Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Obrazy cyfrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Artykuł podejmuje mało zbadany na gruncie polskim temat cyfrowego filmu modowego. Pierwsza część przedstawia krótką historię rozwoju gatunku w XXI w., druga podejmuje próbę zdefiniowania jego istoty, znaczenia dla świata mody oraz wskazuje dalsze kierunki badań tej formy (re)prezentacji mody.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the issue of the digital fashion film, rarely studied in Poland. The first part of the text presents a brief history of the development of the genre in the twenty-first century. The second part tries to define its essence, relevance to the world of fashion, and suggests further research directions for this form of (re)presenting fashion.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę kodów kreskowych. Omówiono gradient funkcji jasności i sposoby jego wyznaczania, a także wybrane filtry gradientowe stosowane w cyfrowym przetwarzaniu obrazów, takie jak operator Sobela i operator Scharra. Pokazano ich praktyczne zastosowanie w procesie detekcji kodu kreskowego, umieszczonego na obrazie wybranego produktu. Przedstawiony został algorytm, który pozwala na wykrycie obszaru, w którym znajduje się kod kreskowy. Omówiono praktyczne działanie wybranych transformacji morfologicznych, takich jak dylatacja, erozja i zamknięcie w kontekście realizacji poszczególnych kroków algorytmu. Wskazane zostały wady i zalety zastosowanej metody oraz pokazano możliwości poprawy i rozwoju algorytmu detekcji kodów kreskowych poprzez użycie bardzie zaawansowanych technik uczenia maszynowego.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article a brief description of barcodes was presented. Luminosity function gradient and ways of its determination were discussed, as well as selected gradient filters used in digital image processing, such as Sobel operator and the Scharr operator. Their practical application in the detection of bar code stamped on the product image was shown. The algorithm which can detect the area of the barcode was presented. The practical effect of the selected morphological transformation, such as dilation, erosion and closing in the context of the individual steps of the algorithm was discussed. Advantages and disadvantages of the used method were presented. Also ways to improve and develop of barcode detection algorithm by using of more advanced machine learning techniques were discussed.(original abstract)
XX
W artykule zaproponowano klasyfikację obiektów graficznych do dopasowywania w ramach wyszukiwania informacji obrazowej w systemie z obrazami barwnymi. Opisano działanie systemu i przytoczono odpowiednie przykłady. Najpierw podano konstrukcję wskaźników, opartych na cechach i relacjach obiektów na obrazach, a następnie odniesiono się do zapytań przez przykłady. Interfejs graficzny został opisany wraz z przykładami. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article we propose graphical object classification used for image matching in the Content-Based Image Retrieval (CBIR) system containing colour images. The part devoted to image processing and the inner structure of the database are signalled to the extent which is necessary for the reader to understand how the whole system works. Firstly, we discuss the theoretical construction of indexes for the graphical object classification. The indexes are based on feature vectors for each object and spatial relationships among objects for image retrieval. We present some classes and classfied objects. Secondly, we address the problem of the graphical query by example. In order to construct the graphical query we implement the user interface (GUI) which has been developed in the light of human-computer interaction. GUI enables the user to design their own image which is further treated as a query for the database. The expected reply is a set of similar images presented to the user by the database. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono ideę zastosowania zjawika samoobrazowania do transmisji światłowowodowej.
EN
An idea of application of the selfimaging phenomenon to lightguide transmission is proposed. (original abstract)
XX
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikom historii fotografii - historii powstawania zdjęć i obrazów, które otaczają nas we współczesnym świecie i współczesnej kulturze niemalże wszędzie wokół przekazując różnorakie informacje odbiorcom. Pierwsze obserwacje dot. Optyki prowadzono już w Starożytności, camera obscura składająca się z ciemnego wnętrza i otworze w jednej ze ścian pozwalała na odbijanie się przez owy otwór promieni świetlnych i powstawanie odwróconego obrazu. Innymi odkryciami były latarnia czarnoksięska, camera lucida czy przenośna camera-namiot. W historii fotografii prowadzono długą drogę badań fizycznych i chemicznych. Znaczącym odkryciem było wynalezienie litografii, a następnie udoskonalenie jej przez Joseph'a Nicéphore'a Niépce'a - wynajdując tym samym metodę heliografii. Wykonał i utrwalił on pierwsze w historii fotografii zdjęcie. W 1839 Daguerre zostaje nazwany autorem techniki dagerotypii. Tego samego roku swą metodę negatywowo-pozytywową prezentuje W. Talbot. W XIX wieku nastąpiła nowa era fotografii - era mokrego procesu kolodionowego. J. Maxwell zaprezentował pierwszą w historii fotografie barwną. Dzięki G. Eastmanowi powstał aparat Kodak. W Polsce fotografię zapoczątkował M. Strasz oraz K. Małachowska. Aparaty XX i XXI wieku to m.in. Leica, Rolleiflex, Polaroid oraz Sony. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this work is to familiarize readers with the history of photography - the history of the creation of photos and images that surround us in the modern world and contemporary culture almost everywhere, providing various information to recipients. The first observations regarding the Optics were already conducted in Antiquity, the camera obscura consisting of a dark interior and an opening in one of the walls allowed reflections through that hole of light rays and the appearance of a reversed image. Other discoveries were a sorcerous lantern, a camera lucida or a portable camera tent. In the history of photography, a long way of physical and chemical research has been carried out. A significant discovery was the invention of lithography, and then refinement of it by Joseph Nicéphore Niépce - thus inventing the method of heliography. He made and recorded the first photo in the history of photography. In 1839, Daguerre is named the author of the daguerrotography technique. In the same year W. Talbot presents his negative-positive method. In the nineteenth century, a new era of photography took place - the era of the wet collodion process. J. Maxwell presented the first ever color photography. Thanks to G. Eastman, the Kodak camera was created. In Poland, photography was initiated by M. Strasz and K. Małachowska. Apparatus of the XX and XXI century is, among others Leica, Rolleiflex, Polaroid and Sony.(original abstract)
XX
Rzeczywiste obrazy radarowe zapisane w formie cyfrowej są na ogół dobrej jakości, lecz niestety nie bez zakłóceń i innych problemów występujących w tego typu obrazach. Niektóre z nich są wynikiem działania samego radaru i jego zasad rozsyłania fal i ich odbijania się od obiektów. Inne problemy są typowe dla obrazów cyfrowych, jak np. przesunięcie o pewną ilość pikseli, obrót w obrazie o pewien kąt, brak części obrazu itp. Problemy tego typu często występują w obrazach radarowych i są niekorzystne, szczególnie w przypadku przesunięcia, obrotu lub braku części elementów na obrazie, gdyż mają ogromny wpływ na dalsze etapy przetwarzania tych obrazów (Stateczny i Wąż, 1999). Cyfrowe obrazy radarowe mają specyficzny charakter, ponieważ są to obrazy dwukolorowe lub w odcieniach szarości. Z tego powodu też nie wszystkie spośród wielu metod obróbki obrazów mają tu zastosowanie. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the problem of features extraction of digital images by using Two-Dimensional Discrete Fourier Transform. A new approach to using this transformation in order to obtain the most significant features of digital images, which are necessary to increase the efficiency of further processing is presented. Results of the effectiveness of this approach in radar images recognition are shown as well. The article consists of an introduction, a general description of Two-Dimensional Discrete Fourier Transform, and a description of the new approach, a summary and the literature list. (fragment of text)
7
Content available remote Zastosowanie eksploracji danych do wykrywania reklam w obrazach na stronach www
75%
XX
W artykule przedstawiono sposób tworzenia klasyfikatorów, które mają posłużyć do wykrywania reklam w obrazach na stronach WWW. Opisano postać i rodzaj danych, jakie zostały wykorzystane do wytworzenia modeli. Omówiono wszystkie etapy tego procesu tworzenia modelu, na który składają się filtracja dostępnych danych, dobór odpowiednich zmiennych, ocena utworzonych klasyfikatorów.(abstrakt oryginalny)
EN
This article describes how to create classifiers, which are used to detect advertising images on web pages. The character and type of data that were used to produce models were also discussed. Modeling process consists of filtering the data, selection of appropriate variables, the evaluation of classifiers created, has also been described.(original abstract)
XX
W pracy zaproponowano algorytm filtrowania obrazów kolorowych dwuwymiarowych. Algorytm jest dwuczęściowy. W pierwszym etapie kolor każdego piksela zamieniany jest na kolor graniczny, uzyskiwany w procedurze średniego przesunięcia zaproponowanej przez Comaniciu, Meera [2000]. W drugim etapie zmieniane są kolory tylko tych pikseli, które tworzą kolory o małej powierzchni będące raczej źródłem zanieczyszczeń wynikających z uśredniania kolorów małych detali. W efekcie uzyskuje się obraz tworzony przez kilkadziesiąt kolorów zamiast wyjściowych kilku tysięcy. (fragment tekstu)
EN
In the paper an algorithm for filtering two dimensional colour images is proposed. The algorithm consists of two stages. In the first stage the colour of each pixel is changed to the limiting colour obtained by means of the mean shift method proposed by Comaniciu, Meer (2000). In the second stage only those pixels are changed which constitute small area colours appearing rather due to a contamination resulting from inexact depiction of small details colours. As a result one arrives at an image made up of a couple of dozen colours instead of initial several thousands. (original abstract)
9
Content available remote Image Pattern Analysis With Image Potential Transform
75%
EN
Pattern analysis with image transform based on potential calculation was considered. Initial gray-scale image is sliced into equidistant levels and resulting binary image was prepared by joining of some levels to one binary image. Binary image was transformed under assumption that white pixels in it may be considered as electric charges or spins. Using this assumption Ising model and Coulomb model interaction between white pixels was used for image potential transform. The transform was calculated using moving window. The resulting gray-scale image was again transformed to binary image using the thresholding on 0.5 level. Further binary images were analyzed using statistical indices (average, standard deviation, skewness, kurtosis) and geometric signatures: area, eccentricity, Euler number, orientation and perimeter. It was found that the most suitable geometric signature for pattern configuration analysis of Ising potential transform (IPT) and Coulomb potential transform (CPT) is area value. Similarly the most suitable statistics is distance statistics between white pixels. (original abstract)
XX
W artykule autorzy przedstawili dwupoziomowy system zabezpieczenia dostępu do bazy danych. System opiera swoje działanie na analizie odcisku palca za pomocą popularnej miary służącej do porównania obrazów cyfrowych jaką jest MSE.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the authors present a two-level security system to access the database. The system is based on an analysis of their effects fingerprint using a popular measure for comparing digital images which is the MSE.(original abstract)
EN
The paper presents a solution to the problem of movement tracking in images acquired from video cameras monitoring outside terrain. The solution is resistant to such adverse factors as: leaves fluttering, grass waving, smoke or fog, movement of clouds etc. The presented solution is based on well known image processing methods, nevertheless the key was the use of an appropriate conduct procedure. In order to obtain a real-time system the CUDA technology was involved.(original abstract)
EN
This paper presents an image hashing algorithm using robust features from jointed frequency domains. Extracted features are enciphered using a secure chaotic system. The proposed hashing scheme is robust to JPEG compression with low quality factors. This scheme also withstands several image processing attacks such us filtering, noise addition and some geometric transforms. All attacks were conducted using Checkmark benchmark. A detailed analysis was conducted on a set of 3000 color and gray images from three different image databases. The security of the method is assured by the robustness of the chaotic PRNG and the secrecy of the cryptographic key.(original abstract)
XX
W artykule omówiono matematyczno-fizyczne podstawy superrozdzielczości sygnałów i obrazów, metodę odzyskiwania wysokich częstotliwości z przefiltrowanych widmowo obrazów o ograniczonej dziedzinie oraz matematyczne narzędzia realizacji tej metody.
EN
In the paper, the mathematical and physical basis of suprresolution is explained. A method of retrieving high frequencies from spectrally filtered images with finite spatial size is presented. Mathematical tools for realization of that method are discussed. (original abstract)
14
Content available remote Immersive Photogrammetry in 3D Modelling
75%
XX
Artykuł przedstawia koncepcję modelowania 3D z wideo immersyjnego. Pierwsza część artykułu prezentuje dotychczasowe podejścia do modelowania 3D z panoram, od programów typu "image-based modelling", przez manualne opracowanie obiektów z panoram, do automatycznego uzyskania chmury punktów z gęstego matchingu panoram. Druga część artykułu omawia wideo immersyjne, liczne zastosowania tego nowego medium do obrazowania przestrzeni oraz metody i kamery umożliwiające nagrywanie wideo 360-stopniowego. W pracy podejmuje się problem zasadności wykorzystania do modelowania dużej liczby immersyjnych obrazów wideo o stosunkowo niewielkiej rozdzielczości. Jeśli kamera immersyjna będzie się przesuwać według określonej trajektorii, to taka liczba stosunkowo niskorozdzielczych panoram jest podstawą wydajnego sporządzania metrycznych modeli 3D. Do badań na polu testowym wykorzystano kamerę Ladybug®3. Orientację zdjęć oraz model 3D w postaci chmury punktów i teksturowany wykonano w programie Agisoft Photoscan. Zbadano wpływ na modelowanie takich czynników, jak sposób łączenia zdjęć składowych w panoramy, dobór promienia sfery, format plików obrazowych i gęstość panoram. Wyniki pokazują zasadność dalszych badań w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of 3D modelling from immersive video. The first part of the article presents current approaches to 3D modelling from panoramas, from image-based modelling programs, via manual elaboration of objects from panoramas, to automatic acquisition of the point cloud from dense matching of panoramas. The second part of the article discusses immersive video, numerous applications of this new medium and the methods of imaging all-around space with cameras capable of recording a 360-degree video. The paper investigates the legitimacy of using a large number of immersive images of relatively low resolution in 3D modelling. If the immersive camera moves along the set trajectory, the number of low resolution panoramas taken in this process will facilitate creation of metric 3D models. An examination of the test field was performed with a Ladybug®3 camera. Image orientation and a textured 3D model were developed in Agisoft Photoscan. The paper investigates how such factors as the method of stitching images into panoramas, the selection of the sphere radius, the image file format and a density of panoramas affect the 3D modelling process. The results present the validity of further research in this area.(original abstract)
XX
Przedmiot artykułu stanowi test ośmiu metod obliczania miary podobieństwa zaimplementowanych w postaci algorytmu porównującego blokami dla potrzeb obliczania mapy dysparycji ze wzorcowej stereopary. Przyjęte przez autorów kryteria oceny uzyskanych wyników pod względem ich przydatności w głównej mierze uwzględniają zarówno kryteria jakościowe wygenerowanej mapy dysparycji oraz kryteria ilościowe uwzględniające czas przetwarzania przyjętej za wzorzec stereopary.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focus on the eight methods of the similarity measures, implementing in the region matching algorithms for the needs of disparity calculation. The authors establishes quality and quantitative criteria for the final results examine. Each posses dense disparity map was tested under her outward appearance and computing time. All tests was realized on the example stereo pair photos.(original abstract)
XX
Obecnie popularne staje się korzystanie z metod fotogrametrycznych w różnych zadaniach pomiarowych. Coraz częściej dorobek fotogrametrii wykorzystuje się w rekonstrukcji wypadków drogowych, dzięki czemu możliwy jest pomiar sytuacji powypadkowej nie tylko na miejscu zdarzenia, ale także w warunkach biurowych na podstawie zdjęć miejsca zajścia wypadku. Przed wykonaniem fotografii konieczne jest jednak zasygnalizowanie w odpowiedni sposób punktów pomiarowych. Pomiar tych sygnałów odbywa się najczęściej w sposób automatyczny. W rekonstrukcji wypadków drogowych stosuje się zwykle sygnały w postaci czarno-białych szachownic umieszczonych na końcach metalowego krzyża. Sygnały takie znacznie utrudniają automatyzację (zniekształcenia perspektywiczne i różnice skali). W artykule opisano próbę stworzenia programu służącego do automatycznej detekcji i pomiaru tego rodzaju sygnałów. Do jego utworzenia wykorzystano pakiet Matlab v. 7.10. W przypadku użycia tego typu sygnałów pomiar wykonywany jest w sposób półautomatyczny. Zaproponowano również inny sposób sygnalizacji, który pozwalał także na zakodowanie numerów punktów. Wybrano znaki w postaci kodów pierścieniowych. Opracowano algorytmy automatycznej detekcji, pomiaru i identyfikacji na obrazach cyfrowych. Utworzone algorytmy sprawdziły się w warunkach terenowych, a także pozwoliły na określenie szczegółowych reguł wykonywania fotografii miejsc zdarzenia.(fragment tekstu)
EN
Presently, the use of photogrammetric methods in various measurement tasks is becoming more and more popular. More and more often, the achievements of photogrammetry are utilized in the reconstruction of road accidents, thus making it possible to measure the post-accident situation not only on the site but also in desk work conditions based on accident site photos. Before a photo is taken, it is necessary to target measurement points in a proper way. The measurement of those targets takes place most often in an automatic mode. During the reconstruction of road accidents, most often targets in the form of black and white cheąuered patterns, fixed at the ends of a metal cross, are used. Such targets considerably impede the measurement automation (cf. perspective distortions and scale differences). In this paper an attempt was made at creating a program for an automatic detection and measurement of those targets. For that purpose, Matlab v. 7.10 package was applied. Due to that type of signalling, only a qualified success was attained, since target measurement needed to be supported by the program user. Also another way of signalling was proposed that enabled encoding of point numbers. Signs in the form of ring codes were selected. Algorithms of automatic detection, measurement and the identification of signals in digital images were developed. The created algorithms performed well under field conditions, and also allowed for the determination of detailed rules of making photos in accident sites.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono sposób sprzętowej realizacji przetwarzania systolicznego w układach FPGA. Pokazano możliwości wykorzystania algorytmów systolicznych w przetwarzaniu obrazów. Opracowany program pozwala na weryfikacje algorytmu i wygenerowanie opisu układu w języku VHDL. (abstrakt oryginalny)
EN
This article shows you how to perform hardware systolic processing in FPGA. Showing the possibilities of using systolic algorithms for image processing. Developed program allows you to generate a verification algorithm and system description language VHDL. (original abstract)
XX
To portale skupione w głównej mierze na przekazywaniu obrazów i za ich pomocą umiejętnie wywołują pożądanie produktów wśród konsumentów. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie lepsze narzędzia marketingowe? (fragment tekstu)
XX
Aż się prosi, by w miejscach, gdzie ludzie szukają zdjęć, podrzucić coś, co ma związek z naszymi produktami i marką. Niech sam nas znajdzie i odkryje. Niech ma tę satysfakcję, że to nie my się mu narzucamy, lecz sam, autonomicznie uznał nas za godnych uwagi.(fragment tekstu)
EN
This work describes the whole process of 3D model reconstruction. It begins with the representation of the method that is used to find the matching between photographs and the methodology to use the data to form the initial structure of the reconstructed model, represented by a point cloud. As a next stage, a refinement process is performed, using the bundle adjustment method. A set of stereovision methods is used later on to find a more detailed solution. Those algorithms use pairs of images, therefore as a prerequisite a set of routines that aggregates those results is studied. The paper is concluded with a description of how the point cloud is processed, including the surface reconstruction, to form the result. The described methodology is illustrated with reconstructions of three series of professional photographs from a public repository and one series of amateur photographs created especially for this work. The results were evaluated by the proposed area matching and contour matching measures.(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.