Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Business relocation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
W artykule autor porusza problem odnoszący się do zjawiska delokalizacji przedsiębiorstw jako procesu wynikającego z postępującej globalizacji. W tym celu omawia istotę delokalizacji oraz jej przyczyny, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencji podatkowej pomiędzy krajami. Zdaniem autora poza określonymi negatywnymi efektami delokalizacja z reguły prowadzi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, ich rozwoju, a tym samym do rozwoju gospodarek poszczególnych państw. Dlatego też rolą rządów, zwłaszcza państw rozwijających się, jest takie działanie, w tym wykorzystywanie instrumentów fiskalnych, które poprzez zdrową rywalizację umożliwiłoby osiąganie przewagi konkurencyjnej na międzynarodowym rynku, dzięki czemu zostałaby wykorzystana szansa dla rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author discusses the problem relating to the relocation of enterprises as a process resulting from the ongoing globalization of economic activity. For this purpose, the author discusses the essence of relocation and its causes, with particular emphasis on tax competition between countries. According to the author, apart from specific adverse effects, relocation usually leads to an increase in the competitiveness of enterprises, their development, and thus to the development of the economies of individual countries. Therefore, the role of governments, especially of developing countries, is such an action, including the use of fiscal instruments, which, through healthy competition would allow the achievement of competitive advantage in the international market, so that would be used an opportunity for socio-economic development of the country.(original abstract)
2
75%
XX
Globalizacja i skutki, jakie ze sobą niesie, to przedmiot dyskusji wielu rozmów toczonych przez ekonomistów współczesnego świata. Z procesem tym związane są zjawiska o charakterze pozytywnym jak i negatywnym. Do pozytywów należy zaliczyć szybki wzrost gospodarczy - zwłaszcza krajów rozwijających się. Z kolei ciemną stroną globalizacji są niewątpliwie rosnące nierówności społeczno-ekonomiczne na cały świecie. Nieodłącznym elementem związanym z globalizacją jest delokalizacja produkcji. Głównymi motywami delokalizacji produkcji przemysłu odzieżowego do krajów azjatyckich są niższe koszty produkcji dzięki niższym kosztom pracy w kraju delokalizacji. Zjawisko to niesie korzyści całej gospodarce światowej. Należy jednak zwrócić uwagę na negatywne skutki delokalizacji. Zjawisko to należałoby poddawać analizom i właściwie nim zarządzać pod warunkiem skonstruowania wielokierunkowych i kompleksowych programów działań. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalization and its consequences are the focus of debate held economists in the modern world. This process involves both positive and negative phenomena. The positives include fast economic growth - especially in developing countries. In turn, the "dark side" of globalization undoubtedly includes growing social and economic inequalities throughout the world. An inherent element related to globalization is the relocation of the production. The main motives for the delocalization of the clothing industry's production to Asian countries are lower production costs due to lower labor costs in the country of relocation. This phenomenon brings benefits to the entire global economy. However, attention should be paid to the negative effects of relocation of the production. This phenomenon should be subject to analyzes and properly managed, provided that multidirectional and comprehensive action programs are constructed. (original abstract)
3
Content available remote Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach
63%
XX
Charakterystyczną cechą gospodarki Indii jest dynamiczny rozwój sektora usług. Indie wpisują się w ogólną tendencję do wzrostu udziału usług w zatrudnieniu i dochodzie narodowym. Sektor usług w Indiach wytwarza ponad połowę PKB. Indyjski eksport usług charakteryzuje również jedna z największych dynamik wzrostu na świecie. Indie należą do grupy głównych światowych eksporterów usług biznesowych, w szczególności usług sektora IT i usług informacyjnych. Kraj ten jest światowym liderem offshoringu usług. Indie pozostają najczęściej wybieranym miejscem delokalizacji działalności usługowej oraz zajmują czołową pozycję w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług. Indie są przykładem kraju, który próbuje przejść od gospodarki opartej na rolnictwie do gospodarki usługowej, przy równoczesnych działaniach służących rozwojowi nowoczesnej produkcji przemysłowej. Dodatkowo wzrost znaczenia sektora trzeciego w tym kraju jest elementem budowy gospodarki opartej na wiedzy. Celem opracowania jest analiza roli sektora usług w procesie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w Indiach. Artykuł został podzielony na trzy części. W części pierwszej ukazano znaczenie sektora usług w gospodarce Indii. Część druga analizuje znaczenie usług information-intensive w budowie gospodarki opartej na wiedzy w Indiach oraz przedstawia zalety tego kraju jako miejsca delokalizacji działalności usługowej. W tym miejscu dokonano również charakterystyki indyjskiego eksportu usług, pod względem jego struktury rzeczowej oraz występujących przewag komparatywnych. Trzecia cześć opracowania poświęcona została uwarunkowaniom rozwoju nowoczesnego sektora usług w Indiach. (abstrakt oryginalny)
EN
India is distinctive for the rapid growth of its service sector. It is a large and most dynamic part of the Indian economy both in terms of employment potential and contribution to national income. Service sector in India accounts for more than half of India's GDP. India is one of the fastest growing nations in global service trade, and is a major exporter of business services, particularly IT and information services. The country is the world leader in offshoring services. India remains the most frequently chosen location for contracting services and is the leading country in all rankings that focus on the delocation of services. As a result, India is witnessing a transition from agriculture-based economy to a service-based economy. The service sector plays an important role in building knowledge-based economy in India. The present article examines the importance of the service sector for the creation of knowledge-based economy in India. It is divided into three parts. Part One discusses the economic significance of the service sector in India. Part Two considers the role of information-intensive services in the creation of knowledge-based economy in India and Indian position as the offshore location. It also analyzes India's services exports, its composition, and revealed comparative advantage of various sectors of services. Part Three analyzes the conditions of the development of modern services industry in India. (original abstract)
XX
Celem pracy jest określenie kierunków i intensywności przemian przestrzennych obszarów przemysłowych na terenie miasta Szczecina zachodzących w okresie dynamicznego rozwoju przestrzennego miasta w ostatnich 150 latach. W artykule przedstawiono wyniki badań przestrzennych struktury rozmieszczenia zakładów przemysłowych na terenie Szczecina w latach 1888-2018. Na podstawie analizy koncentracji a następnie postępującego rozpraszania terenów przemysłowych opisano zjawisko relokalizacji obszarów przemysłowych w tym mieście, uwarunkowane odchodzeniem od związków z gospodarką morską oraz innymi przemianami społeczno-gospodarczymi. Stwierdzono, że tereny nadodrzańskie nadal stanowią zasadniczą lokalizację kompleksów przemysłowych miasta, jednak zmianom ulega struktura działów przemysłu wykorzystującej te obszary. Jednocześnie znaczną ekspansję dużych powierzchni przemysłowych obserwowano w zachodniej części miasta (pas przygraniczny) oraz w dobrze skomunikowanych obszarach w pobliżu głównych arterii wylotowych miasta. Powojenne tereny przemysłowe przybrały formę licznych drobnych, rozproszonych obiektów oraz jedynie kilku rozległych inwestycji. Zjawisku dekoncentracji terenów przemysłowych poza pas nadrzeczny sprzyjała dywersyfikacja działów przemysłu lokowanych w mieście.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the work is to determine the directions and intensity of spatial changes of industrial areas in the city of Szczecin occurring during the period of dynamic spatial development of the city in the last 150 years. The article presents the results of spatial research on the structure of industrial plants distribution in Szczecin in the years 1888-2018. Based on the analysis of the concentration and then the progressive dispersion of industrial areas, the phenomenon of relocation of industrial areas in this city was described, conditioned by departing from maritime relations and other socio-economic changes. It was found that the Odra River areas are still the main location of the city's industrial complexes, however, the structure of the industry branches using these areas is changing. At the same time, a significant expansion of large industrial areas was observed in the western part of the city (border strip) and in well-connected areas near the city's main thoroughfares. Post-war industrial areas took the form of numerous small, dispersed facilities and only a few large investments. The diversification of industrial branches located in the city was conducive to the phenomenon of deconcentration of industrial areas outside the riverside belt.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badania procesów relokacji przedsiębiorstw w pięciu polskich obszarach metropolitalnych, jakie miały miejsce w latach 2001-2013. Kluczowe cechy relokacji przeanalizowano przede wszystkim z punktu widzenia cech przedsiębiorstw, które tych procesów dokonały, takich jak okres istnienia podmiotu gospodarczego i rodzaj prowadzonej działalności. Badanie objęło ponad 500 przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób. W badanej grupie ponad jedna trzecia podmiotów relokowała się przynajmniej jeden raz, co potwierdza, że procesy relokacji są zjawiskiem powszechnym. Uzyskane wyniki potwierdzają większość obserwacji opisanych w literaturze światowej w odniesieniu do relokacji przedsiębiorstw w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Obserwacje te stanowiły między innymi podstawę do sformułowania teorii inkubatorowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses research results concerning company relocation processes in five major metropolitan areas in Poland in the period 2001-2013. Key characteristics of relocation processes are analyzed mostly from the perspective of the nature of relocating companies, including time since company establishment and type of business. The study covers more than 500 companies employing at least 50 workers each. More than one third of the studied companies were found to have relocated, which confirms the rather widespread occurrence of company relocation. The results obtained in this study confirm most research findings produced in relocation studies in Western Europe and the United States that have been used to help formulate the incubator theory. (original abstract)
XX
Delokalizacja jest strategią, która sprzyja zwiększeniu zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa, przede wszystkim dzięki dostępowi do globalnych zasobów kapitału ludzkiego. Opiera się na wielokierunkowej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na terytorium różnych państw. Może ona przybierać formę bezpośrednich inwestycji zagranicznych lub polegać na innych sposobach globalnej kooperacji, w tym np. na międzynarodowym outsourcingu. Współczesne organizacje coraz częściej szukają możliwości maksymalnego ograniczenia swoich wewnętrznych funkcji i w z związku z tym wydzielają nie tylko działalność wspomagającą funkcjonowanie przedsiębiorstwa taką, jak IT, finanse czy inne działania back office, lecz nawet innowacyjną, związaną z badaniami i rozwojem.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper provides insights about future perspectives of relocation. It is a strategy which helps to increase the intellectual capital through the open access to global human resources. Based on collaboration between companies in different locations, it may take a form of foreign direct investment, or offshore outsourcing. Nowadays, organizations increasingly look to minimize their internal functions to cut costs and concentrate on their core competences, not only by relocating such functions as IT, finance and other back office operations, but even R&D.(original abstract)
XX
Dzięki delokalizacji produkcji na miejsce produkcji i sprzedaży dowolnego towaru można wybrać dowolne miejsce na ziemi dzięki postępującej integracji rynków, internacjonalizacji handlu, rosnącej liczbie inwestycji zawiązanej z zainteresowaniem lokowania bezpośrednich inwestycji w innych państwach.(abstrakt oryginalny)
EN
Thanks to the relocation of production to the place of production and sale of any product, you can choose any place on earth thanks to the progressive integration of markets, the internationalization of trade, the growing number of investments related to the interest in locating direct investments in other countries.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie klimatu inwestycyjnego Polski tworzonego przez uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, polityczne oraz prawno-administracyjne. Warunki ekonomiczno-gospodarcze informują inwestora zagranicznego o kondycji gospodarki kraju przyjmującego inwestycje.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the investment climate of Poland created by economic, social, political and legal-administrative conditions. The economic and economic conditions inform the foreign investor about the condition of the economy of the country receiving the investment.(original abstract)
XX
Istotną rolę w procesie delokalizacji działalności badawczo-rozwojowej KTN odgrywają także czynniki związane z konkurencyjnością. Przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność R&D tylko w swoim kraju pochodzenia, ryzykuje utratą przewag konkurencyjnych w stosunków do swoich konkurentów, którzy dysponują globalną siecią laboratoriów badawczych. (fragment tekstu)
EN
In this article the author examines global R&D sector and its changes in recent years. The author discusses the process of delocalization of R&D including the factors that have impact on this phenomenon. It argue that multinational corporations play the main role in the evolution and the delocalization of the research and development activities in the world economy. (original abstract)
EN
Most of humankind live in cities. They therefore play a central role in development processes. Local authorities, through their efforts to attract external investors, try to actively strengthen these processes. Nowadays, it is important for development to be sustainable, both in terms of the environment and citizenship. This article presents the delocalisation processes from three perspectives: the company, the place where the processes are located (i.e. country, region or municipality) and the inhabitant (social capital). The processes are subject to investor acceptance. This win-win strategy, which benefits all three parties, will become the common feature of all delocalisation investment projects which involve the use of available human resources at the place of investment. At present, more invaluable than the low labour cost is the quality of human/social capital, both in context of adaptation to the needs of a specific entrepreneur and one expressed by social and civic awareness. The author defines the theory of stakeholders as the key determinant that should guide municipalities in attracting investors and implementing a sustainable development strategy. Additionally, the paper uses the method of analysis of the literature on the subject, legal documents and available reports. (original abstract)
XX
Obserwując przemiany ekonomiczne w gospodarce światowej, widzimy wszechstronnie wzrastającą rolę sektora usług. Badania nad wzrostem gospodarczym wskazują na systematyczne zwiększanie się udziału usług w tworzeniu produktu krajowego brutto. Obecnie sfera usług przyczynia się do powstania ponad dwóch trzecich produktu światowego. Wzrost znaczenia sektora tercjarnego w wytwarzaniu PKB jest obserwowany od ponad trzydziestu lat we wszystkich grupach krajów, przy czym największe tempo wzrostu zostało odnotowane w państwach o najwyższym dochodzie. W tym samym kierunku podąża struktura PKB w państwach o średnim dochodzie. W państwach najbiedniejszych występuje dość równomierny wkład przemysłu i usług w tworzenie PKB, z jednoczesną tendencją do rozwoju tych sektorów kosztem rolnictwa. W krajach najuboższych usługi wytwarzają ponad 40% PKB, w krajach o średnim dochodzie udział usług w dochodzie narodowym wynosi już ponad 50%. W państwach wysoko rozwiniętych 70-75% PKB powstaje w sektorze usługowym. W ogólną tendencję do wzrostu udziału usług w dochodzie narodowym wpisują się również Indie. W tym kraju obserwuje się wzrost udziału trzeciego sektora w zatrudnieniu oraz wymianie handlowej. Indie zajmują ponadto czołowe miejsca w rankingach dotyczących delokalizacji działalności usługowej. (fragment tekstu)
XX
Globalizacja, technologie komunikacyjno-informatyczne, radykalnie zmieniają istotę działania przedsiębiorstw oraz sposoby tworzenia wartości. Decydujące znaczenie dla przetrwania i wzrostu wartości przedsiębiorstw odgrywa szybkie dostosowanie się do następstw tych przemian. Zmieniająca się dynamika rynków, niepewność, niestabilność otoczenia, ale i rosnąca świadomość konsumentów, stwarza potrzebę ciągłego wdrażania innowacji. Istnieje wiele różnych źródeł innowacji, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa dla uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Coraz częściej przedsiębiorstwa sięgają do źródeł innowacji istniejących w krajach rozwijających się, w klastrach wiedzy i technologii, których powstanie i rozwój odzwierciedla procesy delokalizacji działalności lub poszczególnych funkcji przedsiębiorstw. Zdaniem autorów przedsiębiorstwa mogą zwiększać poziom innowacyjności poprzez efektywne wykorzystanie offshoringu. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalization, information and communication technologies (ICT) are rapidly changing the sense of enterprises' activity and means of creating value. Decisive factor for survival and growth of enterprises' value is the process of reacting quickly to the effects of those changes. Swiftly evolving markets, anxiety, instability of environment, but also growing consumers' consciousness, create the need of constant introduction of innovation. There are many sources of innovation which can be utilized by enterprises aiming to gain a competitive advantage. More and more frequently enterprises acquire innovative solutions in developing countries, in knowledge and technology clusters. Their creation and development reflects the offshoring process of activity or particular functions of enterprises. According to the authors, the enterprises can increase their level of innovativeness throughout the effective use of offshoring. (original abstract)
XX
Outsourcing stał się charakterystycznym elementem dynamiki współczesnej gospodarki. Rośnie tempo fragmentacji i delokalizacji działalności gospodarczej w wymiarze funkcjonalnym i przestrzennym wywołując strukturalne zmiany na poziomie przedsiębiorstwa, branży oraz kraju. Strategie outsourcingowe wychodzą poza obszar wyspecjalizowanych, powtarzalnych zadań i obejmują swoim zasięgiem procesy oparte na wiedzy i kreatywności takie jak: projektowanie, inżynieria, badania i rozwój (Leiblein i inni, 2002). Wbrew wywołanej wystąpieniem załamania gospodarczego tendencji do ograniczania wydatków i skali działalności, przedsiębiorstwa nie mogą rezygnować z działalności innowacyjnej jeśli dążą do utrzymania lub wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w branży. Zagrożenia wynikające z potrzeby przeznaczania rosnących nakładów na projekty badawczo rozwojowe stały się podstawą powstania nowego modelu biznesowego jakim jest outsourcing innowacji. Pozwala on na wykorzystanie przez przedsiębiorstwa zarówno nowej technologii jak i wiedzy oferowanej przez źródła zewnętrzne bez konieczności angażowania znacznych zasobów własnych w procesie walki konkurencyjnej opartej na innowacjach. W miarę zbliżania się rodzaju wydzielanych na zewnątrz funkcji do kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa rośnie poziom ryzyka związanego głownie z możliwością "wycieku" z przedsiębiorstwa informacji wrażliwych z handlowego punktu widzenia. Może prowadzić to do utraty kluczowych kompetencji wyróżniających przedsiębiorstwo na rynku. Innymi kategoriami ryzyka są brak pełnej informacji rynkowej, odpowiedni wybór dostawcy usług czy tez zdolność przedsiębiorstw do absorpcji innowacji. Dalsze badania nad skutecznymi sposobami ograniczenia wyżej wymienionych rodzajów ryzyka mogłyby stanowić cenne źródło rekomendacji dla menedżerów rozważających skorzystanie z outsourcingu innowacji. (fragment tekstu)
EN
In reaction to the current economic crisis business entities undergo a range of adaptive changes. Majority of them focus predominately on cost reduction and scaling down business activity. Declining demand increases at the same time the level of competition among companies who in order to survive in the marketplace need to be able to develop an innovative market proposal differentiating them from the competitors. In the time of high uncertainty resulting from economic downturn investments in innovations are increasingly replaced by innovation outsourcing. The paper aims to discuss some aspects of this type of outsourcing with considerable attention given to the business risks it implies.(original abstract)
XX
Dynamiczny charakter delokalizacji powoduje zmiany strukturalne w gospodarce, które są przyczyną wzrostu zainteresowania tym zjawiskiem m.in. organów podatkowych wielu krajów, ponieważ rozliczenia transferów dóbr i usług odbywają się między podmiotami powiązanymi mającymi siedziby w różnych jurysdykcjach podatkowych. Zastosowane w takich rozliczeniach ceny transferowe powinny odpowiadać ustalonemu przez OECD kryterium rynkowości wyrażonemu zasadą "wyciągniętej ręki" (arm's length principle), a znajdującemu odwzorowanie w przepisach podatkowych krajów , w których podmioty te prowadzą działalność. Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy przyczyną delokalizacji działalności produkcyjnej jest chęć ograniczenia obciążeń podatkowych przez grupy transnarodowe realizowanego za pomocą mechanizmu cen transferowych, czy też decydują o tym jednak inne przesłanki ekonomiczne. Obok studium literatury przedmiotu zostaną przeanalizowane także dostępne badania firm niemieckich związane ze zjawiskiem delokalizacji. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.