Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Charges for water supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
W glosowanym orzeczeniu NSA wydał wyrok podtrzymujący decyzję wojewody stwierdzający nieważność uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości opłat za wodę. Autorzy uznają wyrok NSA za słuszny, a także wykorzystują glosowane orzeczenie jako pretekst do analizy sposobów ustalania wysokości opłat za wodę w nowej ustawie wodociągowej.
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza taryf opłat pobieranych przez dostawców wody dla odbiorców w polskich miastach z mieszkań, a także ich wpływ na wielkość zużycia wody przez odbiorców. W pracy przedstawiono oryginalny model opłat za wodę, jak również zaprezentowano przykład zastosowania modelu dla miast o wielkości 20 tys. mieszkańców. Przeanalizowano zjawisko spadku zużycia wody przez mieszkańców i wzrostu taryf. Omówiono konsekwencje mniejszego popytu na wodę. Modelowa koncepcja kosztów i opłat jednostkowych za wodę wodociągową opiera się na wyróżnionych parametrach techniczno-ekonomicznych układu wodociągowego, jak: sprzedaż wody, produkcja wody, koszt produkcji wody. W koncepcji tej użyto następujących narzędzi ilościowej analizy procesu kształtowania się jednostkowych kosztów pozyskania wody oraz opłat za wodę: kryteriów zbieżności ciągu kolejnych przybliżeń rozwiązań rekurencyjnych równań modelowych o zmiennych, będących parametrami techniczno-ekonomicznymi układu wodociągowego oraz teorii ciągów rekurencyjnych (w szczególności analizy warunków zbieżności tych ciągów), a także elementów analizy matematycznej. (fragment tekstu)
EN
Conducted studies concerning cost of water treatment allow to formulate a hypothesis that saving of water by household consumers leads to higher costs of production and distribution of water and in consequence tariffs of water. It leads again to the drop of water consumption, causing increase of average cost of water in the situation of not full use of the waterwork producion capacity. Presented in the work method of construction of model equations requires that applied relations were the same in the long period. Possible to receive data were only from few years and not allow to say if it will be so in the long period. We assume the stability of existing relations and say that process of increase of water costs and tariffs is a concurrent process. It means that possibility of decrease of water use in households will be finished. People need some minimal quantity of water. Metering is thought by many people to be fairer than charging pro rata to property value, and it can certainly penalize waste and extravagant use. From the other side, change from flat - size charges to metering would cause high income occupants of large houses to pay less than low income householders in small houses. Above this limited use of water may result in unhygienic conditions and diseases. Meters also cost money to buy, to install, to maintain and to read, partially defeating their own purpose. They require extra pumping pressure and their first cost is appreciable. There is no indisputable proof that metering permanently reduces average in house consumption. People appear to reduce their consumption when first metered, but later revert to their previous consumption. Consumers must be aware of the fact that improvements of water supply and quality must be associated with higher charges for water consumption. Some parts of existing systems (e.g. pipelines) require extensive renovation, modernisation and automatization - all undertakings are very expensive. (original abstract)
XX
Parlament Europejski zobligował Polskę do racjonalnego gospodarowania wodą. Skutkiem tego jest wprowadzenie opłat za odprowadzanie wód opadowych, czyli opłat za korzystanie z otwartych lub zamkniętych kanałów do odprowadzania wód z te- renów szczelnych. Dotychczas koszty te były ponoszone przez płatników, jednak bez od- rębnego cennika. Taryfikator zrealizowano na podstawie doświadczeń innych krajów w tej dziedzinie, gdzie przykładami są Niemcy oraz Stany Zjednoczone. Dwie metody naliczania opłat są szczególnie zalecane do wprowadzenia w Polsce: metoda zlewni zredukowanej - powierzchniowa oraz metoda wyznaczania ilości wody deszczowej - objętościowa. Wy- kazano, że tereny kraju, gdzie opady są wyższe niż w innych częściach, zamiast wnosić większe opłaty, mogą redukować rachunki za pobraną wodę. Zagospodarowanie wody desz- czowej na terenie nieruchomości posiada wiele korzyści zarówno finansowych, jak i eko- logicznych(abstrakt oryginalny)
EN
The European Parliament obliged Poland for more rational water usage. As a result of this obligation, Poland was forced to decrease runoff to sewers. Germany and the USA are world leading countries with the biggest experience in that matter. Solutions such as schedule of charges were adapted precisely from them. There are two methods of introducing rainwater fee in Poland. The first one is surface method, fee for draining rainwater based on measurement of the surface outflow. The second process involves measuring the rainwater or calculating the quantity of rainwater from the area (volume method). What is most important the usage of rainwater on specific property has a lot of benefits, both financial and ecological(original abstract)
EN
The study presents the analysis of water consumption in Bialystok in north-eastern Poland in the years 2007-2013. It has been shown in the study that demand for water during a week is varying and it fluctuates. A detailed analysis of water consumption on individual days of the week and public holidays is presented. Individual consumption per capita and daily water consumption irregularity coefficients were estimated. In the analysed period, the highest average daily water demand was recorded on Saturdays (43,129 m3), and the lowest on Sundays (37,712 m3). Moreover, the impact of economic and environmental factors on the process under study has been characterized in the study. In Bialystok, the price of water increased by 42% in the years 2007-2013, with the inflation rate in the country at 119.2% in those years. It is also presented the influence of maximum daily temperature and precipitation sum on daily water consumption on working days and Saturdays, as well as separately, on Sundays and public holidays.(original abstract)
XX
Głównym celem prezentowanego artykułu jest próba oceny propozycji zmian w zarządzaniu gospodarką wodną wynikających z wdrożenia zapisów nowego Prawa wodnego. Podstawą metodą badawczą zastosowaną w artykule jest krytyczna analiza literatury przedmiotu w tym zakresie i dostępnych dokumentów źródłowych oraz własne doświadczenia autorek wynikające z prac badawczych z tego zakresu przeprowadzanych aktualnie w Śląskim Klastrze Wodnym. W artykule przedstawiono podstawowe założenia przygotowywanej obecnie przez rząd reformy gospodarki wodnej w Polsce, szczególnie w zakresie opłat i ich regulacji. Omówiono również podstawowe zagrożenia związane z funkcjonowaniem usług wodnych na poziomie samorządów gminnych, tj. rosnący poziom i zróżnicowanie przestrzenne cen oraz problem ich akceptowalności i dostępności społecznej. Przedstawiono proponowane w nowym Prawie wodnym opłaty środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w warunkach gospodarki polskiej(abstrakt oryginalny)
EN
The main object of the present paper is to assess the proposed changes in water management resulting from the implementation of the provisions of the new Water Law. The basis of the research method used in the article is a critical analysis of literature and source documents. The article presents the basic principles of the currently drafted reforms of water management in Poland prepared by the government, especially in terms of fees and their regulation. It also discusses the main risks associated with the operation of water services at the level of local governments, i.e. increasing the level and spatial variation of prices and the problem of their social acceptability and accessibility. The article also presents environmental fees and their impact on businesses and households in the Polish economy proposed in the new Water Law(original abstract)
XX
Glosowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie dotyczy sposobu ustalania wysokości opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód - wód opadowych i roztopowych. W tym kontekście na uwagę i komentarz zasługują dwa elementy tego orzeczenia: 1) sposób ustalania wysokości opłaty wynikający z przepisów prawa materialnego; 2) sposób ustalenia okoliczności faktycznych niezbędnych do wydania decyzji w przedmiocie opłaty w nawiązaniu do zasady prawdy obiektywnej wynikającej z art. 7 k.p.a. W glosie dokonano wykładni przepisów prawa materialnego - art. 272 ust. 5 Prawa wodnego, w wyniku której stwierdzono, że nie można stosować tej samej metody do obliczania opłaty stałej i opłaty zmiennej, skoro z woli ustawodawcy są to dwie różne co do istoty składowe ogólnej opłaty, a kluczowy składnik determinujący ich wysokość jest zupełnie inny. Odniesiono się do również do tej części uzasadnienia komentowanego wyroku, w którym Sąd stwierdził konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego i sięgnięcia do środków dowodowych, o których mowa w art. 75 § 1 k.p.a., w tym przede wszystkim dowodu z danych meteorologicznych pozyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The commented judgement of the Voivodeship Administrative Court in Lublin concerns the manner of determining the amount of a variable fee for discharging rainwater and snowmelt into waters. In this context, two elements of the ruling deserve attention and comment: 1) the manner of determining the amount of the fee resulting from the provisions of substantive law; 2) the manner of establishing the factual circumstances necessary to issue a decision on the fee in reference to the principle of objective truth resulting from Article 7 of the Code of Administrative Procedure. The vote interpreted the substantive law, i.e. Article 272 (5) of the Water Law Act, which stated that the same manner of calculating the fixed fee and the variable fee could not be used, since by the will of the legislator these are two different, in essence, components of the general fee, and the key component determining their amount is completely different. Reference was also made to the part of the justification of the assessed judgement in which the Court stated the necessity to supplement the evidence proceedings and refer to the means of evidence referred to in Article 75 (1) of the Code of Administrative Procedure, including first and foremost the evidence from the meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management. (original abstract)
XX
Użytkowników wody można podzielić na trzy podstawowe grupy: gospodarstwa domowe, przemysł i rolnictwo. Rolnictwo wykorzystuje zwykle nieoczyszczoną wodę pobraną bezpośrednio ze źródła do nawadniania pól uprawnych. Wraz z pojawieniem się uregulowań prawnych dotyczących usług wodnych wprowadzono zasadę zwrotu ich kosztów, która dotyczy wszystkich użytkowników. Rolnictwo w zakresie poboru wody powierzchniowej do nawadniania do 2018 roku nie ponosiło żadnych opłat. Celem opracowania jest przedstawienie systemu opłat za pobór wody do celów rolniczych w Polsce w nawiązaniu do wymogów Unii Europejskiej oraz zasady zwrotu kosztów za usługi wodne. (abstrakt oryginalny)
EN
Water users can be divided into three basic groups: households and individuals using water for drinking, industry and agriculture. Agriculture, contrary to municipal services and industry, uses usually non-purified water collected directly from the source. Such water is usually used to water arable land. The European Union included in its Water Framework Directive the term of water services. With the appearance of the term of water services, the principle of cost recovery of water service costs was introduced. This rule relates to all users of water services, including agriculture. In Poland agriculture in the context of surface water extraction for irrigation, did not have any charges imposed until 2018. The aim of this article was to present the charge system for water extraction for agriculture purposes in Poland in comparison to the requirements of the European Union and the principle of cost recovery for water services. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest badanie kosztów pozyskiwania wody wodociągowej przeznaczonej dla indywidualnych odbiorców polskich miast w latach dziewięćdziesiątych oraz analiza opłat pobieranych przez dostawców wody do mieszkań, a także wpływ tych opłat na wielkość zużycia wody przez odbiorców.
EN
The costs of tap water destined for individual users in Polish cities in the 90s have been investigated, and charges applied by tap water suppliers as well as the impact of those charges on the level of water consumption by urban recipients analyzed. (J.W.)
XX
Wejście w życie ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne wywołuje wiele wątpliwości co do instytucji, które reguluje, zakresu ich stosowania, aspektów podmiotowych i przedmiotowych. Dotyczy to przede wszystkim nowych, dotychczas nieznanych polskiemu prawu wodnemu instytucji. Jedną z nich jest obowiązek zapewnienia pomiaru ilości wody pobieranej na różne cele i potrzeby. Pozornie nie jest to obowiązek, który powinien wzbudzać zainteresowanie ani tym bardziej wydawać się szczególnie uciążliwy do wykonania. Niemniej jednak praktyka pokazuje, że właśnie ten obowiązek i jego konsekwencje budzą największe obawy po stronie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Koncentrują się one na tym, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest w stanie taki pomiar zapewnić. Celem tego artykułu jest egzegetyczna analiza normy prawnej określającej ten obowiązek w kontekście obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz rozważania dotyczące konsekwencji rozstrzygnięcia, czy przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne jest adresatem tego obowiązku. (abstrakt oryginalny)
EN
The entry into force of the Water Law of 20 July 2017 gives rise to numerous doubts as to the institutions that it regulates, the scope of their application and aspects regarding entities and objects. This primarily applies to new institutions not yet known to the Polish water law. One of them is the obligation to ensure that the amount of water taken for various purposes and needs is metered. This is seemingly not an obligation that should arouse interest or, all the more so, appear to be particularly arduous to fulfil. However, practice shows that precisely this obligation and its consequences give rise to the greatest concerns on the part of water supply and sewage companies. They focus on whether the water supply and sewage company is able to assure such metering. The objective of this article is to conduct an exegetical analysis of the legal norm specifying this obligation in terms of the obligations of the water supply and sewage company, as well as considerations regarding the consequences of determining whether the water supply and sewage company is the addressee of this obligation. (original abstract)
XX
Politykę wodną krajów Unii Europejskiej określa dyrektywa 2000/60/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej, zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Dokument ten formułuje także podstawowe zasady w odniesieniu do opłat za usługi wodne(abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental principles of determining water services charges are discussed in the article. The assessment process of the current charge system of water services in Poland is reviewed. Methods of estimating environmental and resource costs are described. An economic analysis of the size and cost structure of the water supply and sewerage utility in Giżycko is presented. A method for determining the policy of water services charges is applied for this utility(original abstract)
XX
Opracowanie jest syntetycznym omówieniem dyskusji na temat nowelizacji prawa wodnego i aktów wykonawczych z zakresu systemu opłat za szczególne korzystanie z wód.
EN
The paper presents a new system of charges for the use of water, its aims and basic solutions, as well as effects of its implementation. (original abstract)
XX
Autor zdefiniował pojęcie gospodarki wodnej, scharakteryzował obecnie stosowane instrumenty prawno-administracyjne i ekonomiczne i na podstawie wybranych przykładów dokonał oceny skuteczności działania opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
EN
In the article the author presents a practical application of criteria evaluating the instruments of ecological policy in relation to water economics. To verify the currently used instruments, which are of administrative and economic nature, the author took advantage of a set of criteria elaborated specifically for this purpose. The instruments under analysis include water licenses and penalties for dumping foulants. Most of the observations made indicate that the impact of these instruments is limited and inadequate. Their impact varies depending on the branch of industry. Some differences between the actual and assumed effectiveness of charges incurred for the business use of the environment were pointed out. (original abstract)
XX
Zasadnicza część ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne weszła w życie 1.01.2018 r. Ciągle jeszcze trwa vacatio legis pojedynczych przepisów, które będą sukcesywnie wchodzić w życie w kolejnych okresach. Ustawa ta bez wątpienia zawiera dwa zupełnie nowe rozwiązania, które dotychczas nie były znane w systemie prawa polskiego. Pierwszym z nich jest utworzenie zupełnie nowego podmiotu prawa, drugim natomiast jest wprowadzenie opłat za usługi wodne. Częściowo opłaty za usługi wodne pokrywają się z dotychczas funkcjonującymi opłatami za korzystanie ze środowiska, jednak akurat w przypadku opłat związanych z retencją o takiej kontynuacji nie można mówić. Są to zatem zupełnie nowatorskie rozwiązania, które warto poddać bliższej analizie z punktu widzenia prawa zarówno formalnego, jak i materialnego. Celem tego opracowania jest analiza przesłanek materialnoprawnych, od których ustawodawca uzależnia te opłaty z ograniczeniem analizy tylko do opłaty retencyjnej. Artykuł będzie zawierał nie tylko analizę przyjętych przez prawodawcę rozwiązań, ale również ich ocenę z jednoczesnym sformułowaniem postulatów de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The main part of the Water Law of 20 July 2017 became effective on 1 January 2018. Individual provisions are still subject to a vacatio legis and will gradually become effective over time. This Act doubtless contains two completely new solutions, which had not appeared in the system of Polish law to date. The first of these is the establishment of a completely new legal entity, while the second is the introduction of charges for water services. The charges for water services partially overlap with the charges in force to date for the use of the environment, but in the case of the charges for retention, there cannot be talk of such a continuation. Therefore, they are completely innovative solutions, which is worth analysing more closely from the point of view of formal and substantive law. The objective of this article is to analyse the substantive law premises on which the lawmakers make these charges contingent with the restriction of the analysis to just the retention charge. The article contains not only an analysis of the solutions accepted by the lawmakers, but also their assessment, with the simultaneous formulation of de lege ferenda postulates. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano część opłat ekologicznych obowiązujących w Polsce, które są powiązane z szeroko rozumianą gospodarką wodną. Są to opłaty za pobór wód, za odprowadzanie ścieków, należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i urządzeń wodnych, opłaty za oddanie w użytkowanie niektórych gruntów pokrytych wodami, za udostępnianie danych z katastru wodnego oraz za oddanie w użytkowanie obwodów rybackich. (abstrakt oryginalny)
XX
Rynek usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest niewątpliwie rynkiem infrastrukturalnym, w którym dostarczanie usług użyteczności publicznej odbywa się w ramach monopolu naturalnego, co wymaga zagwarantowania szczególnej ochrony prawnej odbiorów, poprzez możliwość wpływania przez organy gminy na jakość usług oraz ich ceny. Jak wynika z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy i w szczególności obejmuje sprawy wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizację oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. W ramach tak określonych zadań, mieści się także ustalanie opłat za pobrana wodę i odprowadzanie ścieków, które wiązać należy z kompetencjami rady gminy do zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przyjęte rozwiązania prawne mają znaczenie z punktu widzenia teoretycznego, zwłaszcza w zakresie prawnych form działania administracji publicznej. Jak wspomniano wcześniej, realizacja funkcji regulacyjnej wymaga stosowania nowych środków prawnych. Stąd konieczne wydaje się podjęcie badań nad istotą nowego instrumentu regulacyjnego, jakim jest "zatwierdzanie taryf" wskazanie celu jego stosowania, charakteru prawnego. Ważne, w kontekście tych rozważań, pozostaje także określenie zakresu kompetencji organów administracji publicznej podejmujących czynności w procesie zatwierdzenia taryf. Z uwagi na to, że zatwierdzanie taryf jest poddawane kontroli sądów administracyjnych, analiza orzecznictwa stanowić będzie niezbędne uzupełnienie oceny obowiązujących przepisów prawnych. (fragment tekstu)
EN
The subject of the elaboration is the procedure of approval of tariffs for collective provision of water and collective sewage draining off, which constitutes an example of using regulatory means by untypical regulatory organs, i.e. organs of a commune. Ensuring accessibility to rendered services of the water-supply and sewage system and influencing on shaping prices of these services required to grant to the organs of communes unknown so far tasks and competencies, which were separated and subjected to a separate analysis in the elaboration. Approval of tariffs for collective provision of water and collective sewage draining off has a complex character (multistage), requires engagement of many subjects and undertaking by them various activities, subject to control both on the side of the administrative courts and the common courts (the Court of Protection of Competition and Consumers). (original abstract)
XX
Inwestycje związane z koniecznością przeprowadzania na cudzej nieruchomości urządzeń służących przesyłaniu mediów powodują powstawanie konfliktów pomiędzy zakładami przesyłowymi a właścicielami nieruchomości. Z tego powodu autorki zdecydowały się przedstawić pełny katalog możliwości uzyskania praw do cudzej nieruchomości w celu posadowienia urządzeń przesyłowych, z uwzględnieniem wprowadzonej z dniem 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu. W artykule przedstawione zostały również czynności geodezyjne przy ustanawianiu tej służebności.(abstrakt oryginalny)
EN
The investments connected with the necessity of conducting on someone else's real estate devices used to send media, cause conflicts between transferring enterprises and the owners of the real estate. Thus the authors decided to present a full range of the possibilities of establishing the rights for someone else's real estate to put industrial devices there, regarding the introduced on 3rd August 2008 transfer of easement. The article also presents the surveying activities at the establishment of this easement.(original abstract)
XX
"Wokół cen usług polegających na dostarczaniu wody i odbiorze ścieków toczy się w Polsce ożywiona dyskusja, w której argumenty merytoryczne mieszają się z politycznym populizmem." W artykule podjęto próbę odpowiedzi na kilka podstawowych pytań związanych z systemem opłat wodno-kanalizacyjnych. Przedyskutowano problemy: czy system opłat jest niezbędny, czemu ten system ma służyć, czy stawki jednostkowe wyznaczono na odpowiednim poziomie i jakie konsekwencje powoduje on w sektorze komunalnym.
EN
In this article, the author evaluates the impact of environmental fees for water uptake and wastewater discharge on water and wastewater operators' Financial bottom line and resents how they are reflected in the final prices of services provided. Before making empirical calculations, the author conducted an economic analysis of the justification f environmental usage fees and the method for determining unit rates. Based on representative sample of water and wastewater operators - more precisely on the economic data characterising their operations - the author determined the mechanisms of growth in final prices for services due to changes in environmental usage fees. The author questions the opinion of some operators as to the strong impact of these fees on the final prices for services, in particular, in the case of wastewater collection and treatment. (original abstract)
XX
Cel - Przedstawienie badań dotyczących stosowania taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz możliwości ich zróżnicowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Metodologia badań - W publikacji wykorzystano autorskie badania ankietowe przeprowadzone wśród 67 przedsiębiorstw działających na terenie województwa dolnośląskiego. Wynik - Przeprowadzone badania ankietowe w zakresie zróżnicowania taryf za usługi wskazują jednoznacznie, że jest to indywidualna decyzja zarządzających przedsiębiorstwami. Oryginalność/wartość - Dotychczas nie zostały przeprowadzone kompleksowe badania w zakresie funkcjonowania rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a przedstawione w artykule badania są ich częścią.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of the study is to present the results of research about usage of tariffs for supply of portable water and sewage disposal services and the possibilities of their diversification by water and sewerage companies. Research methodology - Survey conducted among 67 companies operating in the Lower Silesia province. Result - The conducted studies in the subject of tariffs diversification clearly indicate that it's the individual decision of the company's management. Originality/value - There are no complex searches conducted in the subject of cost accounting of water and sewerage companies. These results could be used to create law related to establishment of tariffs.(original abstract)
XX
Polski system instrumentów ochrony środowiska charakteryzuje współistnienie narzędzi regulacji bezpośredniej (prawno-administracyjnych) i pośredniej (ekonomicznych). Instrumenty ekonomiczne i rynkowe wykorzystywane w polityce ekologicznej spełniają dwie ważne funkcje: uzupełniają bądź wzmacniają działanie narzędzi prawnych i administracyjnych oraz stwarzają możliwość minimalizacji społecznych kosztów ochrony środowiska. Są one stosowane w odniesieniu do tych poziomów, zakresów i warunków korzystania z zasobów, walorów i funkcji środowiska przyrodniczego, które zostały określone przez pozwolenia prawno- administracyjne, standardy (normy), nakazy i zakazy oraz inne środki regulacji bezpośredniej. W II Polityce ekologicznej państwa2 wskazano potrzebę dostosowania systemu instrumentów ekonomicznych do bieżącej sytuacji ekologicznej, gospodarczej i społecznej kraju, która pojawiła się pod wpływem rozwoju i uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
Processes of social and economic development, changes in the state of environment as well as the European integration process create a need for adjustments in the Polish system of economic instruments applied in environmental protection. Thus, the Ministry of Environment initiated a project for modification of the existing system. Its key assumptions are the simplification of the existing environmental fees system, a greater scale of application of product and deposit fees, the application of environmental fines only as punitive measures and the development of a transparent system of public support for issues regarding environmental protection. The paper presents the framework for the modification project, including the system of fees for emissions into the air, charges for water abstraction and wastewater discharge, as well as increased charges and administrative fines(original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.