Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siewniki rzedowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Uporządkowano i zestawiono wskaźniki jakości wysiewu nasion, używane do oceny jakości pracy siewników rzędowych uniwersalnych. Uwzględniono podstawowe wielkości, stosowane dotychczas w badaniach i publikacjach krajowych oraz zagranicznych. Podano ich definicje i charakterystyki wraz z formułami matematycznymi. Zdefiniowano również i zaproponowano do wprowadzenia w metodykach badawczych siewników mierniki stopnia wpływu (bezwzględnego i względnego) zmiennych parametrów- np. eksploatacyjnych- na analizowane dotychczas wskaźniki jakości wysiewu.
EN
The indices of seeding quality usually used to evaluating the operation of universal drill-seeders were systematically ordered in the paper. Basic quantities being actually applied in research as well as in local and world publications were considered. Their definitions and characteristics including the mathematical formulas were given. The measures characterizing effects (either, absolute and relative) of variable parameters - e.g. operational ones - on analysed seeding quality indices were also defined and proposed to applying into standard testing procedures.
PL
Praca dotyczy badań empirycznych mających na celu weryfikację hipotezy, że zmiana położenia redlicy P (mm) względem powierzchni ustawienia siewnika powoduje zmiany nastawionej przez użytkownika siły nacisku Nₛ (daN) redlicy na powierzchnię gleby. Wykonano je w warunkach laboratoryjnych na opracowanym stanowisku pomiarowym. Przyjęto następujące parametry badawcze: zmianę położenia redlicy P (mm), skalę regulacji Lᵣ nastawnej siły nacisku oraz dwa różne typy układu zawieszenia redlić. Uzyskane wartości DNₛ przedstawiono graficznie na wykresach. Stwierdzono, że wartość tych zmian zależy od konstrukcji układu zawieszenia redlic (tzn. zarówno od typu rozwiązania, jak i wartości parametrów konstrukcji).
EN
Empirical studies were carried out to verify the hypothesis that the change in coulter position P (mm) towards the surface of drill level varies the force of drill coulter presure Nₛ (da N) on the soil surface, set up by the user. The measurements on a laboratory stand considered following factors: the changes in coulter position P (mm), scale of adjustment L, set up force of the pressure and two types of coulter suspension system. It was found that the range of changes depended on the design of coulter suspension system (including either, the type of construction and construction parameters). The results were presented in graphical form.
PL
Celem badań empirycznych było określenie wskaźnika nierównomierności głębokości pracy redlic bₕ w naturalnych warunkach eksploatacyjnych, Jako zmienne warunki eksploatacyjne przyjęto: głębokość pracy redlic hₛᵣ i prędkość roboczą Vₛᵣ agregatu siewnik-ciągnik oraz dwa istotnie różne stany doprawienia wierzchniej warstwy siewnej gleby, opisane wskaźnikiem nierównomierności powierzchni gleby bHO i uniesieniem powierzchni gleby HOₛᵣ w stosunku do powierzchni pracy kół. Analiza korelacji wykazała istotny wpływ badanych parametrów eksploatacyjnych na jakość głębokości pracy redlic, w zależności od sposobu doprawienia warstwy siewnej oraz typu redlic. Oceny dokonano przez estymację modeli regresyjnych wielomianem stopnia II. Wyniki oceny przedstawiono graficznie na wykresach.
EN
The paper deals with empirical studies aimed to determine the uniformity (quality) of working depth of universal drill coulters under natural operation conditions. Working depth uniformity (quality) of the coulters was characterized by an index of working depth non-uniformity (bₕ). Following variable factors regarding operation conditions were assumed: working depth of the coulters (hₛᵣ), forward speed of tractor-drill set (Vₛᵣ) and two significantly different levels of top soil seed-bed preparation discribed by such parameters as an index of soil surface roughness (bHO) and rising of soil surface in relation to the surface of rolling wheels. Analysis of the correlation showed significant effect of considered operation parameters on uniformity (quality) of soulter working depth. The effect was differentiated depending on the way of seed-bed cultivation and the type of coulters used. The stated effect was evaluated through the estimation of regression models by 2-nd order polynomial. The results of evaluation were presented in graphical forms.
PL
Przedstawiono cyfrowo-analogową metodę pomiarów głębokości pracy redlić siewników rzędowych, opartą na określeniu różnicy między odległością zagłębienia redlic a odległością powierzchni gleby w stosunku do wspólnej płaszczyzny odniesienia. Za płaszczyznę odniesienia przyjęto poziomą powierzchnię ustawienia kół jezdnych agregatu ciągnik-siewnik. Oprócz głębokości pracy redlic w metodzie tej określane są także inne, istotne dla badań, parametry badawczo-eksploatacyjne. Podano formuły matematyczne określające mierzoną głębokość pracy redlic. Przeprowadzono również analizę występujących systematycznych błędów pomiarowych. Wykazała ona, że maksymalny błąd (systematyczny) omawianej metody, wynikający z zastosowania czujnika przemieszczeń liniowych, wynosi 0,5-5% w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego mechanizmu redlicznego siewników. Przedstawiono również- jako przykład- rozwiązania konstrukcyjne zastosowanej w tej metodzie aparatury pomiarowej. Dla tak dobranego zestawu pomiarowego maksymalny błąd odczytania głębokości pracy redlic wynosi 1,3%. Zestawiono wady i zalety prezentowanej metody pomiarowej.
EN
A digital-alanogue method to measure the working depth of drill-seeder coulters was proposed. The method consists in determination of the difference between coulter penetration depth and soil surface level in relation to a common reference surface. The horizontal surface of tractor - drill - seeder ground wheel setting was assumed as the reference surface. Apart from the coulter penetration depth, the other significant research and operation parameters may be also determined by using that procedure. The mathematical formulas defining measured depth of the coulter penetration in soil were given. Systematic measurement errors were analysed as well. The analysis showed that the maximum systematic error of proposed method, connected with the use of a linear relocaction sensor, approximated within 0.5-5%, depending on the coulter mechanism construction in particular drill-seeder. As an example, the construction of applied measuring device set was also described. For such a measuring set the maximum error of coulter penetration depth amounts 1.3%. Either, the strong and weak points of presented measuring procedure were confronted.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.