Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Misje polskich eksporterów
100%
PL
W naukach o zarządzaniu sformułowanie misji stanowi punkt wyjścia dla ustalenia celów działania przedsiębiorstwa, strategii i programów rynkowych ich realizacji. Deklaracje zawarte w misjach przedsiębiorstwa mogą być formułowane w wąskim lub szerokim zakresie oraz w różnym stopniu uwzględniać zmienność warunków otoczenia. Na podstawie wyników własnych badań empirycznych misji 173 największych polskich eksporterów prezentowanych w Internecie omówiono hierarchię elementów strukturalnych misji, ich wzajemne powiązania i relacje. Badania pozwoliły stwierdzić, że w grupie badanych firm 37% nie prezentuje swoich misji na stronach WWW, zdecydowana większość misji eksporterów ma cechy charakterystyczne dla misji rynkowych i kompleksowych.
EN
The formulation of mission is in the management sciences the starting point for establishing business objectives, strategies and market programs of their realization. The statements contained in the company's missions can be formulated in a narrow or broad range and take into account the variability of environmental conditions to varying degrees. On the basis of the results of own study of 173 largest Polish exporters’ missions published on the Internet the hierarchy of structural elements of the mission, their mutual connections and relations were presented. According to the study results, 37% of the surveyed companies do not present their missions on the web-sites. The vast majority of exporters missions has the characteristics of the market and comprehensive missions.
PL
W artykule omówiono wpływ nowych trendów na zachowania nabywców i na proces uwzględniania społecznej odpowiedzialności w decyzjach i działaniach przedsiębiorstw. Z jednej strony segmenty konsumentów etycznych, ekologicznych, prosumentów przez swoje oczekiwania i naciski oraz decyzje zakupów wymuszają na przedsiębiorstwach prospołeczne działania. Z drugiej strony przedsiębiorstwa przez swoje oferty wzbogacane o preferowane przez konsumentów wartości (produkty, opakowania, kampanie społeczne, działania edukacyjne) kształtują społeczne postawy konsumentów i ich zachowania. Można więc stwierdzić, że społecznie wrażliwi konsumenci wpływają na wzrost społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw i odwrotnie - społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa wpływają na prospołeczne zachowania konsumentów.
EN
In her article, the author discusses impact of new trends on purchasers' behaviour and on the process of taking into consideration of the social responsibility in enterprises' decisions and actions. On the one hand, segments of ethical, ecological consumers, prosumers, through their expectations and pressures and purchasing decisions exert on enterprises prosocial actions. On the other hand, enterprises through their offers enriched by the preferred by consumers values (products, packaging, social campaigns, educational activities) shape social attitudes of consumers and their behaviour. Hence, one may state that socially susceptible consumers affect growth of socially responsible enterprises and, vice versa, socially responsible enterprises affect prosocial behaviour of consumers.
EN
The paper presents the impact of the increasing applications of IT business systems and the concentration and internationalisation of retail trade on the transformation of distribution systems from the perspective of their territorial, industry-related and institutional dimensions. The transformation consists in introducing new channels, modernising the scope and functioning of the traditional channels, changing the performed functions as well as the relations between channel participants and improving the flow of products between particular distribution links. However, the ultimate level of effectiveness is determined by the choices made by end users, and changes to their preferences and buying behaviour may lead to the need to create new distribution channels.
4
100%
EN
Social responsibility means that an enterprise voluntarily takes into account the ethical, social and ecological dimension in its economic operations and relations with all the interest groups. An important and pragmatic sign of social responsibility is recognising social commitment as a significant distinguisher of an enterprise’s identity, an element of its mission, accepted values and principles. The article presents the results of a review and mission content evaluation of 100 biggest Polish exporters, uploaded to their www sites.
PL
Społeczna odpowiedzialność polega na dobrowolnym uwzględnianiu przez przedsiębiorstwa wymiaru etycznego, społecznego i ekologicznego w ich ekonomicznych działaniach oraz w relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Ważnym, pragmatycznym jej przejawem jest uznanie społecznego zaangażowania za ważny wyróżnik tożsamości przedsiębiorstwa, element jego misji, uznawanych wartości i zasad. W artykule przedstawiono wyniki przeglądu i oceny treści misji 100 największych polskich eksporterów zamieszczonych na ich stronach www.
5
Content available Innowacje w sektorze usług w Polsce
100%
PL
Innowacje są ważnym czynnikiem rozwoju współczesnych gospodarek. I choć pojmowanie ich istoty od czasu Josepha Schumpetera, powszechnie uznanego za twórcę teorii innowacji, niewiele się zmieniło, liczni autorzy starali się formułować nowe definicje, łącząc innowacje nie tylko z wynalazkami, ale i zmianami wdrażanymi w różnych obszarach działalności przedsiębiorstw oraz zmieniającymi się w czasie czynnikami sprawczymi innowacji. W badaniach opartych na danych statystycznych przyjmuje się najczęściej definicję i klasyfikację innowacji bazującą na międzynarodowym standardzie opracowanym przez ekspertów OECD w tzw. Podręczniku Oslo. Zastosowano ją także w niniejszym artykule, którego celem jest przedstawienie rozwoju innowacji w sektorze usług w Polsce w latach 2009–2011. Na podstawie danych GUS, gromadzonych przy wykorzystaniu metodyki Podręcznika Oslo, poddano analizie i ocenie poziom innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w przekroju wielkości i działów prowadzonej działalności. Sprawdzono też udział przedsiębiorstw wdrażających innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe w poszczególnych działach usługowych oraz efektywność innowacji produktowych. Analiza danych obrazujących działalność innowacyjną przedsiębiorstw usługowych wskazuje na trend spadkowy. Maleje w czasie udział przedsiębiorstw, które wprowadziły przynajmniej jedną innowację w ogólnej ich liczbie, maleje udział przychodów ze sprzedaży nowych produktów w przychodach ogółem, zmniejszają się nakłady na działalność innowacyjną. Głównym źródłem innowacji jest wdrażanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Są to więc innowacje oparte na czynnikach wytwórczych „pchane” przez technikę i przemysł. Artykuł zawiera tylko wstępną analizę innowacji w usługach i wskazuje na potrzebę holistycznego, interdyscyplinarnego badania innowacji i ich efektywności nie tylko ekonomicznej, ale i społecznej.
EN
Innovations are an important factor of the development of contemporary economies. And although the understanding of their essence has not changed much since the times of Schumpeter, commonly regarded the creator of the theory of innovations, numerous Authors have tried to formulate new definitions relating innovations not only to inventions but also to changes implemented in various areas of enterprise activities and driving factors of innovations changing in time. In the research based on the statistical data, the definition and classification of innovations based on the international standard developed by the OECD experts, so called Oslo Manual, are most often adopted. They are also adopted in this article. The aim of the article is to present the development of innovations in the service sector in Poland in the years 2009–2011. On the basis of the Central Statistical Office data, collected with the use of the Oslo Manual methodology, the innovativeness level of service firms by size and by sections of the conducted business activities is analyzed and assessed. Moreover, the share of enterprises implementing product, process, organizational, marketing innovations in individual service sections, as well as the effectiveness of product innovations are analyzed. The analysis of the data depicting innovative activities of service firms reveals a downward trend. The share of enterprises which have introduced at least one innovation in their total number is going down in time, the share of revenues from the sales of new products in the total revenues is decreasing, the expenditure on innovative activities is falling. The main source of innovations is the implementation of modern information and communication techniques. Thus, they are innovations based on the factors of production “pushed” by technique and industry. The article includes only an initial analysis of innovations in services and indicates a need for holistic, interdisciplinary research into innovations and their effectiveness, not only the economic but also the social one.
6
100%
PL
Marketing społeczny to proces tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości klientom w sposób, który uwzględnia ich oczekiwania społeczne, ekologiczne i etyczne. Jego wdrożenie wymaga od przedsiębiorstwa analizy kierunków rozwoju rynków, identyfikacji segmentów, dla których korzyści społeczne i ekologiczne są ważne, oraz uwzględnienia ich w procesach kreowania i dostarczania nabywcom oczekiwanych przez nich wartości. Wzrost zainteresowania nabywców problemami społecznymi i środowiskowymi sprawia, że od producentów (sprzedawców) oczekują etycznych zachowań, dobrej jakości bezpiecznych dla życia i zdrowia produktów, ekologicznych opakowań, rzetelnych informacji, uczciwej reklamy i jasnych procedur reklamacyjnych, a także potrafią skutecznie przeciwstawiać się nieetycznym praktykom przedsiębiorstw (np. przez bojkot produktów). Zmiany zachowań rynkowych konsumentów wymuszają na przedsiębiorstwach wzbogacenie oferty rynkowej o dodatkowe korzyści społeczne i stają się najważniejszym inicjatorem wdrażania społecznej orientacji marketingowej. W artykule przedstawiono koncepcje trzech form marketingu społecznego: marketing ekologiczny, marketing związany z dobroczynnością, marketing sponsorski. Wymienione formy omówiono, prezentując docelowe segmenty nabywców, korzyści dla przedsiębiorstwa i różnych grup jego interesariuszy. Zwrócono również uwagę na potrzebę uwzględniania w marketingu społecznym działań reaktywnych na krytykę marketingu, budujących jego wizerunek w społeczeństwie. Rozważania oparto na studiach literatury i wynikach badań prowadzonych przez KPMG, FOB oraz prezentowanych w różnych opracowaniach naukowych.
EN
Social marketing is the process of creation, communication and delivery of value to customers in a way that takes into account their social, environmental and ethical expectations. Its implementation requires from the company to perform an analysis of the markets development directions, an identification of segments, for which the social and ecological benefits are important, and their inclusion in the processes of creating and delivering the expected values to the customers. Customers’ increased interest in social and environmental problems is the reason why ethical behaviour is expected from manufacturers (sellers), as well as good quality of products that are safe for life and health, eco-friendly packaging, reliable information, fair advertising and plain complaint procedures. The customers are also able to effectively oppose to unethical business practices (e.g. by boycotting products). The changing market behaviour of consumers enforces companies to enrich the market offer with additional social benefits and becomes the most important initiator of social marketing orientation implementation. The article describes the concepts of three forms of social marketing: ecological marketing, charityrelated marketing, and sponsorship marketing. These forms are discussed by presenting the target customer segments and the benefits for the company and various groups of its stakeholders. Attention is also drawn to the need to include in the social marketing the actions reactive to criticism of marketing, which build its image in society. The reflections were based on the study of literature and the results of research carried out by KPMG, FOB, and presented in a variety of scientific studies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.