Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paradyplomacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Regiony podejmują aktywność międzynarodową określaną jako paradyplomacja. Jest ona podobna do dyplomacji państwa, podlega jego prawu oraz polityce, korzysta z podobnych narzędzi, np. protokołu dyplomatycznego, choć nie jest realizowana przez profesjonalnych dyplomatów. Paradyplomację regionów należy analizować jako źródło nowych stosunków międzynarodowych, a regiony postrzegać jako nowych uczestników życia międzynarodowego. W artykule przedstawiono paradyplomację polskich samorządów szczebla wojewódzkiego i regionów (żupanii) Chorwacji, a w charakterze studium przypadku współpracę województwa warmińsko-mazurskiego z żupanią splicko-dalmatyńską.
EN
Regions can get involved in international-relations activity defined as paradiplomacy. It is similar to state diplomacy as it is subject to its law and policy and uses similar tools such as diplomatic protocol, but is not pursued by professional diplomats. Regional paradiplomacy needs to be analysed as a source of new international relationships. Consequently, regions should be perceived as new actors in international relations. The article focuses on the paradiplomacy of Polish regions (voivodships, or województwa) and Croatian counties (Hrvatske županije). The case study discusses the cooperation between the Warmińsko-Mazurskie Voivodship and the Split-Dalmatia County.
2
100%
EN
The foreign activity (paradiplomacy) of local governments is one of the elements of Polish foreign policy and one of the dimensions of contemporary international relations. This paper presents the re sults of the investigations concerning foreign activity of Polish regions and cities with China. Studies have shown, that China is the most frequently chosen direction of activity of Polish local governments among all non-European countries.
PL
Aktywność zagraniczna (paradyplomacja) samorządów terytorialnych jest jednym z elementów polskiej polityki zagranicznej oraz jednym z wymiarów współczesnych stosunków międzynarodowych. Artykuł prezentuje rezultaty badań współpracy polskich samorządów z Chinami, które są najczęściej wybieranym kierunkiem spośród wszystkich państw pozaeuropejskich.
EN
The aim of this article is to propose an analytical framework of the EU as a laboratory of paradiplomacy in context of international and domestic determinants of the regions’ foreign activities. The article shades some light on the definitions of paradyplomacy, which allow to understand the ambiguity of the status of regions in international relations. Firstly, the dimensions and types of paradiplomacy are identified. Secondly, the discourse concerning international and domestic determinants of international engagement of regional governments is identified. Then, the framework of the EU as a laboratory of paradiplomacy is explained in the three subsequent parts. Firstly, the EU is referred to as an intermestic determinant of paradiplomacy, what results from the specific nature of the EU that corresponds with the international and domestic determinants of paradiplomacy in general. Secondly, the EU is addressed as an arena of paradiplomacy where various patterns of regional governments’ presence in Brussels are tested. Finally, paradiplomacy in the EU is addressed as a scholarly challenge for the further research.
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie podejścia postrzegającego UE jako laboratorium paradyplomacji w kontekście międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań aktywności zagranicznej regionów. Artykuł otwierają rozważania definicyjne, które pozwalają zrozumieć niejednoznaczność statusu regionów w stosunkach międzynarodowych. Następnie przywołane zostały wymiary i typy paradyplomacji. W dalszej kolejności, identyfikowane są międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania międzynarodowego zaangażowania regionów. Podejście postrzegające UE jako laboratorium paradyplomacji wyjaśniono w trzech kolejnych częściach. W pierwszej, integracja europejska jest traktowana jako międzynarodowo-narodowa (intermestic) determinanta paradyplomacji, co wynika ze specyfiki UE, która odpowiada międzynarodowym i krajowym determinantom paradyplomacji w ogóle. W drugiej, UE jest postrzegana jako arena paradyplomacji, w której testowane są różne formy obecności władz regionalnych w Brukseli. W trzeciej, paradyplomacja w UE odniesiona została do kluczowych podejść teoretycznych, które podejmują jej temat w kontekście badawczych ambicji jej teoretycznego uregulowania.
4
100%
PL
(PARA)DYPLOMACJA SZKOCJI WOBEC KRAJÓW AZJATYCKICH Przedmiotem niniejszego artykułu jest opis aktywności Szkocji, jako podmiotubez statusu państwa, w obszarze polityki zagranicznej. Podstawowym założeniem niniejszegoartykułu jest stwierdzenie, że polityka zagraniczna uległa istotnym zmianomw ostatnich dekadach. Pojęciem, którego używa sie najczęściej do opisu tego zjawiskajest paradyplomacja, rozumiana jako zaangażowanie podmiotów niepaństwowych w autonomicznedziałania dyplomatyczne.W artykule stwierdzono, że aktywność Szkocji na arenie międzynarodowej pozwalana określenie jej mianem paradyplomacji, a nawet protodyplomacji. Wskazuje się, że najważniejszym celem paradyplomatycznej aktywności Szkocji w Azji są Chiny. Motywacjetych działań widoczne są na poziomie regionalnym, państwowym oraz zewnętrznym.Konkluzją artykułu jest także stwierdzenie, że wzajemne relacje między Szkocjąi Zjednoczonym Królestwem w prowadzeniu polityki zagranicznej są formą pośredniąmiędzy modelem swobody i uzupełniania się.
EN
This article aims at presenting the activity of Scotland as a sub-state entity with reference to the field of its foreign policy. Its main assumption is that the concept of foreign policy has significantly changed in recent decades. The term most often used to describe this phenomenon is “paradiplomacy” understood as the involvement of non/state actors in autonomous diplomatic practices. The article will argue that Scotland’s activity within the international arena allows for it being considered as paradiplomatic, even protodiplomatic. It will be further demonstrated that the most important target of Scotland’s paradiplomatic activity in Asia is China. The motivations of the Scottish paradiplomacy towards Asian countries can be seen on the regional, state and external levels. The article concludes that the relations between Scotland and the United Kingdom as regards foreign policy can be studied as bridging the complementary and discretion models.  
EN
The main purpose of the article is the analysis of the organizational forms, functions and activity of the Brussels offices of Polish regions as well as an attempt to evaluate their effec-tiveness. The presence of subnational authorities representations dates from the mid-1980s. At the moment over 300 regional offices are present in Brussels. They represent all the Polish regions. Polish regional offices are public initiatives, mainly being part of regional governments. They do not enjoy diplomatic status, but they are a kind of paradiplomatic „embassies” of their regions. The main functions of the offices can be summarized in five areas of activity: information man-agement, networking, providing liaison between regional authorities and the EU, influencing of the EU policy, and the promotion of Polish regions. The activity of Polish regional offices is evaluated ambivalently. The most frequent questions concern the usefulness of their establishing and the commensurability of their maintenance costs with the results of their work.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie form organizacyjnych, funkcji oraz aktywności biur regionalnych polskich województw w Brukseli, a także próba oceny ich funkcjonowania. Pierwsze biura regionalne w Brukseli zaczęły powstawać w połowie lat 80. XX w. Obecnie funkcjonuje ich ponad 300. Wśród nich są reprezentowane wszystkie województwa. Polskie biura regionalne posiadają status bądź samodzielnej jednostki budżetowej, bądź delegatury urzędu marszałkowskiego. Nie posiadają statusu dyplomatycznego, ale są swoistymi „ambasadami” województw. Główne funkcje biur regionalnych to: funkcja informacyjna, lobbingowa, promocyjna, networking oraz funkcja wspierająca władze regionalne w ich kontaktach z instytucjami UE. Funkcjonowanie polskich biur regionalnych jest oceniane bardzo różnie. Często pojawiają się pytania o celowość otwierania biur oraz wątpliwości dotyczące współmierności kosztów funkcjonowania i efektów ich pracy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.