Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Model oceny jakości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Dynamika rozwoju rynku usług logistycznych spowodowała, iż zaczęto uważniej obserwować ten sektor działalności. Coraz większa świadomość konsumentów, a także troska o zapewnienie najlepszej jakości produktu, spowodowała, że jakość umożliwia osiągnięcie sukcesu firmy usługowej. Jednym z ważniejszych zagadnień stała się więc konieczność monitorowania procesów w firmach logistycznych w celu dokonywania oceny i badania poziomu jakości. Badanie jakości usług logistycznych jest o wiele bardziej skomplikowane niż badanie jakości produktów. Bardzo istotny jest tutaj wybór odpowiedniej metody pomiaru jakości usług, adekwatnej do kategorii badanego problemu oraz celu realizowanych badań. Celem artykułu jest przegląd wybranych badań empirycznych dotyczących pomiaru i oceny jakości usług logistycznych (przedsiębiorstw branży TSL) realizowanych według metody SERVQUAL. (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamics of development of the logistics market caused that this sector of activity has become to be observed more carefully. Growing consumer awareness, as well as concern for providing the best quality of the product, caused that the quality enables the success of a service company. So one of the major issues has become the need to monitor processes in the logistics companies in order to assess and study the level of quality. The analysis of logistics services quality is much more complex than inspection the quality of products. Therefore, it is very important to choose the appropriate method of measuring the quality of service adequate to the category of a given problem and the aim of the research. The aim of the article is a review of selected empirical studies measuring and assessing the quality of logistics services (in the enterprises of the TSL industry) carried out according to the SERVQUAL method. (original abstract)
2
Content available remote Kognitywny model oceny jakości produktu
100%
XX
Celem artykułu jest budowa modelu kognitywnej analizy danych obrazowych wybranego elementu produkcyjnego. W tym celu przeprowadzono dyskusję dostępnych systemów kognitywnych oraz przybliżono pojęcie rezonansu kognitywnego. Pozwoliło to zidentyfikować i opracować postać formalną autorskiego systemu oceny jakości produktu klasy UBIAS oraz przeprowadzić jego weryfikację praktyczną. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study was to cognitive model of quality control. The model was designed to improve the quality of production. During the creation of the cognitive model of quality control used the assumptions of cognitive informatics and visual data interpretation. The main difference between created system and existing solutions is using the methods of cognitive informatics. Furthermore the system allows precise analysis of the controlled objects and can be used in the production with different numbers of controlled elements. The system is characterized by high flexibility and the elimination of the human factor conducive to improve the quality ofproduction. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia tematykę jakości oprogramowania, opisuje kryteria oceny jakości zewnętrznej oraz prezentuje wielokryterialny model jej oceny. Ze względu na fakt określania oceny jako stopnia spełnienia oczekiwań względem finalnego produktu uwzględnia również niepewność. W celu reprezentacji niepewnej informacji artykuł przedstawia liczby rozmyte typu LR, umożliwiające proste operacje arytmetyczne na niepewnych wartościach ocen.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the subject of software quality, describes criteria for external quality assessment and presents multicriteria model of its assessment. Due to the fact of determining the assessment as a degree of meeting expectations for the final product, it also takes into account the uncertainty. In order to represent uncertain information, the article presents LR type fuzzy numbers, enabling simple arithmetic operations on uncertain values of ratings.(original abstract)
XX
Omówiono istotę usług wewnętrznych oraz łańcuch korzyści procesu usługowego. Przedstawiono funkcje i powiązania między dostawcami i odbiorcami usług wewnętrznych, a także jakość i wybrane modele pomiaru jakości usług wewnętrznych.
EN
The service sector was an intensive research area for over the last three decades. The service quality was perceived at the time mostly from the perspective of external clients being the final addressees of the service entities' offer. Whereas, two separate areas, but related in terms of quality, operate inseparably in the service providing process. The first one refers to an external perspective while the second - the internal services process - concerns a number of operational elements running within the organization and generating certain functional relationships and interactions between various participants of the service process. This paper explores the nature of internal service and the construct of internal service quality in service encounters. Separate attention is paid to the dimensionality of internal service quality as perceived by a set of internal customers of an organizational units. And finally, the article provides theoretical and managerial implications of the relationships and interactions occurring between suppliers and their clients in the context of organizational functions and methods of measuring the quality of internal services. (original abstract)
XX
Modele stanowią znaczący dorobek teorii naukowych ostatnich lat. Są uproszczonym przedstawieniem złożonej rzeczywistości, w tym i problematyki dotyczącej zarządzania jakością. Na świecie zbudowano już wiele modeli zawierających i opisujących: kryteria, elementy, moduły, submoduły oraz mechanizmy poprawy i doskonalenia procesu kształtowania jakości produktów. Warstwa koncepcyjna jest więc bogata. Także w praktyce zaimplementowano i funkcjonuje wiele organizacyjnych systemów wg opracowanych modeli zarządzania jakością. Modele te i wdrożone wg ich logiki systemy są stosowane w celu osiągnięcia poprawy lub udoskonalenia jakości produktów, a także generowania wartości dodanej dla klientów oraz drugich, zainteresowanych stron, a w szczególności: właścicieli (akcjonariuszy/udziałowców), zatrudnionych, dostawców, instytucji wyższej użyteczności i społeczeństwa. Generowanie wartości jest celem podstawowym przedsiębiorstwa; ma charakter strategiczny. (fragment tekstu)
6
Content available remote Metoda oceny jakości działania przedsiębiorstwa bazująca na ujęciu procesowym
84%
XX
Ewolucja zarządzania jakością przyniosła ze sobą wzrost znaczenia koncepcji TQM, w konsekwencji czego jakość stała się integralną częścią strategii przedsiębiorstw, odnoszących sukcesy na współczesnym, bardzo wymagającym rynku. Certyfikacja systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000 coraz częściej oznacza przejście od ISO do TQM. Wzrosło znaczenie zarządzania procesami, samooceny oraz narzędzi jakości, które w szerokim zakresie wykorzystywane są do rozwiązywania problemów i realizacji postępu permanentnego. Do niezmiernie ważnych problemów w tym zakresie, należy konieczność wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania jakością, mających na celu faktyczną poprawę jakości procesów i wyrobów, a nie jedynie uzyskanie certyfikatu. W związku z tym konieczne jest zrozumienie koncepcji zarządzania procesami, która wskazuje drogę prowadzącą do wzrostu efektywności firmy i utrwalenia jej pozycji na rynku. Okazuje się, że jest to kierunek zarządzania, którego potrzebę wdrożenia dostrzega coraz więcej firm na świecie, także w Polsce. Nowoczesny system zarządzania jakością, oparty o normę ISO 9001:2000, tworzy bardzo dobrą podstawę do zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, polegającą między innymi na eliminowaniu wszelkich zagrożeń, które mogą spowodować obniżenie ich jakości. (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the usage of the rules of the process oriented approach to the quality system management in industrial enterprises. The paper was aimed to create the method of process evaluation based on indicators which define their: efficiency, effectiveness and quality along with pointing out universal and special indicators as well. The first stage was to build model of comprehensive process management applied to unit and batch production. The second phase of research was devoted to the construction of the system of indicators used for evaluating the processes identified in particular organizations. The system was designed to function on two levels of organization: strategic and operational. The third step of research dealt with verification of the created system of indicators in two industrial enterprises operating in the field of electrical machinery (unit and batch production). On the basis of conducted research the evaluation and analysis of two models was curried out including applied indicators and the influence of employed process management on the functioning of examined manufacturers. The correctness and usefulness of the created method was confirmed for evaluating the processes undertaken by examined manufacturers. The results of the research can be practically exploited when the rules of the process oriented approach are implemented in industrial enterprises. The maps and cards of processes which were drawn out are useful for the analysis of enterprise's process structure with the distinction for the diversity arising from different organization of production. The usage of the created evaluation method enables periodical analyzing of organization efficiency together with the effectiveness of undertaken processes. The indicators which were suggested allow evaluating the quality of curried out actions on the strategic and tactical level. They can be also used for evaluating the effectiveness of the quality management system. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie stanu badań nad formalizacją systemów zarządzania jakością (SZJ), a także sformułowanie propozycji założeń do ich oceny. Dokonano przeglądu wyników badań prowadzonych w Polsce oraz na świecie. Wskazano pozytywne i negatywne efekty formalizowania działalności przedsiębiorstw oraz cele stosowania formalizacji w systemach zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the state of research on formalization of quality management systems (QMS), and to formulate assumptions for their evaluation. A review of the results of research conducted in Poland and in the world are presented. Positive and negative effects of formalizing business activities as well as objectives of the use of formalization in quality management systems are discussed. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaproponowanie modelu pojęciowego normalizującego kryteria oceny ryzyka w systemie zarządzania jakością w stoczni jachtowej. Zamiarem jest przeprowadzenie analizy danych, pozwalającej wytyczyć zbiory o wysokim, średnim i niskim poziomie istotności dla wszystkich błędów powstających w procesie laminowania. W artykule skoncentrowano się na najważniejszych pojęciach związanych z ryzykiem i kryteriami jego oceny. Opracowany model pojęciowy został poddany analizie i posłużył do badań, uwzględniając 4 typy jachtów, zawierających łącznie 1450 próbek. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to propose a conceptual model that normalizes risk assessment criteria in a quality management system at a yacht shipyard. The intention is to perform a data analysis that allows to determine collections with high, medium and low level of significance for all errors arising in the laminating process. The article focuses on the most important concepts related to risk and the criteria for its evaluation. The conceptual model developed was analyzed and used for the study taking into account four types of yachts, containing a total of 1,450 samples. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono model oceny jakości systemu strategicznego zarządzania kosztami przedsiębiorstwa, który ze względu na swoją charakterystykę ma charakter opisowy i ewaluacyjny, mający na celu ukształtowanie zestawu cech jakościowych systemu strategicznego zarządzania kosztami na podstawie wyników jego funkcjonowania. Model opiera się na opracowaniu zestawu wskaźników (efektywność, wydajność, niezawodność standardowa, adekwatność), z których dla każdego ujawniono ich zawartość, przewidziano procedurę obliczeniową i określono wartości graniczne. Połączenie gradacji tych wskaźników w formie tabelarycznej pozwoliło na sformułowanie ogólnej oceny jakości systemu strategicznego zarządzania kosztami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a model for assessing the quality of the strategic cost management system of an enterprise, which by its characteristics is descriptive and evaluative, aimed at forming a set of qualitative characteristics of the strategic cost management system based on the results of its functioning. The model is built on the basis of the development of a set of indicators (effectiveness, efficiency, standard reliability, adequacy), for each of which their content is disclosed, the calculation procedure is provided, and boundary values are determined. Combining the gradations of such indicators in tabular form made it possible to form an overall assessment of the quality of the strategic cost management system. (original abstract)
XX
Podjęto próbę uporządkowania modeli jakości produktów i procesów programowych, zaproponowano własny model jakości produktu oraz autorski schemat ewaluacji istniejących modeli oceny procesów. Dokonano usystematyzowania różnych definicji jakości, szczególnie w odniesieniu do produktu programowego. Opracowano schemat ewolucji nastawienia wytwórcy i nabywcy wobec jakości oprogramowania. Opisano budowę typowych modeli jakości technicznej oprogramowania. Przedstawiono przykłady modeli jakości oprogramowania. Omówiono problemy i najważniejsze cechy jakości oprogramowania, zarządzanie jakością procesów programowych. Dokonano przeglądu metod oceny i doskonalenia procesów programowych oraz ich konfrontacji przy wykorzystaniu schematu porównawczego MCS. Przedstawiono także relacje między procesami a produktami programowymi.
EN
There is an attempt to set products quality models and software processes in order. In the paper, the author has suggested his own model of product quality and evaluation schema of existing models of software process assessment. The author has presented an examples of product quality models as well as discussed some issues on the quality of software together with management of software processes quality. (AŁ)
XX
W artykule omówiono jakość nauczania na poziomie szkoły wyższej. Podano różne interpretacjie oraz definicje usługi edukacyjnej. Opisano jej elementy składowe oraz wpływ na rozwój jednostek edukacyjnych.
EN
The market of academic services has been transformed many times lately as far as subjective and objective structures are concerned. This development is also related to higher schools operating in Poland. The following article deals with the comparision of different interpretations and definitions of the academic service quality. It also tackles its significant influence on the individuals' development. Furtehrmore, the influence of components distingushing the educational service quality in achieving complex aims of higher schools has been noticed. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.