Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy ochronne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Systemy transportowe są zaprojektowane i użytkowane tak, aby efektywnie i bezpiecznie przemieszczać ludzi, towary i usługi. Pomimo tego występuje wiele zagrożeń, które je zakłócają lub uszkadzają. Systematyczne badanie zagrożeń w zakresie ich identyfikacji, oceny, klasyfikacji i sposobów przeciwdziałania nabiera coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem roli transportu [1].
EN
Transportation systems are designed and used so as to effectively and safely relocate people, goods and services. Despite this there are numerous hazards that disrupt or damage these systems. Risks such as extreme weather conditions, terrorist threats, landslides or earthquakes are difficult to predicts, manage and mitigate. One of the hazards for transportation systems are accidents, and their impact on the transport functioning and user safety is significant. Methodical research on the threats in terms of their identification, assessment, classification and preventive measures is becoming more and more crucial with the increasing role of transport.
9
86%
PL
Długotrwałe użytkowanie maszyny pociąga za sobą niszczenie jej podzespołów spowodowane pogorszeniem własności materiałowych i zużyciem mechanicznym. Oznacza to, że funkcje bezpieczeństwa powinny być okresowo sprawdzane w celu wykrycia jakichkolwiek zmian wartości parametrów, które mogą zmniejszyć zdolność układu sterowania do realizacji jego funkcji. W CIOP-PIB i IBS PAN opracowano uproszczone procedury wyznaczania częstości takich kontroli. Procedury te mają na celu zapewnienia utrzymania wymaganej dostępności funkcji bezpieczeństwa w całym okresie jej użytkowania. W artykule zaprezentowane są praktyczne przykłady zastosowania tych procedur do układów o różnej architekturze. Przykłady te potwierdzają ich przydatność tych procedur.
EN
Long-lasting exploitation of a machine usually brings about wear and tear of its subsystems due to deteriorated material properties and mechanical wearing, which means that all safety functions should be periodically inspected for finding any changes in parameter values that could reduce the control system capability to perform its function. Therefore in the CIOP-PIB and IBS PAN the simplified procedures were formulated that aimed at the insurance of maintaining the required availability of safety function throughout the lifetime of machinery. The paper presents practical examples of application of these procedures to different architectures of the systems. Those examples proved usability of developed procedures.
PL
Producent urządzeń i/lub systemów ochronnych przed wprowadzeniem ich do obrotu w zależności od grupy urządzeń i ich kategorii, stosuje procedury oceny zgodności zawarte w załączniku 1 do dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Podstawowym sposobem zagwarantowania zgodności wyrobów produkowanych seryjnie z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE jest stosowanie systemu jakości produkcji, kontroli i badań, zatwierdzonego przez jednostkę notyfikowaną. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie jednego z aspektów procesu oceny zgodności maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem, związanego ze sposobem zapewnienia powtarzalności cech konstrukcyjnych wyrobów decydujących o skuteczności zastosowanych środków ochrony przeciwwybuchowej w fazie produkcji. Polega on na wdrożeniu i utrzymywaniu systemu jakości spełniającego ustalone wymagania.
EN
Manufacturer of equipment and/or protective systems uses the procedures for conformity assessment included in Enclosure 1 do 94/9/EC (ATEX), before commercialization of equipment and/or protective systems and depending on a group of equipment and its category. The use of quality system for production, control and tests, which is approved by a notified body, is a basic way to guarantee a conformity of products manufactured in series with a type described in a certificate of CE type testing. The paper aims to present one of the aspects of the process of conformity assessment of machines and equipment, designed for operation in atmosphere potentially threatened by explosion, which is associated with a method of ensuring repeatability of design features of products, which decide about effectiveness of used explosion protective measures during manufacturing. It consists in an implementation and maintenance of quality system which meets the set requirements.
PL
W artykule przedstawiono funkcje bezpieczeństwa realizowane przez urządzenia oraz aparaturę zabezpieczającą, sterującą i regulacyjną w odniesieniu do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Omówiono w nim wymagania zawarte w dyrektywie 94/9/WE ATEX i normach zharmonizowanych tą dyrektywą. Zwrócono szczególną uwagę na wymagania mające zastosowanie w przypadku urządzeń i systemów stosowanych w przemyśle wydobywczym.
EN
The safety functions carried out by devices and protective/control equipment with reference to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres have been presented in the paper. The requirements included in the ATEX Directive 94/9/WE and harmonized standards with this Directive have been discussed. It has been paid particular attention to the requirements being applicable in the extractive industry.
PL
W artykule zaprezentowana została tematyka systemów powstrzymujących pojazd przed wypadnięciem z drogi. Podczas codziennego użytkowania dróg występuje szereg zagrożeń, które wpływają na bezpieczeństwo. Badanie, identyfikacja i klasyfikacja zagrożeń stanowią istotny element utrzymania dróg. Artykuł stanowi drugą część podjętej problematyki. Pierwsza została opublikowana w magazynie „Mosty”, nr 3-4/19, str. 66-68.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia poglądy autora na stan i funkcjonowanie systemu ochrony środowiska w Polsce. Główne tezy zostały zaprezentowane w trakcie sesji Komitetu Naukowego ds. Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiany jest pogląd wobec którego niektóre części ustawy o ochronie przyrody i działania administracyjne są niespójne, jeżeli uwzględni się rzeczywiste potrzeby obszarów i gatunków chronionych oraz społeczne oczekiwania. Do omawianych tematów należą ograniczone możliwości działania i spełniania obowiązków, zaniedbania dotyczące rezerwatów przyrody, trudności napotykane podczas konsultacji społecznych w ramach programu Natura 2000 oraz biurokracja. Z powodu narastającej złożoności i szczegółowości ustawy o ochronie środowiska jest ona coraz mniej zrozumiała. Czynniki społeczne i gospodarcze w połączeniu z ustawodawstwem unijnym prowadzą do systemu opierającego się na zasadzie „ochrona przyrody dla samej ochrony przyrody" i oddala się ona od wartości naukowych, kulturowych oraz innych wartości ludzkich.
EN
This paper contains its author's views on the state and functioning of nature conservation system in Poland. Its key points have been presented during a session of the Scientific Committee on Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences. It is argued that some parts of conservation law and administrative activities are incoherent given the real needs of protected areas and species as well as the expectations of the public. The subjects discussed include the limited capacity to act and duly fulfil one's responsibilities, negligence as regards nature reserves, difficulties encountered in consulting Nature 2000 projects with local communities, and bureaucracy. As conservation law becomes increasingly complicated and too detailed, it is less and less comprehensible. Social and economic factors coupled with the impact of EU law lead to a system informed by the motto "nature conservation for nature's sake only", away from scientific, cultural and other human values.
PL
Referat zawiera ogólną charakterystykę nowych opracowanych w Centrum EMAG zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Przedstawiono zabezpieczenia dla sieci IT o napięciu znamionowym do 1000 V, zawierających przemienniki częstotliwości oraz system selektywnej ochrony ziemnozwarciowej dla sieci wieloodpływowych 500 V.
PL
Przedstawiono trudną drogę Elektrometal S. A. do uzyskania certyfikatów badania typu WE na produkowane wyroby w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 marca 1994 roku w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich, dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 94/9/WE (ATEX) i norm z nią zharmonizowanych oraz nadzór i kontrolę rynku w zakresie niektórych dyrektyw nowego podejścia, przeprowadzony przez organ wyspecjalizowany WUG.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.