Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było sprawdzenie, w jakim stopniu poziom wzorca rozwoju wpływa na końcowy wynik uporządkowania i grupowania obiektów. W badaniu zastosowano cztery warianty wzorca rozwoju. Porządkowanie obiektów przeprowadzono, wykorzystując miarę syntetyczną zaproponowaną przez Z. Hellwiga, a grupowania obiektów dokonano stosując metodę trzech średnich. Następnie oceniono zgodność uporządkowania i grupowania obiektów, które uzyskano dla różnych poziomów wzorca rozwoju. Ponadto sprawdzono własności dyskryminacyjne obliczonych miar syntetycznych oraz określono wielkości odchyleń między wartościami porównywanych miar. Wskazano również przyczyny tych odchyleń. W badaniu wykorzystano dane dotyczące bezrobocia wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2015 r.
EN
In the paper the author makes a classification of the Construction Sector companies that are listed on the Warsaw Stock Exchange. The classification is made with a view to identify those companies whose financial standing in the years of study (2007, 2009 and 2011) was good or bad from the point of view of several selected ratios. The classification is based on the inquiry into the stability of final diagnoses of the companies’ financial standing. The final diagnoses were founded on the median from partial diagnoses which had been created in the course of a two-element diagnostic process where the real values of the companies’ financial indices were compared with theoretical and empirical norms.
EN
One of the often used measures of economic development is gross domestic product per capita. In Poland the Main Statistical Office collects the data on this variable on several levels of aggregation. The paper shows the application of panel data models in order to classify Polish voivodships according to the level of economic development. As explained variable the regional GDP per capita was used and such variables as structure of employees, unemployment rate or retail sales per capita were the explaining variables. As a result the groups of voivodships with similar pattern of economic development were distinguished.
EN
The aim of this paper is to identify the regularities in the pattern of changes in the employment structure by economic sectors in Polish voivodships in the period of 2010–2016. The research uses the data on persons employed by the actual workplace in six economic sectors (groups of sections), obtained from Statistics Poland. The research determines the degree of similarity between the sectoral structure of employment of each examined voivodship and such structure of whole Poland. The diversity of percentages of persons employed in particular economic sectors within each examined voivodship was determined using the Herfindahl-Hirschman relative index. The research also examines the similarity of sectoral structures of employment in voivodships in the chain ap-proach (year-on-year), using the similarity measure of structures. The voivodships were grouped according to the degree of similarity of structures, which, in turn, made it possible to identify the voivodships where the changes observed in the analysed period were most and least significant. The research demonstrates that in the years 2010–2016, the changes in the structure of employment by economic sectors in the examined voivodships took place relatively slowly, and that in most voivodships, the employment rate in agriculture decreased, while in services for financial, insurance and real estate sectors, it increased. The highest diversification in the structure of employment was observed in Lubelskie voivodship, and the lowest in Małopolskie voivodship. The most dynamic changes in the sectoral structure of employment were observed at the beginning of the analysed period (2011/2010), whereas towards its end, these changes became slower.
PL
Celem badania jest identyfikacja prawidłowości w zakresie zmian w strukturze pracujących według sektorów ekonomicznych w przekroju województw. Analizie poddano lata 2010–2016. Wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego o pracujących według faktycznego miejsca pracy w sześciu sektorach ekonomicznych (grupach sekcji). Określono stopień podobieństwa sektorowej struktury pracujących w województwach do struktury w Polsce. Zróżnicowanie udziału procentowego pracujących według sektorów ekonomicznych w poszczególnych województwach oszacowano za pomocą względnego wskaźnika Herfindahla-Hirschmana. Zbadano również podobieństwo sektorowej struktury pracujących w województwach w ujęciu łańcuchowym (rok do roku), wykorzystując miarę podobieństwa struktur. Województwa pogrupowano według stopnia podobieństwa struktur, co pozwoliło wskazać regiony charakteryzujące się największymi i najmniejszymi zmianami w analizowanym okresie. Z badania wynika, że w latach 2010–2016 zmiany w strukturze pracujących według sektorów ekonomicznych w poszczególnych województwach zachodziły powoli, przy czym w większości województw spadł udział pracujących w rolnictwie, a wzrósł w usługach związanych z działalnością finansową i ubezpieczeniową oraz obsługą rynku nieruchomości. Największe zróżnicowanie udziału procentowego w strukturze pracujących zaobserwowano w woj. lubelskim, a najmniejsze – w małopolskim. Zmiany w strukturze pracujących według sektorów były najbardziej dynamiczne na początku badanego okresu (2011/2010), natomiast pod koniec – coraz wolniejsze.
PL
W Polsce do instytucji realizujących zadania publiczne w zakresie rynku pracy należą publiczne służby zatrudnienia, w tym powiatowe urzędy pracy (PUP‑y). Urzędy te, stosując aktywne formy aktywizacji osob bezrobotnych, starają się przywrocić je na otwarty rynek pracy. Działania PUP‑ow w zakresie aktywizacji klientow podlegają corocznej ocenie. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do oceny funkcjonowania urzędow pracy w latach 2015–2017 wybrane zostały cztery wskaźniki. Wśrod nich istotne znaczenie ma wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, gdyż jego poziom pozwala ocenić, w jakim stopniu aktywne formy aktywizacji osob bezrobotnych, realizowane przez PUP‑y, przyczyniają się do powrotu bezrobotnych do zatrudnienia. Ta ocena jest na tyle istotna, że w Polsce i w innych krajach prowadzone są badania dotyczące zarowno działań aktywizujących bezrobotnych, jak i polityki zatrudnieniowej. Celem badań, ktorych wyniki zaprezentowano w artykule, była identyfikacja czynnikow wpływających na wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uzyskiwany przez powiatowe urzędy pracy (PUP‑y) funkcjonujące w Polsce w 2016 roku. Wykorzystano wybrane metody statystyczne, w tym analizę korelacji i regresji oraz wielowymiarową analizę korespondencji. Okazało się, że zastosowane metody nie pozwoliły na jednoznaczne zidentyfikowanie czynnikow, ktore w znaczący sposob wpływają na wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, obliczanej na podstawie wszystkich form aktywizacji. Może się okazać, że wyraźniejsze zależności udałoby się zidentyfikować, gdyby rozpatrywać ten wskaźnik odrębnie dla poszczegolnych form.
EN
In Poland, institutions that perform public tasks in the field of the labour market are state employment services, including District Labour Offices (PUPs). They try to restore the unemployed to the open labour market using active forms of their activation. The activities of PUPs in the field of customer activation are subject to annual evaluation. According to the “Act on Employment Promotion and on Labour Market Institutions”, four indicators were selected for the evaluation of the functioning of labour offices in 2015–2017. Among them, the employment effectiveness index is very important, as its level allows us to assess to what extent active forms of activation of the unemployed implemented by PUPs contribute to the return of the unemployed to employment. This assessment is so important that in Poland as well as in other countries research has been conducted on both active forms of activation of the unemployed and employment policies. The aim of the research whose results are presented in the article was to identify factors influencing the employment effectiveness index achieved by District Labour Offices (PUPs) operating in Poland in 2016. Selected statistical methods were used, including correlation and regression analysis as well as multidimensional correspondence analysis. It turned out that the methods applied did not make it possible to unambiguously identify factors which had significantly affected the employment effectiveness index calculated on the basis of all forms of activation. It may turn out that clearer relations could be identified if this indicator was considered separately for particular forms of activation.
EN
The main aim of the paper is to present the methodological basis of market segmentation which uses not only demographic-social attributes and preferences but also variables defining values with important meaning in personal life of customers. The construction of a psychometric test is discussed on the basis of the example of a semiometric scale. This test uses principal components analysis in order to distinguish the main dimensions of cultural dichotomies. The example of measurement on the semiometric scale comes from the examination of preferences in the range of the life and medical insurances.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.