Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 568

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyposazenie techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
EN
In the paper the way of determining of alternative functional and technological solutions in the stock-buildings and the analysis method aimed at the selection of admissible technological variants in the concrete stock-building, from the point of view of its geometrical dimensions were presented. The base of constant date, describing the stock-farm technical equipment within the range of types of machines and devices for giving fodders, removing manure, kinds of stands and cribs was placed as well. The analysis of quantity of possible technological solutions with respect to the building width was carried out.
PL
Podstawą publikacji są badania ankietowa z 1992 r. /43S5 gospodarstw rolnych z 72 wsi w kraju/, a punktem odniesienia są wyniki uzyskane w tej samej zbiorowości w 1938 r. Cz.l zawiera dane o aktywności inwestycyjnej rolników w okresie 1988-1992. Utrzymywała się ona na podobnym poziomie jak w czteroleciu 1984-1988. Także rodzajowa struktura inwestycyjna nie uległa istotnym zmianom. Najwięcej rolników inwestowało w kapitał aktywny /ciągniki, maszyny/. Było to możliwe przy relatywnie niskich nakładach, gdyż rolnicy kupowali głównie sprzęt techniczny z drugiej ręki. Częstość inwestowania była silnie zróżnicowana w grupach obszarowych. Gospodarstwa duże inwestowały znacznie częściej i więcej niż mniejsze. Nastąpił wzrost koncentracji nakładów w gospodarstwach powyżej 15 ha. Na podstawie zamierzeń rolników do 1996 r. można przewidywać, że proces inwestowania będzie bardziej selektywny i przewaga gospodarstw dużych zaznaczy się jeszcze silniej. Cz.2 omawia techniczne wyposażenie gospodarstw w 1992 r. IV porównaniu z 1988 r. nastąpił duży postęp. Zmniejszyła się grupa gospodarstw konnych, a wzrósł udział gospodarstw z ciągnikami, które stały się grupą najliczniejszą, decydującą o zagospodarowaniu ziemi i podaży na rynek. Wzrost wyposażenia w ciągniki zaznaczył się w całym kraju, a różnice regionalne uległy złagodzeniu. Pozostały jednak duże różnice między grupami obszarowymi a również między regionami w wyposażeniu gospodarstw w maszyny, choć i w tej dziedzinie postęp był znaczący. Maszyn ciągnikowych brakuje przede wszystkim w gospodarstwach od 2 do 10 ha. Różnice w umaszynowieniu nie dotyczą tylko ilości, ale także stanu technicznego /stopnia zużycia/ i poziomu nowoczesności. Pod tym względem zdecydowanie przoduję gospodarstwa powyżej 15ha.
RU
Основой публикации являются анкетные исслздования в стране с 1992 года-(4385 хозяйств из 72 деревень) B сравнении с результатами, полученными в этих же хозяйствах в 1988 году. Часть I содержит данные об инвестиционной активности сельскохозяйственных производителей в период 1988-1992 годов. Удерживалась она на уровне 1984-1988 годов. Структура капиталовложений, по своему характеру, также не подвергнулась существенным изменениям. Больше всего сельскохозяйственных производителей направляло свои средства в активным капитал (трактора, машины). Это было возможно при сравнительно низких издержках, т.к. сельскохозяйственные производители покупали,в основном,техническое оборудование со второй руки. Частота производимых капиталовложений была значительно диффереяцирована в территориальных группах. Большие хозяйства осуществляли капиталовложения чаще и больше по сравнению с малыми хозяйствами. Наступил рост концентрации издержек в хозяйствах с площадью более 15 га. Учитывая намерения сельскохозяйственных производителей до 1996 года, можно предвидеть, что процесс капиталовложений станет более селективным и преимущество больших хозяйств будет выражено значительно сильнее. Часть 2 рассматривает техническое оснащение хозяйств в 1992г. по сравнению с 1988 г. произошел большой прогресс. Уменьшилась группа конных хозяйств, а увеличился уд.вес хозяйств с тракторами, которые представляли наиболее многочисленную группу, решающую вопросы освоения земель и предложения на рынок. Рост оснащения тракторами наблюдался во всей стране, а региональные разницы смягчились. Однако имели место большие разницы между территориальными группами, а также между регионами з оснащении хозяйств машинами, хотя и в этой области наступил значительный прогресс. Тракторных машин не хватает прежде всего в хозяйствах от 2 до 10 га. Разница в обеспечении машинами касается не только их количества, но также технического состояния (степени износа) я современного уровня. В этом отношении решительное первенство имеют хозяйства площадью свыше 15 га.
EN
The paper was based on the questionnaire studies of 1992 (4385 farms located in 72 villages of the country ) with respect to, the results obtained from the same farms population in 1988. The first part of the paper contains information on investment activity of the farmers in the years 1988-1992. An average investment level was very similar to that in the period 1984-1988. The structure of investment did not change considerably. Most farmers invested mainly in active capital (tractors, machines). Second-hand equipment was bought first of all so inputs were not very high. Frequency of that investment was differentiated according to the size of farms. Large farms invested more often and the sums were biger than in case of small farms. Input concentration took place in farms over 15 ha. While studying the intentions of the farmers up to 1996 one can predict more selective process of investment in future. Large farms will gain still more piority in this field. The second part of the paper discusses the state of technical equipment of farms in 1992 in comparison with 1988. The great progress has been found here. A group of farms using horses decreased, and that with tractors rose. The last group became the largest and most important one, determining land management and market supply level. Better equipment with tractors was marked in the whole country. Regional differences were alleviated. However, big differences between size groups as well as between regions still exist as far as the equipment with machines is concerned. Nevertheless, also in this case a big progress can be observed. There is a lack of tractor machines in 2-10 ha farms. These differences concern not only quantities but technical and modernization level as well. From that point of view farms over 15 ha are on the top of the list.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.