Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil stabilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The results of the research studies concerning the binding of heavy metals (HMs) by quartz sand functionalized with amino silanes have been described. The studies have been carried out on soils sampled from the areas affected by emissions from Copper Smelter and Refinery. The research aims to increase the food safety in the areas of industrial impact. The presence of polyamine chain in the hybrid materials obtained enables a binding of heavy metals (nickel, copper, cobalt). The best results are observed for the hybrid material having four amine groups (four coordination centers) per molecule. For this material the highest content after two extraction cycles (pH 7.0 and 5.0) is observed for copper (98.2%), but for other ions (nickel, cobalt) it is at least 85% of the initial amount of components available for plants.
EN
The results of the research studies concerning the binding of heavy metals (HMs) by quartz sand functionalized with amino silanes have been described. The studies have been carried out on soils sampled from the areas affected by emissions from Copper Smelter and Refinery. The research aims to increase the food safety in the areas of industrial impact. The presence of polyamine chain in the hybrid materials obtained enables a binding of heavy metals (nickel, copper, cobalt). The best results are observed for the hybrid material having four amine groups (four coordination centers) per molecule. For this material the highest content after two extraction cycles (pH 7.0 and 5.0) is observed for copper (98.2%), but for other ions (nickel, cobalt) it is at least 85% of the initial amount of components available for plants.
EN
The results of the research studies concerning binding of heavy metals and arsenic (HM+As), occurring in soils affected by emissions from Głogów Copper Smelter and Refinery, by silane nanomaterial have been described. The content of heavy metals and arsenic was determined by AAS and the effectiveness of heavy metals and arsenic binding by 3-Aminopropyltrimethoxysilane was examined. The total leaching level of impurities in those fractions was 73.26% Cu, 74.7% – Pb, 79.5% Zn, 65.81% – Cd and 55.55% As. The studies demonstrated that the total binding of heavy metals and arsenic with nanomaterial in all fractions was about as follows: 20.5% Cu, 9.5% Pb, 7.1% Zn, 25.3% Cd and 10.89% As. The results presented how the safety of food can be cultivated around industrial area, as the currently used soil stabilization technique of HM by soil pH does not guarantee their stable blocking in a sorptive complex.
EN
The results of the research studies concerning binding of heavy metals and arsenic (HM+As), occurring in soils affected by emissions from Głogów Copper Smelter and Refinery, by silane nanomaterial have been described. The content of heavy metals and arsenic was determined by AAS and the effectiveness of heavy metals and arsenic binding by 3-Aminopropyltrimethoxysilane was examined. The total leaching level of impurities in those fractions was 73.26% Cu, 74.7% – Pb, 79.5% Zn, 65.81% – Cd and 55.55% As. The studies demonstrated that the total binding of heavy metals and arsenic with nanomaterial in all fractions was about as follows: 20.5% Cu, 9.5% Pb, 7.1% Zn, 25.3% Cd and 10.89% As. The results presented how the safety of food can be cultivated around industrial area, as the currently used soil stabilization technique of HM by soil pH does not guarantee their stable blocking in a sorptive complex.
EN
Soft soils, exhibiting low strength properties in the case of external load, require improvement. Chemical stabilization is easy in preparing and presents very good results in improving mechanical properties. In this paper, results of CBR and unconfi ned compressive strength test are presented for cohesive soil – sandy clay. Stabilization medium was Reymix, which is a cement derivative. Conducted tests defi ne the characteristics of mechanical properties improvement and estimate yield criterion for stabilized soil during the time of stabilization, which is different for non-stabilized soils.
PL
Grunty słabe, które przejawiają niewielką wytrzymałość mechaniczną na obciążenia zewnętrzne, wymagają wzmocnienia. Stabilizacja chemiczna jest łatwa w wykonaniu i daje bardzo dobre wyniki wzrostu właściwości mechanicznych. W artykule przedstawiono wyniki badania CBR oraz jednoosiowego ściskania gruntu spoistego – iłu piaszczystego ulepszonego za pomocą preparatu Reymix, który jest pochodną cementu. Przeprowadzone badania miały na celu określenie charakterystyki poprawy właściwości mechanicznych oraz wyznaczenie dla stabilizowanego gruntu granicy sprężystości, która jest inna niż w przypadku gruntów niestabilizowanych.
EN
The properties of stabilized silty-sandy clay from the Mirkovo deposit, Bulgaria, with lime as water protective layer are studied with respect to application in cover systems in mine dumps and tailing impoundments. The stabilized product owns the required physico-mechanical properties — low water permeability (filtration coefficient lower than 3ź10–11 m/s) and compressive strength in the range of 1 to 3 MPa after 1 to 6 months period of curing. The kinetics of the pozzolanic reaction between the included clay minerals (illite and kaolinite) and the lime additive is also investigated.
PL
Analizowano właściwości stabilizowanego iłu pylasto-piaszczystego ze złoża Mirkovo w Bułgarii z warstwą wapna dla zabezpieczenia przed wodą pod kątem jego zastosowania w systemach nadkładu hałd pogórniczych i składowiskach odpadów flotacyjnych. Stabilizowany materiał charakteryzuje się pożądanymi właściwościami fizyko-mechanicznymi — małą wodoprzepuszczalnością (współczynnik filtracji poniżej 3×10–11 m/s) oraz wytrzymałością na ściskanie w zakresie od 1 do 3 MPa po 1 do 6 miesiącach pielęgnacji. Badano także kinetykę reakcji pucolanowej pomiędzy minerałami składowymi iłu (illitem i kaolinitem) a dodatkiem wapna.
EN
In this research project, the measurements of the ultrasonic P- and S-waves and seismic cone penetration testing (CPT) were applied to identify subsurface conditions and properties of clayey soil stabilized with lime/cement columns in the Stockholm Norvik Port, Sweden. Applied geophysical methods enabled to identify a connection between the resistance of soil and strength in the stabilized columns. The records of the seismic tests were obtained in the laboratory of Swedish Geotechnical Institute (SGI) through estimated P- and S-wave velocities using techniques of resonance frequency measurement of the stabilized specimens. The CPT profiles were used to evaluate the quality of the lime/cement columns of the reinforced soil by the interpretation of signals. The relationship between the P- and S-waves demonstrated a gain in strength during soil hardening. The quality of soil was evaluated by seismic measurements with aim to achieve sufficient strength of foundations prior to the construction of the infrastructure objects and industrial works. Seismic CPT is an effective method essential to evaluate the correct placement of the CPT inside the column. This work demonstrated the alternative seismic methods supporting the up-hole technology of drilling techniques for practical purpose in civil engineering and geotechnical works.
8
75%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem popiołów lotnych z EC Rzeszów do poprawy właściwości geotechnicznych gruntów lessowych. Opisane badania polegały na określeniu parametrów wytrzymałościowych mieszanin popiołowo-pyłowych uaktywnionych niewielką ilością cementu. Zarejestrowano znaczną poprawę tych parametrów, a uzyskane wartości są bliskie, niekiedy zaś wyższe od minimalnych wymaganych przez branżowe normy drogowe.
EN
Results of investigations, concerning application of the Rzeszów Heat and Power Station fly ashes to improve geotechnical properties of loess soils, have been presented in the paper. Described investigations consisted in determination of strength parameters of silt-ash mixtures activated with small amount of cement. Significant improvement of these parameters was registered and obtained values were close to or sometimes higher than the values required by road engineering standards.
9
75%
PL
W konstrukcjach nawierzchni dróg o dużym natężeniu ruchu stosuje się gruntocement jako ulepszone podłoże lub podbudowę nawierzchni. W drogownictwie leśnym i wiejskim zagęszczona warstwa gruntocementu może być użytkowana jako samoistna nawierzchnia. Metoda ta jest konkurencyjna w stosunku do innych metod ze względu na koszty, prostotę wykonania, trwałość i możliwość wykorzystanie gruntu rodzimego lub lokalnych złóż piasku. Celem prezentowanych badań laboratoryjnych było określenie przydatności czterech wybranych cementów klasy wytrzymałościowej 32,5 do stabilizacji gruntu w budownictwie drogowym poprzez porównanie wyników wytrzymałości na ściskanie. W badaniach uwzględniono rodzaje cementów najczęściej używane w robotach drogowych: cement portlandzki niskoalkaliczny CEM I 32,5 R-Na, cement popiołowy CEM II/B - V 32,5 R, cement żużlów o-popiołowy CEM II/B - SV 32.5 R, cement hutniczy CEM III/A -32,5 NA. Przeprowadzone badania wykazały, że najlepsze parametry wytrzymałościowe uzyskano, stabilizując grunt cementami CEM I 32,5 R-Na i CEM II/B - V 32,5 R. Najniższe wytrzymałości osiągały mieszanki stabilizowane cementem CEM II/B - SV 32,5 R.
EN
Soil - cement mix is used as improved basement soil or surface foundation in constructions of road pavements characterized by heavy volume traffic. The consolidated soil - cement mix layer can be used as an independent surface both in forest and rural roads construction. The method is competitive to others, due to lower costs, its simplicity of application, durability and possibility of utilizing both local soil and sand deposits. The purpose of the discussed laboratory research was a description of usability of four types of cement of 32.5 strength class for stabilizing soil in road constructions through comparison of the compressive strength results. Yarious types of cement most frequently utilized in the process of road construction were taken into consideration in the research: Portland low - alkalinity cement: CEM I 32.5 R - Na, ash cement CEM II/B- V 32.5 R, ash - slag cement CEM II/B - SV 32.5 R. furnace cement CEM III/ A - 32.5 NA. The carried out investigations proved that the highest durability parameters were obtained when soil was stabilized with CEM 1 32.5 R - NA and CEM 11/ B - V 32.5 cements. The lowest durability was observed with CEM II/B - SV 32.5 R cement stabilized mix.
PL
Zwiększający się z roku na rok ruch pojazdów i konieczność budowy nowych dróg zmuszają inwestorów do realizacji zadań w bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Dzięki nowym technologiom możliwe jest realizowanie inwestycji do tej pory niemożliwych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego. Złożone warunki geotechniczne i słabonośne grunty zmuszają projektantów i wykonawców do szukania nowych alternatywnych form stabilizacji/wzmocnienia podłoża.
EN
The author raises the issue of soil stabilization by means of geosynthetics. This method of stabilization is one of the easiest ways to improve the mechanical parameters of the soil. It allows implementation of the investments so far impossible from the technical and economic point of view.
EN
This paper describes the results of research concerning the binding of heavy metals and arsenic (HM+As) by [3-(2-Aminoethylamino)propyl]trimethoxysilane. The studies have been carried out on soils sampled from areas affected by emissions from the Głogów Copper Smelter and Refinery. The currently applied technique of soil stabilization of HMs by pH changing does not guarantee their permanent blocking in a sorption complex. The research aims to increase food safety in areas of industrial impact.
12
Content available Stabilizacja skarp i osuwisk
75%
PL
Problematyka ruchów osuwiskowych jest niezwykle złożona, ponieważ dotyka różnych zagadnień z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz planowania przestrzennego. Osuwiska stanowią przedmiot badań szeregu specjalistów – od zajmujących się nauką o Ziemi przez planistów, projektantów, inżynierów aż po geotechników. Choć ich podejście do problemu bywa odmienne, jednak wszystkim ostatecznie przyświeca jeden cel – dążenie do zminimalizowania ryzyka utraty stateczności stoków i zniszczenia budowli inżynieryjnych.
13
Content available remote System SDA kotwienia i mikropalowania iniekcyjnego
75%
PL
W artykule opisano system SDA, który diametralnie skraca czas przebiegu procesu stabilizacji gruntu, wzmocnienia podłoża skalnego oraz drążenia tuneli. Dodatkowym atutem jest wyeliminowanie z inwestycji zbędnego - przy stosowaniu tego systemu - wyposażenia, jak. np. rur obsadowych.
PL
Artykuł omawia zastosowaną w projekcie tzw. profilaktykę budowlaną omawiając przyjęte sposoby zabezpieczeń na tym odcinku autostrady zarówno w zakresie geometrii, jak i w zakresie konstrukcji technologicznych. W podsumowaniu podkreślono warunki, jakie muszą być spełnione przy projektowaniu i budowie autostrady na terenach eksploatacji górniczej, aby uniknąć zagrożeń na płaszczyźnie inżynierskiej i finansowej oraz bezpieczeństwa ruchu dla przyszłych użytkowników autostrady.
EN
The engineering prophylaxis applied in the A-l motorway construction project, the ways of protections in the field of geometry and technological constructions have been described in the paper. The conditions that should be fulfilled while designing and building at the mining area to avoid any threads of engineering and financing ground and road safety for motorway users in future have been underlined in the end of the paper.
EN
The development of an ecofriendly binder containing high volume of cement replacement by incorporating two waste materials for the use in soil stabilization. This paper investigates the possibility of replacing ordinary Portland cement (OPC) by two waste and by-product materials for the use of a silty clay soil stabilization purpose. The soil was treated by 9.0% OPC where this mixture was used as a reference for all tests. Two by-product materials: ground granulated blast furnace slag and cement kiln dust were used as replacement materials. Consistency limits, compaction and unconfined compression strength (UCS) tests were conducted. Scanning electron microscopy (SEM) analysis was carried out for the proposed binder to investigate the reaction of products over curing time. Seven curing periods were adopted for all mixtures; 1, 3, 7, 14, 28, 52, and 90 days. The results showed that the strength development over curing periods after cement replacement up to 45–60% was closed to those of the reference specimens. The microphotographs of SEM analysis showed that the formation of Ettringite and Portladite as well as to calcium silicate hydrate gel was obvious at curing periods longer than 7 days reflected that the replacing materials succeed to produce the main products necessary for binder formation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zbrojenia rozproszonego na wytrzymałość na ściskanie popiołu lotnego pochodzącego z Elektrowni „Skawina” w Skawinie stabilizowanego 3% dodatkiem wapna hydratyzowanego lub cementu portlandzkiego. Jako zbrojenie zastosowano paski folii o wymiarach 5 × 10, 10 × 10, 20 × 10 oraz 20 × 20 mm oraz syntetyczne mikrowłókna Fibrofor High Grade. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że wytrzymałość na ściskanie popiołu ze zbrojeniem włóknami Fibrofor High Grade była dwukrotnie większa niż w przypadku badań z paskami folii. Wytrzymałość na ściskanie popiołu lotnego z dodatkiem cementu portlandzkiego była wyraźnie wyższa niż przy dodatku wapna hydratyzowanego.
EN
The paper presents tests results of research on the influence of fiber reinforcement on the compressive strength of fly ash from “Skawina” Power Plant stabilized with 3% addition of hydrated lime and cement. 5 × 10, 10 × 10, 20 × 10 and 20 × 20 mm foil strips and Fibrofor High Grade synthetic microfibers were used as a reinforcement. The results revealed that the compressive strength the of fly ash with reinforcement Fibrofor High Grade fibers was 2-times higher compared to the tests with foil strips. The compressive strength of the fly ash with the addition of Portland cement was significantly higher than with the addition of hydrated lime.
18
Content available Ulepszanie i stabilizacja gruntów spoiwem wapiennym
63%
PL
Korzyści z posiadania sprawnej i wydajnej komunikacji wewnątrz kraju są oczywiste. Projektowanie, budowa lub modernizacja dróg, autostrad oraz linii kolejowych jest przedsięwzięciem technologicznym, dla którego inwestorzy, a za nimi projektanci i wykonawcy poszukują punktu równowagi pomiędzy szybkością wykonywania prac budowlanych, ich jakością a ekonomiczną opłacalnością. W ostatnich czasach pojawił się jeszcze jeden istotny czynnik planowania inwestycji, który należy uwzględnić w pracach projektowych i wykonawczych. Jest nim ochrona środowiska.
EN
This study was carried out to evaluate the effect of steel slag (SS) as a by-product as an additive on the geotechnical properties of expansive soil. A series of laboratory tests were conducted on natural and stabilized soils. Steel slag (SS) was added at a rate of 0, 5, 10, 15, 20, and 25% to the soil. The conducted tests are consistency limits, specific gravity, grain size analysis, modified Proctor compaction, free swell, unconfined compression strength, and California Bearing Ratio. The Atterberg limit test result shows that the liquid limit decreases from 90.8 to 65.2%, the plastic limit decreases from 60.3 to 42.5%, and the plasticity index decreases from 30.5 to 22.7% as the steel slag of 25% was added to expansive soil. With 25% steel slag content, specific gravity increases from 2.67 to 3.05. The free swell value decreased from 104.6 to 58.2%. From the Standard Proctor compaction test, maximum dry density increases from 1.504 to 1.69 g/cm3 and optimum moisture content decreases from 19.77 to 12.01 %. Unconfined compressive strength tests reveal that the addition of steel slag of 25% to expansive soil increases the unconfined compressive strength of the soil from 94.3 to 260.6 kPa. The California Bearing Ratio test also shows that the addition of steel slag by 25% increases the California Bearing ratio value from 3.64 to 6.82%. Hence, steel slag was found to be successfully improving the geotechnical properties of expansive soil.
EN
Ground improvement as a result of stabilization with cement has its impact on soft soils such as sandy clay in engineering constructions. Stabilized soils are also used in foundation design, where improvement of mechanical properties is needed. Because of these reasons, knowledge of physical and mechanical properties is needed. The relationship stress – strain of soils stabilized with cement is often unclear and strength characteristics need to be clear. In this paper results of physical and mechanical properties soil stabilized with cement are presented.
PL
Stabilizacja gruntów cementem pozwala na zastosowanie słabych gruntów spoistych, np. iłu pylastopiaszczystego w konstrukcjach inżynierskich, takich jak nasypy albo podłoże gruntowe konstrukcji drogowych. Grunty stabilizowane wykorzystuje się również w fundamentowaniu, gdzie wymagane jest ulepszenie właściwości mechanicznych gruntów pod fundamentem. Z tego powodu istotne jest posiadanie wiedzy na temat właściwości mechanicznych gruntów stabilizowanych oraz ich charakterystyk naprężenia – odkształcenia, co w przypadku gruntów stabilizowanych cementem jest problematyczne. W artykule przedstawiono wyniki badań fizycznych i mechanicznych właściwości gruntu stabilizowanego cementem.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.