Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rachunek ekonomiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa sektora ciepłowniczego podlegają takim samym zasadom funkcjonowania jak inne podmioty gospodarcze i opierają swoje działania na rachunku ekonomicznym. Niezależnie od wielkości, struktury organizacyjnej lub własnościowej posiadają one wiele wspólnych cech. Jako jedną z najważniejszych z nich należy uznać naturalną potrzebę dążenia do wzrostu efektywności działania. Warunkiem wzrostu jest doskonalenie sposobu aktywizacji trzech najważniejszych grup czynników - kapitału rzeczowego, kapitału finansowego i pracy.
PL
Koszty ochrony środowiska, umożliwiające zapewnienie zadowalającej jakości życia, są wysokie. Istotną ich część pochłania ochrona powietrza. Ostatnio wzrasta zainteresowanie optymalizacją kosztów ochrony powietrza atmosferycznego. Wpłynęły na to pozytywne doświadczenia związane z urynkowieniem ochrony środowiska w USA - stworzeniem prawnych mechanizmów, umożliwiających prowadzenie działalności proekologicznej na zasadzie rynkowej. Efektem tego jest koncepcja handlu uprawnieniami do emisji. Artykuł jest omówieniem tej koncepcji.
EN
Costs of the environmental protection which is able to produce a satisfactory quality of life are high. Air protection makes up a considerable share of this expenditure. Recently, there has been an increased drive to optimise the air protection costs. This was prompted by the US experience of successfully applying market principles in environmental protection which included creation of legal mechanisms for running environmental activity on commercial basis. As a result, the concept of emissions trading was born. The article discusses the concept.
5
Content available Ekonomika i ekologia
100%
PL
Kopaliny towarzyszące stanowią istotny element w górnictwie, a w szczególności w górnictwie odkrywkowym. Dążenie do maksymalnego wykorzystania wszystkich kopalin użytecznych z danego złoża i minimalizacja strat zasobów jest jednym z podstawowych kanonów górnictwa. Wykorzystanie tych kopalin napotyka jednak na bariery. Jedną z podstawowych barier jest ograniczenie ekonomiczne. Wykorzystanie kopalin towarzyszących z reguły jest technicznie możliwe, jednak wykorzystanie tej możliwości jest uwarunkowane zapewnieniem osiągnięcia zysku. Tylko w takim przypadku firmy zdecydują się na zainwestowanie środków niezbędnych do uruchomienia procesów związanych z zagospodarowaniem kopalin towarzyszących. To rynkowe uwarunkowanie ma specyficzny wydźwięk w warunkach polskich - przy braku kapitałów i względnie niskiej konkurencyjności krajowych wyrobów - wykorzystanie kopalin towarzyszących w realich górnictwa węgla brunatnego może być czynnikiem rozwoju gospodarczego otoczenia kopalni.
EN
Accompanying minerals are an important issue in mining, especially in open cast mining. The trend leading to maximal utilisation of all usefull minerals from a given deposit and minimal loss of resources is one of the primary guidelines in the industry. The utilisation of the minerals is hindered by certain aspects, one of the main hindrances being economic issues. The utilisation of accompanying minerals as a rule is technically possible but taking advantage of the opportunities is conditioned by the expected income. Only when this condition is fulfilled the companies will decided to invest resources necessary to initiate processes leading to the utilisation of accompanying minerals. The amrket conditioning is especially important in Polish conditions - with the lack of capital and relatively low competitiveness of domestic products - the utilisation of accompanying minerals in lignite mining can be a factor which determines the economic development of the mine vicinity.
PL
Korzyści z tytułu zagospodarowania odpadów można rozpatrywać z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego. Zagospodarowanie powstających odpadów skutkuje: zmniejszeniem poboru surowców pierwotnych ze środowiska, szczególnie jest to istotne gdy chodzi o surowce nieodtwarzalne, których zasoby mają skończoną wielkość, ograniczeniem powierzchni składowisk, które blokują tereny, możliwe do wykorzystania w inny, bardziej efektywny sposób, zmniejszeniem zużycia energii wymaganej do pozyskiwania przetwarzania surowców pierwotnych, bądź w przypadku przetwarzania surowców wtórnych, w wyniku niniejszej energochłonności, niższym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, a tym samym niższymi stratami z tego tytułu, niższymi kosztami transportu, niższymi niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi w porównaniu do nakładów niezbędnych na inwestycje związane z pozyskiwaniem i przerobem surowców pierwotnych, niższymi opłatami i karami na rzecz ekologii.
17
Content available Koszt kapitału własnego – dylematy wyceny
88%
EN
The study undertakes to consider the nature of equity capital in view of transaction costs theory. Empirical tests have been conducted among agricultural entrepreneurs, followed by the construction of binary models, in order to put under scrutiny the research hypothesis that equity capital cost is null. The practitioners in the field do not share a common view on the need to estimate the equity capital cost and its level. It has been concluded that equity capital cost should be approached as a transaction cost stemming from the rarity of the benefit of the equity capital, and, as a resource, used more efficiently, involving, as a consequence, the application of the original function of ownership rights.
PL
Alternatywne źródła światła wykorzystują inne niż tradycyjne sposoby generowania światła, dlatego można je zaliczyć do kategorii Alternatywnych źródeł energii, gdyż ich zastosowanie powoduje zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej metodami klasycznymi. O ile duże inwestycje w alternatywne źródła energii mogą liczyć na wsparcie finansowe z różnych funduszy, to zastępowanie klasycznych źródeł światła (żarówek) przez inne energooszczędne źródła światła jest zazwyczaj finansowane przez indywidualnych odbiorców energii. Dlatego bardzo istotny jest w takim przypadku rachunek ekonomiczny. Energooszczędne źródła światła są bowiem znaczne droższe niż klasyczne żarówki i powstaje wątpliwość czy zysk z oszczędności energii pokryje koszt zakupu takiego zamiennika. Poniższy artykuł przedstawia przybliżoną analizę ekonomiczną opłacalności zastępowania klasycznych źródeł światła przez źródła alternatywne.
EN
Alternative light sources employ other than traditional means of generating light, therefore they can be treated as alternative energy sources, as using them leads to saving energy generated by classical methods. Inasmuch large projects of alternative energy sources usually can count on some financial subsidiary from various funds, but substituting classical light sources by other energy saving devices is usually financed by individuals. Therefore the economics aspects are very important in this case. Energy saving sources of light are much more expensive than classical bulbs and it might be doubtful whether energy saving would balance the cost of investment. The paper presents the approximate analysis of economic aspects of substituting classical bulbs by alternative light sources.
20
88%
PL
Gospodarstwa wiejskie1 można scharakteryzować za pomocą procesów i działań. Wpływa to korzystnie na możliwości wprowadzania zmian (innowacji) do jego funkcjonowania i dynamizację systemu produkcyjnego. Proces w gospodarstwie definiowany jest jako ciąg (sekwencja) logicznie uporządkowanych działań, w wyniku których powstaje określony efekt (rezultat). Podejście procesowe do zarządzania organizacją wynika z potrzeby poszukiwania nowych źródeł wzrostu efektywności jej działalności. Tradycyjnie uwaga rolnika skupiała się na posiadanych zasobach i minimalizowaniu nakładów. Przedstawienie funkcjonowania gospodarstwa w ujęciu procesów i działań w sposób automatyczny kieruje rolnika do myślenia w kategoriach usprawnień, a nie ograniczania nakładów.
EN
The main objective of this paper is to present and characterise an agricultural farm as a process organization. Firstly, the concept of a process approach to management is explained. And then, the attempt to create the structure of business processes in a fram is elaborated. It was made by analyzing the processes creating value-added in a ffarm, taking into account its specific situation.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.