Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 764

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabytki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
EN
Preservation and renovation of heritage buildings forms a large part of the action for preservation of national cultural heritage. However, the new approach also takes into account the natural setting of heritage buildings. They were created in the context of their surroundings and the harmony between them and their milieu is crucial for achieving the overall aesthetic value. The author presents various forms of aesthetic experience: contemplation, exploration and participation.
PL
Ochrona i konserwacja obiektów i zespołów zabytkowych jest częścią działań na rzecz dóbr kultury. Współcześnie dotyczy to i kulturowego krajobrazu zabytkowego, ponieważ każdy zabytek odbierany jest w swoim otoczeniu. Harmonia ich treści i formy stanowi o pięknie krajobrazu. Autor omawia różne rodzaje odbioru: kontemplację, penetrację i partycypację.
PL
W ostatniej dekadzie obok rynku kapitałowego i ubezpieczeń społecznych pojawił się rynek nieruchomości, rozwijający się dynamicznie dzięki przebudowie systemu legislacyjnego (m.in. wprowadzeniu fundamentalnej poprawki do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gwarantującej ochronę własności). Por. art.21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Pojawienie się nowej dziedziny działań gospodarczych wymaga wsparcia w badaniach teoretycznych w tych zakresach, które nie zostały jeszcze dostatecznie rozeznane, a są niezbędne do szukania najefektywniejszych kierunków polityki gospodarki przestrzennej. Do takich jeszcze wciąż w niedostatecznym stopniu rozeznanych obszarów gospodarki nieruchomościami należą czynniki kształtujące rynek nieruchomości i mechanizmy rozwoju jego poszczególnych segmentów. Intencją autora jest przedstawienie w niniejszym artykule problemu nieruchomości zabytkowych jako szczególnych obiektów występujących na rynkach nieruchomości, których dysponowanie jest uwarunkowane, oprócz ogólnie obowiązujących, szczególnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony zabytków. Ponieważ nieruchomości zabytkowe są obiektami podlegającymi ochronie prawnej ze względu na historyczne, naukowe lub artystyczne wartości jakie reprezentują, obrót nieruchomości zabytkowych (w szczególności tych obiektów i zespołów, które są wpisane do rejestru zabytków) podlega odmiennym uwarunkowaniom niż pozostałe nieruchomości. W artykule prezentowanych jest kilka wątków problemowych, m.in. próba definicji pojęcia "nieruchomość zabytkowa", rozważenie szczególnych uwarunkowań obrotu nieruchomości zabytkowych należących do zakresu i możliwości swobody dysponowania obiektem (uwzględniono zarówno ograniczenia, jak i potencjalne, potencjalnie wynikające dla właściciela). Poruszono również problem, jakim są odmienne zasady wyceny obiektów zabytkowych. Uzupełnieniem tekstu jest tabela „Rynek nieruchomości zabytkowych - przestrzenne rozmieszczenie obiektów zabytkowych w Polsce". Prezentowany materiał został wyłoniony jako jeden z wątków pracy naukowo-badawczej (temat PB-6) zrealizowanej w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na temat gospodarki nieruchomościami i uwarunkowań rozwoju rynków nieruchomości w przyszłości. Autorka ma świadomość, że zebrany materiał badawczy i próba wyciągnięcia zobiektywizowanych wniosków jest zaledwie zasygnalizowaniem problemu, który wymaga prowadzenia dalszych studiów. Takie prace są podjęte i prowadzone obecnie w ramach tematu „Zabytek na rynku nieruchomości" - z nadzieją głębszego i szerszego rozeznania problematyki uwarunkowań dysponowania tak szczególnymi nieruchomościami, jakimi są zabytki i potencjalnego rozwoju tego rynku. Autorka uwzględniła w pracy stan prawny obowiązujący na dzień 1 lipca 1999 r.
EN
In the last decade, apart from the capital market and social insurances, the real estate market appeared, developing themselves thanks to rebuilding of legislation system (inter alia introduction of foundamental amendment to the Constitution of the Republic of Poland, guaranting the protection of property. Comp. Art. 21 of the Constitution of the Republic of Poland from 2 of April 1997. The appearance of new field of economic activities requires the support in theoretical research in these scopes, which have not been enough recognized yet, and they are necessary to search for the most effective directions in policy of spatial management. The factors shaping the real estate market and mechanisms of development in its particular segments belong to such still not enough recognized areas of real estate management. Author's intention is to present in the hereby article the problem of monumental real estate as special objects taking part on the markets of real estate, which disposal is conditioned, apart from generally obligatory, special legal regulations concerning protection of monuments. Since monumental real estate are objects which are amenable to legal protection because of historic, scientific or artistic values which they represent, monumental real estate turnover (especially edifices and complexes, which are inscribed on the list of monuments), submitts to reverse preconditions than remaining real estate. There are some problem threads, inter alia, the attempt of monumental real estate" notion's definition in the article. And the consideration of particular pre-conditions of monumental real estate turnover, belonging to the range and possibilities of freedom at disposal i of object (restrictions as well as potentials resulting for the owner). The problem like different rules of monumental objects evaluation were also under discussion. The supplement of text is the table „The market of monumental real estate - spatial location of monumental objects in Poland". The presented material was arisen as one of threads in scientific-research work (theme PB- 6) realized in the Institute of Physical Planning i and Municipal Economy on the theme of real estate management and pre-conditions in development of real estate market in the future. The author is aware that the collected research material and the attempt to conclude objectively is hardly ever signalization of the 1 problem, which needs to run further studies. Such the works are undertaken and being done nowadays in the frames of subject "The mo- nument on real estate market" - hopes for deeper and broader recognition with problems l of disposal's pre-conditions with so particular real estate, as monuments and potential deve-lopment of this market. In the work the author included the legal state which is obligatory since 1st of July 1999.
Aura
|
1995
|
nr 06
10-11
EN
Monuments, apart from those that are totally unique, have to be used somehow today. Their survival depends on introduction of modern functions and users. It is difficult to imagine a better adaptation than a peculiar brand of continuation and use: the house of Maria and Jerzy Kuncewicz in Kazimierz on the Vistula River, the residence of the outstanding writer and her husband (who was a social activist and politician). It has been left unchanged under the terms of her last will. At present it is a museum dedicated to their memory and works, as well as a socalled „house of creative work”. The Kuncewicze Foundation cares for this museum. This is extraordinary in that Kuncewiczówka has no permanent staff, receives no steady financial support and generates practically no income. In the author’s opinion Kuncewiczówka should have a permanent financial and organizational basis.
PL
Zabytki — z wyjątkiem obiektów zupełnie wyjątkowych — muszą mieć jakieś współczesne przeznaczenie. Ich przetrwanie jest uwarunkowane wprowadzeniem współczesnych funkcji i użytkowników. Trudno sobie wyobrazić lepszą adaptację niż swego rodzaju kontynuacja trwania i użytkowania. Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu nad Wisłą, siedziba znakomitej pisarki i jej męża, działacza społecznego i polityka, zgodnie z zapisem testamentu pozostawiony w niezmienionym stanie, jest muzeum ich pamięci i twórczości, a równocześnie jest domem pracy twórczej. Opiekę nad nim sprawuje Fundacja Kuncewiczów. Jest to ewenement, gdyż Kuncewiczówka funkcjonuje bez etatów, bez stałego zaplecza finansowego i praktycznie bez dochodów. Zdaniem autora istnienie tej placówki powinno znaleźć stałe podstawy finansowe i organizacyjne.
9
Content available remote Najsłynniejszy most donikąd - most św. Bénézeta w Avignon
80%
PL
Most przez rzekę Rodan w Awinionie o 22 przęsłach i długości 900 m wybudowano w XII wieku. Niezwykłe jest to, że łuki mostu nie mają ani kształtu półkolistego stosowanego w Imperium Rzymskim, ani załamanego stosowanego w późnym Średniowieczu, ale o zmiennej krzywiźnie intuicyjnie dostosowane do rozkładu sił.
EN
Bridge over Rhone River in Avignon having 22 spans and 900 m long were constructed in 12th centaury. It is unusual that bridge arches have neither circular shape used in Roman Empire nor bended shape used in late Middle Ages but they are shaped with curves of various curvature adjusted to force distribution by intuition.
PL
Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o stanie zabytków sakralnych na terenie województwa bialskopodlaskiego zostało opracowane na potrzeby władz wyznaniowych. Politykę wyznaniową państwa realizowały nie tylko instytucje w tym celu powołane, ale również i inne jednostki administracyjne, pozornie niemające z tą problematyką nic wspólnego. Instytucje odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa kulturowego politykę wyznaniową realizowały zarówno przez finansowanie remontów obiektów sakralnych ze środków budżetowych przeznaczonych na kulturę, jak i podejmowanie decyzji o wpisie lub skreśleniu z rejestru zabytków. Wydarzenia polityczne, które zaszły w Polsce na początku lat osiemdziesiątych XX wieku wpłynęły korzystnie na złagodzenie kursu politycznego wobec Kościoła rzymskokatolickiego. Pozwoliło to Wojewódzkim Konserwatorom Zabytków na rozszerzanie opieki nad kolejnymi zabytkami sakralnymi. Większość nieruchomych obiektów sakralnych na terenie województwa bialskopodlaskiego została wpisana do rejestru zabytków w tym czasie. Relacje zachodzące pomiędzy działalnością konserwatorską a polityką wyznaniową ukazane w tym artykule wskazują wyraźnie na potrzebę przeprowadzenia szerszych badań nad tą problematyką.
EN
The document by the Regional Historic Preservation Officer on the condition of sacral monuments on the territory of the Biała Podlaska Province was prepared for the purposes of the religious authorities. The state's religious policy was implemented not only by institutions established for this purpose, but also by other administrative units, which seemed to have nothing in common with these issues. The institutions responsible for the protection of cultural heritage implemented religious policy through financing the renovation works of sacral objects from the budgetary funds designated for culture, and also through making decisions about entering or striking out particular items from the register of monuments. The political events which took place in Poland at the beginning of 1980s had influenced the weakening of the political relations between the state and the Roman Catholic Church. This enabled the Regional Historic Preservation Officers to take new sacral monuments into custody. The majority of the immovable sacral objects in the Biała Podlaska Province were entered into the register of monuments at that time. The relations between the preservation activities and the religious policy, depicted in this article, clearly indicate the need to conduct more in-depth research in this field.
16
Content available remote Tropami mostów Ernesta Malinowskiego. Mosty Arequipy - ostatnia kratownica Finka
80%
PL
Arequipa jest największym miastem Peru położona w dolinie rzeki między wulkanami. Jest tam kilka starych mostów, w tym dwa kamienne, kilka nowych mostów betonowych (niektóre nie dokończone ze względu na trudności z wykupieniem terenu) oraz jeden kolejowy most kratownicowy wzmocniony cięgnami o konstrukcji podobnej do mostów projektowanych przez Ernesta Malinowskiego na kolei transandyjskiej. W muzeum regionalnym można zobaczyć fotografię mostu odtworzonego w pobliżu Cusco na wzór mostów sznurowych budowanych przed wiekami przez Inków.
EN
Arequipa is the biggest city in Peru located in river valley between volcano hills. There are several old bridges, including two stone bridges, several new concrete bridges (some of them are not finished because of problems with land acquisition) and one railway framework bridge reinforced with tendons having structure similar to the structure of bridges designed by Ernest Malinowski on Trans-Ands railway. In regional museum, one may see a photo of the bridge reproduced near Cusco according to rope bridges erected by Inks before centuries.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.