Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Galleria mellonella
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Owad Galleria mellonella wykazuje wiele cech, dzięki którym można go zaklasyfikować, jako organizm modelowy, przede wszystkim posiada mechanizmy odpowiedzi immunologicznej analogiczne do mechanizmów wrodzonych układu immunologicznego kręgowca. Oprócz innych typowych cech organizmu modelowego, Galleria mellonella może być inkubowana w temperaturze 37°C, dzięki czemu stanowi idealny model do badań nad patogennością mikroorganizmów. Użyteczność larw tego owada została poparta wieloma eksperymentami i naukowymi publikacjami.
EN
Insect Galleria mellonella shows many features that make it possible to classify it as a model organism, above all it has mechanisms of the immune response analogous to the innate mechanisms of the immune system of the vertebrates. In addition to other typical features of the model organism, Galleria mellonella can be incubated at 37°C, making it an ideal model for the research on the pathogenicity of microorganisms. The usefulness of the insect’s larvae has been supported by many experiments and scientific publications.
PL
Przeprowadzono badania faunistyczne w celu stwierdzenia obecności nicieni z rodziny Steinernematidae. Próbki glebowe pobrano z terenu użytku zielonego położonego w gminie Wieluń (województwo łódzkie). Długość i szerokość geograficzną stanowiska występowania gatunku oznaczono za pomocą programu komputerowego Gnomon. Próbki zostały zbadane pod względem fizykochemicznym w Centrum Analitycznym SGGW. Oznaczono całkowitą zawartość ołowiu w glebie metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) oraz odczyn gleby metodą potencjometryczną (wg procedury PB 14, wyd. 2 z 21.06.06 r.). Nicienie wyizolowano z próbek glebowych w warunkach laboratoryjnych metodą Beddinga i Akhursta. S. feltiae oznaczono za pomocą klucza do oznaczania gatunku oraz za pomocą analiz chemicznych. Wykazano, że nicienie pochodzące z badanego terenu charakteryzują się większą aktywnością biologiczną (intensywność inwazji, stopień migracji) oraz dłuższym czasem rozwoju (czas uśmiercenia żywiciela i czas niezbędny do rozpoczęcia migracji) w porównaniu z nicieniami pochodzącymi z komercyjnego biopreparatu.
EN
Faunistic studies to find the presence of nematodes of the family Steinernematidae were performed. Soil samples were collected from pasture area located in the municipality of Wielun (Lodz province). Latitude and longitude of the sampling site was determined with the Gnomon software. Physico-chemical properties of samples were analyzed in the Analytical Centre of the Warsaw Agricultural University. Total lead content was analyzed with the flame atomic absorption spectrophotometry and soil pH - potentiometrically (acc. to procedurer pB 14, II edition of 21.06.2006). Nematodes were isolated from the soil samples in the laboratory conditions, using method described by Bedding and Akhurst (1975). S. feltiae were determined using the key for the determination of the species (Lacey 1997) and by molecular analysis. It was shown that nematodes from the investigated area were characterized by higher biological activity (the intensity of the invasion, the degree of migration) and longer duration of development (time of killing the host and the time needed to start migration), in comparison with nematodes from commercial biopreparate.
EN
Faunistic studies to find the presence of nematodes of the family Steinernematidae were performed. Soil samples were collected from pasture area located in the municipality of Wielun (Lodz Province). Latitude and longitude of the sampling site was determined with the Gnomon software. Physico-chemical properties of samples were analyzed in the Analytical Centre of the Warsaw Agricultural University. Total lead content was analyzed with the flame atomic absorption spectrophotometry and soil pH – potentiometrically. Nematodes were isolated from the soil samples in the laboratory conditions, using method described by Bedding and Akhurst in 1975. S. feltiae (Filipjev 1934) were determined using the key for the determination of the species (Lacey 1997) and by molecular analysis. It was shown that nematodes from the investigated area were characterized by higher biological activity (the intensity of the invasion, the degree of migration) and longer duration of development (time of killing the host and the time needed to start migration), in comparison with nematodes from commercial biopreparation.
PL
Przeprowadzono badania faunistyczne w celu stwierdzenia obecności nicieni z rodziny Steinernematidae. Próby glebowe pobrano z terenu użytku zielonego położonego w gminie Wieluń (województwo łódzkie). Długość i szerokość geograficzną stanowiska występowania gatunku oznaczono za pomocą programu komputerowego Gnomon. Próby zostały zbadane pod względem fizykochemicznym w Centrum Analitycznym SGGW. Oznaczono całkowitą zawartość ołowiu w glebie metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) oraz odczyn gleby metodą potencjometryczną. Nicienie wyizolowano z prób glebowych w warunkach laboratoryjnych, metodą Beddinga i Akhursta (1975). S. feltiae (Filipjev 1934) oznaczono przy pomocy klucza do oznaczania gatunku (Lacey 1997) oraz za pomocą analiz molekularnych. Wykazano, że nicienie pochodzące z badanego terenu charakteryzują się większą aktywnością biologiczną (intensywność inwazji, stopień migracji) oraz dłuższym czasem rozwoju (czas uśmiercenia żywiciela i czas niezbędny do rozpoczęcia migracji) w porównaniu z nicieniami pochodzącymi z komercyjnego biopreparatu.
EN
The hemolymph juvenile hormone binding protein (JHBP) from Galleria mellonella contains two disulphide bridges/molecule and no free Cys residues. An alignment of primary structures of other Lepidopteran JHBPs indicates that Cys residues, equivalent to Cys10,17,151,195 in G. mellonellaJHBP, may be involved in -S-S- bridge formation.
EN
The inducible metalloproteinase inhibitor (IMPI) discovered in Galleria mellonella is currently the only specific inhibitor of metalloproteinases found in animals. Its role is to inhibit the activity of metalloproteinases secreted by pathogenic organisms as virulence factors to degrade immune-relevant polypeptides of the infected host. This is a good example of an evolutionary arms race between the insect hosts and their natural pathogens. In this report, we analyze the expression of a gene encoding an inducible metalloproteinase inhibitor (IMPI) in fat bodies of the greater wax moth larvae Galleria mellonella infected with an entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. We have used a natural infection, i.e. covering larval integument with fungal aerospores, as well as injection of fungal blastospores directly into the larval hemocel. We compare the expression of IMPI with the expression of genes encoding proteins with fungicidal activity, gallerimycin and galiomycin, whose expression reflects the stimulation of Galleria mellonella defense mechanisms. Also, gene expression is analyzed in the light of survival of animals after spore injection.
7
Content available remote The effect of Galleria mellonella hemolymph polypeptides on Legionella gormanii
94%
EN
Among Legionella species, which are recognized to be pathogenic for humans, L. gormanii is the second prevalent causative agent of community-acquired pneumonia after L. pneumophila. Anti-L. gormanii activity of Galleria mellonella hemolymph extract and apolipophorin III (apoLp-III) was examined. The extract and apoLp-III at the concentration 0.025 mg/ml caused 75% and 10% decrease of the bacteria survival rate, respectively. The apoLp-III-induced changes of the bacteria cell surface were analyzed for the first time by atomic force microscopy. Our studies demonstrated the powerful anti-Legionella effects of the insect defence polypeptides, which could be exploited in drugs design against these pathogens.
PL
Podczas przeprowadzonych badań faunistycznych odłowiono z terenu Polski nicienie entomopatogenne. Długość i szerokość geograficzną analizowanych stanowisk występowania nicieni oznaczono za pomocą programu komputerowego Gnomon. Próby glebowe, z których wyizolowano nicienie, zostały zbadane pod względem fizykochemicznym (całkowita zawartość ołowiu(II), pH oraz podgrupa granulometryczna). Nicienie wyizolowano z próbek glebowych w warunkach laboratoryjnych, metodą Beddinga i Akhursta (1975). Badane nicienie oznaczono za pomocą klucza do oznaczania gatunku (Lacey 1997) oraz za pomocą analiz molekularnych. Do doświadczeń wykorzystano larwy pędraków chrabąszczowatych odłowionych z terenów województwa świętokrzyskiego, na których obecnie notuje się gradację tego szkodnika. Nicienie pochodzące z tego terenu charakteryzują się dużą aktywnością biologiczną względem pędraków chrabąszczowatych.
EN
During faunistic studies entomopathogenic nematodes were isolated from samples selected in territory of Poland. Latitude and longitude of the sampling site was determined with the Gnomon software. Physico-chemical properties of samples were also performed. Nematodes were isolated from the soil samples in the laboratory conditions, using method described by Bedding and Akhurst (1975). Selected nematodes were determined using the key for the determination of the species (Lacey 1997) and by molecular analysis. For investigations were used grubs of cockchafer (Melolonthinae) isolated from areas of the Świętokrzyskie province, Poland, where at present there has been a gradation of this pest. It was shown that autochthonic nematodes have significant biological activity against cockchafer grubs present in the territory of Poland.
EN
Faunistic studies were undertaken to find out the presence of nematodes of the family Heterorhabditidae. Nematodes were isolated from soil samples in the laboratory with the method of Bedding and Akhurst (1975). Latitude and longitude of the sampling site was determined with the computer programme Gnomon. Soil originated from a tong unused meadow in the Świętokrzyskie Province. Total lead content was ana1ysed with the flame atomic absorption spectrophotometry and soil pH - potentiometrically. Heterorhabditis megidis (Poinar, Jackson and Klein, 1987) was determined based on keys for the determination of entomopathogenie nematodes. Invasiveness and same morphometrie features of all growth stages of the isolated species were analyzed.
PL
Przeprowadzono badania faunistyczne w celu stwierdzenia obecności nicieni z rodziny Heterorhabditidae. Nicienie wyizolowano z próbek glebowych warunkach laboratoryjnych, metodą Beddinga i Akhursta (1975). Długość i szerokość geograficzną stanowiska występowania gatunku oznaczono za pomocą programu komputerowego Gnomon. Gleba pochodziła z nie użytkowanej wiele lat łąki na terenie województwa świętokrzyskiego. Oznaczono całkowitą zawartość ołowiu w glebie metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS oraz odczyn gleby metodą potencjometryczną. Heterorhabditis megidis (Poinar, Jackson and Klein, 1987) oznaczono na podstawie kluczy do oznaczania gatunku nicieni entomopatogennych. Oceniono inwazyjność oraz wybrane parametry morfometryczne wszystkich stadiów rozwojowych wyizolowanego gatunku.
EN
The paper presents results of a study on the effect of environrnenta1 pollution by lead(II) ions on the invasiveness, reproduction ability and same morphometric features of the Heterorhabditis megidis nematode. Invasive larvae (lJs) of Heterorhabditis megidis and larvae of the last growth stage of Galleria mellonella L. were the study material. Invasive larvae of nematodes were kept in water solutions of lead nitrate for 5 days. Those which survived were used to infect the test insects. Nematodes kept in distilled water served as a control. The invasive dose was 50 IJs/insect. Body size of the first nematode generation measured during the dissection of an insect, the degree of migration of nematode larvae from the host's body to external habitat and survival of these larvae in external environment were determined in the experiment. UNIANOVA was used to check the differences. Keeping the previous generation of Heterorhabditis megidis nematode larvae in solutions of various lead(II) concentrations was found to negatively affect their survival and reproduction abilities. External morphometric features of this species hermaphroditic individuals declined but no effect of lead ions was observed on changes of the pharynx length. The number of larvae migrating from the insect host body and their survival in external habitat decreased with increasing lead concentrations.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem zanieczyszczenia środowiska jonami ołowiu(ll) na inwazyjność, zdolność do reprodukcji oraz wybrane cechy morfometryczne nicieni Heterorhabditis megidis. Materiał do badań stanowiły larwy inwazyjne (IJs) Heterorhabditis megidis oraz larwy ostatniego stadium motyla Galleria mellonella L. Larwy inwazyjne nicieni przetrzymywano przez 5 dni w roztworach wodnych azotanu ołowiu. Larwami, które przeżyły, porażano owady testowe. Kontrolę stanowiły nicienie przetrzymywane w wodzie destylowanej. Zastosowano dawkę inwazyjną 50 IJs/owada. W doświadczeniu oznaczono wymiary ciała pierwszego pokolenia nicieni, uzyskanymi podczas sekcji owada, stopień migracji larw nicieni z ciała żywiciela do środowiska zewnętrznego oraz przeżywalność tych larw w środowisku zewnętrznym. Do porównania wykorzystano analizę wariancji jednej zmiennej (UNIANOVA). Zaobserwowano, że przebywanie poprzedniego pokolenia larw nicieni Heterorhabditis megidis w roztworach o różnym stężeniu jonów ołowiu(II) niekorzystnie wpływa na ich przeżywalność i zdolności reprodukcyjne. Zewnętrzne cechy morfometryczne osobników hermafrodytycznych tego gatunku obniżają się, natomiast nie zaobserwowano wpływu jonów ołowiu na zmiany w długości gardzieli. Liczba larw migrujących z ciała owada żywiciela oraz ich przeżywalność w środowisku zewnętrznym zmniejszają się wraz ze wzrostem stężenia jonów ołowiu.
PL
Wykorzystanie nicieni owadobójczych jako biologicznego środka w zwalczaniu szkodników roślin spowodowało zwrócenie uwagi na związek między skażeniem gleb metalami ciężkimi a przeżywalnością nicieni w glebach. Toksyczne właściwości metali ciężkich, w tym ołowiu, zaburzają funkcje życiowe nicieni entomopatogennych. W przeprowadzonych testach zbadano wpływ krótkotrwałego i długotrwałego oddziaływania jonów ołowiu na inwazyjność i reprodukcję H. megidis. Larwy, które przeżyły kontakt z jonami ołowiu w stężeniu 500 ppm, wprowadzano do pojemników z glebą, w których znajdowały się owady testowe (Galleria mellonella). Kontrolę stanowiły nicienie przetrzymywane w wodzie destylowanej. Połowę martwych owadów poddawano sekcji w dwa dni od ich śmierci w celu zbadania intensywności inwazji. Drugą połowę przeznaczano na reprodukcję. Otrzymane z reprodukcji larwy nicieni wykorzystywano do kolejnych doświadczeń. Wykonano 5 pasaży. Zaobserwowano, że w miarę wydłużania czasu kontaktu nicieni z jonami ołowiu(II) obniża się inwazyjność nicieni oraz liczba migrujących z owada larw H. megidis.
EN
The use of entomopathogenic nematodes as biological means of plant pests control focussed the attention on the relationship between soil pollution by heavy metal and nematode survival. Toxic properties of heavy metals like lead disturb life functions of entomopathogenic nematodes. Short and long term effect of lead ions on the invasiveness and reproduction of H. megidis was studied in laboratory tests. Larvae that survived the contact with lead ions at a concentration of 500 ppm were placed in containers filled with soil with test insects. Nematodes kept in distilled water served as a control. Half of dead insects were dissected two days after their death to check the intensity of invasion. Second half of dead insects were intended for nematode reproduction. Nematode larvae obtained in that way were used for subsequent experiments. Five passages were made in total. Prolonged contact of nematodes with lead(II) ions was observed to decrease nematode invasiveness and the number of H. megidis larvae migrating from the host insect.
EN
The paper presents results of a study on the effect of environmental lead pollution on the invasiveness of nematodes obtained from the field. The nematode Steinernema feltiae and larvae of the last growth stage of the greater wax moth Galleria mellonella L. were the study material. Nematodes were isolated from soil under laboratory conditions using Bedding and Akhurst’s (1975) method. Physical and chemical analyses of soil samples were made in the Analytical Centre of the Warsaw Agricultural University. Total lead content was analysed with the flame atomic absorption spectrophotometry and soil pH with the potentiometric method acc. to the pB procedure (2 ed. of 21. June 2005). Steinernema feltiae were determined based on keys for entomopathogenic nematodes. The invasiveness of nematodes originating from various regions of Poland was evaluated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zanieczyszczenia środowiska ołowiem na inwazyjność nicieni pozyskanych z terenu. Materiał do badań stanowiły nicienie Steinernema feltiae oraz larwy ostatniego stadium barciaka większego (Galleria mellonella L.). Nicienie wyizolowano z próbek glebowych warunkach laboratoryjnych, metodą Beddinga i Akhursta (1975). Próbki glebowe zostały zbadane pod względem fizykochemicznym w Centrum Analitycznym SGGW. Oznaczono całkowitą zawartość ołowiu w glebie metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS oraz odczyn gleby metodą potencjometryczną (wg procedury pB 14, wyd. 2 z 21.06.2005 r.). Steinernema feltiae oznaczono na podstawie kluczy do oznaczania gatunku nicieni entomopatogennych. Oceniono inwazyjność nicieni pochodzących z różnych rejonów Polski.
EN
The degree of environmental contamination by heavy metals is closely associated with life functions of entomopathogenic nematodes which are presently used as one of biological means of plant pest control. The paper presents results of a study on the effect of lead(II) ions on the development of Heterorhabditis megidis population. Water solutions of lead nitrate in concentrations of 40, 100, 500, 1000 and 5000 ppm Pb2+ were used. Test insects were infected by surviving larvae. The mortality of invasive nematode larvae after 5 days long contact with lead ions, the mortality of test insects that contacted lead treated nematodes and the extensity and intensity of invasion were determined. Biological activity of Heterorhabditis megidis was observed to decrease with the increased concentration of lead ions.
PL
Stopień skażenia środowiska metalami ciężkimi ma ścisły związek z funkcjami życiowymi nicieni entomopatogenicznych, które obecnie są wykorzystywane jako jeden z biologicznych środków ochrony roślin przed szkodnikami. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem jonów ołowiu(II) na rozwój populacji Heterorhabditis megidis. Zastosowano wodne roztwory azotanu ołowiu w stężeniach: 40, 100, 500, 1000 i 5000 ppm Pb2+. Larwami, które przeżyły, porażano owady testowe. W doświadczeniu oznaczono śmiertelność larw inwazyjnych nicieni po 5 dniach kontaktu z jonami ołowiu, śmiertelność owadów testowych poddanych kontaktowi z nicieniami traktowanymi jonami ołowiu, ekstensywność i intensywność inwazji. Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem stężenia jonów ołowiu, obniża się biologiczna aktywność Heterorhabditis megidis.
EN
Nematodes of the families Steinernematidae and Heterorhabditidae are a natural factor controlling population density of insects and for many years have been used in biological plant protection. When using entomopathogenic nematodes as biological pest control it was found that heavy metal ions might negatively affect their pathogenic properties. In laboratory experiments invasive larvae of H. megidis were kept for 24 and 120 hours in Petri dishes containing water solutions of lead nitrate(V) at a concentration of 500 ppm Pb(II). Nematodes that survived the contact with lead ions were transferred to pots with soil and test insects (Galleria mellonella L.). Nematodes kept in distilled water served as a control. Half of dead insects was dissected two days after their death. Individuals of the first nematode generation were isolated from dead insects and selected body dimensions (body length, body width, length of the pharynx and tail) were measured. Second half of dead insects was intended for reproduction. Larvae obtained from this reproduction were used for further tests aimed at analysing the effect of long term passaging of nematodes through the host. Five passages were made in total. The time of the contact of nematodes with lead ions was found to affect their body dimensions.
PL
Nicienie z rodziny Steinernematidae i Heterorhabditidae stanowią naturalny czynnik redukujący liczebność populacji owadów i od wielu lat są wykorzystywane w biologicznej ochronie roślin. W momencie wykorzystania nicieni entomopatogennych jako biologicznego środka w zwalczaniu szkodników upraw, stwierdzono, że jony metali ciężkich mogą w znacznym stopniu niekorzystnie wpłynąć na patogenność nicieni owadobójczych. W doświadczeniach larwy inwazyjne H. megidis przetrzymywano przez 24 godziny i 120 godzin w roztworach wodnych azotanu(V) ołowiu o stężeniu 500 ppm Pb(II) w szalkach Petriego. Nicienie, które przeżyły kontakt z jonami ołowiu, wprowadzano do pojemników z glebą, w których znajdowały się owady testowe (Galleria mellonella L.). Kontrolę stanowiły nicienie przetrzymywane w wodzie destylowanej. Połowę martwych owadów poddawano sekcji po dwóch dniach od ich śmierci. Izolowano z nich osobniki pierwszego pokolenia nicieni i oznaczano ich wybrane wymiary ciała (długość ciała, szerokość ciała, długość gardzieli i długość ogona). Drugą połowę martwych owadów przeznaczano na reprodukcję. Otrzymane z reprodukcji larwy wykorzystano do dalszych testów mających na celu analizę wpływu długotrwałego pasażowania nicieni przez jednego żywiciela. Wykonano 5 pasaży. Zaobserwowano, że czas kontaktu nicieni z jonami ołowiu(II) wpływa na wymiary ciała.
EN
The paper presents the results of a study on the effect of environmental lead pollution on the invasiveness of nematodes obtained from the field. Study area included the vicinity of Czluchow, Mragowo, Rataje and Slupsk. The nematode Steinernema feltiae and larvae of the last growth stage of the greater wax moth Galleria mellonella L. were the study material. Nematodes were isolated from soil under laboratory conditions using Bedding and Akhurst’s (1975) method. Physical and chemical analyses of soil samples were made in the Analytical Centre of the Warsaw University of Life Sciences. The total lead content was analysed with the flame atomic absorption spectrophotometry and soil pH with the potentiometric method acc. to the pB procedure (2 ed. of 21. June 2005). Steinernema feltiae were determined based on keys for entomopathogenic nematodes. The invasiveness of nematodes originating from studied agrocśnoses of Poland was evaluated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zanieczyszczenia środowiska ołowiem na inwazyjność nicieni pozyskanych z terenu. Tereny badawcze obejmowały okolice miejscowości: Człuchów, Mrągowo, Rataje, Słupsk. Materiał do badań stanowiły nicienie Steinernema feltiae oraz larwy ostatniego stadium barciaka większego (Galleria mellonella L.). Nicienie wyizolowano z próbek glebowych w warunkach laboratoryjnych, metodą Beddinga i Akhursta (1975). Próbki glebowe zostały zbadane pod względem fizykochemicznym w Centrum Analitycznym SGGW. Oznaczono całkowitą zawartość ołowiu w glebie metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS oraz odczyn gleby metodą potencjometryczną, (wg procedury pB 14, wyd. 2 z 21.06.2005 r.). Steinernema feltiae oznaczono na podstawie kluczy do oznaczania gatunku nicieni entomopatogenicznych. Oceniono inwazyjność nicieni pochodzących z badanych agrocenoz Polski.
EN
The aim of this study was to determine the influence of lead and cadmium compounds on the entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae Filipjev. The conducted research allowed to determine the sexual strucure of the nematodes developing inside the body cavity of the host as well as the survival rate of IJs before leaving the insect and after the migration to the external environment. Chemical and biological material as used in the conducted experiments. Chemical material included lead nitrate at the concentration of 40,100,500 ppm and cadmium nitrate at the concentration of 1, 2, 3 ppm. Biological material included the entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae and test insects – Galleria mellonella L. – larvae from own culture.
PL
Celem pracy było określenie wpływu związków ołowiu i kadmu na nicienie entomopatogenne Steinernema feltiae Filipjev. Prowadzone badania umożliwiły określenie struktury płciowej nicieni rozwijających się w jamie ciała żywiciela, jak również przeżywalność IJs przed opuszczeniem owada oraz po migracji do środowiska zewnętrznego. W prowadzonych badaniach użyto materiału biologicznego i chemicznego. Materiał chemiczny stanowił azotan ołowiu w stężeniach 40 100 500 ppm oraz azotan kadmu w stężeniach 1, 2, 3 ppm. Materiał biologiczny stanowiły nicienie entomopatogenne Steinernema feltiae i owady testowe – larwy Galleria mellonella L. – hodowla własna.
EN
The use of entomopathogenic nematodes as biological means of plant pest control focussed the attention on relationships between soil contamination with heavy metals and survival of nematodes in the soil habitat. Negative properties of heavy metals (including lead) disturb life functions of entomopathogenic nematodes. The effect of low habitat contamination with lead on the development of subsequent generations of entomopathogenic nematodes Heterorhabditis megidis was studied in performed experiments. Study area was situated near Torun, Opole, and Skarzysko-Kamienna. Grain size structure, total lead content and pH were analysed in soil samples. Nematodes from own laboratory culture were used as a control. Nematodes isolated from soil samples with the method of Bedding and Akhurst were determined to species as H. megidis. Larvae that left the host’s (Galleria mellonella L.) body were used to infect the next test insects in the laboratory. Six passages were performed in total. Extensity and intensity of infection by H. megidis were determined in subsequent passages.
PL
Wykorzystanie nicieni entomopatogennych jako biologicznego środka zwalczającego szkodniki roślin spowodowało zwrócenie uwagi na zależności między skażeniem gleb metalami ciężkimi a przeżywalnością larw nicieni w środowisku glebowym. Szkodliwe właściwości metali ciężkich, w tym ołowiu, zaburzają funkcje życiowe nicieni owadobójczych. W przeprowadzonych doświadczeniach zbadano wpływ niskiego skażenia środowiska ołowiem na rozwój kolejnych pokoleń nicieni entomopatogennych Heterorhabditis megidis. Tereny badawcze znajdowały się w okolicach miejscowości: Toruń, Opole, Skarżysko-Kamienna. W próbkach glebowych oznaczono skład granulometryczny, całkowitą zawartość ołowiu w glebie oraz odczyn gleby. Kontrolę stanowiły nicienie pochodzące z laboratoryjnej hodowli własnej. Wyizolowane z próbek glebowych metodą Beddinga i Akhursta (1975) nicienie oznaczono na podstawie kluczy do oznaczania gatunku jako H. megidis. Larwami, które opuściły ciało żywiciela (Galleria mellonella L.), zarażono laboratoryjnie kolejne owady testowe. Wykonano 6 pasaży. Oznaczono ekstensywność i intensywność inwazji H. megidis w kolejnych pasażach.
Kosmos
|
2017
|
tom 66
|
nr 4
541-551
PL
Owady zasiedlają wszystkie lądowe nisze ekologiczne. Ewolucyjny sukces osiągnęły między innymi dzięki sprawnie funkcjonującym mechanizmom obronnym. Układ odpornościowy tej gromady zwierząt oparty jest jedynie na mechanizmach wrodzonych. Składa się on z humoralnych i komórkowych odczynów, które uzupełniają się nawzajem w walce z infekcją. W pracy zwięźle przedstawiono aktualny stan wiedzy, dotyczący układu odpornościowego owadów i zwrócono uwagę na jego rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu. Ponadto, na przykładzie barciaka większego Galleria mellonella omówiono modulację odpowiedzi immunologicznej przez zmiany temperatury otoczenia. Przedstawiono także aktualne informacje dotyczące zjawiska piętnowania immunologicznego owadów, ze szczególnym uwzględnieniem barciaka większego.
EN
Insects populate all ecological land niches. Their evolutionary successes have been achieved thanks to well-functioning defense mechanisms. The immune system of this group of animals is based only on innate immunity mechanisms. It consists of humoral and cellular reactions that complement each other in the fight against infection. The paper briefly summarizes the state of the art of insect immune system and highlights its role in maintaining homeostasis of the organism. In addition, the modulation of immune response by changes in ambient temperature is described taking an example of a greater wax moth Galleria mellonella. Additionally, the current information concerning priming of insect immune system is presented with special emphasis on the greater wax moth.
EN
Four steinernematid and one heterorhabditid isolates were tested for infectivity to Galleria mellonella larvae at different temperatures. The short tests were conducted at 15,20 and 25°C using 30 insects per temperature and nematode isolate variant. Insects were placed individually into cups filled with a moisture peat. They were exposed to 20 infective juveniles for 72 h. The greatest mortality was obtained with Steinernema arenarium 05PL (64%), S. arenarium Swiss (60%), and S. glaseri Azores (46.6%). The effect of temperature was recorded for S. glaseri (Azores) only, where the insect mortality was significantly greater at 28°C than at 15°C. No effect of tested temperatures was observed in other nematode strains and isolates. The obtained data were analyzed with ANOVA.
PL
W krótkich testach oceniono zdolność do skutecznego infekowania owadów pułapkowych G. mellonella przez wybrane gatunki i izolaty nicieni owadobójczych pochodzących z różnych rejonów geograficznych. Owady były eksponowane na działanie 20 larw nicieni w trzech temperaturach - 15, 20, 28°C przez 72 godziny. Największą średnią śmiertelność gąsienic wywołały Steinernema arenarium 05PL (64%), S. arenarium Swiss (60%) i S. glaseri Azory (46,6%). Znacząco mniejszą śmiertelność zanotowano dla Heterorhabditis megidis 01PL (10,6%) i S. arenarium Palestine (6,6%). Wpływ temperatury zaznaczył się jedynie w przypadku S. glaseri Azory, gdzie wystąpiła istotnie niższa śmiertelność (8%) G. mellonella w temperaturze 15°C w porównaniu ze śmiertelnością w temperaturze 28°C (84%). Dla pozostałych gatunków nicieni nie zaobserwowano znaczącego wpływu temperatur na ich zdolności infekcyjne. Wyniki poddano analizie wariancji.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.