Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Funkcjonujące w Polsce prawne, ekonomiczne oraz finansowe instrumenty polityki ekologicznej należy postrzegać nie tylko wprost, poprzez pryzmat po prawności i spójności formalnej oraz efektywności ekonomiczno-finansowej całego systemu, ale również należy mieć na uwadze szerszy kontekst, tj. stan środowiska naturalnego w Polsce i jego zmiany na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, stan i rozwój infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska, realizację zasady ekorozwoju w naszym kraju, a także integrację Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Tylko takie szerokie ujęcie problem u pozwala na dokonanie rzetelnej analizy i oceny efektywności całego systemu, a także na zaprogramowanie modyfikacji istniejących oraz stworzenia nowych instrumentów ekorozwoju odpowiadających wyzwaniom, przed którym i polska polityka ekologiczna staje na początku XXI wieku. Jeżeli chodzi o stan środowiska naturalnego w Polsce oraz infrastruktury technicznej służącej jego ochronie, to należy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat udało się osiągnąć znaczącą poprawę stanu wszystkich elementów środowiska naturalnego, tj. wody, gleby i powietrza, dokonując szeregu inwestycji infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadowej oraz ochrony powietrza. Osiągane przez Polskę wyniki w ochronie środowiska są w dużej mierze efektem skutecznego stosowania instrumentów ekonomicznych oraz finansowych. Należą do nich: - opłaty za korzystanie ze środowiska i  wprowadzanie w nim zmian (w tym za emisję zanieczyszczeń), - opłaty produktowe i opłaty depozytowe, - kary za naruszanie wymagań ochrony środowiska, - dotacje oraz preferencyjne pożyczki i kredyty dla przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska ze środków uzyskiwanych z wpływów z opłat i kar ekologicznych, - zróżnicowania i zwolnienia podatkowe. Polska gospodarka nadal ma przed sobą do spełnienia ogromne zadania w ochronie środowiska, które wynikają zarówno z potrzeby budowy i modernizowania infrastruktury technicznej ochrony środowiska, jak i też z warunków członkostw a Polski w Unii Europejskiej. Istotna rolę w realizacji tych zadań muszą odegrać instrumenty prawno-finansowe. Funkcjonujący obecnie w Polsce system instrumentów prawno-finansowych wykorzystywanych w zarządzaniu ochroną środowiska oparty jest przede wszystkim na systemie opłat za emisję zanieczyszczeń do środowiska i kar za przekraczanie wymagań ochrony środowiska. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej konieczne są jednak zmiany tego systemu, które powinny pozwolić na zwiększenie bodźców stymulujących proekologiczne zachowania podmiotów gospodarczych i całego społeczeństwa oraz umożliwić w zrost wydatków na ochronę środowiska. Polska stoi obecnie przed wielką szansą dynamicznego rozwoju, jaką stwarza członkostwo w Unii Europejskiej. Wiele korzyści może przynieść stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego z poszanowaniem i właściwym wykorzystaniem środowiska naturalnego. U trzymanie przez Polskę stabilnego kursu na drodze ekorozwoju jest zadaniem na najbliższe lata zarówno władzy publicznej, jak i też przedsiębiorców i partnerów społecznych.
PL
Rozważania prowadzone w niniejszym artykule wychodzą od szerokiego zbioru zagadnień z zakresu filozofii, moralności, ekonomii i prawa odnoszących się do racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, ochrony środowiska naturalnego, a także formowania ludzkich postaw i zachowań wobec niego; wreszcie ustanowienia prawnych granic tego odniesienia i sankcji za ich przekroczenie. Stan naturalnego środowiska ma istotne znaczenie dla zaspokojenia życiowych potrzeb człowieka. Ludzie dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego ich poziomu życia, odpowiedniej jego jakości muszą wybierać między wieloma różnymi dobrami. Niestety, wartości ekologiczne widziane są często jako mniej istotne i przy podejmowaniu decyzji przegrywają z dążeniem do posiadania majątku czy społecznego komfortu. Takie traktowanie dóbr ekologicznych skutkuje niedocenianiem ich i prowadzi do negatywnych zmian w środowisku, mających także negatywny wpływ na życie ludzi. Tworzenie warunków zaspokajania podstawowych ludzkich, kształtowania jakości życia, potrzeb powinno opierać się na zrozumieniu zasad zrównoważonego rozwoju. Czy rozwój cywilizacyjny ma kierować się wyłącznie względami ekonomicznymi, czy też jego podstawą powinno być zachowanie zasobów naturalnych? Czy może najrozsądniejszą opcją jest znalezienie równowagi w dążeniu do ekonomicznych, społecznych i ekologicznych celów? Omawiany problem ma charakter globalny i wciąż powinien prowadzić do pogłębionej refleksji.
EN
The starting point for the reflections were a range of issues bordering philosophy, morality, economy and law, regarding the rational management of natural resources and protection of the natural environment, as well as the regulation and forming of peoples’ attitudes and behaviours in relation to the natural environment, and the setting of legal boundaries for those behaviours and sanctions for crossing them. The state of the natural environment has a very strong influence on the fulfilment of existential human needs. Humans strive for satisfactory life of appropriate quality, and often have to make choices between various goods. Unfortunately, ecological properties are very often treated last of all in the decision-making hierarchy, and are usually considered inferior to, for example, material prosperity or social comfort. Treating the ecological properties as such, often results in them going unnoticed overall, and very soon leads to permanent and negative changes that directly affect human life and the environment, as well as having a negative effect on health. Therefore, such extraordinarily essential conditions for choosing and fulfilling ecological needs as regards first-class existential needs that have a vital influence on the quality of life and ecological awareness, are based chiefly on understanding the rules of sustainable development. Should the development of civilisation be ruled by economy, or should the basis of that development be protection and maintenance of natural environmental resources? Or maybe the most sensible option is to balance economic, social and ecological aims? The problem pinpointed in this way highlights the importance in life of global community, and may for years induce consideration and reflection.
EN
The article includes detailed analysises of basic terms and concepts, especially the phrases: balanced development, ecological politics, compromise, ecology, economy, these analysises show the rich context of international science researches, European Union, Poland and they present wide historical and contemporary aspect.
EN
In this article autor shows the relation between human and natural environment and the chosen problems connected with this especially social, technological, economical with ecological and law problems and dilemmas connected with ecological safety of the human and the whole biosphere.  
EN
After joining the European Union Poland became the participant of integrated power politics. Its basic task is to provide cheap and environment-friendly energy to customers. Three main purposes of power politics are: assurance of power safety, assurance of competitiveness on the market of manufacturers and distributors of energy, taking into account all the priorities of environmental protection, especially counteracting changes of climat.The structure of internal power market is carried out by harmonisation of national power markets. European Unions priority is creating a common power market which will be effective, safe and competitive.At the UE level two rules are accepted. The rule of controlled access - etitled receivers of electric energy have an access to net on the basis of tariffs accepted by the supervisors; these tariffs use not individually negotiated and they have aplication to all of entitled groups of electric energy receivers. The rule of negotiating the access - every user of the net negotiate with net operator the individual conditions of the access to the net in the area of delivery tariffs.
EN
Nowadays, the realization of public, infrastructural investments in the area of environmental protection, is inseparably connected with financing them from various sources, public and private. The majority of funds which finance the investments like this, have very strict criterions of economical and financial evaluation of investment project. Although the public proecologic infrastructural investments concern the area of public services, they are treated like typical economical undertakings by financial institutions. Often , it turns out that well prepared and well organized undertaking does not meet the economical or financial demands of the fund which finances the investment. It is worth, then , to pay attention to some issues about criterions of economical and financial evaluation which are used in respect of public, infrastuctural, proecological investments. The author focused on criterions which are universal so that they recognized and used by many financial institutions and European Committee, European Investment Bank and National Fund of Environmental Protection and Water Economy.
EN
The starting point for the reflections at the heart of the paper was a range of issues bordering philosophy, morality, economy, finance and law, regarding the rational management of natural resources and the improvement and protection of the natural environment, as well as the regulation and forming of peoples’ attitudes and behaviours in relation to the natural environment, and the setting of legal boundaries for those behaviours and sanctions for crossing them. the state of the natural environment has a very strong influence on the fulfillment of existential human needs. It is also related to ecological needs which could be characterised as requirements for the biological, physical, chemical, and technological characteristics of the individual elements of the natural environment. Humans strive for satisfactory lifestyles of appropriate quality, and often have to make choices between various goods. Unfortunately, ecological properties are very often treated last of all in the decision-making hierarchy and are usually considered inferior to, for example, material prosperity or social comfort. Treating the ecological properties as such often results in them going unnoticed overall, and very soon leads to permanent and negative changes that directly affect human life and the environment, as well as having a negative effect on health. Therefore, such extraordinarily essential conditions for choosing and fulfilling ecological needs as regards first-class existential needs that have a vital influence on the quality of life and ecological awareness, are based chiefly on understanding the rules of sustainable development. Should the development of civilisation be ruled by the economy, or should the basis of that development be protection and maintenance of natural environmental resources? Or maybe the most sensible option is to balance economic, social, and ecological aims? The problem pinpointed in this way highlights the importance in the life of the global community, and may for years induce consideration and reflection.
PL
Rozważania prowadzone w niniejszym artykule wychodzą od szerokiego zbioru zagadnień z zakresu filozofii, moralności, ekonomii i prawa odnoszących się do racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, ochrony środowiska naturalnego, a także formowania ludzkich postaw i zachowań wobec niego; wreszcie ustanowienia prawnych granic tego odniesienia i sankcji za ich przekroczenie. Stan naturalnego środowiska ma istotne znaczenie dla zaspokojenia życiowych potrzeb człowieka. Ludzie dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego ich poziomu życia, odpowiedniej jego jakości muszą wybierać między wieloma różnymi dobrami. Niestety, wartości ekologiczne widziane są często jako mniej istotne i przy podejmowaniu decyzji przegrywają z dążeniem do posiadania majątku czy społecznego komfortu. Takie traktowanie dóbr ekologicznych skutkuje niedocenianiem ich i prowadzi do negatywnych zmian w środowisku, mających także negatywny wpływ na życie ludzi. Tworzenie warunków zaspokajania podstawowych ludzkich, kształtowania jakości życia, potrzeb powinno opierać się na zrozumieniu zasad zrównoważonego rozwoju. Czy rozwój cywilizacyjny ma kierować się wyłącznie względami ekonomicznymi, czy też jego podstawą powinno być zachowanie zasobów naturalnych? Czy może najrozsądniejszą opcją jest znalezienie równowagi w dążeniu do ekonomicznych, społecznych i ekologicznych celów? Omawiany problem ma charakter globalny i wciąż powinien prowadzić do pogłębionej refleksji.
EN
The purpose of the paper is to identify difficulties connected with the performance by Chief Inspector of Environmental Protection of the tasks defined in the Order No 1013 2006 of the European Parliament and of the Council dated 14 June 2006 on shipments of waste. It is claimed that international shipment of waste in the form of vehicle is illegal. The lack of clarity and accuracy of the regulations of substantive law concerning determination of CHIEP’ tasks in that field (especially in the context of the absence of binding guidelines for legal interpretation of these regulations) results in an uncertainty regarding accuracy of the judicial proceedings and decision recognising a damaged vehicle transported across the border as waste. This, in consequence, increases the risk of a breach of the constitutional ownership right, as well as the probability of allegation of improper implementation of the European Union law. Some alternative ways in which waste may be transported have been offered.
PL
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na trudności związane z wykonywaniem przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) obowiązków ciążących na tym organie na podstawie rozporządzenia nr 1013/06 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, tj. w zakresie stwierdzenie, że międzynarodowe przemieszczanie odpadów w postaci pojazdu ma charakter nielegalny, i określenie sposobu postępowania z tym odpadem. Brak jasności i precyzyjności przepisów prawa materialnego w zakresie określenia zadań GIOŚ w tym zakresie (w kontekście braku szczegółowych wiążących wytycznych interpretacyjnych), powoduje „niepewność” co do prawidłowości prowadzonego postępowania i wydanego rozstrzygnięcia w sprawie uznania uszkodzonego pojazdu przewożonego przez granicę za odpad. Zwiększa to ryzyko naruszenia konstytucyjnego prawa własności, ale też prawdopodobieństwo zarzutu nienależytej implementacji unijnych norm prawnych przez organy administracji publicznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.