Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 366

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic indicators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
XX
Wskaźniki gospodarcze 13 krajów Europy Środkowo-Wschodniej za rok 1997 i szacunkowe za rok 1998: PKB, inflacja, rezerwy walutowe, deficyt na rachunku bieżącym, bilans handlowy, stopy procentowe, równowaga budżetowa.
EN
Economic indicators of 13 Central and Eastern Europe Countries 1997: GDP growth, inflation, international reserves, current account, trade balance, interest rates, budget balance.
XX
Przeprowadzono modyfikację wskaźnika Waltera Christallera, ułatwiającą przeprowadzenie analizy porównawczej między badanymi miastami. Zbadano centralność wybranych miast Dolnego Śląska za pomocą wymienionego wskaźnika.
EN
The paper presents problem of measurement of central functions in bigger towns in Lower Silesia region in 1995-1999. The doubly modification of classical formula of coefficient proposed by Walter Christaller was made in this order. (short original abstract)
XX
Przedstawiono główne cele polityki naukowej Unii Europejskiej oraz pokrótce omówiono programy strukturalne Wspólnoty realizowane w latach 1984-1998.
XX
Celem badań było określenie tendencji zmian w poziomie rozwoju gospodarczego w czterech województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Omówiono genezę rozwoju gospodarczego, posługując się przykładem państw posiadających złoża ropy naftowej. Przedstawiono podejście do rozwoju m.in. A. Smitha., J.S. Mila, P. Krugmanna oraz innych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem danych wtórnych pozyskanych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Wykorzystano m.in. analizę źródeł literatury krajowej i zagranicznej oraz analizę wskaźnikową, której wyniki zaprezentowano w formie tabelarycznej. Zastosowano metodę doboru celowego parametrów ekonomicznych, które umożliwiły dokonanie analizy rozwoju gospodarczego. Ocena zmian w poziomie rozwoju obejmowała lata 2012-2017. Wyniki analizy wskazują na wzrost poziomu rozwoju gospodarczego w poszczególnych województwach w badanych okresie. Wykazano także rosnący trend wartości analizowanych wielkości ekonomicznych (m.in. PKB per capita). Największy rozwój osiągnęło województwo pomorskie. Widoczna była rozbieżność poziomu wzrostu gospodarczego województw zlokalizowanych w częściach wschodniej i zachodniej Polski. Wyraźne spowolnienie wykazano dla województw zlokalizowanych przy wschodniej granicy Polski, tj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, które osiągnęły najniższe parametry rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the analysis was to determine the trends of changes in the level of economic development in four voivodships: West Pomeranian, Pomeranian, Warmian-Masurian and Podlaskie. The study discusses the genesis of economic development, using the example of countries with oil deposits. The thesis presents the approach of development by Adam Smith, John S. Mill, Paul Krugmann and others. The research was carried out based on secondary data obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. The publication applies, among others, an analysis of sources of domestic and foreign literature as well as an index analysis, the results of which were presented in tabular form. For the purpose of this publication, the author used an analysis of sources of domestic and foreign literature as well as an analysis of secondary data expressed in real terms, the results of which have been presented in tabular form. The publication uses current quality data. The assessment of changes in the context of development covered the years 2004-2017. The analyses made indicate an increase in the level of economic development in individual voivodships in the examined period. The research has shown a growing trend in the value of analysed economic values (including GDP per capita). The Pomeranian Voivodship achieved the greatest growth. A divergence in the level of economic growth of voivodships located in eastern and western parts of Poland is visible. The voivodships located at the eastern Polish border, i.e. Warmian-Masurian and Podlaskie, show a significant slowdown, achieving the lowest development parameters.(original abstract)
EN
In the article, criteria and indicators of economic security assessment of administrative and territorial units of a region are suggested. Component and integral spatial-temporal assessment of economic security of the Lviv Oblast is carried out using principal component analysis. Future scenarios of ES of the Lviv Oblast are suggested based on results of SWOT analysis. (original abstract)
6
Content available remote Cechy spółek dokonujących SEO a ich stopy zwrotu
80%
XX
Opracowanie nawiązuje do dyskusji wokół konstrukcji benchmarku do szacowania ponadnormalnych stóp zwrotu po emisji akcji. Celem jest sprawdzenie, czy istnieją cechy spółek dokonujących SEO, które mogą różnicować poziom stóp zwrotu po przeprowadzeniu wtórnej emisji akcji. Badanie koncentruje się na ofertach na giełdzie Australian Stock Exchange z okresu 1998-2011. Firmy kwotowane na ASX są dzielone na dwie grupy względem wartości mediany dla dwunastu cech. Różnice w medianach stóp zwrotu wskazują, że ocena rynkowa w pierwszym, drugim i trzecim roku po SEO jest lepsza dla spółek cechujących się niższą wartością aktywów, kapitalizacji, sprzedaży, niższym wskaźnikiem EPS i większą zmiennością stóp zwrotu przed emisją. W drugim i trzecim roku po emisji jest także lepsza dla spółek z mniejszą dźwignią i wyższym poziomem gotówki. Im niższe przedemisyjne stopy zwrotu skorygowane o rynek, tym wyższe stopy zwrotu po emisji dla SEO z lat 1998-2011. Podsumowując, należy postawić pytanie, czy wyniki te odnoszą się tylko do firm dokonujących SEO, czy można je także rozszerzyć na pozostałe spółki. (abstrakt oryginalny)
EN
The study is a part of a discussion about the proper benchmark to calculate abnormal rate of returns after equity offerings. The aim is to check if there are characteristics of SEO firms that can influence the level of raw returns after seasoned equity offering. The research concentrates on equity offers on the Australian Stock Exchange between 1998-2011. ASX quoted firms are all divided into two groups based on the median values for twelve characteristics. The difference in medians of rate of returns shows that the market performance in the first, second and third year after SEO if better for firms with lower assets, capitalization, sales, EPS and higher standard deviation of prior returns. The performance in two- and three-year horizon is also better for firms with lower leverage and higher level of cash. The lower the level of prior market-adjusted returns, the higher the level of raw returns after offering for SEOs between 1998-2011. The study concludes with a question if this relates only to SEO firms or maybe it may also be extended to non-SEO firms. (original abstract)
7
Content available remote Post-Tsunami Reconstruction in Sri Lanka: Assessing the Economic Impact
80%
EN
The "construction output shock" that was generated by the massive reconstruction programmes after the Indian Ocean tsunami in Sri Lanka spread through the economic system and was reflected in economic indicators due to the multiple linkages that the construction industry has with other economic sectors. On the ground, it was observed that the prices of construction materials, labour and plant rose suddenly in the affected regions making the reconstruction effort more costly. This paper considers the responses of major economic and construction indicators to the construction shock due to post-tsunami reconstruction and the amount of time needed before they returned to an equilibrium state. Empirical results indicate that the construction output shock had a significant impact on material, labour and equipment price indices in the short run but other indicators showed only a very marginal response indicating that the remoteness of the disaster would have delayed the propagation.
LT
Dėl didžiulių atstatymo programų, prasidėjusių Šri Lankoje po cunamio Indijos vandenyne, atsiradęs statybų šokas apėmė ekonominę sistemą ir padarė poveikį ekonominiams rodikliams, nes statybos pramonė turi daugybę sąsajų su kitais ūkio sektoriais. Pastebėta, kad nukentėjusiuose regionuose statybinių medžiagų, darbo ir įrangos kainos staiga išaugo, o atstatomoji veikla pabrango. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip pagrindiniai ekonominiai ir statybos rodikliai reaguoja į statybų šoką, patirtą dėl atstatomųjų darbų po cunamio, kiek laiko reikia, kad rodikliai grįžtų į pusiausvyros būklę. Iš empirinių rezultatų matyti, kad trumpuoju laikotarpiu statybų apimties šokas gerokai paveikė medžiagų, darbo ir įrangos kainų rodiklius, bet kiti rodikliai kito labai nedaug, vadinasi, nelaimės atokumo atveju rodiklių sklaida būtų buvusi sulaikyta.
8
Content available remote Makroekonomiczny wymiar przedsięwzięć finansowanych dotacjami unijnymi w Polsce
80%
XX
W artykule zaprezentowano przegląd wyników badań projekcyjnych, przeprowadzonych w 2010 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy współpracy z ośrodkami naukowymi nad wpływem środków finansowych z UE na polską gospodarkę. Z przeprowadzonej analizy wynika, że pomoc z funduszy europejskich nie jest pomocą doraźną, lecz trwale przyczynia się do poprawy głównych wskaźników, służących do monitorowania stanu polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an overview of projective test results conducted by the Ministry of Regional Development in cooperation with research centers in 2010 on the impact of EU funds on the Polish economy. The analysis shows that the aid from EU funds is not temporary help, but permanently contributie to improvement of key indicators to monitor the condition of Polish economy.(original abstract)
9
Content available remote Dynamics of Regional disparities in Slovakia in 2001 and 2011
80%
EN
This paper is focused on the presentation of developmental tendencies of regional disparities in Slovakia in 2001 and 2011 from the point of view of selected and relevant socio-economic and demographic indicators. To test the divergence hypothesis of the regional disparities at a district level, these are evaluated by using multidimensional analysis of 14 indicators. The overall level and development of regional disparities are measured with the help of the methods of descriptive statistics and multi-criteria assessments (integrated index). The results confirm the hypothesis of divergence development as the basic tendency of regional development in Slovakia. The presented research has documented evident time shortening of significant changes in regions drifting towards divergent development. Rapid and, up to now, unprecedented changes (employment and wages growth, enterprise development, foreign investments increase, etc.), are evident and reflected in the majority of indicators - however, with different impacts on the regional level.(original abstract)
XX
Wiele dokumentów opracowanych przez UE, w tym strategia "Europa 2020", opowiada się za założeniem, że państwa członkowskie Unii Europejskiej będą dążyć do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, który w związku z tym należy mierzyć za pomocą porównywalnych parametrów. Celem badań była ocena wskaźników zrównoważonego wzrostu w Polsce na tle tych samych wskaźników w Unii Europejskiej oraz "oszacowanie" szans na osiągnięcie celów określonych w strategii "Europa 2020". W badaniu wysunięto dwie hipotezy: duża liczba wskaźników analizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce (GUS) pozwala prognozować realizację celów Polski przyjętych w strategii. Najtrudniejszy do osiągnięcia będzie cel finansowania badań i rozwoju. W Polsce nie wszystkie zmiany były korzystne. UE jako całość ma szansę zbliżyć się do ustalonej wartości wskaźników. Obie hipotezy zostały zweryfikowane.(abstrakt oryginalny)
EN
Many documents produced by the EU, including the Europe 2020 Strategy, advocate the assumption that the European Union member states will strive to achieve sustainable development, which therefore needs to be measured with comparable parameters. The research objective was to evaluate sustainable growth indicators in Poland against the background of the same indicators in the European Union, and to 'estimate' chances to achieve the objectives set in the Europe 2020 Strategy. Two hypotheses were put forward in the study: a large number of indicators analysed by the Main Statistical Office in Poland allows forecasting the achievement of Poland's objectives adopted in the Strategy; the most difficult to achieve will be the goal of financing research and development. In Poland, not all the changes were beneficial. The EU as a whole has the chance to approximate to the set value of the indicators. Both hypotheses were verified.(original abstract)
EN
The aim of this study is to set forth the relationship of economic and social factors with logistics performance of countries', which is very important for their competitiveness. To achieve this, researchers had correlated the logistics performances of twenty six OECD countries with a variety of economic and social indicators and interpreted the results. Analysis of results shows that, contrary to expectations, social indicators are more related with logistics performance than economic ones. The article discussed findings and reasons for them.
EN
The number of companies using photovoltaics for the purposes of self-production of electricity is increasing. Generally, we can observe a new category of economic subjects – prosumers, which are simultaneously consumers and producers of selected goods, in this case electricity. The main goal of this paper is to evaluate the economic parameters of the company-prosumer, focusing on a selected administrative building which consumes both electricity from the grid and self-produced electricity. The system is not equipped with a battery; therefore the entire amount of electricity produced is consumed within the company. Firstly, the policy background and a literature overview connected with the issue of prosumers will be presented. The methodological section will focus on data sources and parameters for the model of a companyprosumer and a description of economic indicators used in the evaluation. The technical and economic parameters of the case study will be described. The Results chapter will firstly show the possible relationships between the amount of electricity produced by the photovoltaic power plant and selected natural conditions of the locality. Subsequently, particular economic indicators for the selected company-prosumer will be presented, using two scenarios with different electricity price tariff regimes. Generally, the case study is focused on the photovoltaics installed on the roof of an administrative building located in Olomouc, Czech Republic. Based on the results from the developed company-prosumer model, we can say that the economic indicators of the particular photovoltaic projects, and simultaneously the payback period, are highly sensitive to the price of electricity purchased from the grid and to the particular purchase price tariffs.
XX
Chińska Republika Ludowa uzyskała w 2013-2014 r. znaczący wzrost mimo światowego kryzysu finansowo-ekonomicznego, który objął także częściowo Chiny. Mierzony w PKB wyniósł on w 2013 r. 7,6%, a w 2014 r. 7,4% wzrostu. W liczbach globalnych PKB w 2013 r. wynosił prawie 57 bln juanów, w 2014 r. 63 bln 646 mld juanów, co nominalnie oznaczało 10 bln 437 mld USD, a biorąc pod uwagę wyższą siłę nabywczą juana, należy tę wielkość pomnożyć razy 1,4, co daje 14,4 bln US USD. Rozwój Chin jest ogromny, ale napotyka bariery międzynarodowe i wewnętrzne, które go osłabiają: spadek eksportu, dysproporcje w dochodach najbogatszych i najbiedniejszych, między miastem a wsią, niska wydajność pracy, szczególnie w produkcji rolnej, nierozwiązana kwestia mieszkaniowa. W Chinach umacnia się kapitalizm państwowy, choć oficjalnie deklarują socjalistyczną gospodarkę rynkową(abstrakt oryginalny)
EN
The economy of the People's Republic of China considerably grew (despite the world financial economic crisis) measured in GDP: 2013 - 7.6%, 2014 - 7.4% year to year. In global numbers GDP was 57 bln yuan in 2013 and 63 bln 646 mld juan in 2014. which nominally meant 10 bln 437 mld USD and in purchasing power of yuan in 2014 14.4 bln USD, (85%) of USA GPD. The development of China is great, but in the last years it has met international and internal tensions, which make it weaker: the decline of export, the gap between the rich and the poor, as well as rural and urban incomes, low productivity in farming and industry. In social policy the housing and hukou system remains the main problem. China officially declared the socialist market economy, but it is strengthening state capitalism(original abstract)
XX
Celem opracowania jest dokonanie oceny realnych perspektyw integracji ekonomicznej Polski z Unią Europejską dla okresu kilku najbliższych lat. Sformułowano konkretne oceny ilościowe dotyczące sfery ekonomicznej procesu integracji europejskiej w zakresie wybranych, miarodajnych i reprezentatywnych wskaźników makroekonomicznych.
EN
The goal of this article is evaluation of viable prospects of Poland's economic integration with the European Union within the next few years. Formulated quantitative evaluations apply to economic sphere of European integration.(MP)
15
Content available remote W europejskiej poczekalni
60%
XX
Artykuł ma charakter eseju socjologicznego. Jest próbą opisu problemów związanych z integracją Polski z Unią Europejską. Wśród nich autor wymienia wielowymiarowe zacofanie cywilizacyjne Polski: gospodarcze, społeczne, techniczno-technologiczne, infrastrukturalne, społeczne i organizacyjne. Przedstawia także atuty, jakimi dysponuje Polska w dialogu integracyjnym. Wśród nich m.in. duży rynek wewnętrzny, względnie tania siła robocza oraz inne czynniki pracy i produkcji.
EN
The article is a sociological essay. Described problems connected with Poland's integration with the European Union. There is multidimensional civilization backwardness: economic, social, technological, infrastructural and organisational. The author shows also Poland's advantages: large internal market and cheap workforce.(MP)
XX
W artykule przedstawione zostały niektóre doświadczenia z badań nad wskaźnikami równoległymi i wyprzedzającymi dla polskiej gospodarki prowadzone wspólnie przez autorkę oraz Foundation for International Business and Economic Research w Nowym Jorku.
EN
This paper concerns leading indicators for Polish economy. It includes the Leading Indicator for whole economy and for its inflation. (short original abstract)
XX
W opracowaniu zamieszczono rezultaty badania sytuacji ekonomiczno-finansowej branż bezpośrednio przed wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej jak też w okresie przynależności do Wspólnoty Europejskiej. Wykazano istnienie znacznego zróżnicowania międzybranżowego sytuacji ekonomiczno-finansowej w latach 2002—2006 oraz jej znaczną poprawę w ostatnich trzech latach badanego okresu. Do oceny retrospektywnej kondycji ekonomiczno-finansowej poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej wykorzystano miarę syntetyczną, która powstała jako średnia arytmetyczna znormalizowanych ośmiu zmiennych opisujących stan ekonomiczny i finansowy tych dziedzin. (abstrakt oryginalny)
EN
In the elaboration the results of the survey of branches' socio-economic situation just before the accession of Poland to the European Union and also during membership in European Community have been presented. The existence of significant inter-branches diversification of economic-financing situation in years 2002-2006 and its' significant improvement during last three years of examined period was indicated. The synthetic measure was used to make a retrospective estimation of economic-financing condition of particular branches of economic activity. This measure was created as an asymmetric average of standard eight variables describing economic and financing condition of those branches. (original abstract)
XX
Autor dokonuje analizy porównawczej poziomu życia pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Polską na podstawie takich jego składowych, jak zdrowotność i ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, zagospodarowanie materialne, edukacja, kultura, komunikacja i środowisko naturalne.
20
Content available remote Ocena roli wskaźników we współczesnym zarządzaniu
60%
XX
Artykuł ma na celu pokazanie niektórych problemów związanych z wykorzystaniem wskaźników w naukach o zarządzaniu, zasługujących na uwagę, jakkolwiek nie wyczerpują one całej złożonej problematyki związanej z tym obszarem. (fragment tekstu)
EN
The role of indicators in the system of the effects evaluation of each organization activity, especially in enterprises, is very important. But a large number of indicators still do not translate into the possibility of making comprehensive and objective evaluation of the organization. As a result, among others, we can try to build models based on discriminatory, multi - criteria or optional analysis, etc. The defects of these methods cause that both we should improve analysis based on indicators in supplementary description or create evaluation systems in which measureable and not measurable criteria would be included in one comprehensive evaluation system. (original abstract)
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.