Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  celebrities
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Siła celebrytów w kampanii wyborczej
100%
EN
The article presents analysis of perceptions of electoral chances of celebrity candidates, and opinions about influence of celebrity endorsements on voters decisions among voters in the 2014 European Parliament elections and local elections in the same year in Poland.From 30% up to 50% of electorates of all except one party agree with the preposition that celebrities have bigger chances to win elections than traditional politicians. The only exception are voters of New Right of Janusz Korwin–Mikke. Up to 57% of electorates tend to agree with claims that celebrity endorsement have significant influence on voters decision. In this case neither party identification nor declared ideology is significant differentiator. These findings interpreted in terms of the low information rationality theory suggest that utilisation of celebrity in electoral campaings my serve as an important cue for a low information voters.
2
Content available remote Juan Antonio Ramírez a ikonografie místa
75%
Umění (Art)
|
2017
|
tom 65
|
nr 1
53-57
EN
Juan Antonio Ramírez (1948-2009) is one of the most interesting personalities in Spanish art history. One of his main professional interests was the iconography of place (la iconografía del lugar). Ramírez focused on the visualisation of fantastic and utopian buildings, architectural ekphrasis and film environments. He studied the development of the human architectural imagination and its sources and limits, as well as how it manifests itself and moves between the text, the image and the actual constructions. The article presented, Prostor a fantazie. Fantastická literatura versus fantastická architektura (Space and fantasy. Fantastic literature versus fantastic architecture, 1985), is the first translation into Czech of Ramírez’s work. It sums up several themes to which Ramírez devoted separate studies. Ramírez here compares fantastic literature with fantastic architecture and categorises possible kinds of interaction. He comes close to the methods of literary topology, analysing the descriptions of surroundings in several works of literature and showing how the fantastic aspect is demonstrated in them. He also devotes himself to the phenomenon of Solomon’s Temple, and to attempts to reconstruct it (by, for example, J. B. Villalpando) that originated as a creative association of Biblical texts, archaeological knowledge and architectural practice of the period. Ramírez also mentions the influence of these reconstructions on the settings of some Renaissance paintings. In conclusion, he examines architectural utopias in fantastic illustrations for sci-fi journals of the first half of the 20th century in which the influence of contemporary architectural production of Modernism and art deco appears. Ramírez establishes that his concept of the iconography of the place makes it possible to study spheres apparently very distant in time and genre. Ramírez’s iconography of place is an until-now scarcely used perspective in the history of art that not only provides new themes but also makes it possible to look at established works in a more complex way.
CS
Juan Antonio Ramírez (1948-2009) patří k nejzajímavějším osobnostem španělských dějin umění. Jeden ze svých hlavních odborných zájmů označil jako ikonografii místa (la iconografía del lugar). Ramírez se zaměřoval na vizualizace fantastických a utopistických staveb, architektonické ekfráze či filmová prostředí. Dlouhodobě studoval vývoj lidské architektonické představivosti, její zdroje a limity, a to, jak se projevuje a proměňuje mezi textem, obrazem a reálnými stavbami. Předkládaný článek Prostor a fantazie. Fantastická literatura versus fantastická architektura (1985) je vůbec prvním českým překladem z Ramírezova díla. Shrnuje několik témat, kterým Ramírez věnoval samostatné studie. Ramírez zde porovnává fantastickou literaturu s fantastickou architekturou a kategorizuje možné druhy interakcí (nefantastická architektura ve fantastické literatuře, architektura narušená vlivem fantastického, architektura jako symbol duševního stavu atd.) Přibližuje se metodám literární topografie, analyzuje popisy prostředí v několika beletristických dílech a ukazuje, jak se v nich projevuje fantastický aspekt. Dále se věnuje fenoménu Šalamounova chrámu a pokusům o jeho rekonstrukce (například od J. B. Villalpanda či B. Lamy), které vznikaly jako kreativní propojení biblických textů, archeologických poznatků a dobové architektonické praxe. Ramírez sleduje i vliv těchto rekonstrukcí na prostředích v některých renesančních obrazech. Nakonec se zaobírá architektonickými utopiemi na ilustracích vědecko-fantastických časopisů první poloviny 20. století, ve kterých se projevoval vliv soudobé architektonické produkce moderny a art deca. Ukazuje, jak se postupně vytvářela ikonografie vědecko-fantastické architektury. Dokládá, že jeho pojetí ikonografie místa umožňuje studovat oblasti zdánlivě příliš vzdálené časově i žánrově. Ramírezova ikonografie místa je tak doposud málo využívanou perspektivou v dějinách umění, která přináší nejen témata nová, ale dovoluje i komplexněji nahlížet již zavedená díla.
PL
Współczesne media w istotny sposób wpływają na kreowanie postaw społecznych, pragnień i ideałów. Szczególną pozycję w tym zakresie zajmuje telewizja, ponieważ dociera ona w tym samym czasie do ogromnej liczby odbiorców. Ważnym elementem programów telewizyjnych są osoby znane. Celebryci realizują w programach telewizyjnych różnorakie funkcje. W wielu przypadkach dostarczają publiczności rozrywki, a tym samym uatrakcyjniają ofertę medialną, czasem występują w funkcji ekspertów. Niezależnie od pełnionej funkcji można zaryzykować stwierdzenie, że media bez celebrytów nie istnieją, podobnie jak celebryci bez mediów, ponieważ to właśnie występy w mediach zapewniają im popularność i sławę. Tematem artykułu są nazwy programów telewizyjnych, w których obecność celebrytów jest nieodzownym elementem. Nazwy programów telewizyjnych, w których pojawiają się celebryci, pozwala z jednej strony przybliżyć ich rolę we współczesnej popkulturze. Z drugiej strony poświęcenie uwagi samym nazwom, ich semantyce, budowie, stosowanym środkom leksykalnym umożliwia wgląd w najczęstsze mechanizmy nominacyjne w tym zakresie.
EN
Present-day media have a significant impact on the creation of social attitudes, desires and ideals. A key role in this respect is played by television, as it reaches a large audience in the same time. Famous people are an important element of TV. Celebrities have a number of functions in television programs. In many cases, they provide entertainment to the public, making the media offer more attractive, sometimes they function as experts. Apart from their function, it can be said that the media do not exist without celebrities, just as celebrities do not exist without the media, for it is the performances in the media that provide them popularity and fame. This analysis focuses on names of some television programs featuring celebrities. On one hand, the names of such television shows may bring their role in modern pop culture closer. On the other hand, paying attention to the names themselves, their semantics, structure and lexical measures used, allows an insight into the most common mechanisms of nomination in this regard.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o to, kto tworzy treści wypełniające serwisy Web 2.0. Uważano, że powstanie tych serwisów, podobnie jak samego internetu, pozwoli „zwykłym ludziom” wcielić się w rolę masowego nadawcy. Sądzono, że będą oni z tej możliwości powszechnie korzystać, serwisy te będą więc wypełniane treścią przez amatorów. Początkowo wydawało się jednak, że oczekiwania te nie zostaną spełnione. Szacowano, że tylko 10% użytkowników umieszcza w internecie swoje treści, w tym 1% regularnie, a 9% okazjonalnie, pozostali są zaś biernymi odbiorcami. Serwisy Web 2.0 były natomiast wypełniane treścią w dużej mierze przez podmioty profesjonalne, które mogły wypowiadać się również w mediach masowych. Obecnie, gdy serwisy Web 2.0, a szczególnie media społecznościowe, mają coraz więcej użytkowników, zarysowane wyżej kwestie wymagają ponownego przeanalizowania. Koncepcja i metody badań: na podstawie dostępnych danych oraz wyników badań własnych, przeprowadzonych przy użyciu ankiety wśród 500 użytkowników internetu, sformułowane zostały następujące wnioski: (1) treści w serwisach Web 2.0 są tworzone głównie przez amatorów, w mniejszym stopniu przez aktorów profesjonalnych; (2) większość użytkowników tworzy treści w serwisach Web 2.0, a zwłaszcza w serwisach społecznościowych; (3) najbardziej pracochłonne i ambitne formy aktywności twórczej są udziałem niewielkiego odsetka internautów. Wnioski te stanowią oryginalny wkład do wiedzy na temat autorstwa treści w tych cieszących się obecnie ogromną popularnością serwisach.
EN
The aim of this article is to answer the question of who creates content that fills Web 2.0 websites. It was believed that the creation of these services, like the Internet itself, would allow “ordinary people” to play the role of a mass broadcaster. It was believed that they would use this option widely, so these websites would be filled with content by non-professionals. Initially, however, it seemed that these expectations would not be met. It was estimated that only 10% of users post their content on the Internet, including 1% regularly and 9% occasionally, while the rest are passive recipients. Web 2.0 websites, on the other hand, were filled with content to a large extent by professional entities that could also express themselves in the mass media. Now, when Web 2.0 websites, especially social media, have more and more users, the issues outlined above require re-examination. Research methods: on the basis of the available data and the results of own research conducted with the use of a survey among 500 Internet users, the following conclusions were drawn: (1) Web 2.0 content is created mainly by amateurs, and to a lesser extent by professional broadcasters; (2) the majority of users create content on Web 2.0 sites, especially social networking sites; (3) the most labor-intensive and ambitious forms of creative activity are recorded by a small percentage of Internet users. These conclusions are an original contribution to the knowledge of content authorship on these hugely popular websites.
EN
The aim of this article is to answer the question of who creates content that fills Web 2.0 websites. It was believed that the creation of these services, like the Internet itself, would allow “ordinary people” to play the role of a mass broadcaster. It was believed that they would use this option widely, so these websites would be filled with content by non-professionals. Initially, however, it seemed that these expectations would not be met. It was estimated that only 10% of users post their content on the Internet, including 1% regularly and 9% occasionally, while the rest are passive recipients. Web 2.0 websites, on the other hand, were filled with content to a large extent by professional entities that could also express themselves in the mass media. Now, when Web 2.0 websites, especially social media, have more and more users, the issues outlined above require re-examination. Research methods: on the basis of the available data and the results of own research conducted with the use of a survey among 500 Internet users, the following conclusions were drawn: (1) Web 2.0 content is created mainly by amateurs, and to a lesser extent by professional broadcasters; (2) the majority of users create content on Web 2.0 sites, especially social networking sites; (3) the most labor-intensive and ambitious forms of creative activity are recorded by a small percentage of Internet users. These conclusions are an original contribution to the knowledge of content authorship on these hugely popular websites.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o to, kto tworzy treści wypełniające serwisy Web 2.0. Uważano, że powstanie tych serwisów, podobnie jak samego internetu, pozwoli „zwykłym ludziom” wcielić się w rolę masowego nadawcy. Sądzono, że będą oni z tej możliwości powszechnie korzystać, serwisy te będą więc wypełniane treścią przez amatorów. Początkowo wydawało się jednak, że oczekiwania te nie zostaną spełnione. Szacowano, że tylko 10% użytkowników umieszcza w internecie swoje treści, w tym 1% regularnie, a 9% okazjonalnie, pozostali są zaś biernymi odbiorcami. Serwisy Web 2.0 były natomiast wypełniane treścią w dużej mierze przez podmioty profesjonalne, które mogły wypowiadać się również w mediach masowych. Obecnie, gdy serwisy Web 2.0, a szczególnie media społecznościowe, mają coraz więcej użytkowników, zarysowane wyżej kwestie wymagają ponownego przeanalizowania. Koncepcja i metody badań: na podstawie dostępnych danych oraz wyników badań własnych, przeprowadzonych przy użyciu ankiety wśród 500 użytkowników internetu, sformułowane zostały następujące wnioski: (1) treści w serwisach Web 2.0 są tworzone głównie przez amatorów, w mniejszym stopniu przez aktorów profesjonalnych; (2) większość użytkowników tworzy treści w serwisach Web 2.0, a zwłaszcza w serwisach społecznościowych; (3) najbardziej pracochłonne i ambitne formy aktywności twórczej są udziałem niewielkiego odsetka internautów. Wnioski te stanowią oryginalny wkład do wiedzy na temat autorstwa treści w tych cieszących się obecnie ogromną popularnością serwisach.
EN
The article treats of the problems related to the existence of celebrity (fame). The case of celebrity in the pop-cultural reality is an interesting novelty in Polish sociology, yet poorly considered and shaped empirically or methodologically. The main purpose of this article is to present essential characteristics of being a celebrity in Polish media. In this study, the celebrity has been presented using the example of a music journalist and TV show host - Kuba Wojewodzki. His behaviour, broadcasts and comments regarding others in the show business, have been taken into consideration and analysis. Categorisation is an important element in analysing the content of mass media and has been used in this article. All considerations were placed in theoretical frames of pop culture. The main purpose of this article is to answer the question which reflects the leading problem of this work. Hence, what are the characteristics of a celebrity and what are the social consequences from performing the celebrity role of in society and models of masculinity.
7
Content available ESEJ: Stratyfikacyjne funkcje prestiżu
63%
PL
Hierarchia prestiżu zaliczana jest do podstawowych wymiarów nierówności społecznych. Podlega on oczywiście ewolucji, podobnie jak stratyfikacja klasowa, stosunki władzy i inne wymiary stratyfikacji społecznej. Na podstawie refleksji, i odwołując się częściowo do badań, próbuję odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda to w Polsce. Chodzi głównie o rozstrzygnięcie kwestii, czy stratyfikująca rola prestiżu zwiększa się, czy może zanika.
EN
The hierarchy of prestige is considered one of the basic dimensions of social inequalities. It has been evolving throughout the centuries, as have class stratification, power relations and other dimensions of social hierarchy. Based on my own reflections and referring in part to empirical research, I make an attempt to answer the question of how the issue of prestige appears in Poland. The goal is to consider whether the role of prestige in social stratification is increasing or rather declining.
8
Content available Magazyn dla kobiet jako opowieść
63%
EN
On the fiction pages of women’s weeklies representing mainstream popular culture, there is a constant migration of literary genres from elite culture into a mix of magazine narratives. As a result, the language and style of fine literature are deconstructed and reduced to magazine formats. This formatting gives literary techniques used in magazines a new function and a kind of aesthetic appeal characteristic of kitsch. The structure and literary forms of women’s magazines turn out to be very effective in organizing spontaneous experiences of women – expressing them in the form of magazine narratives.
EN
Autobiographies – it’s not only literary phenomenon – it’s connected with society and media as well. Can we think about this kind of publications like about every different kind of books: focus on style, value writers technique or the only one important criterion is truth and the best measure of success is popularity in media based on scandalous facts from life? How are autobiographies connected with Polish and global literature? Why do people already well-known because of their work, skills or success in art or Policy decise to write abort themselves? Are polish readers ready to see real faces of important, famous people, authorities? Here in this article an author is trying to find answers for all those and more questions abort (auto)biographies.
10
Content available Trzy historie o celebrytach
51%
EN
Czy sława to wartościowy przedmiot badań historycznych, czy na zawsze pozostanie w domenie ekspertyzy specjalistów od marketingu? Historiografia sławy i celebrytyzmu, żywa w anglosaskim dyskursie akademickim, na próby odcięcia refleksji historycznej od problematyki sławy odpowiada stanowczym: nie! Poniższy tekst jest zbiorczą recenzją trzech prac dotykających wspomnianej problematyki, jakie ukazały się w ostatnim czasie. Recenzji towarzyszy również próba oceny, na ile dane prace reprezentują najsilniejsze prądy w dziedzinie. Is fame a valuable problem for historiography, or will it always remain in the domain of marketing experts? The English celebrity history, well-developed in the West, would react with a fervent refusal to any attempts at considering fame being thought ahistorical. This article is a review of three current works pertaining to the problem. Additionally, it attempts to determine whether a Polish historian can use its contents as fair examples of the current trends in celebrity history.
11
Content available Na co nam architektura? Po co nam urbanistyka?
51%
PL
Kształtowanie przestrzeni nie może oznaczać bezustannego powiększania powierzchni zabudowanej. Nowe dzielnice, nowe miasta, winny być czymś więcej niż zbiorami domów produkowanych szybko i stawianych przypadkowo. Winny mieć ulice, place, żeby pojawiały się w nich kierunki i osie jako cechy miejskości. Powinny poruszać wyobraźnię, mieć znaczenie dla teorii miejsca i tworzyć motywacje urbanistyczne dla projektowania architektonicznego. Projektanci winni zwracać uwagę na to, co już istnieje w mieście; odejść od budowania „rzeczywistości równoległej” do istniejącej - resztki dawnego miasta sobie a my sobie. W tej sytuacji, coraz większą rolę pełnić może dzieło architektury i kreacja urbanistyczna, aby stawać się miernikiem jakości przestrzeni; nie tylko miejskiej, pozostając z nią w nierozerwalnym związku. Im lepsza jest architektura i rozumniejsza urbanistyka, tym lepsza staje się przestrzeń. Ład w przestrzeni to oznaka prawdziwej nowoczesności.
EN
Shaping a space shouldn’t be an endless expansion of the built environment. New districts and new cities should be more than collections of houses, quickly produced and placed without any overarching concept. They should present streets, squares, axes, directions, as features of the area's composition. An ordered space is a sign of true modernity.
12
51%
|
|
tom XLII
EN
This article presents the results of an empirical study on the perception of celebrities by modern society. In the theoretical part, the literature was reviewed. Various definitions of a celebrity, their functions in society and the statuses received by virtue of their social status have been mentioned. The study was conducted with the use of a quantitative and qualitative survey method - in this case an online questionnaire.. The author tried to establish associations about these people, their activities and the target group of their activities - all seen through the eyes of an ordinary audience. There was also an interest in the influence of celebrities on the respondents’ lives. The questionnaires were completed by over 300 people, mostly aged 17-25, living in Poland. The intended research goals have been achieved, which allowed for initial research on a given topic and drawing appropriate conclusions. It was established, i.a., three main areas with which celebrities were associated and short definitions of these people.
PL
Artykuł przedstawia omówienie wyników badania empirycznego na temat postrzegania celebrytów przez współczesne społeczeństwo. W części teoretycznej dokonano przeglądu literatury. Wspomniano o różnych definicjach celebryty, ich funkcjach w społeczeństwie oraz o statusach otrzymywanych ze względu na status społeczny. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety ilościowo-jakościowej przy wykorzystaniu kwestionariusza internetowego. Autorka próbowała ustalić skojarzenia dotyczące tych osób, ich zajęcia oraz grupę docelową ich działań - wszystko widziane oczyma zwykłego odbiorcy. Zainteresowano się również wpływem celebrytów na życie respondentów. Ankiety zostały wypełnione przez ponad 300 osób, w większości w wieku od 17 do 25 lat, mieszkających na terenie Polski. Zamierzone cele badawcze zostały osiągnięte, co umożliwiło wstępne zbadanie danego tematu oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Ustalono m.in. trzy główne obszary, z którymi kojarzono celebrytów oraz krótkie definicje tychże osób.
14
51%
PL
Nauczyciel, rozpoczynając pracę w klasie, zazwyczaj dopiero poznaje znajdujących się w niej uczniów. Zdarza się jednak, iż uczy dzieci już znanych mu wcześniej rodziców. Znajomość ta może mieć bliski charakter, a nawet opierać się na różnych powiązaniach. Bywa też, że znajomość dotyczy samych uczniów albo nawet ścisłych związków, np. pokrewieństwa z nimi.
EN
Teachers usually meet children for the first time in school. Sometimes, however, they teach children of people already known to them. That relationship may be very close or be based on various connections. At times the teacher knows the students themselves or even is a member of their family.
15
Content available remote Dvě výročí Přemysla Blažíčka
51%
EN
This article analyses the interpretation method devised by Přemysl Blažíček, based on his phenomenology-oriented philosophy and hermeneutics. It raises the question whether it is possible for an interpretation to go beyond a literary-historical and formal analysis of literary texts and to refer to a new experience of the world that is offered to the reader. It also incidentally atempts to seek out the philosophical foundations on which an interpretation of this kind is based.
EN
The text concentrates on the issue of identity and its transformations, driven by the spread of media and digital culture. In the first part it presents three canonic proposals for reflections on virtual identity. Firstly, reflections on the communication dimension of identity derived from Martin Buber’s philosophy of dialog. Secondly, the concept of “ontological shift” as suggested by Marek Krajewski, who sees in it the remedy for the lack of a real dimension of many virtual contacts. Thirdly, the issues of the integrity of the individual and the fluidity of modern reality in the approaches proposed by Wolfgang Welsh, Anthony Giddens, and Zygmunt Bauman. The analytical part contains an analysis of the important aspects of the notion of identity. The first is the issue of the subjectivity of an utterance and its source, which will be discussed using the example of a play based on texts that adapted from Internet blogs. The second issue is an attempt to answer the question posed by Sherry Turkle of whether if it is possible to kill someone virtually. The point of reference for the search for a solution to this issue is the popular computer game “Vampire”.The last aspect has to do with celebrity identity in the media world. This concerns the phenomenon of celebrities in the pragmatic dimension as a model strategy of behaviour in the world, in which the boundary between privacy and public space has been blurred. On the basis of these analyses, which cover merely a small part of human experience, the author proposes a new methodological approach to perceiving and analysing aspects of identity revealed through the confrontation with the new virtual reality.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.