Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 527

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  State budget
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
XX
Celem publikacji jest ukazanie roli i znaczenia całościowego ujmowania środków na funkcjonowanie państwa, w szczególności w procesie oceny wyniku gospodarki finansowej państwa. Zdaniem Autorki kwestia ta ma tym większe znaczenie, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej podstawą oceny stanu finansów państwa i wypełniania przez Polskę kryteriów konwergencji jest wynik całego sektora instytucji rządowych i samorządowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to present the role and significance of the global approach to public finance, particularly to the process of assessing the state's financial balance. According to the Author, the question is all the more important, because since Poland's joining the European Union, the assessment of the condition of public finance, and of Poland's fulfilment of the criteria of convergence, is conducted on the basis of the balance of the entire public sector: the government and local authority institutions.(short original abstract)
EN
The author argues that the inconsistency between the Budget Act and other statutes can be eliminated by way of amendment of the Budget Act or amendment of the relevant implementing provisions. The accountability for adoption of the Budget Act cannot be assigned to any of the entities, unless in the course of work on the Bill constitutionally provided procedural requirements have been breached. The author points out that some participants in the legislative procedure cannot be held accountable before the Tribunal of State due to material incompatibility of parliamentary mandate.
3
Content available remote Wydatki sztywne budżetu państwa w Polsce
80%
XX
Poziom i struktura wydatków budżetowych są przede wszystkim determinowane zakresem zadań ciążących na władzy publicznej, a ten w Polsce jest nadal szeroki, pomimo wielu prób jego ograniczania. Wielkość i struktura wydatków jest uwarunkowana zarówno historycznie, jak też wynika z przyjętej przez władze publiczne doktryny społeczno-gospodarczej. W strukturze wydatków budżetu państwa w Polsce wydatki o charakterze sztywnym odrywają dominującą rolę, konieczne wydaje się zatem przeanalizowanie ich poziomu, dynamiki oraz struktury w kontekście zagrożeń dla sytuacji budżetowej w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Almost 80 % of total expenditures in state budget in Poland are firm expenditures. Main expenditures which are legally determined are: grants for ZUS and KRUS, cost of public debt, social expenditures, national defence, contribution to EU budget, jurisdiction, grants for local governments. Poland has implemented the expenditure rules together with mechanisms to monitor and enforce them. One of the rule will strongly limit the growth in discretionary expenditure, i.e. not resulting from applicable acts regulating the public expenditure. But it will be necessary to continue the "untightening" of general government expenditure. (original abstract)
EN
According to the author’, the wording of Article 4 para. 3 of the Act on Protection of Health against the Consequences of the Use of Tobacco and Tobacco Products is flawed and, for that reason it cannot be properly applied in practice. In this situation it is difficult to expect legal liability of any public authority for the proper planning of expenditure for the relevant program and its execution the state budget. She claims that Article 4 para. 3 of the Act should be defined properly in such a way as to allow us to answer the above question.
5
Content available remote Subwencja ogólna jako instrument wsparcia transferowego samorządu gminnego
80%
XX
Dochody jednostek samorządu terytorialnego obejmują dochody własne oraz transfery z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej oraz dotacji celowych. Transfery stanowią dochód uzupełniający. Stałą formę wparcia, niepowiązaną z określonymi zadaniami realizowanymi przez samorząd, stanowi subwencja ogólna. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja cech i znaczenia subwencji ogólnej dla gmin, z uwzględnieniem aktualnego mechanizmu ustalania wielkości poszczególnych jej komponentów: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. W oparciu o źródła regulacyjne oraz publikowane raporty Ministerstwa Finansów dokonano oceny funkcjonowania instrumentu subwencyjnego w latach 2011-2016. Analiza danych statystycznych potwierdziła kluczową rolę tzw. subwencji oświatowej, przekazywanej każdej jednostce samorządu gminnego, z drugiej zaś strony wskazała na coraz mniejszą liczbę gmin uprawnionych do korzystania z części wyrównawczej i równoważącej(abstrakt oryginalny)
EN
Income of local government units includes own revenue and transfers from the state budget in the form of general subsidies and targeted subsidies. Transfers are complementary income. A general subsidy unrelated to specific tasks carried out by the local government constitutes permanent support. This study contains an analysis of the essence and relevance, taking into account the current mechanism for determining the size of individual parts of the general subsidy for municipalities. Based on regulatory sources and published reports from the Ministry of Finance, the functioning of the subsidy instrument was reviewed in 2011- 2016. The analysis of statistical data confirmed the key role of the educational component on the other hand, pointing to an ever smaller number of municipalities entitled to use the compensatory part and the balancing one(original abstract)
XX
Artykuł omawia projekt budżetu państwa na 2001 rok. Jest próbą odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu budżet jest odpowiedzią na problemy realnej gospodarki, na zagrożenia stabilności ekonomicznej i społeczno-politycznej.
XX
Autor przedstawia mechanizmy równowagi budżetowej stosowane w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.
XX
Stany Zjednoczone wkroczyły w 1996 rok bez budżetu. Przyczyną tej sytuacji jest przeciągający się spór prezydenta z republikańską większością w Kongresie o budżet.
XX
Przedstawiono analizę budżetu państwa przy zastosowaniu metody w postaci macierzy oraz w formie grafu.
EN
The matrix method and some elements of the graph theory applied for the analysis of a state budget have been verified in the paper. A state budget bas been isolated from the economy which has been considered as its environment. A budget graph has been constructed in which lines stand for financial flows, i. e., revenues and expenses, and peaks which stand for sources of revenues. On the basis of the constructed graph and matrix account Poland's budget for the years 1985-1990 has been verified. For the years 1989 and 1990 simulation accounts have been carried out. The presented method is useful for budget estimation and conducting economic policies.(original abstract)
XX
W ostatnich latach Polska doświadczyła wielu katastrof naturalnych. Zjawiska te spowodowały cierpienie ludzi, szkody i często także zmiany związane z obszarem ich oddziaływania. W artykule przedstawiono występowanie katastrof naturalnych na obszarze Polski i ich oddziaływanie na otoczenie. Następnie ukazano finansowanie usuwania skutków katastrof naturalnych z budżetu państwa według jego części w latach 2000-2004. (abstrakt oryginalny)
EN
In the recent years Poland has experienced a lot of natural disasters. They caused the suffering of people, the damages and often also the changes connected with the area of their influence. The article presents the occurrence of the natural disasters in Poland and their influence on the environment. In the next part it shows the finance of removing the effects of the natural disasters from the state budget according to its parts in the years 2000-2004. (original abstract)
XX
Podatek od towarów i usług jest najważniejszym podatkiem zasilającym budżet państwa. Służy do opodatkowania transakcji kupna i sprzedaży w sposób bezpośredni oraz natychmiastowy. Jest elementem ceny niemalże każdego towaru i usługi, obciążającym finalnego konsumenta. Podstawową cechą tego podatku jest neutralność dla przedsiębiorstwa, co oznacza, że nie powinien mieć wpływu na jego kondycję finansową. Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie mechanizmu funkcjonowania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, a zatem w transakcjach dotyczących przemieszczenia towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Napisano go na podstawie literatury przedmiotu, a zastosowanie w nim znalazła metoda studium przypadku przedsiębiorstwa XYZ oraz analiza porównawcza. (fragment tekstu)
XX
Artykuł jest kontynuacją prac A. Misztala "Przestrzeń podziałów" (1995) i R. Antoniewicza, A. Misztala "Geometria przestrzeni podziałów" (1997), w których zdefiniowano i rozwinięto pojęcie przestrzeni podziałów. Pojęcie to autor wykorzystał do stworzenia analizy budżetowej.
EN
The paper is the continuation of the paper The distribution space (A. Misztal (1995)) and Geometry of distribution space (R. Antoniewicz, A. Misztal (1997)), where was defined the space of distribution. In this paper we applied geometric properties of the distribution space to analysing national budgets of selected budgets of selected western countries and Poland. (original abstract)
XX
W pracy mojej zamierzam zając się problemem metod opartych na wykorzystaniu równań różniczkowych. Wykorzystam jej do scharakteryzowania cykliczności wydatków budżetu państwa. (fragment tekstu)
EN
Complex economic phenomena develop as time passes consistently with a fixed function of the trend around which some regular or irregular oscillations occur. Regular oscillations occur periodically, however in the case of the state budget and other variables characterizing variability of the economic situation in a global way, they have variable amplitudes and variable consecutive periods of cycles. They can be detected using differential or difference equations. Square different equations with complex characteristic roots were used in this work. Solutions of a characteristic equation are complex numbers because the examined phenomenon, which is the economic situation, shows oscillations. It is necessary to introduce trigonometric functions into the trigonometric model. Their sum allows to determine the oscillation amplitude variable within consecutive cycles as well as variable lengths of consecutive cycles.Moreover, it is possible to estimate a prognosis of amplitudes and the length of periods of cycles for future cycles. In the solution of the equation, except a specific solution presented in the trigonometric form, we obtain a general solution which constitutes a function of the trend of the phenomenon examined. The form of the trend function is precisely adjusted to the phenomenon in question and there is no better method to determine it.To sum up, thorough examination of the periodisation of the phenomenon is a priority for the decision-making process in management. On the other hand, results of this work can be practically used to make a right decision. (original abstract)
XX
Artykuł porusza problem ewentualnego wykorzystania rezerwy rewaluacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Autor przedstawia możliwe opcje wykorzystania rezerwy, a także konsekwencje braku takiego działania.
EN
The article deals with the question whether, in the context of the power of appropriate Sejm committees to consider individual parts of draft budgets, as referred to in Article 106 paragraph 2 of the Standing Orders of the Sejm, it is admissible to submit a motion for and to adopt a resolution on holding a public hearing (Article 70a of the Standing Orders of the Sejm). Based on the analysis of the provisions of the Standing Orders of the Sejm, the author draws a conclusion that Sejm committees do not have such a power. According to the Standing Orders of the Sejm, in the course of work on a draft budget, an exclusive right to adopt resolution on holding a public hearing belongs to the Public Finances Committee.
XX
Artykuł omawia rozbieżności występujące w planowanych i realizowanych dochodach budżetowych.
17
Content available remote Budżet państwa jako obraz jego aktywności
61%
XX
Wypełnianie przez państwo ustalonych funkcji i dążenie do wyznaczonych celów wymaga zgromadzenia i podziału określonych środków finansowych. Wiąże się to z koniecznością ingerencji w mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych i przejmowaniem wypracowanej przez nie części dochodów. Wielkość zgromadzonych w ten sposób dochodów i realizowanych następnie wydatków obrazuje stopień aktywności państwa. W zależności od wielkości budżetu państwa określić można jego zaangażowanie w życie społeczno-gospodarcze, a także oznaczyć poziom liberalizacji gospodarki. Wypracowane przez społeczeństwo dochody w określonej prawem części trafiają do budżetu i stanowią jego dochody. Urzeczywistnianiu celów państwa służy sprawne ich zebranie oraz efektywne i racjonalne rozdysponowanie w zakresie realizacji wydatków budżetowych. (fragment tekstu)
EN
Every state for the realization of its tasks needs to gather and then to allocate specified financial means. It takes place through the national budget. Revenues accumulating and then their spending imply a number of problems. The scale of realized flows at the national budget participation shows about the level of the state commitment in mechanisms of functioning of society, hence it defines the degree of its fiscalism. (fragment of text)
18
Content available remote Actions of Government Administration Focused on Prevention of tax Crime in Poland
61%
EN
Economic crimes generates losses both for state budget and private sector. Losses for state budget are primarily reducing revenues, obtaining undue revenues, and phishing subsidies. In private sector losses are connected to lowering income and decrease of competitiveness. Honest entrepreneurs have difficulties staying on market, because prices of their products cannot compete with the prices of goods by criminal groups, which does not pay taxes allowing them to offer lower prices. Economic crime concerns not only security and public order, but also state economic safety connecting to business profitability and security. Economic crime is multifaceted, including lowering of public law climes, capital, banking and insurance market crimes, as well as public procurement crimes, copyright law and all profit-oriented crime taking into account market mechanisms. This article presents the problems of tax crime in Poland and the results of police activities in counteracting this crime(original abstract)
XX
Celem artykułu jest scharakteryzowanie zjawiska luki podatkowej, czynników wpływających na jej skalę oraz metod zaproponowanych przez Komisję Europejską, służących do jej zmierzenia. W artykule porównano lukę podatkową w Polsce do wybranych innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz opisano próby zwiększenia efektywności w ściągalności podatku. Przedmiotem artykułu jest zdefiniowanie istoty i wartości luki podatkowej. (abstrakt oryginalny)
XX
Niniejszy artykuł poświęcony jest skutkom wadliwej konstrukcji legislacyjnej przepisów ordynacji podatkowej normujących zakres przedmiotowy i podmiotowy tej ustawy. Nieprecyzyjność przywołanych postanowień ordynacji podatkowej prowadzi do nadmiernego i niestety chaotycznego rozbudowywania katalogu organów państwowych wyposażanych na podstawie odrębnych przepisów w niejednolity zakres uprawnień organów podatkowych. Do organów takich zaliczyć można obecnie min.: organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Dyrektor Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Taki stan prawny rodzi liczne problemy interpretacyjne w procesie stosowania prawa. W opinii autorki, jako główny wniosek de lege ferenda, wskazać należy potrzebę takiej nowelizacji omawianych przepisów ordynacji podatkowej, aby wszystkie organy państwowe, pobierające, różne rodzaje należności publicznoprawnych budżetu państwa mogły stosować przepisy III Działu ordynacji podatkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with results of defective legal construction of the Tax Ordinance regulating the scope of this act. Imprecision of cited rules of the Tax Ordinance leads to inflated (excessive) and unfortunately chaotic extending of the catalog of state bodies being equipped on the basis of separate acts in patchy remit the tax authorities. We can indicate as the examples such authorities like: bodies of the State Sanitary Inspection, the President of the Management Board of National Fund for Environmental Protection and Water Management and the Director of Polish Film Institute. Such a legal state causes a lot of problems in the process of applying of the tax law. In author's opinion as the main conclusion de lege feernda it should be noted such the need for these amendments to the Tax Ordinance, that all state authorities collecting various public payments of the state's budget may apply the rules of III Section of The tax Ordinance.(original abstract)
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.