Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 452

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa maszyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
1
Content available remote Nowe prowadnice szynowe serii "eLINE" firmy Bosch Rexroth
100%
PL
Firma Bosch Rexroth opracowała nową grupę prowadnic szynowych kulkowych serii "eLINE", które uzupełniają znane już wysokowydajne standardowe prowadnice szynowe kulkowe, odpowiadające wymaganiom prostych aplikacji manipulacyjnych i pozycjonujących, jak również maszyn lekkich. Te korzystne cenowo prowadzenia liniowe umożliwiają zabudowę na względnie nierównych podłożach, dzięki czemu są osiągane dalsze oszczędności kosztów. Korzystnie wpływa na to również ich mała masa i dobra ochrona przed korozją.
PL
W pracy przeanalizowano zachowanie się elementów maszyn pod wpływem obciążeń. Omówiono zagadnienie zmiany luzów między współpracującymi powierzchniami odkształconych sprężyście elementów. Wyprowadzono rozwiązania teoretyczne, umożliwiające określenie zmian luzów dla ważnych technicznie przypadków obciążeń, nie opisanych dostatecznie w literaturze. Dla wybranych elementów, z przedstawionych w pracy mechanizmów, wykonano odpowiednie obliczenia metodami numerycznymi. Niektóre wyniki sprawdzono doświadczalnie. W tezach pracy przedstawiono zagadnienie doboru pasowań przy przemieszczeniach porównywalnych z tolerancjami wykonawczymi oraz powiększania sztywności elementów przy przemieszczeniach znaczniejszych. Wykorzystanie wniosków zawartych w pracy pozwala, między innymi, uniknąć niecelowego stosowania materiałów o wysokich własnościach wytrzymałościowych.
EN
The work loaded elements of machines are analysed in this paper. The problems of the changes of clearance between the cooperating surfaces of deformed elements is considered. Some theoretical solutions permitting the determination of changes of clearance for technically important variants of loads, not sufficiently described in literature, are introduced. For elements chosen from the machines discussed in the paper respective calculations have been made by means of numerical methods. Some results have been proved by experiment. The thesis presents the problem of selective fits at displacement comparative with deviation dimensions, as well as the problem of stiffening the elements at larger displacements. The practical application of the results makes it possible, among others, to avoid the use of high strength materials.
3
100%
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązanie uniwersalnego urządzenia granulująco - brykietującego o niewielkiej wydajności. Urządzenie może być wykorzystane zarówno do granulowania (brykietowania) pasz, jak i odpadowych surowców pochodzenia roślinnego na cele energetyczne. Przedstawiono również przykładowe dane techniczno - technologiczne przebiegu procesu aglomeracji w tego typu urządzeniach.
EN
An examplary design of an universal granulating and briquetting machine for the low rate of production has been presented. The machine can be applied for granulating (briquetting) both of feed and vegetal waste materials used for the energetical purposes. An example of the technical and technological data of agglomerating in the machines of this type have also been given.
4
Content available remote Zasilacze przemysłowe - lepszy wybór
100%
PL
Projektowanie maszyn i instalacji jest zwykle długim i wymagającym dokładności procesem, natomiast na dobór zasilaczy zwraca się stosunkowo niewiele uwagi. Bezawaryjne rozwiązania automatyki wymagają dobrze dopasowanego, niezawodnego zasilacza, ale fakt ten jest często lekceważony. Może nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ wymagane cechy jakościowe i parametry techniczne właściwego zasilacza nie są od razu oczywiste, a duży wybór dostępnych na rynku produktów może dezorientować. Jest jednak wiele istotnych parametrów, które zasilacze przemysłowe powinny zapewniać - na przykład szerokozakresowe wejścia i mostkowanie w przypadku awarii zasilania. Również różne sektory przemysłu stawiają różne wymagania co do działania. Niniejszy artykuł skupia się na wymaganiach stawianych zasilaczom w seryjnej produkcji maszyn i budowie jednostkowych maszyn i urządzeń.
PL
Koncepcja Przemysłu 4.0 na dobre zagościła w świadomości inżynierów firm produkcyjnych. Takie zagadnienia jak IloT (ang. Industrial Internet of Things) oraz transfer danych między poszczególnymi poziomami zarządzania produkcją powoli stają się wymogami koniecznymi do modernizacji i wdrażania systemów sterowania maszyn i urządzeń.
7
Content available remote Kinematyki równoległe w budowie maszyn
80%
PL
Opisano zalety i wady maszyn o kinematyce równoległej w porównaniu z maszynami konwencjonalnymi. Scharakteryzowano istniejące rozwiązania maszyn o kinematyce równoległej. Wskazano na wymagania stawiane kinematykom równoległym i na ich przydatność do różnych zastosowań. Ostatni rozdział poświęcono prototypowi 3-osiowej maszyny zbudowanej w Politechnice Wrocławskiej, w tym koncepcji układu sterowania numerycznego zbudowanego na zasadzie Soft-control.
EN
In the paper advantages and deficiencies of the parallel kinematics based machinesin comparison to conventional machines were described. Existing parallel kinematics solutions used for manufacturing machines were characterised. Requirements to be fulfilled by parallel kinematics and usefulness for different applications were indicated. The last chapter focuses on the prototype of the tripod machine designed and developed at Wroclaw University of Technology including CNC system based on Soft-control concept.
EN
Here are described peculiarities and possibilities of elaboration and possibilities of elaboration and producing of industrial equipment in universal scientific-research laboratories. Presented subjects of researches of university ŤLvivska Polytechnikať in field of automation of technological processes.
12
Content available remote O problemach modularyzacji w budowie maszyn
80%
13
Content available remote Dylematy rozwoju badań z zakresu budowy i eksploatacji maszyn w Polsce
80%
PL
Niniejszy artykuł - o charakterze dyskusyjnym - jest próbą zwrócenia uwagi na wybrane problemy dotyczące aktualnego stanu i perspektyw rozwoju krajowych badań z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. Nawiązuje w swojej treści do poprzedniego artykułu autora zamieszczonego w nr 8-9/1997 Mechanika.
EN
A discussion article attracting the attention to some selected problems related to the current status of and prospective development of the dometic research works on the machines design and service.
PL
W artykule przedstawiono metodologię wykorzystującą cechy programowania obiektowego stosowanego w informatyce, w tym takie jak: obiekty, klasy, dziedziczenie, polimorfizm, abstrahowanie, hermetyzacja i wiązania dynamiczne do projektowania i konstruowania obiektowego w budowie maszyn. Metodyka ta składa się z takich etapów, jak: wytypowanie modelu badawczego, analiza, projektowanie i synteza obiektowa. Jest ona przedstawiona na przykładzie tworzenia postaci konstrukcyjnej wielostopniowych przekładni zębatych walcowych i stożkowo walcowych o różnych kształtach korpusów.
EN
In the paper, the methodology, which incorporates rules of object-oriented programming used in computer science, has been presented. The methodology includes objects, classes, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation and dynamical bonding to design and contruct objects in mechanical engineering. This methodology consists of the following stages : typing a research model, analyses, design and object synthesis. It is presented on the example of creating a constructing model with multistage toothed gear, spur gear, and bevelspur gear with different shapes of the housing of train.
17
Content available remote Algorytm regulacji adaptacyjnej do serwonapędu elektro-hydraulicznego
80%
EN
The adaptive control algorithms for electro-hydraulic servo-system have been proposed. The current estimates of the adaptive control algorithms comprise the effect of past measurements and forgetting factor. The AWRLS algorithm which shows the ability to conduct follow-up control of electro-hydraulic servo-system's parameters has been proposed. While designing the AWRLS algorithm the efforts have been made to reach compromise between sufficient dynamics of the algorithm and estimator with small variance.
PL
W pracy zaproponowano algorytmy regulacji adaptacyjnej do serwonapędu elektrohydraulicznego. W algorytmach regulacji adaptacyjnej bieżące estymaty uwzględniają wpływ przeszłych wyników pomiarowych oraz współczynniki zapomnienia. Zaproponowano algorytm regulacji AWRLS ze zdolnością śledzenia zmian parametrów serwonapędu elektrohydraulicznego podczas skokowych zmian siły obciążającej. przy projektowaniu algorytmu AWRLS starano się osiągnąć kompromis pomiędzy wystarczającą dynamiką algorytmu, a estymatorem z małą wariancją.
18
Content available remote Charakterystyki dynamiczne zespolonego sprzęgła hydraulicznego
80%
PL
W miarę rozwoju technologii i pojawiania się nowych materiałów następuje również rozwój podzespołów maszyn. Powszechne dążenie do zwiększenia wydajności przez skrócenie czasu poszczególnych operacji cyklu produkcyjnego wymusza uwzględnienie w procesie projektowania maszyn nie tylko ich charakterystyk statycznych, ale także charakterystyk dynamicznych.
PL
Omówiono podstawowe zagadnienia konieczne do zrozumienia aktualnych i potencjalnych możliwości zastosowań ceramiki jako maszynowego materiału konstrukcyjnego. Opisano skład chemiczny i strukturę ceramiki, metody wytwarzania ceramicznych elementów maszynowych, właściwości materiałów ceramicznych oraz wzajemne zależności pomiędzy nimi. Podano światowe trendy rozwoju, przykłady zastosowań ceramiki oraz wynikające ze specyficznych właściwości ceramiki zalecenia dla konstruktorów elementów ceramicznych
PL
Według Bitkom (Niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Technologii Informacyjnych), segment budowy maszyn jest nadal najsilniejszym motorem wzrostu w aplikacjach Przemysłu 4.0, a za nim plasują się sektory motoryzacyjny i elektroniczny. Coraz więcej firm korzysta z nowych możliwości cyfrowych, aby poprawić wydajność swojej działalności i zmniejszyć koszty związane z produkcją, łańcuchem dostaw i konserwacją.
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.