME PTC4.3/1969 standard is given. An analysis of rotor thermal deformations of air preheaters made in Poland bas been presented in order to make clear the influence of air preheater sealing notes construction on the air preheater performances. There are disanssed development trends in the air preheater design, especially for new boilers.
PL
Zwrócono uwagę na konieczność modernizacji krajowych elektrowni. Wykazano, że dla nowych bloków najodpowiedniejsze byłyby kotły przepływowe na nadkrytyczne parametry pary. Dokonano analizy problemów konstrukcji tych kotłów w aspektach przepływowym i materiałowym. Obliczono parametry procesowe, wskaźniki procesowe i konstrukcyjno-technologiczne oraz wymiary geometryczne dwóch typoszeregów kotłów, tzn. opalanych węglem kamiennym i brunatnym.
EN
Liberalisation of energy markets makes impact on necessity of Polish power plant modernisation in the future. A design criteria, flow performance and right materials significance of the supercritical once-through steam boilers has been broadly analysed. The process parameters, design and technology factors were calculated and the basic geometry dimensions of two series of once-through boilers (i.e. hard coal and lignite fuelled ones) has been given.
|
2000
|
tom nr 5
2-10
PL
Technika fluidyzacji daje olbrzymie możliwości przyszłym kompleksom energetycznym. Sukcesy atmosferycznych kotłów z CFB spowodowały, że technologia CFB zostaje z powodzeniem wykorzystywana do budowy układów PFBC, APBC oraz IGCC. Pojawiają się nowe koncepcje bloków CFB na parametry nadkrytyczne, kotłów CFB pracujących ze wzbogaconym tlenem oraz generatorów gazu.
EN
Fluidized bed technology gives potential benefis to the future of energy complexes. Based on the successful operation of CFB boiler, several technologies such as PFBC, APFBC and IGCC are being developed. There are new ideas of CFB application such as supercritical CFB boilers, CFB boilers with enriched oxygen and gas generators.
|
2000
|
tom nr 2
2-7
PL
Przedstawiono zmiany w krajowych ograniczeniach emisji i imisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego dotyczących instalacji energetycznych, a wynikające z nowelizacji obowiązujących przepisów. Wskazano na niektóre konsekwencje tych zmian, dokonano porównania, z ograniczeniami obowiązującymi w innych krajach oraz wynikającymi z dyrektyw Unii Europejskiej. Wskazano na skutki oddziaływania przepisów dotychczasowych na emisję w energetyce zawodowej.
EN
The changes the airborne emission and imission limits in power systems resulting from the new legal regulations are considered. Some concequnces of the changes are pointed out as well as the comparison with the European standards.
|
1999
|
tom z. 181
235-241
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz komputerowych skuteczności elektrofiltru w zależności od rozkładu prędkości gazu przepływającego przez elektrofiltr. Badania te potwierdziły tezę, że rozkłady nierównomierne, odpowiednio uformowane wpływają na poprawę skuteczności odpylania. Stwierdzono również, że dla badanego przypadku tzw. wklęsło-wypukły rozkład prędkości gazu jest porównywalnie dobry z rozkładem skośnym, który ma zdecydowaną przewagę nad rozkładem idealnie wyrównanym.
EN
In the paper has been presented results of computer analysis of ESP (electrostatic precipitator) efficiency in dependence from schedule of speed gas flow throught ESP. These confirmed argument that unequal schedules properly formed improved the efficiency of dust cleaning. One ascertained also, that for examined so-alled concave-convex schedule of speed gas the efficiency dust cleaning is oblique with skew gas flow, which has superiority over schedule ideally even.
|
1999
|
tom Nr 8-9
303-304
EN
The paper presents the assessment of methane utilisation from coal scam of Upper Silurian Coal Region in the Czech Republic and the share of drainage systems of coal scams in the Ostrava-Karvina mines.
PL
Dokonano oceny wykorzystania metanu pokładów węgla w Górnośląskim Okręgu Węglowym w Czechach oraz przedstawiono udział systemów drenażowania pokładów węgla w Ostrawsko-Karwinskich kopalniach.
|
1999
|
tom Nr 8-9
295-298
EN
The annual output in the volume of 21 mIn tonnes of hard coal and 60 mIn tonnes of brown coal can be maintained for many years. The attention is brought to improvement of economics of coal mining industry, utilisatioin of coal and upgrading of the environment. The introduction of modern technologies is limited by investment possibilities. The artic presents numerical infomation on technological solutions.
PL
Produkcja roczna w wysokości 21 mln ton węgla kamiennego i 60 mln ton węgla brunatnego może być utrzymana przez wiele lat. Uwaga koncentruje się na poprawie ekonomiki górnictwa i użytkowania węgla oraz poprawie ochrony środowiska. Wprowadzenie nowoczesnych technologii jest limitowane możliwościami inwestycyjnymi. Przedstawiono informacje liczbowe dotyczące rozwiązań technologicznych.
|
1999
|
tom Nr 11
368-370
PL
Przedstawiono światowe prognozy do roku 2050, dotyczące zaludnie-nia, zapotrzebowania na energię, zużycia różnych surowców energetycz-nych oraz związanej z tym emisji zanieczyszczeń, w szczególności -emisji dwutlenku węgla. Głównym producentem energii będą najlud-niejsze kraje o niskim stopniu rozwoju gospodarczego w rejonie Azji i Afryki. Uniknięcie zmian klimatycznych na ziemi będzie trudne bez ogólnoświatowych przedsięwzięć zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w tych krajach. Określono sytuację energetyczną w Polsce oraz priory-tetowe kierunki polityki energetycznej w okresie najbliższych 15 lat. Istnieje potrzeba oparcia krajowej energetyki na węglu i gazie ziemnym oraz zwiększenia sprawności produkcji i użytkowania energii w kraju. Chodzi również o racjonalne wykorzystywanie energii przy minimaliza-cji emisji dwutlenku węgla oraz pozostałych zanieczyszczeń.
EN
Worldwide projections up to 2050 year have been described on popula-tion, energy cosumption as well as on consumptions of fossil fuels and other energy sources. The data indicates that some undeveloped and developing countries in Asia and Africa are projected to have the largest national populations, the high level of energy production and the highest level of carbon dioxide emission. Thus, probabilities of avoiding global climate changes are questionable if not supported by extensive ventures aimed at suppressing the emisssion in these countries. Next, energy state in Poland as well as some priorities of short term (2015 year) national energy policy has been described. Energy production should be based on two major sources - coal and natural gas. Numerous energy-saving projects should be realized. This would be in accord with the global major imperative of rational usage of energy aimed at suppresing carbon dioxide emission as well as other pollutants.
|
2000
|
tom nr 9
34-38
PL
ZPBE Energopomiar Sp. z o.o. prowadzi m.in. prace związane z certyfikacją wyrobów przewidzianych do instalowania w energetyce. Jest to certyfikacja dobrowolna, dla której określono zasady postępowania obejmujące stawiane wymagania i kryteria oceny jakości, będące podstawą wydawania certyfikatów przydatności urządzeń i aparatury dla energetyki.
EN
Energopomiar carries out works connected with the certification of products envisaged for the electrical power industry. This is a voluntary certification. For this there are defined principles of proceeding, including requirements and criteria of quality verification as a base for issuing certificates of usefulness for equipment and switchgear to be installed in the electrical power industry.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.