Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Integracja pionowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote An Empirical Review on Supply Chain Integration
100%
EN
The purpose of this research is to review a sample of literature in the area of supply chain integration. Considering the extensive amount of literature on supply chain integration, it appears that it is still in its infancy. This study reviews a sample of 152 articles and in doing so throw light on different aspects of supply chain integration namely: vertical integration, functional integration, integration models .It discusses and criticizes the current state of literature on this context so that future researches find directions to contribute to missing points and remove obstacles. The scope of this review is limited to a cross-section of the literature in this area. As such, it cannot, and does not, attempt to be an examination of the full range of the literature, but a sampling of important and influential works(original abstract)
XX
Przedstawiono obecną sytuację produkcji żywca wieprzowego w woj. świętokrzyskim z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań, oraz możliwości rozwoju produkcji przez procesy integracyjne. Analiza została oparta na danych pochodzących z Urzędu Statystycznego w Kielcach, danych pochodzących ze Spisu Rolnego przeprowadzonego w latach 1996 i 2002.(abstrakt oryginalny)
EN
Production of swine flock owns big traditions in the area świętokrzyskie voivodship from the point of view of localization market pork case good back production pasture. Common operation of form worker will decide about this capability of development of activity on this fild withim the confines of horizontal integration between them or with adaptive plants (vertical integration)(original abstract)
XX
W artykule omówiono relacje kontraktowe wchodzące w zakres tzw. integracji pionowej. Przedstawiono zarys podstaw teoretycznych, jak również analizę na przykładzie następujących powiązań wertykalnych w sektorze pszenicy: rolnik-młyn, młyn-piekarnia, młyn-sklep spożywczy, piekarnia-sklep spożywczy. Analiza dotyczy sektora zbożowego w Czechach. Analiza stosunków kontraktowych przeprowadzona w formule opisowej nawiązuje do systemu kontraktacji prowadzonego w gospodarce centralnie planowanej traktowanego jako punkt wyjścia do zmian w okresie transformacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Abstract The paper deals with contractual relationships within the commodity verticals. The first part of the paper qualifies theoretical considerations - the alternatives of contractual relationships in commodity chains in general. Problems of contracts and cooperation after transition in the Czech Republic are characterized in the second part of the paper. The methods of contracting are shown on the example of the wheat commodity chain in the Czech Republic. (original abstract)
XX
Wzrost dochodów oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa powoduje zwiększenie popytu na żywność ekologiczną. Polski rynek żywności ekologicznej formuje się powoli. Produkcja surowców, przetwórstwo i dystrybucja są rozproszone, podaż jest niedostosowana do potrzeb konsumentów, a koszty produkcji są bardzo wysokie, co powoduje, że ceny detaliczne stanowią znaczną barierę popytową. Konkludując, konieczne jest wprowadzenie działań zmierzających do nawiązania ściślejszej współpracy przez integrację pionową pomiędzy poszczególnymi ogniwami agrobiznesu w branży żywności ekologicznej. Integracja pionowa pozwoli na rozwiązanie następujących problemów: uboga oferta, brak zapewnienia ciągłości produkcji, wysokie ceny, niski popyt. Celem artykułu było przedstawienie stanu organizacji rynku żywności ekologicznej oraz możliwości rozwoju integracji pionowej w tym sektorze agrobiznesu w Polsce przez analizę danych wtórnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The growth of incomes as well as society ecological consciousness creates the growth of demand on organic food. Poland 's market of organic food comes into being slowly. The production of materials, the processing and distribution are distracted, the supply is unadjusted to the consumers' needs, and the manufacturing costs are very high what causes that they make up the retail price the considerable demand barrier. Concluding in this aim it is necessary to introduce actions aiming to connexion of more exact co-operation across perpendicular integration among individual links the agribusiness in trade of ecological food. Vertical integration will permit on solution of following problems: poor offer, lack of assurance of continuity production, high price, low demand. The objective of the paper is the performance of state of organization market organic food as well as possibility development of vertical integration in this agribusiness sector in Poland across comparative analysis of secondary data. (original abstract)
XX
Przedstawiono integrację pionową w Zakładzie Produkcyjnym "Cukrownia Strzelin" należącym do niemieckiego koncernu Südzucker Polska S.A. Dokonano analizy wybranych elementów bazy surowcowej. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach2007-2011 wśród plantatorów buraków cukrowych, które charakteryzują ich stosunek do istniejącego związku integracyjnego. Przeprowadzona analiza wybranych elementów bazy surowcowej wskazała, że największe znaczenie w kształtowaniu aktualnej sytuacji plantatorów miały m.in. nabyte prawo do uprawy buraków, korzystna cena skupu zapewniająca opłacalność produkcji, rzetelne dotrzymywanie terminów płatności za dostarczony surowiec przez producenta cukru. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the vertical integration in the Production Plant "Sugar Factory Strzelin" belonging to the German Südzucker Poland SA. For this purpose, an analysis of selected elements of the resource base. The paper presents a brief description of the cultivation contract currently in force and the results of surveys conducted among sugar beet, which are characterized by their attitude towards the integration of the existing relationship. The analysis of selected elements of the resource base indicated that the most important role in shaping the current situation of farmers has among others acquired the right to beet cultivation, favorable price paid for ensuring the profitability of production, reliable adherence to payment terms for raw materials supplied by the producer of sugar. (original abstract)
XX
Pojęcie koordynacji pionowej definiowane jest jako sukcesywny transfer produktu od producenta do konsumenta, lub synchronizacja kolejnych etapów produkcji, z uwzględnieniem ilości, jakości i czasu przepływu produktu. Może ona być realizowana w oparciu o trzy podstawowe formy więzi ekonomicznej: wolny rynek, zawarcie kontraktu oraz nabycie tytułu własności. W opracowaniu przedstawiono rozwój koordynacji pionowej w sektorze trzody w USA oraz Danii. Omówiono również stosowane kontrakty handlowe i produkcyjne.
XX
We współczesnej gospodarce coraz częściej obserwuje się wykorzystywanie integracji pionowej i poziomej jako sposobów na wzrost i rozwój w długim okresie. Strategia ta stosowana jest także przez polskie firmy. Zjawisko to występuje w sektorze mięsnym - w segmencie mięsa czerwonego i drobiowego. Jako przykład skuteczności wykorzystywania pionowych więzi integracyjnych można podać rynek indyków i działającą na nim Grupę Kapitałową Indykpol S.A. Celem opracowania jest wykazanie, że integracja pionowa doprowadziła do uzyskania przez tą firmę pozycji lidera na rynku przetwórstwa indyczego. W opracowaniu przedstawiono historię powstania i ewolucję struktury GK Indykpol S.A. oraz jej zakres działalności. Na podstawie danych finansowych tego podmiotu za lata 2001-2011 wykazano, że przyjęta strategia okazała się właściwym sposobem na wzrost i rozwój w długim okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the strategy of vertical integration in production and poultry processing in Poland. The Capital Group Indykpol was used as the example of the effectiveness of such action. The paper presents the history and evolution of the structure of the Group and its scope of activity. Hereinafter, chosen financial data of this subject between 2001 and 2011, were presented. It allowed to demonstrate, that the company strategy of vertical integration, accepted at the end of 1990s by Indykpol, turned out to be the right way for the growth and the development in the long term. (original abstract)
XX
Zagadnienie integracji pionowej w kanałach dystrybucji przedstawiono od strony korzyści, jakich spodziewają się przedsiębiorstwa, zmieniając samodzielne działania w skoordynowaną współpracę.
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wyborów strategicznych kadry menedżerskiej przedsiębiorstw z branży meblarskiej na rynku polskim. Pod uwagę wzięto trzy dylematy strategiczne rozstrzygane na poziomie strategii rozwoju przedsiębiorstwa: dylemat dotyczący poziomu dywersyfikacji branżowej, dylemat dotyczący zasięgu geograficznego działania oraz dylemat dotyczący zakresu integracji pionowej. Podstawą do wnioskowania stanowiło badanie prowadzone w ramach szerszego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na temat zespołowego podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono w 2018 roku na grupie 200 średnich i dużych przedsiębiorstw z branży meblarskiej działających na terenie Polski. Identyfikacji dominujących wyborów strategicznych kadry menedżerskiej dokonano w oparciu o tzw. kostkę opcji strategicznych na poziomie strategii rozwoju. W efekcie badania stwierdzono, że kadra menedżerska przedsiębiorstw z branży meblarskiej na rynku polskim częściej decyduje się na wybór strategii rozwoju opartej na ekspansji geograficznej niż na dywersyfikacji branżowej oraz na wybór strategii rozwoju nastawionej na selektywną będą pełnić integrację pionową, a nie na wirtualizację działania. Wśród badanych przedsiębiorstw dominowali tzw. międzynarodowi lub ogólnokrajowi specjaliści selektywnie lub w pełni zintegrowani pionowo. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on strategic choices made by manages of furniture companies on the Polish market. Three strategic dilemmas resolved at the level of company development strategy are taken into account: the dilemma regarding the level of sectoral diversification, the dilemma regarding the geographic coverage of operations, and the dilemma regarding the scope of vertical integration. The basis for conclusions was provided by a survey conducted under a broader project funded by the National Science Centre on team strategic decision-making in companies. The survey was carried out in 2018 in a group of 200 medium-sized and large furniture companies operating in Poland. The dominant strategic choices of managerial staff were identified on the basis of the so-called "strategic option cube" at the development strategy level. The survey found that that managers of furniture companies on the Polish market more often choose a development strategy based on geographical expansion rather than on sectoral diversification and a development strategy focused on selective or full vertical integration rather than on virtualisation of operations. At the companies surveyed, so-called international or nationwide specialists with selective or full vertical integration were dominant. (original abstract)
10
Content available remote Wybrane czynniki sukcesu strategii marketingowych francuskich producentów wina
75%
XX
Sukcesy rynkowe francuskich producentów wina determinowane są przez umiejętne stosowanie zaawansowanych narzędzi i strategii marketingowych. Kluczową rolę wydają się odgrywać m.in. takie czynniki, jak integracja pionowa i pozioma w kanałach rynku; prawidłowa segmentacja rynku, wybór rynku docelowego i pozycjonowanie oferty; innowacyjna koncepcja produktu; umiejętności w zakresie zarządzania markami kolektywnymi oraz dyferencjacja oferty na bazie obszaru pochodzenia.(abstrakt autora)
EN
Market successes of French wine producers are determined by skilful application of advanced marketing tools and strategies. Crucial role is played by the following factors: vertical and horizontal market channel integration; correct market segmentation, choice of the target market and positioning one's offer; innovative product concept; competencies in the field of collective brand management and offer differentiation on the basis of the area of origin.(author's abstract)
XX
Umowy kontraktacyjne gwarantują producentom pewny i terminowy zbyt produktów oraz odpowiednią podaż zakładom drobiarskim. Analizowano skalę i znaczenie integracji pionowej między podmiotami należącymi do różnych sfer gospodarki żywnościowej na przykładzie Zakładu Drobiarskiego w Niepołomicach i jego dostawcach. Stwierdzono, że pionowe powiązania integracyjne odgrywają ważną rolę w działalności Zakładu Drobiarskiego w Niepołomicach. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the paper was to characterise vertical intergation connections between poultry producers and a livestock receiver. The years 2006-2008 were within the scope of interest of the research. The basic research material comprised monthly delivery Schedule of the Poultry Processing Company in Niepołomice. On the basis of the community of 203 poultry producers a characteristics and evaluation of vertical integration connections with the slaughterhouse company was made as far as their intensity and durability is concerned. The research chich was carried out indicates that the vertical integratio plays an important role both in the slaughterhouse company operations and in operations of poultry producers. Producers who decided to co-operate with the Poultry Processing Company in Niepołomice can count on profitable conditions of livestock sale and the company 's help with regard to the supply of production means. (original abstract)
PL
Celem badań było rozpoznanie form współpracy w łańcuchach dostaw wieprzowiny w krajach o największej produkcji żywca wieprzowego w UE. Źródłem danych do analizy były studia literatury oraz dane statystyki masowej (GUS, USDA). W badaniach zastosowano analizę porównawczą oraz metodę studiów przypadków. Analizą objęto rynek wieprzowiny w: Niemczech, Hiszpanii, Francji, Danii i w Polsce. Ponadto wykorzystano wyniki badań zrealizowanych w 2014 r. w 110 gospodarstwach trzodowych w Polsce. Z analiz wynika, że w krajach UE-28 występują różne formy współpracy w łańcuchach dostaw wieprzowiny. W Polsce rynek żywca wieprzowego cechuje duże rozproszenie producentów trzody chlewnej i przedsiębiorstw mięsnych. W celu poprawy konkurencyjności wskazany jest rozwój integracji pionowej na rynku poprzez wzorowanie się na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach.
EN
The aim of study was to recognize the forms of cooperation in supply chains of pork in the countries with the biggest production of live bait pork in the EU. The source of data were studies of literature and the data of mass statistics (GUS, USDA). In research a comparative analysis and a method of studies of cases were used. The analysis was applied to the pork market in: Germany, Spain, France, Denmark and Poland. In addition, the result of survey conducted in 2014 in the 110 pig farms in Poland were used. The analysis shows that in the EU-28, there are various forms of cooperation in the supply chain of pork. The market of live bait pork in Poland is characterized by the dispersion of the producers of pigs and meat enterprises. In order to improve the competitiveness, the development of vertical integration in the market is necessary through a simulation of the solutions applied in other countries.
XX
Produkcja rolna jest zagadnieniem szeroko dyskutowanym w kontekście braku równowagi siły przetargowej pomiędzy poszczególnymi ogniwami w łańcuchu żywnościowym oraz trudnej pozycji rolników w stosunku do ich kontrahentów. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia, w świetle Teorii Kosztów Transakcyjnych (TCT), natury i przyczyn nierównowagi siły przetargowej, która może prowadzić do powstania relacji typu hold-up (zamknięcia) w sektorze rolnym. Aby zawęzić rozległy obszar analizy, dyskusję teoretyczną zilustrowano empirycznym przykładem wstecznych relacji pionowych pomiędzy rolnikami a dostawcami środków produkcji (pasz). W artykule poszukiwano uwarunkowań długotrwałych i stabilnych relacji między rolnikami a dostawcami pasz oraz tego, czy można je częściowo wyjaśnić brakiem równowagi w sile przetargowej, powodującym uwięzienie (zamknięcie) rolników w specyficznych monopolistycznych relacjach z ich kontrahentami. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki analizy nie potwierdzają przypuszczenia, że rolnicy odczuwają dużą nierównowagę w zakresie siły przetargowej w stosunku do swoich dostawców i są zamknięci w specyficznej monopolistycznej relacji typu hold-up. Pomimo braku pisemnej umowy między rolnikami a ich dostawcami, ich relacje oparte są na niepisanych, wzajemnie egzekwowanych warunkach. Strony z reguły respektują uzgodnione zasady i nie naruszają ich ex-post, aby korzystać z quasi-rent z tytułu efektu zamknięcia. W analizowanym przypadku pisemne umowy dotyczące dostaw mogłyby zwiększyć koszty transakcyjne, ograniczyć swobodę zmiany dostawcy i zmniejszyć siłę przetargową rolnika w stosunku do producenta pasz poprzez dodanie dodatkowej współzależności.(abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural production is widely discussed in the context of imbalances in bargaining power in the food chain and farmers' difficult position relative to their contractors. The paper attempts to explain the nature and reasons of the bargaining power imbalances that may lead to hold-up relationships in the farming sector in the light of the Transaction Costs Theory (TCT). In order to provide a certain focus, the theoretical discussion is illustrated by an empirical example of backward vertical relations between farmers and input (feed) suppliers. The article investigates the reasons for long-term and stable relationships between farmers and feed suppliers and whether these may be partly explained by an imbalance in bargaining power, trapping farmers in the specific monopolistic (hold-up) relations with their contractors. Overall, the picture that emerges from the analysis does not support the assumptions that farmers are experiencing a large imbalance in bargaining power with regard to their input contractors, and are trapped in a specific monopolistic (hold-up) relationship with them. Despite that there is no written contract between the farmers and their suppliers, relations are based on unwritten, privately enforced terms. The parties tend to respect the mutually agreed relationship rather than breaching it ex-post in order extract the holdup quasi-rents. In this case a binding written supply commitment may increase transaction costs, limit the freedom to change supplier and reduce the farmer's bargaining power over the feed producer by adding additional inter-dependency.(original abstract)
XX
Przedmiotem badań, a zarazem celem niniejszego opracowania jest analiza związków integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym, ich różnorodnych form występujących w województwie podkarpackim oraz ukazanie możliwości i perspektyw ich rozwoju. (fragment tekstu)
XX
Celem badań było określenie potrzeb integracji na rynku trzody chlewnej i wskazanie możliwych rozwiązań organizacyjnych. W analizie wykorzystano dane IERiGŻ-PIB na temat produkcji żywca wieprzowego w kraju oraz dane GIW dotyczące przedsiębiorstw branży mięsnej. Z badań wynika, że polski rynek żywca wieprzowego cechują luźne powiązania sfery produkcji ze sferą uboju. Brak współpracy zwiększa ryzyko i koszty działalności na wszystkich poziomach łańcucha żywnościowego i ogranicza konkurencyjność międzynarodową pojedynczych gospodarstw i przedsiębiorstw oraz sektora jako całości. Większa aktywność zakładów mięsnych w organizowaniu bazy surowcowej może doprowadzić do wzmacniania integracji pionowej na rynku wieprzowiny. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to identify the needs of pigs market integration and identification of possible organizational solutions. The analysis is based on IAFE-NRI data concerning on the production of live pigs and GVI data about enterprises in the meat industry. The research shows that the Polish market pigs characterized by loose connection of the pig production to the sphere of slaughter. Lack of cooperation increases the risks and costs of activities at all levels of the food chain and reduces the international competitiveness of individual farms, firms and the sector as a whole. Increased activity of meat processing plants in the organization of the raw material base, may lead to the strengthening of vertical integration in the pork market. (original abstract)
XX
Cały sektor elektroenergetyczny w Europie konsoliduje się i jest to proces raczej nieodwracalny. Jednak stopień koncentracji tego sektora w Polsce na tle innych krajów europejskich jest wciąż niski. Spółki odnoszące największe sukcesy w tej branży to przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo i prowadzące działalność w wielu państwach europejskich.
XX
W artykule scharakteryzowano istotę i sposób oddziaływania głównych determinant strategii integracji pionowej i relacji międzyorganizacyjnych w świetle teorii kosztów transakcyjnych. Teoria kosztów transakcyjnych (TKT) jest współcześnie jedną z wiodących perspektyw teoretycznych w decyzjach co do zakresu działania firmy i jej domeny. Wniosła ponadto istotny wkład w rozwój badań nad relacjami międzyorganizacyjnymi i zarządzaniem nimi. Podstawowe determinanty wyboru strategii według tej teorii to specyfika aktywów, to jest ich dostosowanie do indywidualnej transakcji, i oportunizm stron wymiany. Znaczenie tych czynników zanalizowano, opierając się na literaturze z zakresu TKT oraz przeglądzie badań empirycznych. W wyniku analizy określono ponadto koncepcje i perspektywy teoretyczne, które można uznać za komplementarne wobec TKT lub, ze względu na ograniczenia tej teorii, powinny być z nią łączone w wyborach strategicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the core and influence of the main determmants of vertical integration and interorganizational relationships were discussed in the light of transaction cost theory. Transaction cost theory (TCT) is one of the leading theoretical perspectives in decisions on the scope of the firm and its domain. Moreover, it largely contributed into the research on interorganizational relationships and into managing those relationships. According to this theory, main determmants of strategy choice are asset specificity, i.e. their adaptation to an individual transaction, and opportunism. The meaning of those factors was analyzed based on the review of the literature and empirical research. As a result, the concepts and theoretical perspectives that are complementary to TCT, as well as those that should be integrated with TCT due to its limitations, were identified. (original abstract)
XX
Struktury zarządzania to sposoby koordynacji wymiany gospodarczej, do których należą transakcje rynkowe, realizacja czynności wewnątrz hierarchii firmy oraz formy pośrednie np. kontrakt długoterminowy. W artykule zanalizowano koncepcję struktur zarządzania w ujęciu O.E. Williamsona oraz określono możliwości i ograniczenia zastosowania tej koncepcji w decyzjach menedżerskich. Specjalizacja, rozwój outsourcingu i zależności sieciowych, wywołują potrzebę wyboru co do granic firmy i jej relacji z kooperantami. W artykule stwierdzono, iż w analizowanej koncepcji określone zostały istotne elementy procesu decyzyjnego, tj. sytuacja decyzyjna, warianty struktur i ich atrybuty, determinanty wyboru danego wariantu oraz warunki podejmowania decyzji. Szczegółowa procedura podejmowania decyzji z wykorzystaniem tych podstaw wymaga jednak dopiero rozwinięcia, z uwzględnieniem ograniczeń koncepcji. Do ograniczeń tych należą niedocenianie kosztów organizacji i kosztów produkcji wobec kosztów transakcji zewnętrznych, przecenianie znaczenia oportunizmu wobec nastawienia kooperacyjnego firm oraz pomijanie istotnych czynników określających granice firmy, tj. kluczowych kompetencji oraz celów i zachowań menedżerów w procesie kształtowania zasobów.(abstrakt oryginalny)
19
Content available remote Istota kreacji wartości dodanej w rolnictwie i na obszarach wiejskich
63%
XX
Celem opracowania jest próba poszerzenia sposobu definiowania pojęcia wartości dodanej w rolnictwie i na obszarach wiejskich, głównie w oparciu o literaturę przedmiotu. W pierwszej kolejności odniesiono się do usytuowania tego pojęcia w kontekście ekonomii rolnictwa, a następnie różnych procesów, które zachodzą lub zachodzić powinny na obszarach wiejskich, kreując lub warunkując oczekiwane, pozytywne efekty, które nazwano wartością dodaną. Następnie przeanalizowano tworzenie wartości dodanej w rolniczym łańcuchu dostaw, mając na uwadze stare i nowe podejście do jej tworzenia. Analizę przypadku przeprowadzono dla spółki "Owoc Łącki" i poddano ocenie sposoby tworzenia wartości dodanej i formę integracji producentów owoców. Efektem analizy jest przedstawienie wielości i różnorodności definiowania oraz opisu uwarunkowań tworzenia wartości dodanej. Zaprezentowane przykłady, praktyki i podejścia w podnoszeniu wartości dodanej stanowić mogą inspirację dla doradców, a zwłaszcza rolników poszukujących nowych modeli biznesowych, by zwiększyć w ten sposób swoje dochody. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to broaden the definition of the added-value concept in agriculture and in rural areas. To start, reference was made to the location of this concept in relation to the economics of agriculture and then to the various processes that occur or should occur in rural areas creating or conditioning the expected positive effects, which were called the Value-added. Then, the creation of added value in the agricultural supply chain was analyzed with an old and new approach to its creation. The case analysis was conducted for the "Owoc Łącki" company, which assessed the ways of creating added value and the form of integration of fruit producers. The effect of the analysis is the multiplicity and diversity of defining and describing conditions for the creation of added value. The presented examples, practices and approaches in increasing the added value can be an inspiration for advisors, especially farmers looking for new business models, thus increasing their income. (original abstract)
20
63%
XX
W artykule podjęto próbę rozpoznania charakteru relacji pomiędzy rolnikami a dostawcami środków produkcji. Na podstawie badań ankietowych przeanalizowano opinie producentów mleka na temat ich współpracy z dostawcami pasz. Subiektywne oceny respondentów porównano z ich rzeczywistym postępowaniem. Wyniki badania wskazują, że współpraca rolników z dostawcami pasz jest z reguły długoterminowa i stabilna. Zdecydowana większość respondentów postrzega swoje relacje z dostawcą pasz jako dobre lub bardzo dobre. Relacje między rolnikiem i dostawcą paszy mają zazwyczaj charakter nieformalny (ponad 90% rolników nie zawiera pisemnej umowy na dostawy). Jako najważniejsze cechy relacji rolnicy wymienili poziom cen i jakość oferowanych pasz. Zaobserwowano jednak istotne różnice dotyczące: wybranych cech charakteryzujących gospodarstwo, otrzymywanych przez rolników rabatów oraz możliwości negocjacji cen w zależności od kanału dostaw pasz. Pomimo braku istotnych różnic w powierzchni gospodarstw, rolnicy, którzy kupują pasze bezpośrednio od producenta, prowadzą znacznie większą produkcję mleka i otrzymują większy rabat od dostawcy paszy niż rolnicy zakupujący paszę u pośredników. Ta grupa rolników również częściej negocjuje ceny i częściej rozważa zmianę dostawców. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at improving our knowledge about farmers' relations with input suppliers and analyses the backward vertical spillovers between the "boundary" chains. It uses a micro-data on dairy sector in Poland to elicit farmers' opinions on their cooperation with feed suppliers and confront them with farmers' actual behaviors. We find that dairy farmers have on average a long and stable cooperation with feed suppliers. A great majority of the respondents perceive their relationship with feed supplier as either good or very good. The relation between farmer and feed supplier is usually not formal (over 90% of farmers do not have any written contract). Price level and the quality of feed is the most important feature of the relation mentioned by farmers. However, we observe significant differences in the farm characteristics, obtained discounts, possibilities of the price negotiations, etc. depending on the channel of the feed supply. Despite no significant difference in farmland size, farmers who purchase feed directly from feed producer have a significantly larger milk production and receive significantly higher discount from the feed supplier than farmers purchasing feed from an intermediary. This group of farmers is also more active in price negotiations and more often considers changing their supplier. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.