Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Textile industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Niniejsza praca ma na celu sprawdzenie możliwości zastosowania spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni (NIRS) do badania tkanin bawełnianych i mieszankowych. (fragment tekstu)
EN
Cotton is the most important fibre in textile industry. Cotton fibres consist mainly of cellulose. It is a common practice to mix cotton with chemical fibres, such as: polyester and viscose. Near infrared spectroscopy is a rapid and easy analysis tool, because samples can be analyzed directly without preparation. The possibility to examine cotton and mixed fabrics using near infrared reflectance spectroscopy (NIRRS) is checked in this article. Two hundred sixty samples of raw cotton and mixed fabrics having different properties were examined. The analysis of the collected spectra shows that there are differences between the NIR spectra of cotton and mixed fabrics (cotton/polyester and cotton/polyester/viscose). These differences may be used for developing calibration models for each type of fabric. Elaborated models and spectra data will allow the analysis of unidentified samp the basis for further investigation. (original abstract)
XX
Artykuł omawia proces powstania "Grupy Próchnik" SA i obecnie trwające procesy integracyjne wewnątrz grupy i przebudowę jej struktury.
XX
Omówiono sytuację przemysłu tekstylnego na Ukrainie pod kątem ewentualnej integracji z Unią Europejską oraz WTO. Szczególną uwagę zwróconą na możliwość zwiększenia wielkości eksportu.
EN
In the article analys processes in textile and sewing industries, related to the possible entrance of Ukraine to the EU and the WTO, which confirms the fact of excessive export orientation of the mentioned areas. (original abstract)
4
Content available remote Szanse rozwoju inwestycji niematerialnych w przemyśle tekstylnym
80%
XX
Głównym celem artykułu jest przybliżenie specyfiki inwestowania w niematerialne składniki majątku przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego ze wskazaniem trendów pojawiających się w tej materii w ostatnich latach. W szczególności, w artykule skoncentrowano się na odpowiedzi na pytania: jakie kierunki inwestowania miały miejsce w przemyśle tekstylnym do wstąpienia Polski w struktury UE, jakie zmiany zaszły po akcesji, jakie były sposoby pozyskiwania kapitału na wspomniane inwestycje. Przede wszystkim jednak istotne w artykule jest wskazanie najważniejszych kierunków inwestycji niematerialnych w analizowanym przemyśle oraz barier ich rozwoju, jakie napotykają przedsiębiorstwa w swej działalności. Rozważania prowadzone są dla przemysłu tekstylnego, ale dla zobrazowania najważniejszych zmian posłużono się wybraną reprezentatywną branżą produkcji pończoszniczej.(fragment tekstu)
EN
This article is the first of a series of papers devoted to the issue of significance and effectiveness of investing in non-material assets' components and their influence on the value of companies. The main objective of the article is to present the specific character of investing in non-materials components of assets of textile industry companies, with the indication of tendencies which have been emerging in this area in recent years. Specifically, the paper focuses on answering the following questions: which investment directions had occurred in the mentioned industry before Poland entered EU structures, what changes took place after the accession, what were the ways of raising capital for the mentioned investments. Predominant in the article, however, is the indication of the most important directions of non-material investments in the analyzed industry and barriers in the way of the development of these investments encountered by the activities in their activities. The considerations have been made for the textile industry, however, to visualize the most important changes, the representative branch of hosiery production was used.(original abstract)
XX
Przedstawiono ocenę stanu kondycji przemysłu włókienniczego. Zanalizowano poziom produkcji sprzedanej, wielkość nakładów inwestycyjnych, rentowność działania oraz wydajność pracy przedsiębiorstw tego przemysłu na tle przemysłu ogółem w latach 1995-2003.
EN
The effectiveness of functioning of the textile line in Poland in 1995-2003 is presented in this article. The subjects of evaluation are: indexes of profitablity and effectiveness of work, level of sold production, investment outlaus. The results of manufacture of textiles are presented against background of economical effects achieved by economy in general and by manufacturing. (original abstract)
XX
Przemysł tekstylny stał się w ostatnich latach jednym z wiodących sektorów bułgarskiego przemysłu. Natomiast na rynku kosmetyków rośnie udział produktów importowanych, podobnie na rynku miodu. Zmiany w drogownictwie dotyczą stopniowego ujednolicania opłat drogowych, wnoszonych przez zagranicznych i krajowych przewoźników.
XX
Artykuł omawia działalność pierwszej i największej w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej grupy kapitałowej w branży tekstylnej - Próchnik.
XX
Przedstawiono pojęcie substytucji oraz jej klasyfikację. Opisano czynniki determinujące substytucję w przemyśle włókienniczym oraz metody oceny jej efektywności.
EN
This article deals with an analysis of the word "substitution", its classification as well as methods of estimation of economic effectiveness of substituting basic production factors in industry, with particular regard to textile industry. Substitution sibnalizes technical progress which is realized most frequently by means of new investments in firms under construction or modification (expansion) of the existing works. Therefore, in order to estimate its effectiveness the research procedure recommended in regulation No 173 of the Ministry Vouncil (12 XII 1 974- ) has been applied but with a slight change of some calculation elements; this regulation respecting specific character of the textile industry production and, in particular, economic consequences of substitution of natural raw materials by chemical ones while establishing costs and profitableness of produced goods. (original abstract)
XX
W oparciu o badania prowadzone w przemyśle maszyn włókienniczych przedstawiono strukturę przedmiotową podsystemu technicznego w przedsiębiorstwie oraz zaprojektowano model sterowania tym podsystemem. (abstrakt oryginalny)
EN
The structure of the technical subsystem in the enterprise of textile machines industry has been presented in this paper, basing on examination results. Eight fundamental operations have been separated from this structure with typical activities entering into the composition of each of them. Next, the course of informational-decisive processes of particular operations has been analysed as regards the possibility of fulfilling by these processes the steering function in technical subsystem. These functions consist of: analysis, postulate, optimization, and realization. The examinations have proved the optimization function not to exist in any of the operations of the technical subsystem. (original abstract)
10
Content available remote Włókna chemiczne na świecie i w Polsce - organizacja branży
80%
XX
W artykule omówiono ogólne problemy przemysłu włókien chemicznych oraz przedstawiono rozwój organizacji polskiego przemysłu włókien chemicznych.
EN
Aufgrund der in der Welt auftretenden Tendenzen im Bereich der Produktion und des Verbrauchs der Textilrohstoffe begründet der Verfasser des Artikels die Notwendigkeit einer weiteren Entwicklung der Produktion von chemischen und insbesondere synthetischen Fasern. Diese Feststellung weist auf die beachtliche Bedeutung der Forschungen, die auf Entwicklung von richtigen Organisations - und Leitungsforraen für die dieser Branche angehörenden Unternehmen sowie für Vereinigungen als Ganzes ausgerichtet sind. Es wird eine kurzgefaßte Übersicht über die organisationsmäßigen Umwandlungen gegeben, denen die Chemiefaserindustrie in der Nachkriegszeit unterlag, dann folgt eine synthetische Charakteristik der aktuellen, diese Branche betreffenden Leitungskonzeptionen. Weiterhin wird auf bestimmte ungünstige Erscheinungen hingewiesen, die bei Anwendung dieser, Konzeptionen in der Praxis zu beobachten sind, und es werden Vorschläge zur Gestaltung der Hauptrichtungen weiterer Änderungen unterbreitet, die zur Besserung der bestehenden Zustände führen sollten. (original abstract)
XX
Omówiono rozwój przemysłu tekstylnego i gotowej odzieży w USA i Meksyku w latach 1995-1996.
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników analizy rynku europejskiego w obszarze tekstyliów ochronnych opartej na bazie danych EUROSTAT. Zaprezentowane i przeanalizowane są wolumeny rynkowe zasłon i rolet wewnętrznych, markiz i zasłon przeciwsłonecznych oraz damskich i męskich dodatków odzieżowych. Przedstawione i omówione jest także wstępne badanie popytu i podaży na polskim rynku produktów tekstylnych chroniących przed promieniowaniem UV. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the results of our analysis of the European market in the field of protective textile products, based on the EUROSTAT database and our own research. The market volumes of curtains and inner roller blinds, marquees and anti-solar curtains, male clothing accessories and female clothing accessories are presented and analyzed. Initial research of supply and demand in the Polish market of textile products protecting against UV radiation is also presented and discussed. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono diagnozę przyczyn i skutków recesji w przemyśle włókienniczym oraz na tym tle niezbędne procesy restrukturyzacji i program zmian w polityce gospodarczej państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In contribution the diagnosis of causes and effects of the recession in Polish textile industry was presented. On the program of improvement in organization and strucrure production as well as a change in the industrial economy have been offered. (original abstract)
EN
The concept of globalization appeared in the Indian subcontinent in 1991. With the onset of liberalization, privatization and globalization a new chapter has been opened up in the Indian economy and her billion plus population. The Hugli district is one of the most renowned names in the handloom industry of West Bengal and a good percentage of people are engaged in this heritage industry. The study is conducted in five handloom clusters of the district, namely - Dhaniakhali - Somaspur, Begumpur, Haripal, Rajbolhat and Balagar. The main objectives of this paper were to investigate the effects of globalization on the rural handloom weaver community, in terms of their economic and social conditions. At the same time the article intends to analyse the changes in the over all production scenario of the handloom industry in the district due to modernization. It can be said that the handloom industry of the Hugli district is suffering from some inherent problems like low productivity, lack of product diversification and problems related to procuring raw materials. The co-operative sectors are indifferent to enlarging their market sphere. Though there are plenty of efficient and skilled weavers but they are only doing their traditional practices, the adoption of modern techniques is significantly poor among the weavers. Therefore the new generations are totally unwilling to accept weaving as their main occupation because of the uncertainty of the industry. The article also suggests some strategies to make this ever challenging industry globally competitive, such as, the identification of modern trends, promotion of exports, market assessment so that this heritage industry can cope with the modern trends and utilise the benefits of globalization.(original abstract)
XX
W artykule została przeprowadzona analiza porównawcza systemu wspierania innowacji w Polsce i Hiszpanii oraz odniesienia do kwestii innowacyjności sektora tekstyliów, odzieżownictwa i włókiennictwa w Polsce. Sporządzono listę rekomendacji dla firm tekstylnych, odzieżowych i włókienniczych z regionu łódzkiego, bazując na doświadczeniach hiszpańskich oraz idei Otwartych Innowacji. Artykuł analizuję tezę, że idea open innovation, przedsiębiorczość społeczna, zachęty do kreatywności i interdyscyplinarności w dużo większym stopniu decydują o sukcesie gospodarczym niż posiadane zasoby kapitałowe, czy surowce naturalne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a comparative analysis of innovation support system in Poland and Spain and characterizes factors of development of innovation textile and clothing industry in Poland. The author includes a list of recommendations based on the experiences and ideas of the Spanish Open Innovation system. Article analyzes the statement that open innovation, social entrepreneurship, creativity and interdisciplinarity, determine the economic success to a much greater extent than the capital or natural resources. (original abstract)
EN
The textile industry is one of the largest in many low and middle-income countries, especially in Asia, second only to agriculture. Textile wastewater is discharged into the environment due to the lack of affordable and sustainable solutions to adsorb or remove the dye from the water. Biochar is generated by pyrolysis of organic material from plant waste in low-oxygen conditions, and is considered carbon-negative. Biochar for dye adsorption in textile wastewater effluent was proven to be highly effective. However, adsorption efficiency varies with experimental parameters, therefore there is a gap in application especially in small dye houses. Efforts should be made to find innovative and affordable solution to make the textile industry more sustainable, by developing methods for collection and reuse, recycle and upcycle of textile waste, by reducing the consumption of water, energy and chemicals and by developing methods for treatment of the textile wastewater.(original abstract)
XX
Włókiennictwo jest złożoną dziedziną działalności gospodarczej i naukowej mającą na celu zaopatrzenie człowieka w niezbędne produkty zaspokajające jego bieżące potrzeby. Podobnie jak na świecie, tak również i w Polsce przeszło ono długą ewolucję. Największe zmiany zaszły w technologii pozyskiwania włókna i w jego przetwórstwie. Polska w przeszłości była znaczącym producentem włókien naturalnych (roślinnych i zwierzęcych). Postępująca globalizacja gospodarki i wzrost konkurencji spowodowały, że produkcja włókien naturalnych w Polsce istotnie się zmniejszyła. Polski przemysł włókienniczy zdany jest na surowiec importowany. (abstrakt oryginalny)
EN
Textile is a complex area of business and scientific activity aiming at providing humans with necesarry products to meet current needs. Like in the world, textile in Poland has long evolution history. The major changes occurred in the technology of obtaining fibre and its processing. Poland in the past used to be a significant producer of natural fibre (plant and animal). The globalisation of economy, the increase of competition has led to the diminishing of production of natural fibre in Poland. Polish textile industry depends on imported raw material. (original abstract)
XX
Restrukturyzacja regionów przemysłowych przebiega nie tylko w sposób inspirowany przez instytucje publiczne, sprawujące władzę na danym terenie, ale także może być indukowana dzięki uruchomieniu czynników endogenicznych. Ciekawym tego przykładem jest opis szans rozwoju łódzkiej aglomeracji przemysłowej w oparciu o włókiennictwo. Cechą wyróżniającą to opracowanie jest rozważanie regionu przemysłowego w kategoriach klastra w znaczeniu porterowskim. Celem badawczym autorów jest odpowiedź na pytania: czy w oparciu o włókiennictwo i związane z nim inne działy gospodarki może wykształcić się klaster, a także, co może stanowić w przyszłości źródła przewagi konkurencyjnej tego regionu, a tym samym również zlokalizowanych w nim przedsiębiorstw. Dlatego, w związku z postawionymi pytaniami badawczymi autorzy przedstawiają najpierw klaster jako przedmiot poznania i badania, a następnie dokonują identyfikacji obecnej struktury przestrzennej regionu w oparciu o powiązania funkcjonalne i administracyjno-organizacyjne poszczególnych ogniw potencjalnego klastra. (fragment tekstu)
19
Content available remote Sytuacja materialna tkaczek zatrudnionyoh w LZPB im. Obrońoów Pokoju
60%
XX
W tkalni mechanicznej LZPB im. Obrońców Pokoju przeprowadzono badania mające na celu ustalenie ekonomicznych skutków zatrudnienia kobiet. Jednym z elementów tych badań była ankieta, którą w okresie lipiec-sierpień 1975 r. objęto 970 osób. Większość z nich, bo 97,6% (947 osób) stanowiły kobiety. Pytania zawarte w ankiecie pozwoliły uzyskać następujące informacje o badanej załodze: wiek, stan cywilny i rodzinny, liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, liczba dzieci posiadanych i będących na utrzymaniu, wykształcenie tkaczy, staż pracy w zawodzie i zakładzie. Oprócz tych podstawowych, wymienionych wyżej informacji, ankieta dostarczyła również szeregu interesujących danych przydatnych dla badania ekonomicznych konsekwencji pracy zawodowej kobiet. Należą do nich między innymi te, które mówią o sytuacji materialnej tkaczek. (fragment tekstu)
EN
Questionnaire surveys conducted in the mechanical weaving mill of the Obrońców Pokoju Cotton Mills in 1975 provided among others information about the material situation of women-weavers employed there and their families. Comparing them with average incomes of working families on the national scale it should be pointed out that their situation is less favourable. That primarily concerns those families where the incomes of working women constitute the only source of income. In the most typical cases wages of working women submitted to the analysis account for 40 to 50 per cent of the family's incomes. In lower income brackets they are of ten the only persons in the family br inging in incomes.(original abstract)
EN
The study purpose is to measure the performance of the Vietnamese garment and textiles industry by means of the Negative Malmquist model using the data envelopment analysis (DEA) method. The empirical results presented the efficient, inefficient cases, and average efficiency for all garment and textile companies in Vietnam during from 2016 to 2020. The main findings determined that five companies, including HTG, TET, MSH, M10, and BDG possessed efficiency scores in whole terms. An overall picture of the garment and textiles industry in Vietnam is used to evaluate the operational process. The research recommends a feasible alternative method to deal with inefficient cases. (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.