Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  content management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisany został autorski system "Iridium", będący aplikacją internetową służącą do tworzenia i zdalnego zarządzania witrynami internetowymi zawierającymi duże liczby tekstu połączonego z grafiką. Szerokie możliwości moderacji publikowanych treści oraz edytor do wprowadzania tekstu i grafiki w trybie WYSIWYG za pośrednictwem przeglądarki internetowej wyróżnia system wśród innych podobnych rozwiązań. Przedstawiono propozycje zastosowania systemu, m.in. do publikowania materiałów z wykładów/konferencji oraz do prowadzenia serwisu studenckiego.
EN
The article describes "Iridium" system - a web application capable of on-line creating and managing web sites containing large amounts of text and graphics. The moderation capabilities and a WYSIWYG text editor accessible via web browser are distinguished features of the solution. In addition, proposals of using Iridium as a course/conference web server as well as a student service are given.
PL
Utrzymanie rozbudowanego serwisu internetowego w porządku i dbanie o aktualność prezentowanych informacji należą do bardzo wymagających zadań. Ich wykonanie byłoby praktycznie niemożliwe, gdyby nie wsparcie oferowane przez specjalistyczne narzędzia określane mianem systemów zarządzania treścią. W artykule przeanalizowano podstawowe założenia istniejących systemów oraz przedstawiono autorskie rozwiązanie.
EN
Maintenance and keeping up-to-date of complex web sites are very difficult tasks. Successful execution of both tasks is impracticable without support by so-called content management systems. In this paper, the structure of those systems is discussed and one of them is presented
4
Content available From content to knowledge: a perspective on CMS
75%
EN
Building efficient tools for supporting Knowledge Management is a hot research topic and a great challenge for modern computer science. Increasing functionality of web applications and almost unlimited computational power of modern hardware seems to promise that solving this problem is a matter of time. Up to now efficient database technology has been developed and web technology has achieved relatively satisfactory level. However, the goal to build a real knowledge servers seem still far from being realistic. The paper discusses certain issues concerning the so-called Content Management Systems (CMS) which can be regarded as a partial solution with respect to knowledge storing, retrieval and presentation. Contemporary tools and techniques applied in CMS are presented in brief and future problems to be solve are identified.
PL
Tworzenie systemów wspierających proces zarządzania wiedzą jest ważnym kierunkiem badań, oraz nieustającym wyzwaniem we współczesnej informatyce. Wydawać się może, iż zaawansowane technologie internetowe, bazodanowe, oraz szybko wzrastająca moc obliczeniowa komputerów, rozwiążą problemy pojawiające się przy konstruowaniu takich systemów. W praktyce okazuje się jednak, iż wciąż jesteśmy odlegli od stworzenia prawdziwych serwerów wiedzy. W artykule omawiane są systemy zarządzające treścią (CMS), które są obecnie podstawowym rozwiązaniem w tej dziedzinie, dostarczając mechanizmów przechowywania, wyszukiwania i prezentacji treści. Artykuł omawia rozwiązania, na których opierają się te systemy, a także prezentuje krytyczne spojrzenie na ich możliwości zarządzania szeroko rozumianą wiedzą.
EN
The article presents the basics of requirements analysis with respect to the general concept and methodology of implementing content management systems in organisations. The essential aim of the article is to present selected aspects of the concept of requirements analysis applied in the case of Enterprise Content Management (ECM) class systems. The literature on applications of IT systems still lacks a systemic approach to the implementation of ECM class systems, and above all, a presentation of the vital role of requirements analysis at the pre-implementation stage. Therefore, this article is an attempt to fill this gap. The first part of the article will present the most important concepts related to the area described. The main content of the article is the second part, which contains a description of the proposed approach to requirements analysis, supported by relevant examples.
PL
W artykule zaprezentowano podstawy analizy wymagań w odniesieniu do ogólnej koncepcji i metodyki wdrażania systemów zarządzania treścią w organizacji. Podstawowym celem artykułu było zaprezentowanie wybranych aspektów koncepcji analizy wymagań stosowanej w przypadku systemu klasy Enterprise Content Management (ECM). W literaturze na temat zastosowań systemów IT wciąż brakuje systemowego podejścia do kwestii implementacji systemów klasy ECM, a przede wszystkim przedstawienia bardzo ważnej roli analizy wymagań na etapie przedwdrożeniowym. W związku z tym niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia tej luki. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostaną najważniejsze pojęcia z opisywanego obszaru. Zasadniczą treść artykułu stanowi część druga, w której zawarty jest opis proponowanego podejścia do analizy wymagań poparty odpowiednimi przykładami.
6
Content available remote Metoda personalizacji treści w serwisach internetowych
75%
PL
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej metody personalizacji zawartości serwisu internetowego. Pierwsza część publikacji zawiera krótki przegląd istniejących metod personalizacji treści w witrynach. W dalszej części znajduje się opis opracowanej metody personalizacji (połączenie metody MinHash w podejściu generowania rekomendacji opartym na podobieństwie użytkowników typu przedmiot–przedmiot oraz metody AHP), a następnie przedstawiane są wyniki badań symulacyjnych dla wybranego zestawu danych.
EN
The main purpose of this article is to present a content personalization method in the website. The document is divided into three chapters. The first chapter describes the analysis of existing content personalization methods in websites. The next part contains the description of created author’s method (a combination of methods MinHash and AHP) with description of implementation. The last chapter it presents test results for used dataset.
7
Content available Content Repository in Object Oriented data model
75%
EN
The need for creating content repository stores for e-learning systems grows as the number of available materials increases. Moreover, along with the number of courses, the problem of describing them in a unified form appears. While there are standards used for strict classification of e-learning content, the store model still seems to be based on preservative relational databases approach. In this paper we introduce an idea to represent the e-learning content management information in the well organized object-oriented form based on a prospective object-oriented database.
9
Content available Review of advanced tools for creating web sites
75%
EN
Present article shows characteristic of advanced tools which are used to create and to manage web sites. Their short characteristic will be introduced and some of them will be presented closer. Tools, which will be mentioned are mostly CMS (Content Management System) systems, that is systems available from common internet web browsers. Tools that use WYSIWYG (What You See Is What You Get) editors will be also presented, so will be tools that are applications installed on users workstations. Article finishes with attempt to show directions of development of CMS systems and with short summary related to presented tools.
EN
The main objective of the article is to clarify the importance of different types of website content found on websites of higher education institutions in relation to the image – reputation perceived by their students – customers based on the analysis. Specifically, the analysis focused on the content found in the sections Information about the study and News and events. The analysis focused on the higher education institution of economic and economic-management type that actively communicates with its existing students as well as prospective students online. The results of the analysis are based on responses from 400 respondents - 20.83 % of the total number of students studying at the selected educational institution. Based on the findings it can be concluded that the correlation coefficients found in both cases - contents of the website - were significantly low. In the case of the section "Information about the study” the analysis did not reveal a significant relationship between variables, however, in the case of the section "News events” the analysis found a positive relationship. This relationship was described using the regression equation. The results of the analysis should serve higher education institutions as a tool for better understanding of their target groups’ preferences in order to optimize online reputational management activities.
PL
Głównym celem artykułu jest wyjaśnienie znaczenia różnych rodzajów treści strony znalezionych na stronach internetowych szkół wyższych w stosunku do wizerunku - reputacji postrzeganej przez swoich studentów - klientów na podstawie analizy. W szczególności analiza skupiła się na zawartości znajdującej się w sekcji Informacje na temat studiów i Nowościach i wydarzeniach. Analiza skoncentrowała się na instytucji szkolnictwa wyższego typu ekonomicznego i zarządzania ekonomicznego, która aktywnie komunikuje się zarówno z istniejącymi studentami, jak i przyszłymi studentami online. Wyniki analizy oparte są na odpowiedziach 400 respondentów - 20.83% ogólnej liczby studentów studiujących w wybranej placówce edukacyjnej. Na podstawie wyników można stwierdzić, że współczynniki korelacji w obu przypadkach - zawartość strony - były znacząco niskie. W przypadku sekcji "Informacje o badaniu" analiza nie wykazała istotnego związku pomiędzy zmiennymi, jednakże w przypadku sekcji "Aktualne wydarzenia" analiza wykazała pozytywną relację. Związek ten został opisany za pomocą równania regresji. Wyniki analizy powinny służyć instytucjom szkolnictwa wyższego jako narzędzie do lepszego zrozumienia preferencji grup docelowych odnośnie optymalizacji działań związanych z internetową działalnością w zakresie zarządzania reputacją.
PL
Systemy klasy Enterprise Content Management (ECM) to obecnie jedno z kluczowych narzędzi IT wdrażanych w przedsiębiorstwach. Świadczy o tym ogromna dynamika rynku, jego stale rosnące wartości i główni gracze, opisywane przez analityków firm badawczo-analitycznych Gartner Inc. (Magic Quadrant for ECM 2013) czy Radicati (Enterprise Content Management Market, 2013–2017). Celem artykułu stało się zaktualizowanie pojęcia content oraz zdefiniowanie pojęcia platformy ECM. Następnie platformy ECM zostały przedstawione w perspektywie technologicznej oraz rynkowej. Samo pojęcie zarządzania treścią i jego składowe technologie ewoluowały przez ostatnie dwadzieścia lat. Ewolucję pojęcia oraz aktualne miejsce zarządzania treścią w przedsiębiorstwie zaprezentowano w pierwszych dwóch częściach pracy. Główne komponenty oraz technologie wy-korzystywane do tworzenia platform ECM omówiono w części trzeciej, na przykładzie jednego z dynamiczniej rozwijających się, według rankingu Gartnera, produktów tej klasy – platformy Alfresco. Analiza dynamiki światowego rynku ECM oraz wskazanie trendów jego rozwoju stanowić będzie podsumowanie artykułu. Niniejsza praca będzie wstępem do rozważania problemu stworzenia dedykowanych narzędzi analityczno-projektowych służących w projektach wdrożeniowych systemów klasy ECM.
EN
Enterprise Content Management (ECM) class systems are nowadays one of the key IT tools implemented in enterprises. This fact is easily witnessed by the growth of the Enterprise Content Management market and its most important players as described by analysts from such research and analytical companies as Gartner Inc. (Magic Quadrant for ECM 2013) or Radicati (Enterprise Con-tent Management Market, 2013-2017). The aim of this paper is to update the notion of “content” and to define the concept of ECM platform. ECM platforms will be presented in the technological as well as market perspective. The concept of content management and its component technologies have evolved over the last twenty years. The evolution of that concept and the present place of content management in enterprises are presented in the first two parts of the paper. The main components and technologies employed to create ECM platforms are discussed in the third part of the paper using the example of the Alfresco platform which is quoted as the most dynamically developing one in the Gartner ranking. The concluding part of this paper features the analysis of the dynamics of the ECM market as well as presents its development trends. This paper serves only as an introduction to the deliberations on the problem of creating dedicated analytical and design tools to be used in the implementation projects of ECM class systems.
PL
Systemy Zarządzania Treścią stają się coraz bardziej popularne, gdyż umożliwiają zarządzanie małymi, średnimi oraz dużymi portalami internetowymi. Dzięki tym systemom osoby zaangażowane w proces tworzenia zawartości portali nie muszą mieć wiedzy na temat używanego po stronie serwera języka programowania, a nawet nie muszą znać HTML-a. Mogą umieścić treść w systemie za pomocą wbudowanego edytora WYSIWYG, który umożliwia formatowanie tekstu i umieszczanie grafiki. Umieszczone w systemie dokumenty mogą być prezentowane w portalu przez różne widoki. Użyty widok zależy od strony, na której prezentowany jest dokument.
EN
Content Management Systems become more popular because they allow managing small, medium and large Internet portals. People who are involves in creation of portal contents using CMS do not need more to know programming languages, and even html. Those people can put the content (document) into the system using easy of use some built in WYSIWYG editors. Document can be presented on the website by different views. Used view depends on the context from witch document is presents. The context is defined by portlet that generates web page fragment using view. Portlets are placed on page accordingly to used template.
EN
In today’s information society and knowledge based economy one of the main development factors is the use of electronic forms of creating and conveying information. However, there is a terminological and management problem with the volume of the processed information as well as the increasing number and variety of forms of presenting and conveying the information. In the last few years the fields of socio-economic sciences as well as technical and engineering studies have encompassed a new keyword – “content”, which in the Polish terminology is usually translated as “treść”. The language of economy, management and IT have lastingly embraced such terms as Content Management, Enterprise Content Management, Content Marketing or the most recent ones – Social Content or Content Governance. Content is an abstract and multi-meaning term whose use, despite its huge popularity, leads to many ambiguities and causes many interpretation problems. The first research question posed in this paper is – for how long has the term content been functioning in our environment? The paper presents the evolution of electronic information forms processed in IT systems for several decades now. The paper offers a broad definition of the term content as well as its most recent form –intelligent content. The second research problem presented in the paper involve the relations between the term content and the classic hierarchical concept – i.e. the Data–Information–Knowledge–Wisdom model (DIKW). The first conclusion is the statement that content is a category that encompasses the following processed in electronic form: data, information and the part of knowledge that can be formalized and recorded, i.e. explicit knowledge. The second conclusion from analyzing the functions played by content in the process of the organizational creation of knowledge is that content is the most important strategic medium in knowledge management within an information and knowledge based society.
PL
W społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej o wiedzę, jednym z głównych czynników rozwoju jest wykorzystanie elektronicznych form tworzenia i przekazywania informacji. Jednak problemem terminologicznym i zarządczym staje się ilość przetwarzanych informacji oraz ciągle rosnąca różnorodność form jej przekazu. W ciągu ostatnich kilkunastu lat rozważania nauk społeczno-ekonomicznych, ale i inżyniersko-technicznych zyskały nowe słowo klucz – content, w polskiej nomenklaturze tłumaczone najczęściej jako „treść”. Już na stałe w języku ekonomii, zarządzania i informatyki znajdują się pojęcia Content Management, Enterprise Content Manage­ment, Content Marketing czy najmłodsze pojęcia Social Content oraz Content Govenance. Treść jest pojęciem bardzo abstrakcyjnym i wieloznacznym, dlatego wykorzystanie go pomimo popularności budzi wiele niejednoznaczności i kłopotów interpretacyjnych. Pierwszym postawionym w pracy pytaniem badawczym jest, od kiedy i dlaczego pojęcie treści zafunkcjonowało w naszym otoczeniu. W pracy zaprezentowano ewolucje elektronicznych form informacji przetwarzanych w systemach informacyjnych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Zaproponowano szeroką definicję zarówno pojęcia „treść”, jak i najnowszej jej odmiany – inte­ligentnej treści. Drugim poruszonym w pracy problemem badawczym są relacje pomiędzy pojęciem treści a klasyczną hierarchią pojęciową, czyli modelem dane – informacje – wiedza – mądrość (DIKW). Pierwszym wnioskiem jest stwierdzenie, że treść jest kategorią obejmującą przetwarza­ne w formie elektronicznej: dane, informacje oraz tę cześć wiedzy, którą możemy sformalizować i zapisać, czyli wiedzę jawną. W drugim wniosku stwierdzono, po analizie funkcji, jakie pełni treść w procesie organizacyjnego tworzenia wiedzy, że jest ona najważniejszym, strategicznym medium zarządzania wiedzą w społeczeństwie opartym o informacje i wiedzę.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.