Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odchudzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena rodzaju metod stosowanych w celu utraty masy ciała oraz zachowań związanych ze stosowaniem suplementów wspomagających odchudzanie wśród młodych kobiet. Badania przeprowadzono metodą ankietową w okresie późnojesiennym 2009 roku wśród 300 studentek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że większość badanych kobiet odchudzała się kiedykolwiek, wiele z nich w ostatnim półroczu. Kobiety podejmowały decyzję o odchudzaniu niezależnie od wartości wskaźnika BMI, co może wskazywać na zaburzone postrzeganie własnego ciała. W celu redukcji masy ciała badane stosowały różnego rodzaju metody, najczęściej była to modyfikacja sposobu żywienia i stosowanie preparatów wspomagających odchudzanie. Wśród stosowanych preparatów najczęściej wymieniane były środki hamujące apetyt lub przyspieszające spalanie tłuszczu i wzmagające termogenezę. Wiele kobiet podczas stosowania środków wspomagających odchudzanie zmieniła też swój sposób odżywiania, nie zawsze były to jednak zmiany prawidłowe, co wskazuje na brak wiedzy badanych dotyczącej zasad prawidłowego żywienia (mających zastosowanie także podczas odchudzania), lub na zwolnienie ze stosowania się do tych zasad podczas stosowania środków wspomagających odchudzanie. Obserwowane zachowania żywieniowe badanych kobiet mogą przyczynić się do rozwoju chorób na tle nieprawidłowego żywienia w wieku średnim, mogą także skutkować rozwojem zaburzeń odżywiania w niedalekiej przyszłości.
EN
The aim of this study was to evaluate the range of weight-loss programmes and behaviours associated with the use of slimming supplements observed among young women. The study in the form of questionnaire survey was carried out among 300 female students of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin during late autumn 2009. Analysis of the responses revealed that most of the women had tried to lose weight ever during their lives, many of them within the past six months. The respondents undertook weight-loss programmes regardless of their BMI, which may imply a disturbed perception of one’s own body. In order to reduce body weight, the women applied various methods, usually modified diet and use slimming preparations. Among the preparations, the women most frequently mentioned appetite inhibitors or fat burning and thermogenesis enhancers. During the use of slimming enhancers, many women also changed their dietary patterns; such alterations were not necessarily nutritionally correct, due to either lack of knowledge on the principles of proper nutrition (which apply also during a weight-loss action) or due to abandoning these rules when applying the slimming aids. The observed dietary behaviours of the women may underlie serious nutrition-related health problems when they reach their middle age, but can also result in nutritional disorders in the near future.
PL
Przedstawione w artykule wyniki badań stanowią fragment szerszego badania przeprowadzonego przez autorkę artykułu w ramach pracy magisterskiej na przełomie 2013 i 2014 roku pod kierunkiem dr Ewy Gurby w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącej temperamentalnych oraz środowiskowych uwarunkowań podatności na anoreksję wśród dorastających dziewcząt. Ankietowe badanie objęło 90 uczennic krakowskich gimnazjów w wieku od 13 do 16 lat. Celem badania była eksploracja zagadnień związanych z tym jak dziewczęta w wieku dorastania postrzegają swoje ciało. Okazuje się, że w większość badanej grupy jest niezadowolona z wyglądu swojego ciała. Część badanych dziewcząt utożsamia szczupłość z atrakcyjnością oraz wykazuje zachowania mogące zwiększać ryzyko rozwoju anoreksji psychicznej. Uzyskane dane implikują konieczność szeroko pojętej profilaktyki zaburzeń odżywiania oraz kształtowanie w młodych dziewczętach adekwatnego obrazu własnego ciała.
7
Content available Rynek suplementów diety wspomagających odchudzanie
86%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań rynku suplementów diety wspomagających odchudzanie, występujących w Polsce w 2012 roku. Analizowano 240 produktów, które były dostępne w aptekach, sklepach internetowych i stacjonarnych. Występowały one w różnych formach rynkowych: tabletki, kapsułki, forma sypka, płynna, inne. Najczęściej były to kapsułki i tabletki. W analizowanych produktach wykazano obecność następujących składników bioaktywnych: chromu (28,3 %), ekstraktu zielonej herbaty (24,2 %), L-karnityny (20,4 %) oraz błonnika (18,8 %). Składniki te uznawane są za bezpieczne. Ich zawartość w suplementach nie jest prawnie regulowana, a skuteczność w większości przypadków nie jest poparta wystarczającymi badaniami naukowymi.
EN
Dietary supplements have an effect on human body, affecting seriously its internal reactions. The goal of the paper was an analysis of the dietary supplements supporting weight loss, available on the Polish market in 2012. 240 products available for customers in pharmacies, online shops and stationary stores, declared as dietary supplements for weight loss have been studied. One can find that dietary supplements for weight loss occur in different shapes (tablets, capsules, powdery, fluid, etc.) among which the most popular are capsules and tablets. Several bioactive compounds have been found in analyzed products: chrome (28,3% of analyzed supplements), green tea (24,2%), L-carnitine (20.4%) and dietary fiber (18.8%). These compounds are considered to be safe but their amount in dietary supplements is not regulated by law, and their effectiveness, in most cases, is not supported by scientific research offering the assurance that their actions support weight loss.
PL
Zioła odchudzające to wszystkie rośliny, w których skład wchodzą substancje odznaczające się wpływem na metabolizm człowieka. Celem pracy było przedstawienie ziół wspomagających proces odchudzania oraz zawartych w nich substancji aktywnych, a także określenie postawy ludzi co do ich stosowania jako preparatów na odchudzanie. Opisano właściwości oraz skład chemiczny. Scharakteryzowano substancje aktywne na podstawie publikacji naukowych. Wyróżniono: flawonoidy, HCA, mentol, anetol, cynarynę, inulinę, kwas chlorogenowy, piperynę, fasolaminę, antrachinony oraz błonnik. Przedstawiono preparaty ziołowe wspomagające odchudzanie dostępne na rynku w oparciu o wiedzę zdobytą podczas odbywania praktyk w sklepie zielarsko-medycznym „Farma Ziół” oraz przepisy na mieszanki ziołowe znalezione w fachowej literaturze. Zaprezentowano i zinterpretowano wyniki badania ankietowego pt. „Stosowanie ziół jako preparatów wspomagających odchudzanie” przeprowadzonego w grupie badanych klientów sklepu „Farma Ziół”.
PL
Celem pracy była ocena skuteczności działania pierwszego polskiego preparatu "Linia 2000" w odchudzaniu. Badania przeprowadzono na 10. wolontariuszach - kobietach, członkiniach "Klubu Puszystych" w Warszawie, w pierwszych miesiącach 1996 r. Badane osoby przez 21 dni przyjmowały preparat "Linia 2000" - 2 razy dziennie i spożywały produkty i potrawy w takich ilościach, aby łączna wartość kaloryczna dziennej racji pokarmowej wynosiła 1000-1200 kcal. W czasie trwania doświadczenia badane osoby rejestrowały w ankiecie dane o dziennym spożyciu żywności wyrażonym w miarach domowych oraz czasie poświęconym na codzienne zajęcia. Następnie opierając się na powyższych danych określono wydatek energetyczny i porównano go ze spożyciem. Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić, że preparat "Linia 2000", stosowany łącznie z dietą nisko-energetyczną, powoduje redukcję masy ciała zgodnie z założeniami jego twórców i nie wywołuje efektu jo-jo.
EN
The efficiency of the first Polish formula "Linia 2000" in reducing body weight was the aim of study. Ten women - volunteers, members of "Downy Club" from Warsaw, were under investigation during winter time (january-march) of 1996. They have been provided on 21 days with their own daily diet, restricted in energy to 1000-1200 kcal and for-mula "Linia 2000" twice a day. The data about energy expenditure were collected from questionaire on daily activities and daily food intake of examinated individuals. It was shown, that formula "Linia 2000" together with low calories daily diet effeciently reduced body weight without yo-yo effect.
PL
Otyłość stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Celem pracy byla ocena skuteczności kompleksowej terapii kobiet otyłych obejmującej: leczenie dietetyczne, uczestnictwo w zajęciach ruchowych oraz naukę zmiany zachowań i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. W terapii uczestniczyło 14 kobiet o BMI >30. Po 5 miesiącach stwierdzono spadek masy ciała u wszystkich kobiet średnio o 8,0±2,8%. Połączenie diety niskoenergetycznej, aktywności fizycznej i nauka zmiany zachowań pozwoliło na osiągnięcie spadku masy ciała.
EN
Obesity is a threat of health and life. The aim of this study was to estimate the effectiveness of complex slimming therapy of obese women. This therapy included: diet,participation in physical activities and behavioural therapy. 14 obese women (BMI >30) took part in this study. After 5 months of therapy all women lost weight on average by 8,0 ±2,8%. Combination of diet, physical activities and behavioural therapy lead to decrease of weight.
PL
Celem pracy była ocena wartości odżywczej racji pokarmowych stosowanych w trakcie 10-dniowej terapii odchudzającej prowadzonej w ośrodku rekreacyjnym, a także określenie jej skuteczności na podstawie zmian wybranych parametrów antropometrycznych. W ramach badań podjęto próbę określenia wpływu aktywności fizycznej na stopień utraty masy ciała. Wartość żywieniowa racji pokarmowych stosowanych w ośrodku rekreacyjnym odpowiadała założeniom diety redukcyjnej pod względem podaży energii, białka i węglowodanów, natomiast zawartość wapnia i witaminy B1 w oferowanych posiłkach była zbyt niska. Skutkiem prowadzonego w grupie badanych kobiet programu odchudzania była utrata masy ciała, średnio 2 kg, przy czym rezultaty terapii uzależnione były od stopnia zaangażowania kobiet w realizację zajęć ruchowych.
EN
The aim of the work was estimation of nutritive value of the food rations used during 10 days slimming therapy carried out in the recreation center, as well as indication its effectiveness based on changes of the selected anthropometric parameters. Try to indicate influence of the physical activity on degree of body loss was taken in this study. Nutritive value of the food rations used in the recreation center met the requirements of the reduction diet, taking into consideration energy supply, proteins and carbohydrates. Calcium and vitamin B1 content in offered rations was too low. It resulted in the weight loss, 2 kg in an average, but therapy results were conditioned by women involvement to participate in physical activity.
PL
Proces odchudzania to okres, w którym zmianie ulegają zarówno cechy fizyczne, jak i zależności psychiczne. Można powiedzieć, że zostaje zreorganizowany schemat postępowania i postrzegania siebie przez osoby otyłe. Pozytywny efekt terapii odchudzającej podwyższa poczucie samoskuteczności, wiary we własne możliwości, pewności siebie oraz wiąże się z podwyższeniem samooceny. Przyjmując założenie, że przed podjęciem terapii odchudzającej samoocena osób otyłych jest z reguły niska (brak akceptacji, nagromadzenie przykrych odczuć), to decyzja o podjęciu odpowiedniego postępowania zdecydowanie wpływa na życie człowieka i jego funkcjonowanie w środowisku. Powodzenie, jak i niepowodzenie tego procesu, będzie miało swoje oddziaływanie na pacjenta. Sukces terapii zmniejsza lub znacząco redukuje lęki, napięcie oraz niepewność. To skutkuje poprawą jakości życia.
EN
The weight loss is a period in which the changes are both physical and psychological dependence. You could say that is reorganized workflow and self-perception by obese people. The positive effect of weight loss therapy increases a sense of self-efficacy, self-confidence, self-confidence and increase self-esteem. Assuming that prior to self-treatment weight loss in obese individuals is low (lack of acceptance, the accumulation of unpleasant feelings), the decision to appropriate management strongly influences human life and its functioning in the environment. The success and failure of the process, will have its effect on the patient. The success of therapy reduces or significantly reduces anxiety, tension and uncertainty. This results in improved quality of life.
PL
Nadwaga i otyłość to problem zdrowotny i społeczny współczesnego świata. Zmaganie się z problem nadmiernej masy ciała odbywa się głównie przez zastosowanie odpowiednich zaleceń żywieniowych. W ostatnim czasie obserwuje się dużą popularność alternatywnych diet redukcyjnych. Celem badań było określenie rodzaju powszechnie stosowanych diet redukcyjnych oraz skuteczności ich stosowania. Populację docelową stanowiło 132 osób, które stosowały lub nadal stosują diety redukcyjne. Ocena stanu odżywienia populacji badanej wskazała na wysoki udział osób z nadmierną masą ciała (59,9%), w tym 32,6% z otyłością. Średnia wartość wskaźnika BMI dla populacji badanej wynosiła ponad 26 kg/m2. Najczęściej stosowanymi dietami były: dieta oparta na warzywach i owocach, w tym kapuściana, dieta wysokoproteinowa (Dukana), głodówki i niskokaloryczna 1000 kcal. W wyniku zastosowanych rozwiązań dietetycznych i zmiany stylu życia średnia wartość wskaźnika BMI dla populacji badanej obniżyła się do X= 24,63±5,07 kg/m2. Badani wskazali na duże zróżnicowanie stosowanych rozwiązań i uzyskiwanych efektów. Czynnikami istotnie wpływającymi na wielkość redukcji były głównie nadmierna masa ciała, wykształcenie i wiek badanych. Wśród negatywnych zachowań zwrócono uwagę na dużą zmienność stosowanych diet oraz krótki czas ich stosowania. W grupie badanej u 49,2% respondentów zaobserwowano powrót do masy ciała sprzed terapii. Najczęściej wskazywanymi powodami zaprzestania kuracji były: uciążliwości i zmęczenie związane ze stosowaną dietą, osiągnięcie zamierzonego efektu, trudności z dostosowaniem diety do porządku dnia i pracy zawodowej oraz brak cierpliwości i oczekiwanych efektów. Zachodzi konieczność edukacji w zakresie sposobu stosowania i wyboru fizjologicznych diet redukcyjnych, których skuteczność jest zbadana, a skutki trwałe.
EN
Overweight and obesity is a health and social problem of the modern world. Body weight problem is solved mainly by the use of appropriate dietary recommendations. Recently observed great popularity of alternative-reducing diets. The aim of this study was to determine the type of reduction diets and their assess of the effectiveness. The study population consisted of 132 people who applied and still use reduction diet. The study was conducted using the diagnostic survey method with the aid of a survey written by the author themselves. Assessment of nutritional condition of the population showed a high percentage of people with overweight (59.9%), including 32.6% with obesity. The average BMI for the study population was more than 26 kg/m2. After a diet average BMI was reduced to X =24.63±5.07 kg/m2. Respondents used the different diets and indicated the different effects. Factors significantly affecting the size of the reduction was mainly overweight, education and age of the respondents. Attention was drawn to the variability of diets and time of their application. In the test group of 49.2% of the respondents observed to return to their body weight before treatment. The most common reasons for discontinuation of treatment were inconvenience and fatigue, to achieve the desired effect, the difficulty of adapting diet to the order of the day and work, lack of patience and lack of expected results. There is a need education on how to apply and the selection of physiological diets, whose effectiveness is investigated, and the effects last.
PL
Zgodnie z powszechnie przyjętymi rekomendacjami w leczeniu otyłości i nadwagi zaleca się ograniczenie spożycia kalorii oraz spożycie węglowodanów w ilości 50-60% ogółu energii, tłuszczów w ilości 25-35% oraz białek w zakresie 10-15%. W ramach tej diety niezbędne jest ograniczenie spożycia cukrów dodanych, tłuszczów i alkoholu. Utrzymanie masy ciała wymaga przewlekłego przestrzegania diety. Inne alternatywne popularne diety, obniżające masę ciała, polegają na zmiennej zawartości makroskładników, co determinuje ich nazwy: diety bardzo niskoenergetyczne, diety niskowęglowodanowe, diety wysokobiałkowe, dieta śródziemnomorska i diety komercyjne. Obecnie trudno jest określić, która z diet jest bardziej bezpieczna i skuteczna. Niezbędne są dalsze wieloletnie obserwacje.
EN
For therapy of overweight or obesity the traditional dietary guidelines recommend a calorie-reduced eating plan consisting of 50-60 of total energy from carbohydrates, 25-35% from fat and 10-15% from protein and reduced intakes of added sugars, fats, and alcohol. The weight-loss maintenance requires long-term adherence to dietary changes. Many alternative popular weight-loss diets focus on achieving certain macronutrients distributions, including very low caloric diet, low-carbohydrate diets, high-protein diets, Mediterranean diet, commercial diets. Now, there seem to be never-ending claims for the weight loss efficacy and superiority of one diet regimen over others. There are needed long-time observations.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.