Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompetencje zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Minister Edukacji Narodowej, Rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wprowadza istotne zmiany w zakresie treści i celów edukacji zdrowotnej. Szczególna odpowiedzialność za realizację programu edukacji zdrowotnej w szkole spoczywa na nauczycielach wychowania fizycznego. Postawienie nauczyciela wychowania fizycznego w roli wiodącego wykonawcy zadań edukacji zdrowotnej w szkole skłania do refleksji nad poziomem jego przygotowania do tej roli. Żeby taką ocenę przeprowadzić, niezbędne wydaje się sprecyzowanie zakresu kompetencji, które warunkują skuteczną realizację edukacji zdrowotnej w warunkach właściwych dla szkolnego wychowania fizycznego. W pracy dokonano charakterystyki kompetencji przedmiotowych i pedagogicznych nauczyciela wychowania fizycznego, które są mu niezbędne w skutecznej realizacji programu edukacji zdrowotnej. W zakresie tych pierwszych wskazano na wiadomości i umiejętności dydaktyczno-organizatorkie, jakie powinien posiadać nauczyciel wf, a w zakresie tych drugich omówiono pięć kategorii kompetencji: moralne, prakseologiczne, komunikacyjne, kreatywne i informatyczne.
EN
The Minister of National Education introduces relevant changes into the content and aims of health education in virtue of the resolution of 23 December 2008 that relates to the essential curricula of pre-school and general education in particular types of schools. Special responsibility for the realization of the health education programme in schools rests, according to the content of the above mentioned document, with the teachers of physical education. Placing physical education teachers in the role of the leading executor of the health education aims in schools induces a reflection on the degree of the teachers’ preparation to fulfill such a role. In order to carry out such evaluation it is essential to determine more accurately the scope of competences, which are requisite of an efficient realization of health education in conditions appropriate to school physical education. In the study we work on the characteristics of the subject competences and of the pedagogical competences of the physical education teacher, which are indispensable in the effective realization of the health education programme. As far as the first competences we focus on the knowledge and didactic and organizational skills which a physical education teacher should possess, and as far as the second competences we discuss five categories of competences: moral, praxiological, communicational, creative and informative.
2
Content available Kompetencje zawodowe kuratorów sądowyc
100%
PL
Osoba wykonująca zawód kuratora sądowego powinna posiadać określone cechy osobiste oraz kompetencje zawodowe. Bardzo często efektywność pracy kuratorów sądowych jest determinowana przez posiadane cechy osobiste. Prowadzone badania miały na celu określenie, jaki jest poziom wymienionych zmiennych. Uzyskane wyniki pokazują, że dla kuratorów sądowych najważniejsze znaczenie mają pozytywne relacje interpersonalne, natomiast cecha, jaką jest pozytywne nastawienie wobec siebie, osiągnęła najniższy średnik wynik. Jeżeli chodzi o kompetencje zawodowe, to najwyżej ocenione zostały kompetencje realizacyjne, a najniżej postulacyjne. To, jak podopieczni postrzegają kuratora sądowego, jest zdeterminowane przez jego predyspozycje osobowościowe, system wartości i postawę wobec norm moralnych, umiejętności komunikacyjne oraz świadomość służebności zawodu, jaki wykonują. Profesja kuratora nie powinna być kojarzona czy też utożsamiana z kontrolą osoby nadzorowanej, ale ze wsparciem, jakiego kurator udziela podopiecznym.
3
Content available remote Wsparcie w miejscu pracy a równowaga praca-życie pracowników
100%
PL
Zmieniający się charakter pracy i zatrudnienia nie pozostaje bez wpływu na życie osobiste współczesnych pracowników. Obok życia rodzinnego, praca jest bowiem tą sferą aktywności człowieka, która angażuje największą część czasu i energii. Konieczność wzrostu kompetencji zawodowych wraz ze stale rosnącą zmiennością i intensywnością pracy często wywołuje zaburzenia równowagi między pracą zawodową i życiem poza nią. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki równowagi między pracą a życiem osobistym, w tym głównie rodzinnym, pracowników w kontekście wsparcia w miejscu pracy. W opracowaniu zwrócono uwagę na zagadnienie wpływu kompetencji społecznych menedżerów na kształtowanie relacji pracowniczych w miejscu pracy i kreowanie równowagi praca-życie wśród pracowników. Wsparcie społeczne otrzymywane w miejscu pracy może wzmacniać zdolności pracownika do radzenia sobie z problemami pełnienia ról zawodowych i rodzinnych a tym samym kreować środowisko pracy przeciwdziałające dysfunkcjonalnym zachowaniom pracowniczym w tym pracoholizmowi i syndromowi wypalenia zawodowego.
EN
The changing character of work and employment did not remain without impact on the personal life of contemporary employees. Apart from family life, work is the sphere of human activity which involves the greatest amount of time and energy. The necessity of growing professional competence together with constantly increasing variability and intensity of work often causes imbalance between professional work and personal life. This article aims to present the issue of balance between work and workers' personal life in the context of support in their workplace. The paper highlights the issue of the impact of managers' social competencies on shaping work relationships and creating work-life balance among employees. Social support received in the workplace can reinforce employees' ability to cope with the problems of professional and family roles and thus create the work environment to counteract dysfunctional behaviors including workaholism and burnout syndrome.
EN
The article presents extensive theoretical analysis of the concept of professional competence in scientific and psychological literature, reviewed professional competence fields of science and knowledge
XX
W pracy przedstawiono kompleksową analizę teoretyczną pojęcia kompetencji zawodowych na podstawie literatury psychologicznej oraz w odniesieniu do określonych dziedzin wiedzy
PL
Kluczem do sukcesu organizacji jest różnorodność talentów naszych pracowników. Trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób tego klucza użyć i co tak naprawdę chcemy zrobić z potencjałem, który odnajdziemy.
8
100%
PL
Zachodzące zmiany społeczno-ekonomiczne, postęp cywilizacyjny i naukowo-techniczny przyczyniają się do rozwoju i wzrostu gospodarczego państw. Czynnikiem rozwoju i postępu zawsze są ludzie i ich kompetencje. Poziom kompetencji pracowników jest jednym z elementów wpływających na motywację do pracy i satysfakcję zawodową. Ma to również związek z jakością wykonywanej pracy. Współcześnie kompetencje zawodowe rozumie się nie tylko jako profesjonalną wiedzę i umiejętności wymagane do pracy w danym zawodzie, czy na konkretnym stanowisku pracy, ale także jako dyspozycje jednostki umożliwiające jej efektywne radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych W artykule zwrócono uwagę na rolę kompetencji kluczowych, czyli dyspozycji o charakterze ponad zawodowym, charakteryzujących się dużym stopniem uniwersalności, wykorzystywanych w różnych sytuacjach życiowych. Rolę tych kompetencji przedstawiono na przykładzie grupy zawodowej, jaką są specjaliści z obszaru ergonomii i bhp.
EN
Socio-economic changes, and progress of both civilization and science and technology contribute to the economic development of countries People and their competencies are always a major factor in development and progress The employees' level of competence affects the incentive to work and job satisfaction. It also related to the quality of their work. Today, occupational competence is understood not only as the knowledge and skills required to work in a specific occupation or at a specific workstation, but also as individuals' ability to cope in a variety of occupational and personal situations. This article discusses the role of core competencies, or abilities with a high degree of universality, which can be used in different situations. The role of those competencies is discussed using experts in ergonomics and occupational safety and health as an example.
PL
Każde środowisko zawodowe zabiega o prestiż i uznanie. Dąży do podnoszenia rangi swojej profesji, wymagając od pracowników z branży wystarczających kwalifikacji do wykonywanego zawodu. Normalnością staje się standaryzacja usług. W gospodarce wolnorynkowej wydawałoby się, że jakością steruje wyłącznie rynek. I tak pewnie jest, ale nie dotyczy to do końca usług komunalnych, a w szczególności gospodarki odpadami.
PL
Biegły sądowy z zakresu czynności operacyjnych Policji dysponuje wiadomościami specjalnymi z obszaru praktycznych działań związanych z pracą operacyjną. Jego zadaniem jest udzielenie pomocy sądowi w ocenie sytuacji z zakresu wiedzy specjalistycznej, która nie jest wskazana w normach prawnych, a wynika z praktycznej strony stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, wypracowanej taktyki, procedur, zasad itd., mających olbrzymi związek ze stosowaniem norm prawa. Zmieniająca się struktura przestępczości i metody popełniania przestępstw powodują ewoluowanie stosowanych w praktyce metod czynności operacyjno-rozpoznawczych wykorzystywanych w ich rozpoznawaniu i wykrywaniu. Implikuje to konieczność podnoszenia i uaktualniania jego wiedzy nie tylko od momentu wydania postanowienia o powołaniu go jako biegłego, ale w sposób nieprzerwany. Musi przy tym mieć możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z innymi praktykami ze swojej dziedziny wiedzy, co wiąże się z koniecznością legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Brak takiego poświadczenia bezpieczeństwa nie tylko utrudnia uaktualnianie jego wiedzy specjalistycznej, ale może również stwarzać pewne zagrożenia.
PL
W artykule omówiono istotę i znaczenie kompetencji zawodowych doradcy rolnicze­go. Podjęto w nim rozważania dotyczące pojęcia, istoty i cech modelu kompetencji oraz próbę wyjaśnienia znaczenia procesu doradztwa rolniczego. Przedstawiono skróconą cha­rakterystykę modelu kompetencji doradcy rolniczego, co było głównym celem niniejsze­go artykułu, który powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę usystematyzowania dotych­czasowej wiedzy o kompetencjach zawodowych doradców - konsultantów.
EN
The article discusses the nature and importance of professional competencies of agri­cultural advisers. The issues that have been taken in the consideration are the concept, nature and characteristics of a competency model. The paper is also an attempt to explain the importance of the agricultural advisory process. A summary characterization of the agricultural adviser competency model was presented, which was the main purpose of this article. It was created in response to the increasing need to systematise the existing knowledge on the skills of professional advisers - consultants.
15
Content available remote Czy ekonomia w praktyce będzie przydatna w praktyce?
88%
PL
Przygotowanie młodych ludzi do uczestniczenia w życiu gospodarczym, a w szczególności wkroczeniana rynek pracy, jest, oprócz wychowania, przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności,jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły. Przygotowanie to odbywa się na zajęciachz przedsiębiorczości realizowanych głównie w szkole ponadgimnazjalnej na przedmiocie podstawyprzedsiębiorczości, a zgodnie z nową podstawą programową, od roku szkolnego 2012/2013, na dodatkowowprowadzonym nowym przedmiocie uzupełniającym: ekonomia w praktyce. Głównymcelem artykułu jest ocena treści kształcenia przedmiotu ekonomia w praktyce w kontekście wymagaństawianych przez pracodawców osobom młodym, wchodzącym na rynek pracy, oraz wskazanychbraków kompetencyjnych występujących u tych osób. Dla osiągnięcie tego celu autorka rozpoczynaartykuł od analizy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, a następnie przedstawia wymaganiai oczekiwania pracodawców zawarte w trzech najnowszych raportach PARP, w których wskazują onibraki młodych ludzi w umiejętnościach kognitywnych i interpersonalnych oraz samoorganizacji.Autorka porównuje je z oczekiwaniami i wiedzą młodych ludzi wkraczających na rynek pracy napodstawie badań własnych, prowadzonych wśród krakowskich maturzystów. W świetle tych wynikówanalizuje treści podstawy programowej ekonomii w praktyce i dokonuje oceny jej treści pod kątemaktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.
PL
Zakończyły się prace nad projektem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Odpadami. Pracodawcy, przedstawiciele edukacji, instytucje szkoleniowe oraz osoby poszukujące zatrudnienia otrzymają dokument porządkujący wymagania kompetencyjne wobec pracowników. W jaki sposób środowisko branżowe może z niego korzystać?
PL
Artykuł stanowi swoistą, osobistą refleksje autorki dotyczącą kondycji pedagoga specjalnego – profesjonalisty reprezentującego szeroką interdyscyplinarną wiedzę, a przede wszystkim człowieka dla innych, człowieka o wyjątkowych predyspozycjach osobowościowych i etyczno-moralnych. Uwaga skupiona jest wokół paradygmatu człowieczeństwa, poczucia odpowiedzialności, autorytetu wyzwalającego oraz samoaktualizacji pedagoga specjalnego.
EN
The article is the Author’s personal refl ection on the condition of a special education teacher - a professional representing a broad interdisciplinary knowledge and above all, a person “for others”, distinguished by exceptional personality and ethical-moral predispositions. The article’s attention is focused on the paradigm of humanity, sense of responsibility, liberating authority and self-actualization of a special education teacher.
PL
W artykule podkreślono wyniki obecnego badania współczesnej interpretacji pojęcia „kompetencji” w odniesieniu do wyższego korpusu służby cywilnej. Ustalono, że na Ukrainie pojęcie „kompetencji” definiuje się jako połączenie wiedzy i umiejętności praktycznych, cech osobowości lub zdolności osoby do korzystania ze specjalnej wiedzy, umiejętności i zdolności oraz cech osobistych w ramach określonych kompetencji. Jednocześnie istnieje rozbieżność między kompetencjami na poziomie magisterskim szkolnictwa wyższego, a wymogami dla osób ubiegających się o stanowisko wyższej służby cywilnej, a także tymi wymogami i kluczowymi wskaźnikami oceny wyników. Standardy międzynarodowe wskazują, że nowoczesna interpretacja pojęcia „kompetencji” opiera się na podejściu aktywnym: wykazano zdolność do praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności, które wpływają na jakość i sposób, który doprowadzi do poprawy jakości. Oznacza to, że kompetencje pracowników, w szczególności wyższych urzędników służby cywilnej, powinny być wykazywane podczas ich działalności na stanowiskach i przyczyniać się do poprawy jakości administracji publicznej. Udowodniono, że dalsze badania powinny odnosić się do podejścia opartego na aktywności w stosowaniu koncepcji „kompetencji” i naukowo uzasadnionych propozycji dotyczących definicji elementów kompetencji urzędników wyższego szczebla służby cywilnej oraz kryteriów oceny ich działalności. kompetencje, kompetencje zawodowe, kompetencje, służba cywilna, wyższy organ służby cywilnej
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.