Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 208

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Legal system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
XX
W artykule omówiono problemy wynikające z multicentryczności regulacji umowy przewozu osób po wejściu w życie rozporządzeń wydanych przez instytucje Unii Europejskiej. W odniesieniu do jednej umowy przewozu zastosowanie mają przepisy różnych aktów prawnych, pochodzących z różnych ośrodków prawotwórczych, tworzonych w różnym czasie, podlegających różnym zasadom wykładni. Rozporządzenia unijne odwołują się do różnych i niejednoznacznych kryteriów ich obowiązywania, nie zawsze łatwych do weryfikacji. Ponadto rozporządzenia te przewidują możliwość czasowych zwolnień ich stosowania, które to zwolnienia wynikają już z przepisów prawa wewnętrznego, innych niż postanowienia regulujące umowę przewozu. Wskazano na konsekwencje przyjętego sposobu regulacji ochrony pasażerów. Zawarto także uwagi dotyczące perspektyw dalszego rozwoju systemu ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej, w kierunku zapewnienia nie tylko wysokiego poziomu tej ochrony, ale także klarowności przyjętych rozwiązań i ich skuteczności.(abstrakt autora)
EN
The paper points to problems arising from multi-center and multi-level regulation of contracts of carriage of passengers after the entry into force of regulations issued by the institutions of the European Union. The provisions of various acts, enacted by various institutions at different times, being subject to different rules of interpretation apply to one contract of carriage. EU Regulations refer to different and inconsistent criteria of validity which are not always easy to verify. Moreover, those regulations allow the temporary exemptions from their application, which arise from the provisions of domestic law, other than the provisions governing contracts of carriage. The author describes consequences of the adopted method of protection of passengers in the European Union. The paper includes also some comments on the development prospects of the passengers protection system in the European Union law for the purpose of ensuring not only the high level of such protection, but also the clarity of the solutions and their effectiveness.(author's abstract)
EN
In line with the contemporary understanding of a state based on the rule of law, regulations are virtually the only available means through which the state can shape the behavior of citizens. At the same time, regulations create a framework and context for the performance of all private and public entities. Undisputedly, the social and economic development of modern states depends largely on the quality of adopted regulations. In recent years, the governments of the most developed Western countries have increased efforts to ensure the improvement of the quality of adopted laws within the framework of the concept of the so-called "Better Regulations."(fragment of text)
3
Content available remote Nadzór nad rynkiem finansowym : wybrane problemy nadzoru transgranicznego
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pewnych problemów, głównie prawnych, odnoszących się przede wszystkim do nadzoru nad firmami inwestycyjnymi, a w pewnym zakresie również i bankami. Chodzi w szczególności o te ograniczenia polskiego systemu prawnego, które mogą utrudniać, lub wręcz uniemożliwiać sprawną realizację funkcji nadzorczych poza granicami Polski. Ze względu na zakres tego artykułu a jednocześnie tematykę wymagającą pogłębionej analizy (również prawno porównawczą) możliwe jest jedynie zasygnalizowanie pewnych wybranych problemów, uznawanych przez autora subiektywnie za istotne. Można przyjąć, że znacząca część tych problemów dotyka również systemy prawne innych państw unijnych. W konsekwencji główną tezą tego tekstu, czy słuszną - Czytelnik sam oceni, jest teza iż przyjęta na rynkach finansowych Unii zasada nadzoru państwa siedziby instytucji finansowej jest albo błędna albo w niepokojąco znaczącym zakresie niedopracowana. (fragment tekstu)
4
Content available remote Rozwój zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym
80%
XX
Artykuł jest próbą ukazania kolejnych etapów rozwoju zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym. Zasada proporcjonalności służy kontroli sposobu wykonania kompetencji przez Wspólnotę Europejską zarówno w stosunku państw członkowskich, jak i jednostek.
EN
The principle of proportionality has been developed both by the European Court of Justice and in the provisions of the Treaties. The Court has been very active in this area - it has developed both the criteria and areas of their application. It is emphasized that proportionality is one of the most common principles in the Court's jurisprudence. The Maastricht Treaty (7 February 1992) gave it the status of the fundamental principle of the European Community. It was regulated in Article 3(b) which stipulated that "any action by the Community shall not go beyond what is necessary to achieve the objectives of this Treaty". The Amsterdam Treaty (2 October 1997), while not changing this provision, regulated some practical aspects of the principle. They were regulated in the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality. The Constitutional Treaty (29 October 2004) introduced some changes (in fact, not very far-reaching) both in the general provision on the proportionality and in the Protocol. In general one san say that the provisions of the Treaties fail to reveal the real significance and areas of application of the principle (this concerns in particular the actions undertaken by Member States as derogations from the fundamental freedoms). Also the definition and criteria of the proportionality, developed by the Court, are not fully regulated in the Treaties. Therefore, one should study both their provisions and the Court' jurisprudence in order to fully appreciate the role the principle plays in the legal order of the EC.(original abstract)
XX
Przeprowadzona w artykule analiza regulacji prawnych obrazuje ogólną koncepcję danin publicznych w polskim systemie prawa, która rodzi następujące wnioski. Daniny publiczne stanowią instytucję prawa publicznego, kategorię konstytucyjną i kategorię finansowo-prawną. Niemniej należy je postrzegać w szerszym kontekście jako uniwersalny instrument, który może być przedmiotem szczegółowej regulacji, może wpływać lub może być świadomie wykorzystywany przez prawodawcę do realizacji celów różnych gałęzi prawa (przykład stanowią przepisy z zakresu ochrony środowiska). Niewątpliwie kwestie danin publicznych są zaliczane przez ustawodawcę do kategorii spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa. Pojęcie danin publicznych funkcjonuje w przepisach różnych aktów prawnych w kontekście zbiorczej kategorii obejmującej różnego rodzaju daniny publiczne. Definicja zakresowa danin publicznych zawiera przykładowe wyliczenie danin. Brak jest jednak w polskim systemie prawa definicji klasycznej danin publicznych. O ile cechy danin publicznych są możliwe do odtworzenia na podstawie analizy różnych aktów prawnych, o tyle bezcenna byłaby definicja porządkująca wszystkie cechy danin. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article there are conclusions about the public levy general conception in Polish law system. The public levies are the institution of the public law. The public levies are also the Constitution and the legal-finance categories. Nevertheless, the public levies are the universal tool that can be regulated by different law branches, and can be used for realization of the different law branches purposes (for example the environmental preservation law). The public levy issue belongs to the important state matters category. The public levy term is used in different legal acts as the common category consisted of different kinds of the public levies. The only public levy definition in public law system consists of the examples of the public levies. Unfortunately, it is not a classical definition, that could show the legal public levy features. Finding the legal public levy features is possible in many different acts but the definition that collect all the features would be useful. Such statutory definition should define the public levy as: pecuniary, obligatory, imposed by the act, for public subjects and for fiscal purpose performances for public benefit. (original abstract)
EN
In order to create a basis for further considerations, it is necessary to explain the basic concept of a communication event. There is no such definition in the doctrine; it must be sought in other sources. An example of such a place is, of course, the PWN Polish language dictionary (PWN, 2021) , according to which an event is "something that happened". Communication, in turn, is the movement of means of transport between distant places, e.g. roads (PWN, 2021) . By combining these two definitions, it can be stated that a traffic event is a situation that occurred on the road in which at least one vehicle was involved - it does not have to be a motorized vehicle, and the effect of such an event is destruction of property, damage to health, and sometimes even the death of the person involved in the incident (ZPE, 2022) . Of course, for such an event to occur, there must be additional factors apart from the road itself, such as a person and a vehicle.(original abstract)
EN
In today's dynamic world, where global challenges bring new, often previously unknown aspects, there is an urgent need to adapt the legal framework to contemporary realities. In this context, the European Union, as one of the most complex and integrated legal systems in the world, must constantly evolve to respond effectively to the challenges posed by modern society. One of the key elements of this adaptation is the implementation of soft law standards in the legal and constitutional framework of the European Union. The concept of soft law refers to norms and principles that, although not binding in the traditional sense, influence the shaping of legal practice and constitute an important tool for the interpretation and implementation of hard legal norms. In the context of the European Union, whose structure is based on a complex legal system covering both Community and national law, understanding and proper application of soft law becomes a key issue to maintain unity and effectiveness of action. This article will focus on analyzing the importance of implementing soft law standards in the context of the legal and constitutional system of the European Union. Both theoretical and practical aspects will be considered, showing how norms of this type influence the shaping and development of European law. Moreover, the article will attempt to assess the effectiveness of these standards in the context of the changing political and social realities that the European Union must currently face. (original abstract)
8
Content available remote Ochrona praworządności w Unii Europejskiej - węzłowe problemy
80%
XX
Zmiany w systemie sądownictwa dokonywane w Polsce na przestrzeni ostatnich lat oraz będące ich konsekwencją postępowanie w sprawie praworządności wszczęte przez Komisję Europejską w styczniu 2016 roku stały się przyczynkiem do dyskusji naukowej w ramach międzynarodowej konferencji naukowej pt.: "Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and their Consequences" zorganizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego WPiA UW we współpracy z Instytutem Maksa Plancka w Heidelbergu. Na tle zaprezentowanych podczas konferencji wystąpień w artykule zdefiniowano pojęcie praworządności, jako jednej z fundamentalnych wartości unijnych, a także dokonano analizy dotychczasowych naruszeń praworządności w innych państwach członkowskich. Podjęto także próbę oceny mechanizmów ochrony praworządności wynikających z traktatów (m.in. art. 7 TUE oraz art. 258 TFUE) i zaproponowano uzupełnienie ich o zdecentralizowany mechanizm ochrony praworządności polegający na zaangażowaniu całego systemu prawnego UE, w tym sądów krajowych w ochronę unijnych wartości, jaki zakładają koncepcja "Rule of Law Argument" oraz horyzontalny test Solange.(abstrakt oryginalny)
EN
Reforms of the judicial system implemented in Poland in recent years and the rule of law proceedings initiated in their aftermath by the European Commission in January 2016 have contributed to the discussion within the framework of the international scholarly conference "Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and its Consequences" organised by the Chair of European Law, Faculty of Law and Administration, in cooperation with the Max Planck Institute in Heidelberg. Basing on the speeches presented during the conference, in this article authors define the concept of the rule of law as one of the fundamental EU values, as well as analyse the existing violations of the rule of law in other Member States. An attempt was also made to assess the mechanisms protecting the rule of law, which result from the treaties (including Article 7 TEU and Article 258 TFEU), and propose supplementing them with a decentralised rule of law protection mechanism. Such mechanism should engage the whole EU legal system, including national courts, in protecting EU values, as assumed by the concept of "Rule of Law Argument" and the horizontal Solange test.(original abstract)
XX
W najnowszej literaturze przedmiotu dość mocno jest forsowana wizja publicznoprawnego charakteru prawa pracy. Pojawiają się także głosy wskazujące na konieczność obrony prywatnoprawnego charakteru prawa pracy. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście należy mówić o potrzebie występowania w obronie prywatnoprawnego charakteru prawa pracy, a przede wszystkim czy w ogóle zasadne jest używanie swoistego zmilitaryzowanego języka, który sugerowałby potencjalną walkę i zwalczające się strony. Autorka wskazuje na istotę podziału systemu prawa na prawo prywatne i publiczne oraz podejmuje próbę ustalenia czym owo prawo pracy jest: czy prawem publicznym, czy prawem prywatnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Most recent secondary sources advocate quite strongly the vision of a public-law nature of labour law. After all, seen from the perspective of science in a broader sense, it has never been deemed entirely single, for attention has often been drawn to the public-law character of this branch of law in science understood in this way, that is, comprehensively. The following article aims at answering the question of whether the need to defend the private-law character of labour law should actually be discussed and, first of all, whether it is justified at all to use that peculiar militarised language that would suggest potential struggle or opposing parties. First and foremost, I would like to point out the essence of the division of the legal system into private law and public law, and next - should it actually prove possible to divide the legal system dichotomously this way - I would like to answer the question of what labour law is, namely whether it is public law or private law. (original abstract)
XX
Opracowanie ma na celu określenie roli kategorii systemu w postrzeganiu istoty prawa oraz jego wykładni i stosowaniu. Stąd, po zasygnalizowaniu kwestii pojęciowo-konstrukcyjnych, przedmiotem analiz stały się podstawowe wymiary systemowości prawa (systematyka aktu normatywnego oraz struktura pionowa i pozioma systemu), które pozwalają na dostrzeżenie roli reguł systemowych w wykładni prawa dokonywanej w procesie decyzyjnym stosowania prawa. Ustalenia co do powyższych zagadnień zostały następnie skonfrontowane z przedmiotowymi podziałami systemu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem w jego ramach pozycji prawa administracyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Paper's aim deals with defining the role of the category of the system both in the essence of the law and in its implementation and interpretation. The course of deliberations starts with the notion of the legal system, being followed by the analysis of basic dimensions of the systemic analysis of law (systematization of the normative acts as well as vertical and horizontal structure of law) and of the role of the systemic (both structural and axiological) rules of the legal interpretation conducted in the process of the application of law. The results of these considerations are then confronted with the various divisions of the legal system, taking especially the position of the administrative law into account. (original abstract)
Ius Novum
|
2020
|
tom 14
|
nr nr 4
17-46
XX
Artykuł stanowi porównanie wybranych aspektów sędziowskiego kierownictwa postępowaniem dowodowym przed sądem pierwszej instancji w polskim i belgijskim systemie prawa procesowego. Opracowanie porusza problematykę zapewnienia przez sędziego sprawnego kierowania postępowaniem dowodowym, które należy do jednej z naczelnych zasad postępowania cywilnego w obu omawianych systemach. Wiodąca rola sądu w prowadzeniu postępowania dowodowego przejawia się w nadzorowaniu prawidłowości zgłaszanych przez strony dowodów, weryfikacji ich pod kątem dopuszczalności i przydatności, w interpretacji i ocenie przedstawionych dowodów, a wreszcie - w możliwości podejmowania w tym zakresie działań z urzędu. Zarówno w polskiej, jak i belgijskiej procedurze cywilnej obowiązek prezentowania materiału dowodowego spoczywa na stronach, jednak to sąd, będąc zarządcą postępowania dowodowego, czuwa jednocześnie nad przestrzeganiem w procesie cywilnym zasad dyspozycyjności, kontradyktoryjności oraz koncentracji materiału dowodowego. Przewidziana w obu systemach prawnych możliwość dopuszczania dowodów z urzędu, w systemie belgijskim doznaje pewnych, wyrażonych wprost w przepisach, ograniczeń. W systemie polskim natomiast bardziej sformalizowany charakter nadano aktywności stron w przedstawianiu dowodów. Zasadnicze różnice występują także w zakresie nadużycia prawa procesowego. Choć instytucja ta w obu krajach doczekała się definicji ustawowej, obwarowana jest sankcją grzywny oraz nakłada na sąd zbliżone obowiązki względem stron postępowania, to w Polsce - w przeciwieństwie do systemu belgijskiego - nie przewidziano możliwości dochodzenia w tym samym postępowaniu odszkodowania z tytułu nadużycia prawa procesowego przez przeciwnika. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a comparison of selected aspects of the judicial management of evidence hearing before a court of first instance in the Polish and Belgian systems of procedural law. It discusses the issue of ensuring the efficient management of evidence hearing, which is one of the major principles of civil proceedings in both discussed legal systems. The main role of the court in evidence hearing consists in supervising whether evidence reported by the parties is appropriate, verifying its admissibility and usefulness, interpreting and evaluating this evidence, and finally, in the possibility of taking steps ex officio in this respect. In both the Polish and Belgian civil procedure, the burden of proof is on the parties; however, it is the court that, being the manager of evidence hearing, also safeguards adherence to the principles of free exercise of rights, adversariness, and evidence concentration in a lawsuit. The possibility of admitting evidence ex officio, which is laid down in both legal systems, is to some extent limited in the Belgian one, which is directly expressed in the provisions. On the other hand, parties' activity in the field of evidence presentation is more formalised in the Polish system. There are also major differences with respect to the misuse of procedural law. Although it has been statutorily defined in both countries, carries the penalty of a fine and imposes similar obligations on the court towards the parties to a lawsuit, in Poland, unlike in the Belgian system, there is no possibility of claiming compensation for the procedural law misuse by an opponent within the same proceedings. (original abstract)
XX
W artykule poddano ocenie motywowaną sumieniem rezygnację sędziego z urzędu. W pierwszej kolejności rezygnację zestawiono z innymi możliwymi formami reakcji sędziego stojącego w obliczu stosowania niemoralnego prawa, w szczególności z sędziowskim nieposłuszeństwem. Następnie zwrócono uwagę na sporadyczność przypadków sędziowskiej rezygnacji, podając kilka przykładów tytułem egzemplifikacji. Zasadniczą część artykułu poświęcono syntezie i analizie argumentów zwolenników i krytyków sędziowskiej rezygnacji z powodu sprzeciwu sumienia. W ocenie autora rezygnacja sędziego z urzędu - determinowana chęcią niepogwałcania własnego sumienia w procesie orzeczniczym - zasługuje na uznanie, będąc rozwiązaniem honorowym i uczciwym, choć lepsze byłoby umożliwienie sędziemu wyłączenia się z rozpoznania poszczególnych spraw angażujących egzekwowanie niemoralnego prawa. Nie sposób natomiast kategorycznie abstrakcyjnie przesądzić, czy rezygnacja z urzędu lub sędziowskie nieposłuszeństwo są bardziej skutecznymi sposobami niwelowania niesprawiedliwości prawa lub osłabiania opresyjnej władzy stojącej za instrumentalnym wykorzystywaniem systemu prawnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article assessed a judge's resignation out of conscience reasons. First, the resignation was juxtaposed with other possible forms of reaction of a judge faced with the application of immoral law, in particular with judicial disobedience. Then, attention was drawn to the sporadic cases of such motivated judicial resignation, giving a few exemplar instances. The main part of the study is devoted to the synthesis and analysis of the arguments raised both by supporters and critics of judicial resignation due to conscientious objection. In the author's opinion, the resignation of a judge, determined by the desire not to violate his own conscience in the decision-making process, deserves recognition, as it is an honourable and fair solution, although it would be better to allow him to recuse himself from particular cases involving enforcing immoral law. It is impossible, however, to categorically and abstractly determine whether resignation or judicial disobedience is a more effective way of eliminating injustice of the law and weakening the oppressive power behind the instrumental use of the legal system.(original abstract)
13
Content available remote "Specustawy" w prawodawstwie polskim - zjawisko incydenltalne czy stałe?
80%
XX
Problematyka istnienia "specustaw", obok aktów prawnych będących częścią systemu prawnego, jest przedmiotem licznych rozważań zarówno przez przedstawicieli nauki prawa, jak i praktyków. W niniejszym opracowaniu starałem się kompleksowo omówić istotę i rolę "specustaw" w polskim systemie prawa. Rozważania ujęte w przedmiotowym opracowaniu mają na celu wykazanie, czy akty normatywne nazywane "specustawami" są pożądanym i koniecznym zjawiskiem w polskim systemie prawa. Ponadto omawiane opracowanie ma za zadanie wskazać przesłanki i motywy, którymi kierował się polski ustawodawca, uchwalając wskazane akty normatywne. Jako że omawiana problematyka jest tematem aktualnym i złożonym, w swoim opracowaniu korzystałem z licznych opracowań naukowych oraz informacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The problems related to the existence of 'special legal acts' as part of the Polish legal system is a popular topic of discussions between Polish scientists and practitioners in the field of legislation. In my elaboration, I discuss the essence and role of 'special legal acts' in Polish legal system. Considerations of this subjective elaboration aim to show that 'special legal acts' are an eligible and vital phenomenon in the Polish legal system. Moreover, the discussion in question is aimed at specifying the motives of the Polish legislator for legalising the aforementioned legal acts. Since the problem discussed in this paper is complex and up-to-date, I have used numerous scientific and informative resources. (original abstract)
14
Content available remote Spanish Legal System: Between Statutory Legal Systems and Case Law
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, że prawo hiszpańskie jest paradygmatycznym przykładem podejścia pośredniego między stosowaniem prawa w sposób tradycyjny (czyli kontynentalny) a modelem anglosaskim. Do dwóch głównych czynników, które spowodowały głęboką transformację hiszpańskiego systemu prawnego, należą: stanowisko Sądu Konstytucyjnego i jego aktywna postawa w tworzeniu prawa, a także doktryna precyzyjnie opracowana przez ten sąd na podstawie zasady równości w stosowaniu prawa. Zmiany te ukazują, że wyraźne tradycyjne rozróżnienie pomiędzy prawem cywilnym a systemem common law nie ma już racji bytu. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to show that Spanish law is a paradigmatic example of the approach between traditional continental and Anglo-Saxon models of legal application. Two main factors have caused a deep transformation of Spanish legal system in the last decades: the position of Constitutional Court and its active role in legal creation, and the doctrine, which has been developed precisely by the Constitutional Court, on equality principle in the application of law. These changes show that the rigid traditional distinction among civil law and common law systems cannot be kept any more. (original abstract)
XX
Należy wskazać, że niemiecki system prawa opiera się na prawie skodyfikowanym. W systemie tym brak stare decisis oraz precedensów w ogóle, co do zasady nie budzi to wątpliwości. Rola precedensu w procesie decyzyjnym sądów jest względna i zależy od tego, czy sprawa może zostać rozstrzygnięta zgodnie z brzmieniem ustawy. Wówczas precedensy nie będą odgrywać żadnej roli lub będzie ona marginalna. W przypadku, gdy brak jest odpowiedniego prawa ustawowego lub jeśli ustawowe prawo wymaga interpretacji, rola precedensów wzrasta. Należy podkreślić, że stare decisis w sensie formalnie wiążącego precedensu odnosi się tylko do orzeczeń Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast precedensy wyższych sądów, choć nie są formalnie wiążące, mają istotne znaczenie dla codziennej praktyki prawniczej w Niemczech. (abstrakt oryginalny)
EN
It is worth mentioning that the German legal system is based on the codified law. This system lacks in stare decisis and precedents in general, which - in principle - does not raise doubts. The role of precedent in the decisional process is relative and dependent on the question as to whether the case may be resolved pursuant to a legal act. In that case, precedents would not play any or almost any role at all. However, the role of precedents increases, when there is a lack of appropriate legal rights, or if legal rights require interpretation. It should be emphasised that stare decisis understood as a formally binding precedent refers only to rulings issued by the Federal Constitutional Court, whereas precedents of higher courts have a significant meaning to everyday judicial practice in Germany, despite the fact that they are not formally binding. (original abstract)
16
Content available remote Wpływ regulacji prawnych na rozwój informatyki ekonomicznej
80%
XX
Celem artykułu jest wykazanie, że zachodzą ścisłe związki między zmianami w systemie prawa a rozwojem informatyki ekonomicznej, przedstawienie rozwiązań prawnych sprzyjających temu rozwojowi, propozycji kierunków zmian, które powinny sprzyjać rozwojowi informatyki ekonomicznej w przyszłości. Punktem wyjścia jest wskazanie roli informatyki ekonomicznej w systemach społeczno-gospodarczych.(fragment tekstu)
EN
The aim of this article is indication that there are strict connections between changes in law system and development of economic computer science, showing the law solutions fostering this development, putting forward the propositions of changes which should foster the development of economic computer science in future.(original abstract)
XX
W warunkach gospodarki rynkowej system prawny odgrywa wobec gospodarki dwoistą rolę. Z jednej strony rola prawa polega na kształtowaniu (modyfikowaniu) stosunków gospodarczych w sposób umożliwiający realizację określanych przez władzę publiczną celów społecznych, odmiennych od tych, jakie wypływają z motywacji wynikającej z funkcjonowania samoregulujących mechanizmów rynkowych. Z drugiej strony prawo pełni rolę wtórną (służebną) względem gospodarki, zabezpieczając swobodę funkcjonowania samoregulujących mechanizmów rynkowych, a tym samym chroniąc istotę gospodarki rynkowej. Jeden z elementów ochrony gospodarki rynkowej stanowi ochrona wolnej i uczciwej konkurencji, tradycyjnie będąca celem prawa antymonopolowego (prawa konkurencji). (fragment tekstu)
EN
The paper focuses on the so called "more economic approach" in connection with the application of the antitrust law, as well as with legislating. As regards application of the antitrust law, "more economic approach" means the stronger focus on sophisticated, detailed economic analyses applied to case-specific facts. The author views i.a. the advantages and the drawbacks associated with the new approach. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi próbę zarysowania przejawów nihilizmu prawnego i ustrojowego, których występowanie autor w pewnym zakresie przypisuje polityce obozu piłsudczykowskiego po 1926 r. Przedmiotem opracowania jest określenie stosunku czołowych działaczy obozu sanacyjnego do praktyki ustrojowej i prawnej, rozumianej na potrzeby niniejszego wywodu jako pewien zbiór działań zarówno contra legem, jak i praeter legem wobec obowiązującego systemu prawnego. Autor analizuje również implikacje braku skonkretyzowanego w sensie formalno-prawnym programu politycznego J. Piłsudskiego na stosunek obozu sanacyjnego do stosowania prawa oraz na bezpieczeństwo prawne. System prawny okazał się być czynnikiem w znacznym stopniu krępującym realizację zamierzeń obozu pomajowego oraz efektywność podejmowanych przez piłsudczyków inicjatyw ustrojowych. Zasadniczym powodem tak częstego sięgania przez obóz pomajowy do działań, którym w pewnej mierze przypisuje się charakter nihilizmu prawnego czy ustrojowego, był brak głębszych zamierzeń ustrojowych zwycięzcy zamachu majowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to outline the manifestations of the legal and political system's nihilism, the occurrence of which the author to some extent attributes to the policy of the Piłsudski political camp after 1926. The subject of the study is to determine the attitude of the leading activists of the Sanation camp to the political system practice and legal practice, seen for the purposes of this thesis as a certain set of actions contra legem and praeter legem in relation to the legal system in force. The author also analyzes the implications of J. Piłsudski's lack of a concrete, in formal and legal terms, political program on the attitude of the Sanation political camp in relation to the application of law and on the legal security. The legal system turned out to be a factor significantly hindering the realization of the post-May camp's plans as well as the effectiveness of the political system's initiatives undertaken by the Piłsudski political camp. The main reason for the post-May camp's frequent recourse to activities that are to some extent attributed to the legal or political system's nihilism was the lack of deeper political intentions of the victor of the May Coup d'État. (original abstract)
XX
Celem publikacji jest analiza i ocena następującego zagadnienia: czy i w jakim stopniu wprowadzone przez polskiego ustawodawcę regulacje przyczyniły się do uproszczenia albo komplikacji systemu prawnego, w kontekście coraz częściej wprowadzanych specustaw. Przedstawione w artykule wyniki badań są częścią szerszego projektu badawczego, którego celem jest analiza długookresowych tendencji w polskiej legislacji. Projekt prowadzony jest w Uczelni Łazarskiego przez zespół badaczy z różnych ośrodków akademickich z wykształceniem prawniczym i ekonomicznym. W procesie zbierania danych wykorzystano innowacyjną metodę badawczą bazującą na założeniu, że tworzenie prawa podlega takim samym tendencją długookresowym, co każdy inny towar, czyli prawu podaży i popytu. Na potrzeby badania sformułowano 10 pytań badawczych dotyczących tendencji legislacyjnych. Samo badanie było procesem dwuetapowym: w pierwszym badacze zbierali dane, w drugim dokonywali ich analizy. W publikacji przedstawiono ogólne wyniki badań dotyczących zagadnienia 10 - komplikacja systemu, a następnie dokonano analizy i oceny tych ustaw, w których wystąpiło badane zjawisko komplikacji systemu prawnego i jednocześnie ustawy te należały do grupy specustaw. Należy bowiem zauważyć, że cechą obowiązujących specustaw jest uwolnienie się adresatów norm prawnych (organów państwa) z obowiązujących procedur przewidzianych w dotychczasowych przepisach, a więc z założenia oddziaływają one na komplikację systemu prawnego. Końcowym elementem artykułu jest przedstawienie największej specustawy z obowiązujących w polskich porządku prawnym i jej licznych nowelizacji, czyli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the publication is to analyse and evaluate the following issue: whether and to what extent regulations introduced by the Polish legislator have contributed to simplifying or complicating the legal system, in the context of more and more frequently introduced special laws. The research results presented in the article are part of a broader research project aimed at analysing long-term trends in Polish legislation. The project is conducted at the Lazarski University in Warsaw by a team of researchers from various academic institutions with legal and economic backgrounds. In the process of data collection, an innovative research method was used based on the assumption that law-making is subject to the same long-term tendencies as any other commodity, namely the law of supply and demand. For the purpose of the study, 10 research questions on legislative trends were formulated. The study itself was a two-stage process: in the first stage the researchers collected data, and in the second stage they analysed the data. The publication presents the general results of research question 10 - complication of the system, and subsequently it analyses and evaluates those laws in which the studied phenomenon of complication of the legal system occurred and, at the same time, these laws being special laws. It should be noted that a feature of special laws is the exemption of the addressees of legal norms (state authorities) from the binding procedures provided for in existing laws, and thus by definition they affect the complexity of the legal system. The final element of the article is the presentation of the biggest special law in the Polish legal order and its numerous amendments, i.e. the Act on special solutions related to the prevention, counteracting and combating of COVID-19, other infectious diseases and emergencies caused by them.(original abstract)
XX
Do połowy XIX wieku Japonia pozostawała w izolacji od reszty świata. Posiadała ona swój własny system prawa, którego powstanie można wiązać z dawną kulturą chińską. W 1869 r. doszedł do władzy rząd Meiji (Meidżi), który otworzył znów Japonią na wpływy zewnętrzne i unowocześniał ją. W latach osiemdziesiątych XIX w. wydano wiele ustaw opartych na wzorach niemieckich. Wkrótce minie sto lat od wprowadzenia w Japonii europejskiego postępowania cywilnego. W ciągu tego okresu ten początkowo całkiem obcy dla Japończyków system stopniowo zakorzeniał się w Japonii. Obok wszakże kodeksu postępowania cywilnego utrzymano w Japonii własne instytucje prawne służące rozstrzyganiu sporów. Po II wojnie światowej zaznaczyły się ponadto w Japonii wszechstronne wpływy amerykańskie. Japoński system ochrony prawnej jest zatem w znacznym stopniu, aczkolwiek nie w pełni, spokrewniony z systemem niemieckim. W niniejszym krótkim opracowaniu autor stara się dać ogólny obraz obecnego japońskiego procesu cywilnego. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.