Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Handel wewnętrzny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
W artykule omówiono dotychczasowe doświadczenia w zmianach struktury podmiotowej handlu. Przedstawiono stan dzisiejszy i bieżące doświadczenia, a także możliwości zmian w strukturze podmiotowej handlu i jaki powinien być ich kierunek.
EN
In the article the author has formulated his opinion on the conditions and factors of transforming the trade's structure in such a way as to adjust it to the requirements of the economic reform which is now being implemented. The considerations have dealt with four main points. First of all the author hue described factors which cause inactivity in the hitherto formed trade's structure which manifests itself in the unwillingness of its autonomous transformations which would meet the requirements of the economic reform. The author has pointed to the lack of indispensable legal regulations and inadequate construction of the economic system. The author has also presented the lines of further activity which might be undertaken in order to accelerate the pace of the introduction of changes in the trade's structure emphesizning the need for effective legal and economic impact which after all is in agreement with the logic of the economic reform now being implemented. (original abstract)
XX
Z kolejnego raportu IRWiK o stanie handlu wewnętrznego w Polsce wynika, że w roku 2003 wyhamowany został postępujący od 1999 roku spadek nakładów inwestycyjnych w handlu. Według danych GUS (obejmujących przedsiębiorstwa o liczbie pracujących ponad 49 osób) inwestycje handlowe osiągnęły bowiem poziom 6 198,3 mln zł, tj. zbliżony do ich wartości z roku 2002 (98,9%). Świadczy to o zahamowaniu tendencji spadkowych.
XX
W programie przedstawiono obszerną diagnozę stanu polskiego handlu, zawierającą omówienie jego właściwości strukturalnych i funkcjonalnych oraz procesów globalizacji i towarzyszącego im rozwoju nowych form sprzedaży, a także nakreślono przewidywane kierunki zmian w handlu wewnętrznym w perspektywie najbliższych lat.
XX
Artykuł przestawia handel wewnętrzny w strategii gospodarczej Polski, uwarunkowania rozwoju polskiego handlu, kapitał zagraniczny w rozwoju handlu (skala korzyści, opinie menedżerów), zmiany rynkowe jako konieczność ekonomiczną i cywilizacyjną.
XX
Wprowadzone już zmiany w systemie funkcjonowania handlu zagranicznego jak i konieczność podejmowania dalszych działań na rzecz szerszego otwarcia gospodarki skłaniają do badań nad problematyką związków rynku wewnętrznego z handlem zagranicznym w sensie ich bliższej identyfikacji oraz określenia siły i kierunku wzajemnych oddziaływań. Istotna byłaby w tym względzie próba określenia i skwantyfikowania "udziału" handlu zagranicznego w kształtowaniu sytuacji na rynku wewnętrznym. (fragment tekstu)
EN
The paper represents an attempt at the empirical analysis of the relationship between domestic merket and foreign trade. This relationship has been characterized from the standpoint of its effect on the state of the domestic market. Its detailed Identification has become the basis for the development of an integrated model of relations. The idea of the model as well as the results of its estimation are presented. The model is a kind of comprimise between its purely theoretical design and possibilities of its estimation conditioned by accessibility and reliability of intial data. The results of the model estimation afforded possibilities for the determination of the force and direction of the import-export impact on the domestic market.(original abstract)
XX
W artykule omówiono badania przeprowadzone w Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Przedmiotem badań był przebieg procesów koncentracji na rynku wewnętrznym w Polsce w 2001 r. na tle tendencji w latach 1998-2001.
XX
Przedstawiono i zdefiniowano pojęcie - hurtownie typu "cash and carry". Przeanalizowano czynniki atrakcyjności dla klientów w handlu hurtowym "cash and carry" oraz przedyskutowano jego przyszłość.
EN
The author attempts to explain the essence, features and developmental conditions of cash and carry wholesale as a popular, innovative institutional form of this level of trade intermediary. In the article, several basic definitions of cash and carry wholesalers are presented, emphasising their main features such as sale to institutional clients, performance by the client of assembly and transport, cash purchases, and admission of clients on the basis of formal confirmation of running a business. Special attention is paid to those features that affect the attractiveness of cash and carry wholesalers to clients - mainly small-scale buyers, caterers and owners of service companies. Identification of the external and internal development factors of this type of wholesale is treated separately in this article. The competitive environment (i.e., other institutional forms of wholesale) is characterised, as well as the direction and nature of changes in retail itself. This allows the author to cast light on the future of cash and carry wholesalers and also possible means of their long-term transformation.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja zmian zachodzących w strukturze i funkcjach polskiego handlu hurtowego. Analizą objęto różne formy organizacyjne hurtu oraz działania usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw hurtowych związane z zacieśnianiem relacji między firmami w łańcuchu dostaw towarów i kształtowaniu sieciowej struktury handlu. W artykule przyjęto następujące hipotezy badawcze: -w warunkach silnej konkurencji przedsiębiorstwa hurtowe rozwijają różne formy organizacyjne; -przedsiębiorstwa hurtowe podnoszą swoją konkurencyjność poprzez zwiększanie zakresu i podwyższanie jakości świadczonych usług, a także wykorzystują czynniki pozamaterialne, takie jak własna marka i dobre relacje z partnerami biznesowymi; -działania podejmowane przez hurtowników zwiększają konkurencyjność ich partnerów w wymianie (producentów i detalistów). Do określenia znaczenia przedsiębiorstw hurtowych w dystrybucji artykułów codziennego zapotrzebowania wykorzystano różne metody badawcze, w tym analizę źródeł wtórnych oraz wyniki badań empirycznych ilościowych i jakościowych. (fragment tekstu)
EN
The development of supermarkets and hypermarkets in Poland gave rise to new distribution ways of consumer goods, especially goods of daily demand, which have become a strong competitor to traditional distribution including wholesale. The purpose of this article is to review the operation ofthe wholesale business in Poland and to provide activities that enhance their service functions for manufacturers and retailers. The analysis deals with changes in the size structure of wholesale enterprises and their organization forms. Strengthening relationships with business partners and expanding the scope of services provided to customers and creating its own brand was considered as significant trends ofincreasing competitiveness in the wholesale until 2020. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano przegląd modeli ekonometrycznych konstruowanych dla polskiej gospodarki. Wskazano modele ekonometryczne tylko te, które doczekały się empirycznej weryfikacji i w których rozbudowany był dość wyraźnie sektor handlu zagranicznego, a więc modele opisujące gospodarkę jako system otwarty powiązany z zagranicznym otoczeniem.
EN
The paper deals with the problems of modelling relations between domestic market and foreign trade. A synthetic review of papers written on that subject is presented (concerning both econometric and market models), special consideration given to the model constructions which have been empirically verified and in which the sector of foreign trade has been developed. Those models were used for the description of functioning of the whole economy or functioning of the market in its various profiles. Thus, the problems of foreign trade were taken rather generally, hence the analysis of relations between domestic market end foreign trade could scarcely be made. If these relations were to be characterized more precisely, a proper model would have to be worked out. In this paper the idea of such a model is presented. This is the model with interdependent equations and its construction includes both direct and indirect effects of foreign trade on the state of the domestic market. The model has been presented in the theoretical version. Its construction es well as the way of expressing the relationship afford possibilities for the empirical verification. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony zmianom jakie zaszły w polskim handlu w latach 90. Omawia zewnętrzne i wewnętrzne czynniki sprawcze kierunków oraz dynamiki tych zmian. Proponuje scenariusz rozwoju drobnego handlu prywatnego i przedstawia perspektywy.
XX
Poniższy artykuł stanowi głos w szerszej dyskusji na temat wskazania pożądanych kierunków zmian w finansach publicznych Unii Europejskiej, a szczególnie dotyczy problemów walki organów administracji publicznej z oszustwami podatkowymi występującymi w obrocie gospodarczym pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Celem opracowania jest krótkie przedstawienie problematyki najczęściej dokonywanych oszustw podatkowych dokonywanych w ramach systemu podatku od wartości dodanej (VAT) w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Opracowanie to wskazuje główne przyczyny tego zjawiska, krótki opis wybranych oszustw dokonywanych w ramach wymiany wewnątrzwspólnotowej, jego skalę oraz najważniejsze skutki. W niniejszym artykule przy okazji opisu wybranych oszustw podatkowych spróbowano odpowiedzieć na pytanie: czy obecne rozwiązania prawne i organizacyjne na szczeblu Unii Europejskiej są wystarczające, żeby skutecznie walczyć z tym zjawiskiem? Ze względu na złożoność tematu w niniejszym opracowaniu nie omówiono wszystkich oszustw podatkowych występujących w ramach wymiany towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Przedstawiono jedynie najprostsze schematy dokonywanych oszustw i tylko te, które najczęściej występują w praktyce. (fragment tekstu)
EN
The article concerns the discussion about showing the directions of changes in the public finance of the European Union, particularly the problems of the fight of bodies of public authority with tax frauds appearing in business trading among the states of the European Union. The aim of the article is a short description of the problem of most often tax frauds committed within the frames of value added tax in intra-Community transactions. This study shows the main causes of this phenomenon, a short description of chosen frauds committed as part of exchange, its scale and the most important effects. The article tries to answer the question: whether current legal and organizational solutions at the European Union level are enough in order to struggle effectively against this phenomenon? Because of the complexity of the problem the hereby article does not discuss all tax frauds appearing as part of an exchange of goods among member states. It presents only the simplest outlines of committed frauds and only the ones which most often appear in practice. (original abstract)
12
Content available remote Regionalna integracja gospodarcza w Azji
75%
XX
Celem opracowania jest analiza zmian udziału obrotów intra w całkowitym handlu krajów azjatyckich oraz przedstawienie specyfiki najważniejszych ugrupowań w regionie - ASEAN oraz wykraczającego poza terytorium Azji APEC. (fragment tekstu)
EN
The author characterizes the process of regionalization in Asia, focusing on trends in share of intraregional trade in total foreign trade of Asian countries and two main organizations of economic integration - ASEAN and APEC. The beginning of the 21st century brought a surge in the number of preferential agreements in Asia which are interloping and have weak institutional framework. That is caused by the lack of leadership or interest to relinquish the power to a common institution. (original abstract)
XX
Handel jest sferą gospodarki dynamicznie reagującą na sytuację społeczno-gospodarczą. W okresie koniunktury gospodarczej zatrudnienie w handlu wzrastało bardziej dynamicznie niż w całej gospodarce, ale też w okresie spadku dynamiki rozwoju gospodarczego w latach 2009-2012 szybko zmniejszało się (wykr. 2). Niemniej kryzysowa sytuacja nie miała wpływu na znaczenie handlu jako pracodawcy. W II kwartale 2012 r. wśród firm, które poszukiwały pracowników przez internetową giełdę pracy (Pracuj.pl), dominowały firmy handlowe (prawie 23 tys. ofert). Na kolejnych miejscach usytuowały się bankowość, finanse i ubezpieczenia (14 tys.), telekomunikacja i zaawansowane technologie (10 tys.) oraz przemysł ciężki (9 tys.). Handel jest najbardziej popularną branżą zarówno wśród oferujących zatrudnienie, jak i osób poszukujących pracy. Pojawia się również najczęściej w preferencjach zawodowych użytkowników portalu. (fragment tekstu)
EN
The article describes the importance of trade for the labor market in Poland. The analysis included working in the trade, as well as working in commercial enterprises with foreign capital. The analysis took into account layoffs and hiring factors, unemployment in trade and forms of employment and remuneration of jobs. The analysis covered the years 2000-2012, focusing on changes in the structure of employment and explaining their reasons. The CSO (GUS) data were basis for the development as well as literature on the subject, including the results of research on the labor market from different research centers. (original abstract)
XX
Artykuł podaje definicje procesu koncentracji oraz omawia proces koncentracji w handlu wewnętrznym. Zwraca uwagę na pozytywne i negatywne skutki tych procesów na struktury i zachowania przedsiębiorstw na rynku. Następnie omawia sieci filialne, sieci zintegrowane oraz sklepy wielkopowierzchniowe.
XX
Artykuł omawia program rozwoju handlu wewnętrznego do 2003 r., przyjęty przez Radę Ministrów, w którym zwrócono uwagę na konieczność koncentracji handlu.
XX
Na podstawie "Programu rozwoju handlu wewnętrznego do 2003 roku" Ministerstwa Gospodarki omówiono czynniki determinujące rozwój tego sektora.
XX
Omówiono aktualną sytuację Unii Europejskiej w zakresie handlu zagranicznego (eksportu i importu towarów i usług). Przedstawiono stopień koncentracji obrotów usługowych wewnątrz UE.
EN
Foreign expansion of the EU firms is performed by exports and foreign direct investment (FDI). Some of the above operations of the EU enterprises are accomplished on the EU area and some - in the non-member economies. The paper examines the evolution of the share of the intra-EU exports and imports goods in the total trade of the EU countries and, in the same way, the geographical structure of the FDI. The analysis concerns the time between 1990 and 2000. In the analysed period, the decreasing trend for the share of the internal exports and imports in the global foreign trade was observed in the majority of countries. Still, half or more of exports and imports of the EU countries are performed in the internal market. Moreover, in the examined period, a strong concentration of the FDI in the EU market occured. Besides, the EU companies invested in the United States, the EFTA countries and Asia (excluding Japan). In conclusion, the European single market and the initial phase of the Economic and Monetary Union generated favourable conditions for further integration of the EU firms and for their expansion to the world market. (original abstract)
XX
Artykuł omawia najważniejsze zmiany w strukturze podmiotowej handlu wewnętrznego w 1996 r.
XX
Centrum Badań Marketingowych przedstawia i komentuje cztery wskaźniki charakteryzujące sferę handlu w I i II kwartale 2001: wskaźnik osiągniętej i oczekiwanej wartości sprzedaży w sferze handlu; wskaźnik wartości sprzedaży w poszczególnych gałęziach handlu; wskaźnik wysokości zatorów płatniczych w poszczególnych gałęziach handlu oraz osiągniętego i oczekiwanego zysku w sferze handlu.
XX
Analiza I kwartału 2001 r. wykazała zmniejszenie poziomu sprzedaży w handlu o 30,3 punktu. Powodem, zdaniem autora, jest kurczenie się dochodów ludności: osłabienie wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia realnego oraz spadek liczby pracujących o 3,7 procent w roku 2000. Wskaźnik osiągniętej sprzedaży w handlu jest rekordowo niski.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.