Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  varnishes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z możliwością wykorzystania mieszadeł dyspergujących w procesie mieszania farb i lakierów. Przedstawiono wyniki badań zapotrzebowania mocy mieszania mieszadłami tego typu. Substancja poddana mieszaniu dobrana została w taki sposób, ażeby nie występował w niej efekt rozdrabniania j ej składników pod wpływem oddziaływań mieszadła. Pomiary prowadzono w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.
EN
The use of dispergating mixers in mixing of paints and varnishes are discussed. The experimental results dealing with power consumption in such mixers are presented. The tested material was selected in such a way that a comminution effect of its components did not appear during mixing.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono laboratoryjną metodę badania skuteczności ochrony powłok: farb i lakierów przed rozwojem glonów (PN-EN 15458:2014-09). Scharakteryzowano przedmiot badawczy, sposób wykonania analiz oraz kryteria oceny skuteczności ochrony powłok przed glonami.
EN
In this work, a laboratory method for testing the effectiveness of coatings protection has been characterized: paints and varnishes against algal growth (PN-EN 15458:2014-09). The research subject, the method of analysis and the criteria for assessing the effectiveness of protection against algae were presented.
5
100%
PL
W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników działa Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW), która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 004 i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. JCW certyfikuje m.in. na znak ekologiczny „E” farby i lakiery, które spełniają wymagania określone w Kryteriach Technicznych.
EN
In The Łukasiewicz Research Network – Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes works the Product Certification Body which is accredited by the Polish Center for Accreditation (No. AC 004). The Product Certification Body meets the requirements of the PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. The Product Certification Body certifies for the “E” ecological mark, paints and varnishes that meet certain requirements included in Criteria Technical.
EN
Paint and varnishes market is one of the fastest growing globally, mainly due to the huge demand in the construction industry. Based on the purpose of using paints, varnishes and other coatings industry can be categorized in architectural decorative, industrial and special purpose coatings. The largest segment, with highest number of producers is the decorative one. The development of raw materials for decorative market segment must satisfy the needs of todays and future end users as well as regulatory challenges and economical challenges. This will not happen without influence on currently used raw materials and future development. Aim of the article is present short history of coating industry on the world and in Poland, drivers of changes that are currently ongoing as well as future trends and developments.
PL
Rynek farb i lakierów jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, głównie ze względu na ogromne zapotrzebowanie w branży budowlanej. Biorąc pod uwagę zastosowanie końcowe farb i lakierów rynek ten można podzielić na architektoniczne powłoki dekoracyjne, przemysłowe i specjalne. Największy segment z największą liczbą producentów stanowi segment dekoracyjny. Rozwój surowców do segmentu farb i lakierów dekoracyjnych musi spełniać potrzeby dzisiejszych i przyszłych użytkowników jak i wyzwań regulacyjnych oraz wyzwań ekonomicznych. Nie stanie się to bez wpływu na obecnie stosowane surowce i przyszły rozwój. Celem artykułu jest przedstawienie krótkiej historii przemysłu lakierniczego na świecie i w Polsce, wskazanie czynników napędzających obecnie ten rynek jak również wskazanie trendów istotnych w przyszłości.
8
Content available remote Testing of toxic elements migration from the materials used as toy coatings
80%
EN
Materials from which toxic elements, including heavy metals, can penetrate children organisms, in doses dangerous for their health should not be used for production of toys. That especially concerns the materials used for production of components that are exposed to children. The results of testing migration of selected elements like: barium, chromium, cadmium, mercury, antimony and selenium from the materials used to cover wooden and metal toys are discussed in the paper. Tests of elements migration were carried out in years 2009÷2010 in the accredited Laboratory of Material Engineering and Environment at KOMAG. Requirements of the PN-EN 71-3:1998 Standard on toys safety was the basis to conduct testing. The results were assessed in the light of limits of elements migration, identifying the types of material in which exceeding of permissible values of migration were found. The elements, which migration is characteristic for a given type of coating material, were specified.
PL
Do produkcji zabawek nie powinny być stosowane materiały, z których mogą przedostawać się do organizmu dziecka, w dawkach szkodliwych dla jego zdrowia i życia, toksyczne pierwiastki, w tym metale ciężkie. Dotyczy to szczególnie materiałów znajdujących się na dostępnych dla dziecka elementach zabawek. W artykule przedstawiono wyniki badań migracji wybranych pierwiastków, takich jak: bar, chrom, ołów, kadm, rtęć, arsen, antymon i selen, z materiałów, którymi powlekane są powierzchnie zabawek drewnianych i metalowych. Badania migracji przeprowadzono w latach 2009-2010 w akredytowanym Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ITG KOMAG. Podstawą wykonywania badań były wymagania normy PN-EN 71-3:1998, dotyczącej bezpieczeństwa zabawek. Wyniki badań oceniano w świetle granicznych wartości migracji pierwiastków, identyfikując rodzaje materiałów, w których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych migracji. Wyspecyfikowano pierwiastki, których migracja jest charakterystyczna dla danego rodzaju materiału powłoki.
9
Content available remote Temperatura utwardzania fotoutwardzalnych lakierów na bazie uretanoakrylanów
80%
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu utwardzania promieniowaniem ultrafioletowym (UV) lakierów na bazie uretanoakrylanów w zależności od grubości warstwy lakierów i ich funkcyjności. Stwierdzono, że na podstawie analizy temperatury utwardzania można wstępnie określić szybkość utwardzania powłok w zależności od zastosowanej żywicy. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań określono warunki zastosowania komercyjnych uretanoakrylanów jako powłok lakierniczych.
EN
Three com. urethane acrylate resins (functionality 2–4) were dild. with trimethylpropane triacrylate and photopolymerized under UV light (12 mW/cm²) in presence of 1-hydroxycyclohexyl-phenyl-ketone in 0.25–1.0 mm thick layers. The max. temp. 32–116°C was achieved after 10–25 s.
10
Content available remote Farby do wnętrz : rodzaje farb : sposoby ich nakładania
70%
PL
W artykule przedstawiono opracowanie własne, w oparciu o dane Ministerstwa Gospodarki, Głównego Urzędu Statystycznego, Giełdy Papierów Wartościowych, czasopism: "Chemik", "Materiały Budowlane", "Elastomery", dotyczące stanu przemysłu przetwórstwa tworzyw,elastomerów i gumy oraz powłok ochronnych w Polsce, od drugiej połowy poprzedniej dekady do pierwszej połowy roku 2012. W analizie uwzględniono stan i tendencje w zakresie wybranych wyrobów przemysłu chemicznego, kondycji podmiotów, ich zyskowności i rentowności, poziomu zatrudnienia, średnich płac minimalnych brutto, poniesionych nakładów inwestycyjnych, handlu zagranicznego i notowań giełdowych wybranych spółek. Przedstawiono także zmiany obserwowane w publikacjach dziennika "Rzeczpospolita" - na Listach 2000 oraz 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej oraz dziennika "Polityka" na "Liście 500". Na podstawie wyników podjęto próbę postawienia diagnozy stanu przemysłu przetwórstwa tworzyw, elastomerów i gumy oraz powłok ochronnych w Polsce.
EN
Information presented in the article is based on the data published by Ministry of Economy, Central Statistical Office, Stock Exchange, technical journals: "Chemik" (Chemist), "Materiały Budowlane" (Building Materials), "Elastomery" (Elastomers) covering the state of the industry of plastics processing, elastomers, rubbers and protective coatings in Poland from the period of the second half of previous decade till the first half of the year 2012. Presented analysis covered the state and the trends regarding chosen products of chemical industry, economical position of enterprises, their profitability, employment, average gross minimum wages, investment expenditures, foreign trade and stock quotes of selected companies. There were also described the current changes published by a daily "Rzeczpospolita" - in the "Lists of 2000 and 500" of the biggest companies from Central and Eastern Europe and by a weekly "Polityka" in the "List of 500". Basing on presented results, the attempt of estimation of the state of the industry of plastics processing, elastomers, rubbers and protective coatings in Poland was undertaken.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.