Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1708

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Enterprise innovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
XX
Innowacyjność przedsiębiorstwa oznacza umiejętność kreowania i wdrażania zmian w różnych obszarach jego działalności. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa zależy od jego systemu (klimatu) innowacyjnego oraz od bliższego (mikro) i dalszego (makro) otoczenia. System (klimat) innowacyjny przedsiębiorstwa tworzy ogół czynników oraz powiązań i zależności między nimi, które sprzyjają kreatywności i adaptacyjności w przedsiębiorstwie. Otoczenie bliższe (mikro) przedsiębiorstwa stanowią instytucje i przedsiębiorstwa, które łączą relacje oparte na konkurencji albo kooperacji. Otoczenie dalsze (makro) przedsiębiorstwa to ogół instytucji oraz przepisów regulujących zasady działania przedsiębiorstwa w gospodarce, w zależności od skali agregacji: lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Przedsiębiorstwo innowacyjne zarówno kreuje zmiany, jak i absorbuje je z otoczenia. Należy uznać, że jedynie przedsiębiorstwo innowacyjne jako "organizacja ucząca się", czyli reagująca na zmiany w otoczeniu poprzez dopasowanie swojego systemu działania do oczekiwań otoczenia, może realizować własne cele, którymi są: wzrost wartości przedsiębiorstwa, zmiana pozycji rynkowej, nowoczesna technika i/lub technologia wytwarzania, wzrost masy zysku, itp. (abstrakt autora)
EN
The study focuses on the following: 1. presentation of notions used in the literature like innovative company or innovativeness, 2. differentiation of factors constituting the corporate innovative climate (system), 3. determination of elements of close (micro) and distant (macro) corporate environment, 4. presentation of significant aspects of a company as a learning organisation. (short original abstract)
XX
Największy dystans technologiczny w stosunku do Niemiec, zwłaszcza w działalności innowacyjnej mierzonej wskaźnikami patentowymi, mają do nadrobienia Polska, Słowacja i Łotwa. Innowacje są nieodłącznym atrybutem przedsiębiorczości i powstają jako rezultat aktywności ekonomicznej firm. O poziomie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw decyduje w znacznym stopniu otoczenie zewnętrzne.
XX
W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczne rozważania koncepcji klastra i jego znaczenia dla innowacyjności przedsiębiorstw. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań, dotyczących oceny wpływu klastrów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w nich zrzeszonych. Badania przeprowadzono na 188 przedsiębiorstwach województwa lubelskiego, z których połowę stanowiły przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrach - potraktowane jako grupa badawcza, a połowę stanowiły przedsiębiorstwa działające w branżach, w których klastry występują, ale świadomie pozostające poza sformalizowanymi strukturami klastrów. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie przewodnie artykułu: czy obecność przedsiębiorstwa w sformalizowanej strukturze klastra sprzyja jego aktywności innowacyjnej? (abstrakt oryginalny)
EN
The first part of the article presents theoretical look at concept of cluster and its importance for company's innovativeness. The second part summarizes results of author's research with sample consisted of 188 firms from lubelskie voivodeship. One half of this sample constitutes companies that are formal cluster's participants (it is research sample), and another half of the sample constitutes companies that do not accede to formal clusters (it is control sample) although they operate in business were formal clusters exist. Author is looking for answering the question: Does the participation in formal cluster aid firm's innovative activity. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw. Identyfikację uwarunkowań oparto na klasyfikacji, która obejmuje następujące grupy ekonomicznych uwarunkowań: wewnętrzne, zewnętrzne ogólne i zewnętrzne operacyjne. Omówione uwarunkowania mogą zarówno stymulować przedsiębiorstwo do innowacyjności, jak i być destymulantami, czyli przeszkodą w kreowaniu innowacji, i utrudniać proces ich realizacji.
EN
The activity of the companies in this sphere of innovation requires movements that are going to create the basements for its correct functioning.First of alland most important thing to do is to correctly identify the factors that are supporting the innovation's activity of companies. But the essence of matter is to recognize the interactions between individual conditioning. (original abstract)
XX
Autorki przeprowadziły ocenę skuteczności działań rozwojowych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (branża mleczarska, mięsna, przetwórstwa owocowo-warzywnego i cukiernicza) oraz czynników, które je zwiększają lub ograniczają. Oceny tej dokonały na podstawie trafności rynkowej nowych produktów (rozumianej jako zgodność cech oferowanych w nowych produktach z cechami oczekiwanymi przez rynek) oraz czasu opracowywania i wdrażania nowych produktów na rynek.
EN
This article attempts to evaluate efficiency of development activities of food industry companies and factors, which increase and decrease the efficiency. This evaluation was done on a basis of market accuracy of new products (which one can understand as compliance of new products ' attributes with attributes expected by the market) and time of preparing and introducing new products on the market. (original abstract)
XX
Działalność innowacyjna to proces łączenia wiedzy i pierwiastka intelektualnego ze spojrzeniem rynkowym obejmującym identyfikację docelowych klientów, analizę obecnych rozwiązań oraz efektywne połączenie niezbędnych zasobów, które przynoszą w efekcie zysk potencjalnemu przedsiębiorcy. W artykule podjęto kwestię jakości kapitału intelektualnego jako kluczowej determinanty odpowiedzialnej za wyniki osiągane w działalności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation activity is a process of joining knowledge and intellectual element with the market perspective consisting of final clients identification, analysis of current solutions and effective combination of necessary resources, which as a result bring a profit to a potential entrepreneur. The article undertakes an issue of intellectual capital quality as a key determinant which is responsible for results obtained in innovation activity in Polish enterprises. (original abstract)
XX
Innowacja jest czynnikiem, który w istotny sposób determinuje rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Weryfikacja skuteczności realizacji zamierzeń kreatora innowacyjności następuje poprzez proces wdrażania i dyfuzji innowacji. Zdolność pozyskiwania, kreowania innowacji jest kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw. Celem prowadzonych rozważań jest określenie czynników innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation is a factor which significantly determines the socio-economic development in Poland. Verification of the effectiveness of the planned creator's innovation follows via introduction and diffusion of innovation. The ability of the acquisition, and creation of innovation is a key factor in the development of companies. The aim of these considerations is to identify the factors of innovation in the context of enterprises development. (original abstract)
EN
Research background: Firms' innovation activities play an important role in fostering firms' competitiveness and enhancing economic growth of regions and countries. Regarding the significance of the issue, it is essential to explore indicators of firms' innovation activities. Here, special attention was given to external linkages and intellectual assets. In the study, particular emphasis was put on firms from the Czech Republic and Poland as the countries distinguished by similar innovation performance.Purpose of the article: The aim of this paper is to explore whether external linkages and intellectual assets impact on innovation activities of Czech and Polish firms.Methods: In the study, the Cobb-Douglas function was employed. The study used data from the European Innovation Scoreboard 2018 with regard to firms' innovation activities. In particular, special stress was put on variables related to external linkages and intellectual assets such as: innovative SMEs collaborating with others, private co-funding of public R&D expenditures, PCT patent applications and trademark applications. The time period was 2008-2015.Findings & Value added: This paper contributes to the existing literature by providing new insight on issues connected with indicators of firms' innovation activities. The results reveal statistical significance of selected variables connected with external linkages and intellectual assets on innovation activities of Czech and Polish firms. These findings have policy and practical implications. There is a need to further stimulate, among others, the linkages between firms and universities, research organisations, institutional environment. (original abstract)
XX
Poza programami unijnymi i krajowymi w Polsce od 2006 roku funkcjonuje ulga podatkowa, tzw. ulga innowacyjna, na nowe technologie. Umożliwia ona odliczana od dochodu, czyli podstawy opodatkowania, kosztów związanych z nabyciem nowych technologii, i przysługuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. Dokładne zasady określa Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Można dodać, że w 2010 roku ustawodawca pozbawił możliwości wykorzystania tej ulgi płatników podatku PIT31. Ulga dotyczy możliwości odliczenia kosztów związanych z zakupem nowych technologii, które są definiowane jako wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, włączając wyniki badań i prac rozwojowych, licencje na technologie, dające możliwość wytworzenia nowych usług i towarów. W 2010 roku ulga ta nie była w Polsce popularna - w skali całego kraju korzystało z niej mniej niż 1% przedsiębiorstw, co spowodowane jest nadal jeszcze m.in licznymi alternatywnymi sposobami sfinansowania zakupu nowych technologii, np. w ramach projektów unijnych, co automatycznie wyklucza uprawnienie do skorzystania z ulgi. Poza tym, jeśli firma korzysta z podatku liniowego, według 19% stawki, nie ma prawa do tego przywileju. Ulga nie obejmuje również przedsiębiorstw działających na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz tych, które skorzystały z unijnej dotacji na zakup nowych technologii32. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2009 roku średnia kwota odliczenia dla osób prawnych wyniosła 802 tys. zł33. Można przewidywać, że ulga będzie częściej wykorzystywana, gdy zakończy się przewidywany okres finansowania z funduszy unijnych (abstrakt autora)
EN
The ability of economy to create and implement innovation is one of the major factors affecting the level of innovativeness. Innovations exert a considerable impact on companies. They contribute to the growth in incomes, market share and may have a positive effect on the growth in productivity and profitability. The examples of many countries show that the development of knowledge and innovation based economy guarantees permanent and sustainable development. The level of innovativeness in Poland is very low in comparison with other European Union countries. It is necessary to support the development of innovativeness in Polish companies in order to increase the level of innovativeness of the whole economy and all the regions. This article is devoted to corporate innovativeness support at the domestic level. (original abstract)
12
Content available remote Collaborative Advantage jako wyzwanie dla innowacyjnej przedsiębiorczości
80%
XX
Celem niniejszej pracy będzie w związku z tym identyfikacja wyzwań stojących przed innowacyjnymi przedsiębiorcami pragnącymi doświadczyć skutków sygnalizowanej wyżej szeroko pojętej współpracy (collaboration), w literaturze często nazywanych przewagą kooperacyjną (collaborative advantage). Analizy zostaną poprowadzone dwutorowo. Uwaga zostanie zwrócona zarówno na współpracę zewnątrz organizacyjną (external collaboration), jak i wewnątrzorganizacyjną (internal collaboration), gdyż ta druga bardzo często staje się bazą, wyznacznikiem możliwości, jak i skuteczności tej pierwszej. Analizy teoretyczne zobrazowane zostaną wynikami badań polskich małych i średnich przedsiębiorstw.(fragment tekstu)
EN
The article attempts to identify the challenges faced by innovative entrepreneurs who eager to experience the effects of collaboration, often called collaborative advantage. Analyses are conducted in two ways. Attention was drawn to the challenges for external and internal collaboration. These last often become bases, determinants of the ability and effectiveness of the former. Considerations are based on the theories: entrepreneurship, collaboration and innovation. Complemented by the article are the results of studies showing the practice in processes of Polish small and medium-sized enterprises' collaborative advantage creating.(original abstract)
XX
Celem artykułu było przybliżenie znaczenia kultury organizacyjnej jako czynnika wpływającego na innowacyjność przedsiębiorstw oraz próba zdiagnozowania kultury organizacyjnej na przykładzie dwóch organizacji.(fragment tekstu)
EN
Identification and understanding of organizational culture in the context of innovation management can facilitate the innovation process. The aim of the article was to present the importance of organizational culture as a factor influencing innovativeness and attempt to diagnose organizational culture on the example of two organizations. The results of the study showed that organizational culture differ significantly in the analyzed organizations. In the organization A is very formalized, stable hierarchy culture. In the organization B dominates less formalized market culture. (original abstract)
XX
Wyniki badań prezentowane w tej pracy stanowią część badań empirycznych dotyczących poziomu wdrożenia zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Celem pracy jest omówienie rezultatów badań w zakresie problematyki związanej z innowacyjnością, w podziale na dwie grupy przedsiębiorstw: firmy z wyłącznym udziałem kapitału polskiego i firmy, w których obecny jest kapitał zagraniczny. Przedstawione poniżej wyniki badań stanowią dobre wytłumaczenie, dlaczego menadżerowie tylko 21% badanych firm stwierdzili, że innowacyjność stanowi dla ich organizacji źródło przewagi konkurencyjnej. Różnice między przedsiębiorstwami z wyłącznym udziałem kapitału polskiego i z kapitałem zagranicznym były tutaj niewielkie. (fragment tekstu)
EN
In this paper, we analyze the innovation performance of two groups of companies: Polish capital solely companies and firms with foreign capital. The results of our empirical study show that the innovation performance is more characteristic for firms with foreign capital than for firms with Polish capital only. It is also observed that companies with foreign capital collaborate more on innovation with external entities and take more care of the workers' ideas as a potential source of innovation. (original abstract)
XX
Z rozważań zawartych w niniejszym artykule wynika, iż kultura organizacyjna stymuluje działalność innowacyjną w dynamicznych organizacjach zorientowanych społecznie, zorientowanych na zewnątrz, na wyniki, na proces, na klienta i częstą komunikację. Innowacyjna kultura organizacyjna to taka, której głównymi wartościami są akceptacja niepewnych warunków działania, kooperacja, kreatywność, samodzielność oraz potrzeba osiągnięć i poczucie własnej wartości. Identyfikacja, diagnoza i analiza wskazanych wymiarów i cech innowacyjnej kultury organizacyjnej stanowi podstawowy warunek właściwego jej kształtowania. Istotną rolę w tym procesie odgrywa kadra kierownicza, do której należy opracowanie polityki i strategii działania oraz procedur zarządzania. Kultura organizacyjna staje się narzędziem w ręku kadry menedżerskiej, dzięki któremu ma ona możliwość oddziaływania na pracowników w taki sposób, aby osiągnięte zostały cele organizacji. Ponadto działania i wypowiedzi menedżerów kształtują obraz świata organizacji w świadomości podwładnych, a to z kolei wpływa na zachowania i działania wewnątrz organizacji jako, całości.Podejmowane w artykule zagadnienia mają duże znaczenie w turbulentnie zmieniającym się świecie biznesu, w którym o przewadze konkurencyjnej decyduje skuteczność podejmowanych działań innowacyjnych. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to answer the questions: how create an innovative organizational culture and what attributes are typical for that Culture as a condition of companies innovation in a contemporary business world.Showed issues, considerations and conclusions in this paper, are made in support of literature studies results of an empirical researches and author's own experience. (original abstract)
XX
W opracowaniu skupiono się na identyfikacji ogólnych tendencji w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2004 r. Zakres analizy ograniczono do podmiotów sekcji "Przetwórstwo przemysłowe", w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Za mierniki innowacyjności przyjęto wartość nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną (element określany jako wejście w działalności innowacyjnej) oraz wartość sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych (jako efekt działalności innowacyjnej). Dokonano ich grupowania według poziomów techniki (w układzie działów i grup zgodnie z zasadami Polskiej Klasyfikacji Działalności) w oparciu na liście dziedzin przemysłu przetwórczego opublikowanej przez OECD w 1997 r. Charakteryzując przedsiębiorstwa, uzupełniono je dodatkowo informacjami o liczbie podmiotów, przeciętnym zatrudnieniu oraz przychodach netto uzyskiwanych ze sprzedaży produktów. (fragment tekstu)
EN
In the article one presented general tendencies in area of industrial enterprises innovativeness in province of Warmia and Mazury. The enterprises were divided according to level of technics. Expenditures on innovative activity and sales value of new and improved products were measures of innovativeness. The analysis shows that the economy in region is dominated by low technology firms. These enterprises spent 71% expenditures on innovation among all enterprises in region. Sales value of new and improved products achieved 40% of sales value of all innovative products in province. (original abstract)
XX
Część teoretyczna artykułu obejmuje przegląd ważniejszych badań przeprowadzonych w naszym kraju w celu opisania i zdiagnozowania zjawiska innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych. Część empiryczną opracowania stanowi natomiast analiza dokonana przez autorkę w dwóch innowacyjnych firmach rodzinnych z terenu Łodzi: Piekarstwo-Cukiernictwo "Jaś i Małgosia" oraz PHARMENA SA, z zamiarem przełamania wciąż jeszcze panującego w Polsce stereotypu o zachowawczym, mało postępowym, zacofanym wręcz charakterze działalności tych podmiotów w porównaniu z ich nierodzinnymi odpowiednikami.(abstrakt oryginalny)
EN
In the theoretical part the paper highlights the most important research carried out in our country, in order to describe and diagnose the innovative processes in small and mediumsized family businesses. In turn, the empirical part consists in the author's analysis of the two innovative family businesses located in Lodz: The Baker and Confectioner's Trade "Jaś i Małgosia" and PHARMENA S.A. The purpose of the work is to criticize the stereotype still remaining in Poland on opportunistic, traditional, risk-averse behaviours of family firms in comparison with their non-family counterparts.(original abstract)
18
Content available remote Sposoby kreowania i pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa
80%
XX
W artykule zaprezentowano pojęcie i źródła innowacyjności przedsiębiorstwa. Autorzy wskazali także na główne czynniki stymulujące i destymulujące działalność innowacyjną przedsiębiorstwa, a także przedstawili sposoby jej pomiaru. (abstrakt oryginalny)
EN
Authors of this article introduced a notion and sources of company's innovation. They showed also at main factors which may stimulate or limit an innovation activity of companies. The article points at several methods of innovation measure. (original abstract)
XX
W artykule podano kilka definicji pojęcia "innowacje", które występują w literaturze przedmiotu. Omówiono cechy innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji menedżerskich.
XX
Celem artykułu jest analiza wpływu innowacji popytowych i podażowych na zatrudnienie w przedsiębiorstwach w województwie podlaskim. W pierwszej części przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące innowacji wyróżnionych ze względu na źródło ich powstawania (proces tworzenia innowacji popytowych i podażowych), a także ich związku ze zmianami na rynku pracy. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na 200 przedsiębiorstwach województwa podlaskiego. Ankietowani przedsiębiorcy deklarowali liczbę nowo zatrudnianych pracowników w 2018 roku, a następnie dane te zestawiono z rodzajem wdrażanych przez te podmioty innowacji. Do zbadania związku pomiędzy tymi zmiennymi wykorzystano współczynnik kontyngencji. Ich analiza pozwala stwierdzić, iż w województwie podlaskim większy wpływ na zwiększanie liczby miejsc pracy ma wprowadzanie innowacji popytowych niż podażowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the impact of demand and supply innovations on employment in enterprises in the Podlaskie Voivodship. The first part presents theoretical issues concerning innovations distinguished due to the source of their creation (the process of creating demand and supply innovation), as well as their relation to changes on the labour market. The empirical part presents the results of a survey carried out on 200 enterprises in the Podlaskie Voivodship. The surveyed entrepreneurs declared the number of newly hired employees in 2018, and then these data were compared with the type of innovations implemented by these entities. A contingency coefficient was used to examine the relationship between these variables. Their analysis allows to conclude that in the Podlaskie Voivodship, the introduction of demand-side rather than supply-side innovations has a greater impact on increasing the number of jobs.(original abstract)
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.