Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 728

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyniki sportowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
EN
The purpose of the present study was to compare the physiological responses and the actions performed by taekwondo athletes from three different age groups. The sample consisted of children (10.9 ± 1.6 years), cadets (14.7 ± 1.3 years) and adults (23.4 ± 3.1) male taekwondo athletes, who participated in simulated taekwondo competition. Higher values were found in blood lactate cadets (9.49 ± 3.52 mmol.L-1) versus children (5.87 ± 2.45 mmol.L-1;, n2 = 0.274, P = 0.01), lower displacement values in adults (166.7 ± 20.2 m) versus children (225.4 ± 39.6 m, n2 =0.265, P = 0.01). Maximum speed also differed among groups (F = 3.39; P = 0.048; η2 = 0.195), with lower values for children (1.89 ± 0.22) versus adults (2.19 ± 0.34, P = 0.041) and cadets (2.16 ± 0.34, P = 0.025). For peak heart rate (HRpeak) there was an effect of group (F = 4.14; P = 0.027; η2 = 0.24) and of round (F = 10.55; P = 0.001; η2 = 0.28). Cadets had a higher HRpeak compared to adults (P = 0.025). Independently of age group, round 1 resulted in lower HRpeak compared to both rounds 2 (P = 0.004) and 3 (P < 0.001). Blood lactate, displacement, maximum speed and HRpeak differed among age groups, with no difference in acceleration and number of impacts. HRpeak and HRmean differed among rounds. The time spent during match simulated differed among HRpeak zones.
PL
Taekwondo jest sportem walki o wysokiej intensywności. Ze względu na tę cechę, intensywność względna i bezwzględna wysiłku wykonywanego przez sportowców czasie treningu lub zawodów jest trudna do określenia ilościowego. Stąd niektórzy autorzy mierzyli rodzaj i ilość działań, energię pochłoniętą przez elektroniczny protektor ciała podczas zawodów lub niektóre fizjologiczne reakcje np. wytwarzanie się mleczanu we krwi, tętno lub zużycie tlenu. Analiza zmiennych może pomóc zrozumieć wymagania fizyczne i fizjologiczne taekwondo oraz doprowadzić do poprawy metod szkoleniowych. Celem niniejszej pracy było porównanie reakcji fizjologicznych oraz czynności wykonywanych przez zawodników taekwondo z trzech różnych grup wiekowych. Próba składała się z dzieci (10,9 ± 1,6 lat), kadetów (14,7 ± 1,3 lat) i dorosłych (23,4 ± 3,1) zawodników taekwondo, którzy wzięli udział w symulowanej konkurencji taekwondo. Walka składała się z trzech 2-minutowych rund z 1 minutową przerwą, odtwarzając charakterystykę rzeczywistej konkurencji taekwondo. Sportowcy zostali sparowani w zależności od ich masy ciała i poziomu technicznego. Przemieszczenia ciała, przyspieszenie, liczba uderzeń (np. przyspieszenia były mierzone w jednostkach siły „G”) i prędkości maksymalne zostały określone przez trójosiowy akcelerometr, który posiadał na sobie każdy sportowiec. Tętno zostało zmierzone za pomocą EI SPI Elite (GPSports Systems, Australia) zintegrowanego z czujnikiem polarnym (Polar, Finlandia). Wyższe wartości mleczanu we krwi znaleziono u kadetów (9,49 ± 3,52 mmol.L-1) w porównaniu z dziećmi (5,87 ± 2,45 mmol.L-1; n2 = 0,274 , P= 0,01), niższe wartości odchyłowe u dorosłych (166,7 ± 20,2 m) w porównaniu do dzieci (225,4 ± 39,6 m, n2 = 0,265, P = 0,01). Różnica w maksymalnej prędkości między grupami wynosiła (F = 3,39, P = 0,048; η2 = 0,195), przy niższych wartościach dla dzieci (1,89 ± 0,22) w porównaniu do osób dorosłych (2,19±0,34, P=0,041) i kadetów (2,16±0,34, P=0,025). Dla szczytowej akcji serca (HRpeak) rezultat dla grupy wynosił (F = 4,14, P = 0,027; η2 = 0,24) i całościowy (F = 10,55, P = 0,001; η2 = 0,28). HRpeak dla kadetów miał wyższą wartość w porównaniu do osób dorosłych (P =0,025). Niezależnie od grupy wiekowej, w rundzie 1 uzyskano niższą wartość HRpeak w porównaniu do obu rund 2 (P = 0,004 ) i 3 ( P <0,001). Zawartość mleczanu we krwi, wartości odchyłek, prędkość maksymalna i HRpeak różniły się w grupach wiekowych, bez różnicy w przyspieszeniu i liczby uderzeń. HRpeak i HRmean różniły między rundami. Czas spędzony podczas symulowanej walki różnił się między strefami HRpeak.
14
75%
EN
Background. Drug, as a new ‘threat’ to the ideal of sports has entered into the sport scene lately. Aim. The aim of this research is to evaluate the motives of drug usage among Silat athletes. Besides that the aim of this research is to correlate the relationship between the level of drug usage and sport performance among Malay Silat athletes. Methods. The sample consisted of 103 Malay Silat athletes, who voluntarily participated in this study. The sample was drawn from athletes who competed in Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) or sport competitions between Universities. Drugs Usage Questionnaire was used which comprised of reasons for taking drugs such as: need for achievement, in order to avoid pain, gain strength, relax and avoid frustration. Besides that, Sports Performance Questionnaire was used to evaluate the participants performance in Silat. Results. The results showed that the reasons for taking drugs among Malay Silat participants were the highest in order to avoid pain, followed by achievement, strength, relax and reduce frustration and stress. The results showed the existence of a positive correlation between the level of drug usage and sport performance. Conclusions. Sport psychologist should play an important role to teach Silat athletes’ skills and strategies relating to manage pain and enhance performance without drugs.
PL
Cel. Celem badania jest ocena motywów użycia narkotyków wśród sportowców uprawiających malajski silat, a także skorelowanie zależności między poziomem używania narkotyków i uzyskanymi wynikami sportowymi wśród sportowców uprawiających tę sztukę walki. Chociaż obecność narkotyków wśród zawodowych sportowców i tych z drużyn z wyższych uczelni jest nieznana, to wg raportu jednego z dostawców narkotyków, 6 z 10 sportowców bierze zakazane substancje. Metody. Grupa ankietowanych składała się z 103 malajskich sportowców uprawiających silat, którzy dobrowolnie uczestniczyli w tym badaniu. Badanie przeprowadzono w grupie zawodników, którzy rywalizowali w Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) lub w rozgrywkach sportowych odbywających się między uniwersytetami. Zastosowany kwestionariusz dotyczył zażywania narkotyków w celu poprawy rezultatów sportowych, by uniknąć bólu, wzmocnić siłę, odpocząć i uniknąć frustracji. Zawodnicy zaznaczyli swoje odpowiedzi na skali od 5-1. Test odnosił się też do poprzednich badań, dzięki czemu narzędzie to zostało udoskonalone. Wyniki. Autorzy badania wskazują, że sportowcy mogą mieć kilka powodów do sięgania po narkotyki np. aby zwiększyć masę, siłę mięśni i wytrzymałość, skrócić czas rekonwalescencji, poprawić własny wizerunek ciała, zrelaksować się lub zmniejszyć wagę. Wyniki wykazały, że powodem zażywania narkotyków wśród praktykujących malajski silat - najważniejszą przyczyną było uniknięcie bólu, a następnie chęć uzyskania wysokich osiągnięć, poprawienie siły, potrzeba odpoczynku i zmniejszenie frustracji oraz stresu. Wyniki pokazały, istniejącą pozytywną korelację pomiędzy poziomem używania narkotyków a wynikami sportowymi (0.597), która jest statystycznie istotna (P < .01). Wnioski. Silat malezyjski jest jednym z urazowych sportów i wymaga wielu lat treningu; powoduje liczne urazy, które bywają niwelowane przez użycie np. anabolików. Chociaż użycie zabronionych substancji sprzyja lepszym wynikom sportowym i redukuje ból, to jednak przyczyniają się one do narażania zdrowia, a także nieetycznego zachowania wobec innych sportowców i całego społeczeństwa; powodują wypaczanie idei sportu, są nienaturalne oraz stanowią łamanie umowy sportowej. Autorzy podkreślają ogromną rolę psychologa sportowego, który mógłby uczyć umiejętności i strategii dotyczących zarządzania bólem i zwiększyć wydajność sportowców uprawiających silat bez używania narkotyków.
PL
Celem opracowania jest ocena wpływu relacji wewnątrzgrupowych w zespole siatkarzy WSOSP na osiągane przez nich wyniki sportowe. W artykule podjęta została próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie są relacje wewnątrzgrupowe w zespole siatkarzy WSOSP?, Jaki styl kierowania preferuje trener badanego zespołu, na podstawie oceny jego członków (siatkarzy)?, Jakie są relacje między trenerem a zawodnikami w badanym zespole piłki siatkowej WSOSP? Czy relacje wewnątrzgrupowe warunkują wyniki sportowe osiągane przez zespół siatkarzy? Przeprowadzone badania w zespole siatkarzy WSOSP mogą być cennym źródłem informacji nie tylko dla trenera tej drużyny, ale i innych szkoleniowców podobnych akademickich zespołów siatkarzy.
EN
The aim of the above work is to evaluate the influence of the interpersonal relationship in the WSOSP volleyball team on the results obtained. In this paper the attempt has been made to answer the following research questions: What are the interpersonal relationships in the WSOSP volleyball team?, What style of management is preferred by the coach of the team examined on the basis of the team members’ (volleyball players’) evaluation?, What are the relations between the coach and players in the team examined?, Is there any correlation between the interpersonal relationships and the sports results obtained by the team? The research conducted in the WSOSP volleyball team may be a valuable source of information not only for the team’s coach but also for the coaches of other similar academic teams.
EN
Aim and Method. The purpose of this study was to describe the physical performance (acceleration, number of impacts, distance and maximum speed) and physiological response (heart rate and blood lactate) of young female taekwondo athletes during combat simulations. Material. The sample consisted of seven girls (13.1 ± 1.1 years), who participated in a simulated taekwondo competition. Results. The main results observed were: post match blood lactate = 4.19 ± 2.03 mmol.L-1; peak heart rate = 201 ± 7 bpm; maximum acceleration = 9.68 ± 0.52 G; number of impacts = 148 ± 42; total distance = 203 ± 69 m; and maximum speed = 7.07 [6.7, 8.2] km/h. A lower mean heart rate (P <0.05; F = 8.333) was found in the first round (163 ± 14 bpm) compared with the second (182 ± 9 bpm) and third rounds (185 ± 10 bpm). Conclusions. The main findings of the present study are that young female taekwondo athletes presented with low blood lactate after the match, performed around 150 impacts during the match, which occurred each 1.37 m – given that the total displacement is around 200 m – with high acceleration, and the displacements were performed at moderate speeds. In addition the heart rate was lower in the first round compared to the other two rounds.
PL
Wstęp. Taekwondo to sport walki, który ewoluował w aspektach naukowych i technicznych od czasu włączenia go do grona dyscyplin olimpijskich, zmuszając poszczególne kraje do poszukiwania informacji z różnych źródeł – instytucji zaangażowanych w proces osiągania wyników sportowych na poziomie międzynarodowym. Taekwondo jest uważane za sport o przerywanej wysokiej intensywności, przez co trudno jest ocenić wysiłek sportowców podczas zawodów lub w symulowanej walce. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie fizycznych i fizjologicznych reakcji młodych zawodniczek taekwondo podczas symulacji walki. Metody. Zmienne mierzone podczas walki taekwondo obejmowały: tętno, prędkość, liczbę uderzeń, odległość i przyspieszenie. Dane te zostały uzyskane przy użyciu GPS zintegrowanego z monitorem pracy serca. Minutę po meczu zmierzono stężenie mleczanu we krwi ([BL]), po pobraniu próbki krwi z palca. Siedem młodych zawodniczek taekwondo zostało wybranych na szkolenia w Olympic Training Center w Chile (średnia ± SD: wiek: 13,1 ± 1,1 lat, masa ciała: 43,2 ± 6,7 kg, wzrost: 151,7 ± 9,8 cm; BMI: 18,7 ± 1,6 kg / m²; czas praktyki: 3,1 ± 0,7 lat). Udział w tym badaniu był dobrowolny, a rodzice zawodniczek wyrazili pisemną zgodę na ich udział po uzyskaniu informacji na temat procedur i ewentualnych zagrożeń. Wyniki. Główne zaobserwowane rezultaty były następujące: mleczan we krwi po meczu = 4,19 ± 2,03 mmol.L-1; szczytowe tętno = 201 ± 7 uderzeń na minutę; maksymalne przyspieszenie = 9,68 ± 0,52 G; liczba uderzeń = 148 ± 42; całkowita odległość = 203 ± 69 m; maksymalna prędkość = 7,07 [6.7, 8.2] km/h. Częstość akcji serca (p <0,05; F = 8,333) stwierdzona w pierwszej rundzie (163 ± 14 bpm) była niższa w porównaniu z drugą (182 ± 9 rund BPM) i trzecią rundą (185 ± 10 BPM). Maksymalna osiągnięta prędkość wyniosła ok. 6 km/h oraz 6-7 km/h i jest wyższa od średniej światowej, a dla przyspieszenia, liczba uderzeń w obrębie 5-6 G i 6-6,5 G jest także wyższa niż średnia światowa. Dyskusja. Ponieważ system punktacji taekwondo opiera się na minimalnym kontakcie cielesnym (zastosowanie ochraniaczy), sportowcy wydają się uniknąć wydatków energii wymagających bardzo intensywnych wysiłków, co jest potwierdzone przez mniejszą liczbę uderzeń o wartości wyższych niż 8 G. Przemieszczenia się młodych zawodniczek taekwondo poniżej 7 km/h jest prawdopodobnie spowodowane przez wielkość obszaru walki i krótką odległość od przeciwnika. Wnioski. Główne ustalenia niniejszego badania wskazują, że młode zawodniczki taekwondo miały niski poziom mleczanu we krwi po meczu, wykonano około 150 uderzeń w trakcie walki, które wystąpiły co 1,37 m – biorąc pod uwagę, że całkowite przemieszczenie wyniosło około 200 m – z dużym przyspieszeniem i że to przemieszczenie nastąpiło przy umiarkowanych prędkościach. Ponadto, częstość akcji serca była mniejsza w pierwszej rundzie w stosunku do pozostałych dwóch rund.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.