Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klimat akustyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania wpływu hałasu pochodzącego z arterii komunikacyjnej na klimat akustyczny terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie analizowanego odcinka trasy komunikacyjnej. Wyniki pomiaru rozkładu poziomu hałasu porównane zostały z wartościami teoretycznymi uzyskanymi na podstawie statystycznych rozkładów poziomu hałasu, wyznaczonych w newralgicznych punktach badanego obszaru.
EN
The paper deals whit an attempt to assess of noise originating from the communication artery on climate of the acoustic housing - grounds along the analyzed road section. The obtained results of measurements concerned the distribution of the level of noise and compared with the theoretical values obtained basing on statistical distributions of the noise levels at neuralgic points of the investigated area.
PL
Zastosowanie symulacji komputerowej umożliwia kształtowanie optymalnych warunków wibroakustycznych środowiska przez odpowiednie planowanie budowy nowych lub przebudowy istniejących miast, układów komunikacyjnych, zakładów przemysłowych. Daje również możliwość oceny działania biernych środków redukcji hałasu (ekranów, obudów) na etapie ich projektowania, jak również umożliwia oszacowanie wpływu tych środków na klimat akustyczny badanych obiektów.
EN
Use of computer simulation enables creation of optimal vibroacoustic conditions of environment by right planning builds of new towns, communication systems, plants and pre-build existing ones. This usage also gives possibility of estimation of activity of passive noise control media (for example acoustic baffle) on a stage of their design and also enables estimation of influence of these items acoustic environment of investigated object.
PL
Transport publiczny nabiera obecnie coraz większego znaczenia w funkcjonowaniu dużych i małych aglomeracji miejskich. Szacuje się, że w miastach zwiększenie ruchu samochodowego o około 10% powoduje dwukrotne zwiększenie czasu przejazdu, zużycia paliwa, emisji środków toksycznych spalin o około 25% i zmniejszenie prędkości komunikacji autobusowej o około 30%. Badania monitoringu hałasu, przeprowadzone przez organa Inspekcji Ochrony Środowiska, wykazały, że liczba osób za-grożonych hałasem w Polsce wynosi 13-15 min, a w porze dziennej średni równoważny poziom dźwięku w centrum miast przekracza poziom 70 dB.
PL
Pomiary hałasu środowiskowego w dzielnicy akademickiej przeprowadzono w celu uzyskania obiektywnych danych o kształtowaniu się parametrów hałasu o ogólnej informacji o warunkach akustycznych. Na podstawie pomiarów przedstawiono ocenę klimatu akustycznego w obszarze badań oraz zaproponowano realizację zabiegów z punktu widzenia zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych koniecznych dla efektywnej działalności i potrzeb rekreacyjnych człowieka, mających na celu eliminację lub poważne ograniczenie hałasu.
EN
The aim of measurements carried out in the campus of Gliwice objective data, representing the noise parameters, and the general information about acoustic conditions. On the grounds of the performed measurements, an evaluation of the acoustic climate existing in the area covered by the research has been presented as well as measures to be taken is to suppress or to abate considerably the noise.
PL
Na podstawie definicji hałasu podanej w pracy [1]: 'Hałasem są wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka' - w artykule omówiono subiektywną ocenę hałasu oraz oddziaływanie hałasu na środowisko i na ludzi. Nawiązując do ekosystemów środowiska, opisano występujące w nich rodzaje hałasu. Podano systematykę hałasu występującego w środowisku zurbanizowanym, określono prognozę stanu zanieczyszczeń środowiska hałasem na lata 2000-2010, zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i do terenów. Stopień narażenia ludności kraju na uciążliwy hałas skonfrontowano z danymi OECD. Określono także procentową liczbę ludności narażonej na uciążliwy hałas w wybranych dużych miastach europejskich i polskich. Zdefiniowano 'klimat akustyczny środowiska'. Podano zasady i przykłady ochrony środowiska przed hałasem i określono przybliżony koszt tych działań na podstawie informacji z literatury. Podano systematykę aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska przed hałasem. Zestawiono wykaz działań niezbędnych do ograniczenia hałasu w środowisku zurbanizowanym.
EN
Noise, according to the definition given in [1] is: 'any undesirable, unpleasant, nagging or harmful mechanical vibrations of resilient center, affecting of hearing and other senses or elements of human body'. In paper, the noise subjective assessment and its influence on the environment and people is described. Refering to the environment ecosystems, the types of noise occuring in them are discussed. The systematics of noise existing in the urban areas and prognosis of status of the noise pollutions at period 2000-2010 years are characterized, in relation to people as well as to the areas. The extent of people exposure to the onerous noise in Poland is confronted to the OECD data. The percentage of people exposed to onerous noise in chosen large European and Polish cities is also shown. 'The acoustic climate of environment' was defined. The principles and examples of environment protection against noise were given and approximate costs of these operations were determined, on the base of literature information. The systematics of the Acts concerning the environmental protection against noise was given, and necessary actions for limitation of noise in the urban areas was specified.
PL
Stan środowiska ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem i wibracjami określa się za pomocą zespołu wskaźników tzw. klimatu akustycznego, rozumianego jako wynik różnych grup hałasów i wibracji: komunikacyjnych (drogowych, kolejowych, lotniczych, wodnych), przemysłowych i innych.
PL
Hałas, w odróżnieniu od wszystkich innych doznań słuchowych, które wzbogacają sferę odczuć estetycznych, zapewniając utrzymywanie kontaktu z otoczeniem, stanowi negatywne zjawisko towarzyszące człowiekowi. Często określa się go jako jakikolwiek dźwięk niepożądany w danym miejscu i czasie. Hałas pozazawodowy dotyka znacznie więcej osób niż hałas na stanowiskach pracy. Jesteśmy na niego narażeni w środkach komunikacji, na terenach rekreacyjnych, w obiektach użyteczności publicznej (szkołach, szpitalach, sklepach, kinach, dyskotekach itp.) a także w naszych mieszkaniach, w których spędzamy większość czasu.
Aura
|
1995
|
nr 10
24-25
EN
Katowice Province is one of the areas in Poland where excessive exposure to noise occurs. It is produced by excessive urbanization, high density of outdated industry, and a transport infrastructure which has not been modernized for a long time. Noise levels exceed permissible standards and are increasing. Noise abatement measures should be based on an acoustic plan of the area. The article presents guidelines for preparation of such a plan and also study results.
PL
Jednym z obszarów w Polsce, na których brak miejsc nie zagrożonych nadmiernym hałasem, jest województwo katowickie. Powodem tego jest nadmierna urbanizacja, koncentracja przestarzałego przemysłu, duża gęstość zaludnienia oraz nie modernizowana od dawna infrastruktura komunikacyjna. Hałas przekracza tu dopuszczalne normy i wykazuje tendencję wzrostową. Podstawą do działań umożliwiających zmiany w tym względzie może być planakustyczny terenu. Artykuł omawia zasady sporządzania takiego planu oraz wyniki badań.
10
Content available remote Ocena poziomu hałasu generowanego podczas faz ruchu wybranych typów tramwajów
80%
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów niestacjonarnych zdarzeń akustycznych wynikających z faz ruchu tramwaju. Analizie poddano zdarzenia akustyczne związane z przyjazdem tramwaju na przystanek, otwarciem i zamknięciem drzwi, sygnałem dźwiękowym oraz odjazdem tramwaju z przystanku. Głównym celem artykułu jest próba oceny wpływu różnych typów tramwajów na ludzi znajdujących się w obrębie przystanku ? oczekujących na przyjazd tramwaju oraz na klimat akustyczny miasta w porze wieczornej.
EN
The results of measurements of the nonstationary acoustic events resulting from the phases of motion of the tram are presented in this article. The acoustic events connected with the arrival of the train at the stop, opening and closing the door, the sound signal and with the departure of train from the stop are subjected to the analysis. The main purpose of this article is the assessment's attempt of effect of the different types of trams on people being within the stop -waiting for the arrival of the tram and the acoustic climate of the city in the evening.
EN
Nowadays, urban acoustic climate is defined mainly by road and motor transport. Due to the absence of ring roads in major city agglomerations in Poland, through traffic is directed chiefly through housing and administrative estates. Consequently, permissible equivalent noise levels are significantly exceeded.The following article presents suggestions for the protection of housing estates from excessive noise penetration through architectural and urban solutions, applicable in city districts with dense building developments. The solutions put forth are based on computer simulations using the NMPB counting algorithm.
12
Content available Projektowanie akustyczne budynków mieszkalnych
70%
PL
Oceniając klimat akustyczny budynku w fazie jego projektowania należy uwzględnić potencjalną możliwość występowania hałasu sąsiedzkiego (powietrznego i uderzeniowego), hałasu instalacyjnego związanego z technicznym wyposażeniem budynku oraz zewnętrznego hałasu komunikacyjnego. Parametrami oceny hałasu sąsiedzkiego są wskaźniki R'w i L'n,w, zaś hałasu instalacyjnego i zewnętrznego - poziom dźwięku LAeq i LAmax. Do ich wyznaczania zastosowano nowe metody obliczeniowe. Syntetyczny wskaźnik jakości akustycznej projektu budynku, zdefiniowany na podstawie wyników pomiarów i badań ankietowych, służy do określenia, w jakim stopniu konstrukcja budynku zapewnia odpowiedni klimat akustyczny, tzn. w ilu mieszkaniach zostały spełnione wymagania normy PN-87/B-02151 [1].
EN
The assessment of acoustic climate of building in phase of its design includes potential possibility of neighbours' noise (airborne and impact), noise from technical equipment and installation and traffic noise occurrence. The indices R'w and L'n,w were taken as standard parameters of the neighbours' noises evaluation, whereas in other cases - the sound levels LAeq and LAmax were used. The new prediction methods have found application in evaluation of the required parameters. The global index of acoustic quality of building project, defined on the base of the measurement and survey results, serves to assess to such degree the building construction ensures a proper acoustic climate of dwellings, i.e. - how many dwellings in building are constructed with regards of the standard requirements according to PN-87/B-02151 [1].
PL
Rozwój gospodarczy i ciągły wzrost tempa produkcji w wielu krajach szybko rozwijających się, w tym również w Polsce jest powodem coraz większego narażenia mieszkańców na ponadnormatywną emisję hałasu. Związane z tym skutki zdrowotne i funkcjonalne dotyczą znacznej części populacji, co gorsza coraz częściej narażonej na nie, nie tylko w miejscu pracy, ale również zamieszkania i wypoczynku. Zmusza to do rozpoczęcia na szeroką skalę badań nad możliwością zmniejszenia niekorzystnego wpływu hałasu, przez identyfikacje najbardziej znaczących źródeł i podjęcie próby ograniczenia ich emisji. Artykuł jest próbą uwidocznienia skali problemów tylko dla grupy trzech rodzajów źródeł, w znacznym stopniu ze sobą powiązanych, jak również pokazania metod ograniczania emisji hałasu wraz z krótką charakterystyką najistotniejszych problemów. Istotne jest, iż konieczność badania i minimalizowania szkodliwego oddziaływania hałasu wynika z obowiązujących wymogów formalno-prawnych, co zostało wyraźnie podkreślone. Artykuł ten jest również próbą wytyczenia dalszych kierunków działań w rozwoju metod badawczych określania rozkładu pola akustycznego, wraz z krótkim opisem proponowanych metodyk i rozwiązań.
EN
Economical development and constant increase of production rate in many developing countries, including Poland is a reason of noise hazard to inhabitants. Health injuries and functional effects cause by over-standard noise emission concern a great part of population and what is worse they are exposed to the hazard not only at the place of work, but also in dwelling and resting places. That fact obliges us to begin studies on wider scale on possibilities of reduction that disadvantageous noise emission by identification of most significant sources and an attempt to reduce noise emission. The paper is a trial to present the scale of problems only for three types of sources, which are connected with each other as well as to give the methods for reduction of noise emission together with short characteristics of most important problems. A necessity to investigate and minimize the hazardous impact of noise results from the present legal and formal requirements has been stressed in the paper. Also the paper sets directions of further studies on determination the acoustic field and describes suggested methods and solutions.
EN
From the viewpoint of acoustic, window is a rather complicated structure and its sound insulation depends upon numerous modifications, some of which arę of decisive importance. They include glazing, infiltration, window frame with fixed glass and window structure itself.
PL
W artykule omówiono zagadnienie wpływu jakości okien na klimat akustyczny w budownictwie. Dźwiękoizolacja okien zależy od szeregu czynników takich jak konstrukcja ram, ilość szyb, jakość szkła itp. Przedstawiono wyniki badań transmisji dźwięków przez różne struktury szklane, transmisji przez ramy i szpary.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.