Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the years 2007 and 2011, research was carried out on the impact of: pyrethroid group agents (beta-cyfluthrin, lambda-cyhalothrin, deltamethrin, esfenvalerate, alpha-cypermethrin, bifenthrin) benzoylphenyl ureas (teflubenzuron), derivatives of pyridine (pyriproxyfen), organophosphorus (diazinon) and neonicotinoid insecticides (acetamiprid) on the food consumption by Spanish slug (Arion lusitanicus Mab). The quantity of food consumed by animals treated by plant protection agents, the quantity of food treated by insecticides consumed and food preferences of A. lusitanicus individuals were analysed. The slugs were made available a selection between food with an addition of insecticide and without it. The results obtained indicate that the preparations which contained lambda-cyhalothrin and deltamethrin with which the animals were treated increase the quantity of food consumed by the Spanish slug. It was also shown that the food treated with lambdacyhalothrin and alpha cypermethrin is consumed in a larger amount than the food not treated by this preparation. Deltamethrin and lambda-cyhalothrin and pyriproxyfen probably constitute food attractants for A. lusitanicus individuals and also alpha-cypermethrin, bifenthrin, beta-cyfluthrin and esfenvalerate are additive, which reduces the attractiveness of food for slug.
PL
Badania wpływu wybranych substancji aktywnych z grupy pyretroidów (beta-cyflutryna, lambda-cyhalotryna, deltametryna, esfenwalerat, alfa-cypermetryna, bifentryna), pochodnych benzoilomocznika (teflubenzuron), pochodnych pirydyny (piryproksyfen), insektycydów neonikotynowych (acetamipryd) i fosfoorganicznych (diazynon) na konsumpcję pokarmu przez ślinika luzytańskiego (Arion luisitanicus Mab.) przeprowadzono w latach 2007 i 2011. Przenalizowano: ilość spożywanego pokarmu przez zwierzęta traktowane środkami ochrony roślin, ilość spożywanego pokarmu traktowanego insektycydami oraz preferencje pokarmowe osobników A. lusitanicus, którym umożliwiono wybór pomiędzy pokarmem z dodatkiem preparatu owadobójczego i bez niego. Otrzymane wyniki wskazują, że preparaty zawierające deltametrynę i lambda-cyhalotrynę, którymi potraktowano zwierzęta, zwiększają ilość spożywanego przez ślimaki pokarmu. Wykazano również, że pokarm traktowany lambda-cyhalotryną i alpha-cypermetryną jest zjadany w większej ilości, niż nie traktowany tymi preparatemi. Deltametryna, lambda-cyhalotryna i piryproksyfen mogą stanowić atraktant pokarmowy dla osobników A. lusitanicus, a alfa-cypermetryna, bifentryna, beta-cyflutryna i esfenwalerat są dodatkami, które zmniejszają atrakcyjność pokarmu
EN
In 2012-2013 a series of laboratory and field experiments were carried out to check out, if beers can be used as olfactory attractants in the fight against harmful slugs Arion lusitanicus. Six brands of lager beer were used for olfactory analysis (Goolman Premium, Harnas Jasne Pełne, Tatra Mocne, Kasztelan Niepasteryzowane, Lezajsk Niepasteryzowane, Wojak Jasny Pelny). During laboratory and field tests it was evidenced that beers of all types were more attractive for slugs than water.
PL
W latach 2012-2013 w warunkach laboratoryjnych i polowych przeprowadzono cykl eksperymentów mających na celu sprawdzenie, czy piwo stanowi atraktant, mogący znaleźć zastosowanie w walce ze szkodliwym ślimakiem z gatunku Arion lusitanicus Mab. W badaniach preferencji węchowych wykorzystano sześć piw typu lager (Goolman Premium, Harnaś Jasne Pełne, Tatra Mocne, Kasztelan Niepasteryzowane, Leżajsk Niepasteryzowane, Wojak Jasny Pełny). Zarówno podczas testów laboratoryjnych, jak i terenowych wykazano, że dla osobników A. lusitanicus piwa wszystkich badanych marek okazały się bardziej atrakcyjne od wody.
EN
Introduction. Tree saps are tapped in early spring, both by individual consumers for direct consumption, and as a raw material for the production of beverages by the food industry. In Poland, for centuries and today, the most common has been birch tree sap - the source of nutrients. As a result of the developing civilization, which destroys natural environment, there is an increasing risk of contamination of tree saps by harmful substances. The objective of this work was to estimate the presence of 13 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and residues of 48 chemical plant protection products in spring saps. Material and methods. Birch tree sap was tapped from 20 silver birch trees (Betula pendula Roth.) that grow in a agricultural area in the south-east part of Poland. The presence of polycyclic aromatic hydrocarbons and residues of chemical plant protection products was examined using GC/MS technique. Results. Birch sap analysis revealed trace amounts of methiocarb, propoxur, carbaryl, parathion and 4,4’-DDD in the samples. So called light PAHs, that is, fluorene, phenanthrene, pyrene, chrysene, and in individual cases: anthracene, benzo[a]anthracene and acenaphtylene were also found in the sap. Conclusions. Taking into account the standards, fresh birch saps tapped from trees growing in the agricultural area do not pose any health risk for consumers, although serious health risk should be expected in the case of birch sap collected from areas of intense anthropopressure.
PL
Wstęp. drzewne pobierane są wczesną wiosną, zarówno przez indywidualnych konsumentów do bezpośredniego spożycia, jak również jako surowiec do produkcji napojów dla przemysłu spożywczego. W Polsce najpopularniejszym sokiem drzewnym na przestrzeni wieków był i nadal pozostaje sok brzozowy, będący źródłem wielu składników odżywczych. W związku z rozwojem cywilizacji, pogarszającym stan środowiska naturalnego, istnieje coraz większe ryzyko skażenia soków drzewnych przez substancje szkodliwe. Celem niniejszej pracy było oznaczenie zawartości 13 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz pozostałości 40 środków ochrony roślin w sokach drzewnych. Materiał i metody. Sok brzozowy pobrano z 20 osobników gatunku brzoza zwisła (Betula pendula Roth.), rosnących na terenie rolniczym w południowo-wschodniej Polsce. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz pozostałości środków ochrony roślin oznaczono z wykorzystaniem techniki GC/MS. Wyniki. Analiza wykazała obecność śladowych ilości pięciu pestycydów, tzn. metiokarbu, propoksuru, karbarylu, parationu oraz 4,4’-DDD. W sokach brzozowych odnotowano także zawartość lekkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, tj. fluorenu, fenantrenu, pirenu, chryzenu, oraz w sokach pojedynczych osobników: antracenu, benzo[a]antracenu i acenaftylenu. Wnioski. Biorąc pod uwagę obowiązujące normy, soki brzozowe pochodzące z terenów rolniczych nie stwarzają ryzyka zdrowotnego pod względem zawartości pozostałości środków ochrony roślin oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, należy jednak spodziewać się znacznego zagrożenia dla zdrowia konsumentów w przypadku pobierania soków brzozowych z terenów o bardziej intensywnym stopniu antropopresji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.