Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 869

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
XX
Przedstawiono sposób powoływania członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Omówiono strukturę wewnętrzną, proces podejmowania decyzji i kompetencje ETO.
EN
The European Court of Auditors, independent from other EU institutions, plays crucial role in financial control of the EU's activities. Its goal is to make EU spending more efficient. That is way it is sometimes called "the advocate of taxpayers", or "the financial conscience of Europe". Despite its name the Tribunal does not have any direct judicial prerogatives, for example it cannot impose penalties. Its political importance results from the fact that on the basis of the Court's reports, the European Parliament gives the commission final discharge for the execution of each annual budget. The article explains the internal structure of the Tribunal, its competences, the way its members of are nominated, the characteristics of decision-making process, the position of Tribunal in the context of the Constitutional Treaty, and the importance of the Tribunal from Polish perspective. (original abstract)
XX
Realizacja e-usług we wszystkich obszarach e-finansów wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji przez klientów korzystających z tych usług. Jednakże istniejące systemy wspomagania tego procesu obejmują z reguły tylko jeden z obszarów i są to systemy zamknięte, dostępne jedynie dla wąskiego grona użytkowników. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie otwartego, wieloagentowego systemu wspomagania decyzji z zakresu e-finansów z uwzględnieniem możliwości integracji wiedzy z różnych obszarów. W artykule przedstawiono architekturę opracowanego systemu oraz sposób funkcjonowania wybranych agentów.(abstrakt autora)
EN
E-services providing in all areas of e- finance is related to decision making by the users of these services. However, existing systems of this process supporting include usually just one area and they are closed systems, available only for a narrow range of users. The purpose of this paper is to develop an open, multi-agent decision support system for e-finance including the possibility of integrating knowledge from different areas. The paper presents architecture of the developed system and the functioning of selected agents.(author's abstract)
3
Content available remote Podstawowe dane statystyczne polskiego rynku e-finansów
100%
XX
Polski rynek e-finansów znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Według najnowszych danych 56,4% gospodarstw domowych posiada komputery a 57,8% Polaków korzysta z dostępu do Internetu, a 84,9% posiada telefon komórkowy (co najmniej jeden). Ogólnie, w tych samych badaniach zwraca się uwagę, że cały rynek telekomunikacyjny "skręca" w kierunku technologii internetowych. Populację polskich internautów silnie determinują, jak dotychczas, trzy kryteria: wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Mniejsze znaczenie ma tu płeć. Generalnie populację tę tworzą ludzie relatywnie młodzi, mieszkający w większych miastach, lepiej wykształceni, oraz co potwierdza ich status - lepiej przeciętnie zarabiający. Już to daje pomyślne perspektywy rozwoju e-biznesu, a e-finansów w szczególności. W dalszej części naszych rozważań zaprezentujemy więcej bardziej szczegółowych danych wywodzących się z przywoływanych różnych źródeł. Dane te dość dobrze charakteryzują stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku e-finansów. (fragment tekstu)
EN
The article presents the basic statistical data characterizing the current state and prospects of development of the Polish market for e-finance. in comparison to EU countries are showed significant delays in the development of this market. In conclusion, given that much of the dynamics of the development of e-financial market in Poland, compared to traditional markets (segments) for financial, creates favorable conditions to strengthen and expand product offerings and e-financial to the benefit of present and future of its users. (original abstract)
XX
Prognozowanie wielkości makroekonomicznych odgrywa istotną rolę w każdej gospodarce. Szczególną wagę do prognoz przywiązuje się jednak w krajach przechodzących transformację. Wiarygodność prognoz uzależniona jest od ich dokładności. Wiadomo bowiem, iż prognozy obciążone są błędami, których źródeł upatrywać można np. w błędach estymacji, błędach struktury stochastycznej, błędach specyfikacji, błędach czynników endogenicznych lub egzogenicznych, błędach pomiaru czy też w błędzie losowym. Wstępem do analizy jakości prognoz budżetowych jest porównanie błędów średnich. Dostrzeżono, iż błędy te cechował różnokierunkowy charakter w poszczególnych latach badanego okresu (tab. 1). Szczegółowa analiza dowiodła, iż jedynie prognoza dochodów budżetowych z tytułu akcyzy w latach 1995-2000 była systematycznie wyższa od wielkości zrealizowanych. Błąd średni obliczony dla prognoz sporządzonych dla lat 1992-2000 wskazuje, że w przypadku dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), cła, dochodów jednostek budżetowych, prywatyzacji i dochodów zagranicznych prognoza była niższa niż realizacja. Z kolei przyjmowanie wartości dodatnich w przypadku błędów średnich prognoz dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT), dywidendy, wpłat z zysku NBP, podatku od wartości dodanej (VAT), podatku akcyzowego oraz podatku od gier świadczy o zbyt optymistycznych prognozach w stosunku do wartości zrealizowanych (fragment tekstu)
XX
Przez e-finanse będziemy rozumieć rodzaj usług finansowych świadczonych przez określone podmioty gospodarcze za pomocą mediów elektronicznych: sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w tym Internetu. Ogólnie, zakres przedmiotowy i podmiotowy e-finansów jest zbliżony do tradycyjnych finansów, które dotyczą relacji ekonomicznych między różnymi podmiotami gospodarczymi związanych z przepływem środków pieniężnych. (fragment tekstu)
EN
The article reviewed the selected segment of the Polish market of e-finance. Attention focused on some specialized sites and portals. Presented their structure and basic functions and the utility. In conclusion, pointed to the rapid development of this market, both from their service providers and users, both individual and institutional clients. (fragment of text)
XX
"Grupa kapitałowa jest rzeczywistym fenomenem krajowej i międzynarodowej praktyki gospodarczej. Jest również fenomenem teoretycznych dyscyplin, takich jak ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa oraz prawo gospodarcze"4. Aby taką formą połączenia efektywnie zarządzać, warto poznać i stosować interdyscyplinarne instrumenty zarządzania i przełożyć je na skuteczne decyzje. Niejednokrotnie w praktyce gospodarczej z lekceważeniem podchodzi się do zarządzania tego typu organizacjami, ignorując wielowymiarową specyfikę ich funkcjonowania. Ma to bezpośrednie przełożenie na formułowanie strategii finansowych grup kapitałowych, gdzie często niemożliwe jest oszacowanie skutków decyzji zmieniających strukturę powiązań kapitałowych w grupie. Strategie finansowania grup kapitałowych rządzą się swoimi prawami i im bardziej złożona organizacja, tym bardziej skomplikowany proces budowania spójnej koncepcji długoterminowego zarządzania finansami w grupie. Chodzi tu przede wszystkim o wpływ realizowanej strategii finansowej na efektywność bądź wartość grupy ocenianej określonymi procedurami, zależnymi od wyboru metod i/lub procedur konsolidacji danych finansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
capital group is a real phenomenon in both national and international economic practices. It is also a phenomenon of theoretical disciplines, such as economics and organisation of enterprise and economic law5. Strategies for financing capital groups are specific. The more complex the organisation, the more complicated the process of building a coherent concept of its financial strategy. An impact the strategy exerts on an organisation effectiveness or goodwill shall be evaluated by means of specific procedures, dependent on the choice of methods, procedures for consolidation of the capital group's financial data. When we ignore the impact these (organisation-specific) factors have on the achievement of aims, it will be impossible to correctly measure the results or evaluate the strategy itself.(original abstract)
XX
Szczególny charakter finansowania działalności UE wynika z faktu, że kraje członkowskie przekazały na jej rzecz w całości lub w części niektóre poprzednio realizowane przez siebie funkcje. Realizacja tych zadań w ramach UE wymaga solidarnego finansowania, które możliwe jest dzieki budżetowi. Gospodarka budżetowa UE prowadzona jest zgodnie z ogólnymi zasadami legalności, prawidłowości oraz należytego zarządzania finansami. Istnieje pewna zbieżność zasad odnoszących się do krajowych zasad budżetowych i gospodarki wspólnotowej. Zbieżność ta jest ograniczona ze względu na odmienność budżetu UE w stosunku do budżetów krajowych. Wynika to nie tylko z ograniczonego zakresu zadań, jakie są realizowane z budżetu wspólnotowego, w stosunku do zadań realizowanych w ramach budżetów krajowych, ale także na przykład ze sposobu podejścia do deficytu budżetowego czy ze specyficznej procedury tworzenia budżetu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the main and detailed budgetary principles which organs of European Community follow during budget process. The significant aim of the paper is to show how the rules appropriate to EU budget procedure are applied in countrymembers of EU and how the principles should impact on the national public finance systems.(original abstract)
XX
Jednostka, która podejmuje działalność gospodarczą w warunkach wolnego rynku powinna ustalić swoje cele, środki i metody ich osiągnięcia. Podstawowym zadaniem każdej jednostki powinno być zapewnienie warunków sprzyjających jej długotrwałej działalności i rozwojowi. Stąd też chcąc osiągnąć z góry ustalone cele, jednostka gospodarcza musi prowadzić właściwą politykę w dziedzinie zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży, inwestycji, gospodarki finansowej. Wiąże się to z odpowiednim stosowaniem polityki bilansowej. W artykule przedstawiono wpływ polityki bilansowej na realizację celów przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic unit which undertakes the economic activity in the conditions of the free market should establish one's aims, means, and the methods of their achievement. The assurance of favourable conditions for its long-lasting activity and development should be the basic task of every economic unit. Therefore, wanting to reach settled purposes, the economic unit has to lead the proper politics in the field of supply, production, sale, investment, the financial economy. This joins with suitable applying the balance politics. In the article was introduced the influence of the balance politics on the realization of the aims of the enterprise. (original abstract)
XX
Opracowane na podstawie zaleceń Oslo Manual formularze GUS o innowacjach w przemyśle i sektorze usług (PNT-02, PNTu-02) określają m.in. zestaw informacji na temat źródeł i barier finansowania działalności innowacyjnej w przekroju regionów (województw) Polski. Zbierane w tym zakresie materiały, choć zawierają luki i nie operują kompleksową klasyfikacją środków pokrywających nakłady na innowacje ani też szczegółową systematyką finansowych barier procesów innowacyjnych, prowadzą do dwóch zasadniczych spostrzeżeń. Po pierwsze, podstawowym źródłem finansowania innowacji w latach 2006- -2009 były środki własne innowatorów, uzupełniane przez kredyty bankowe. Po drugie, dominacji tych pozycji mogły towarzyszyć bariery dla innowacji z lat 2004-2006 w postaci braku środków własnych i dostępu do zewnętrznych źródeł zasilania finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Based on the guidelines of the Oslo Manual, forms issued by the Main Statistical Office concerning innovation in industry and services (PNT-02, PNTu-02) define a set of gathered information on sources and barriers of financing innovation activities with regard to regions (voivodeships) in Poland. The collected data, although incomplete and without an arrangement of financial barriers in innovation processes, lead to two basic conclusions. Firstly, the main source of financing for innovation in 2006-2009 were the innovators' own means, complemented with bank credits. Secondly, the domination of these items could have been challenged by innovation barriers in 2004-2006, such as no internal means or access to external sources of financial supply. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówione są metody równoważenia budżetów terenowych. Rozważania dotyczą ważnych aktualnie zagadnień, ponieważ staramy się zastąpić uznaniowy system przydziału subwencji systemem obiektywnym. Wydaje się, że opisany w artykule kierunek zmian będzie w przyszłości kontynuowany. (fragment tekstu)
EN
In the paper two methods of local budget balancing have been discussed. If the local-government reform is to be successful it is necessary to create an accurate financial system which would provide a basis for the functioning of local councils. The revenues obtained from taxes are usually insufficient to finance the costs of running the parish and, therefore, other sources of finance are very important. In the article the author has presented the method of grants expressed as a percentage of the state budget revenues or the method of subsidies. A great deal of attention has been devoted to the latter one, as the size of the subsidies will be determined according to criteria, which are different from those applied in the previous years.(original abstract)
XX
Przedstawiono potoczne rozumienie kosztu oraz omówiono koszty w działalności sektora państwowego.
EN
In the article the author reviews and evaluates the notion of production costs. The thus-far published articles of the author concerning costs have dealt with proportions and development trends of production costs. It seemed necessary to review various approaches to productions costs beginning with a common understanding of those costs. Attention has also been drawn to the conception of social costs of production and reasons have been provided for the discrimination of that category of costs. The author has pointed out the differences existing between the nature of social and direct costs. In the conclusion some inconsistencies in the interpretation of production costs from the accounting and economic viewpoints have been demonstrated.(original abstract)
12
80%
XX
Celem artykułu jest zatem próba przedstawienia efektywności i stabilności międzynarodowego systemu finansowego przy wykorzystaniu podejścia systemowego. (fragment teksu)
EN
The present situation in the international financial system (especially connected with the global financial crisis) induce to pose important questions about its future. This system is characterised by the significant heterogeneity, with internal and external relations very difficult to analyse. Especially, the complex issues are: the effectiveness and stability of the international financial system. The aim of the article is therefore an attempt to present the problems of international financial system effectiveness and stability by using the system approach. This approach allows achieving the knowledge about the relations and connections among the components of the subject of the research. The definition and measurement of the financial system effectiveness is very difficult at the domestic level and much more difficult at the international one. Its characteristics could be based for instance on the functional concept of the macroeffectiveness - from the point of view of the economic growth. The financial system stability is another very complex notion without any universally accepted definition or the method of measurement. This implies significant complications for the monetary and supervision authorities, with negatives effects for the future financial stability. Changes and problems of the international financial system encourage the search of the solutions based on the chaos theory, the functioning of the dissipative structures or the phenomenon of bifurcation. Many problems presented in the article have a debatable, interdisciplinary character which is difficult for the explicit definition and constitute a "stepping stone" for the further researches.(original abstract)
13
Content available O teorii spekulacji i inwestycji Julesa Regnaulta
80%
EN
The main purpose of this article is to present Jules Regnault's theory of speculation. Firstly, the theory of short-term speculation and negative consequences of transactions of this kind are described. In the next part of the article the theory of long-term speculation and two laws of securities prices fluctuations revealed by Regnault are discussed.
XX
Artykuł ilustruje determinujące zdolność finansową małych przedsiębiorstw. Opisano w nim aspekty dotyczące źródeł finansowania , polityki kredytowej oraz finansowania inwestycji w tych przedsiębiorstwach. Zwrócono uwagę , iż rodzaj finansowania działalności przedsiębiorstwa zmienia się zależnie od etapu jego rozwoju. Zaprezentowano także różnice w zarządzaniu finansami między dużym i małym przedsiębiorstwem.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the finance management in small business. It describes following aspects of finance management: • the sources of finances, • the payment politics, • investition financing. All these aspects evaluate through stages of small business growth and influance on financial condition of the company. The essey also shows the differences in mentioned aspects of finance between small and large companies.(original abstract)
XX
Problematyka klasyfikacji nauk należy do zagadnień legitymujących się odległą przeszłością. Od czasów starożytnych aż do współczesności klasyfikacja nauk stanowi problem sporny, budzący wiele dyskusji i kontrowersji. Konieczność dokonywania stałych prób klasyfikacji (podziału logicznego) wynika z potrzeb samego rozwoju nauk. Wzrastająca stale wielkość materiału badawczego powoduje wyodrębnienie się coraz to nowych dyscyplin, taka sytuacja natomiast, prowadzi z kolei do konieczności uporządkowania systemu nauk. U podstaw klasyfikacji nauk leżą nie tylko potrzeby teoretyczne, związane z aspektami teoriopoznawczymi i metodologicznymi, ale i praktyczne. Podział nauk jest potrzebny dla łatwiejszego ogarnięcia i zorientowania się w systemie wiedzy naukowej, wprowadza pewien ład i hierarchię w sferze badań naukowych, jest wreszcie niezbędny dla potrzeb dydaktyki, a także bibliotek i ośrodków informacji.(fragment tekstu)
EN
The present article attempts to show the relations between economic sciences and management sciences. The author presents the classification of science in general and economic science in particular. The relations between economic science and management sciences are very close. The development of modern economics and modern management science depends on the elimination of barriers between the various disciplines of science. The need of "constructing bridges" also concerns the relation between theory and practice. (author's abstract)
16
Content available remote Samodzielność finansowa gmin w Polsce
80%
XX
Głównym celem opracowania jest ocena stopnia samodzielności finansowej gminy na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego (miasta na prawach powiatu, powiaty, województwa) oraz na tle gmin różnej wielkości (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie). Do oceny poziomu samodzielności finansowej został wykorzystany wskaźnik dochody własne w relacji do dochodów ogółem. Ponadto została podjęta próba ogólnego opisu samodzielności jednostek samorządu terytorialnego z podziałem na konkretne płaszczyzny (polityczna, organizacyjna, gospodarcza, finansowa) oraz samodzielności finansowej z wyeksponowaniem aspektu samodzielności dochodowej i wydatkowej. (fragment tekstu)
EN
Financial independence is considered to be a crucial instrument of self-governance. The aim of the research was the evaluation of the level of changes in local government units financial independence. The highest level of independence is found in the cities with poviat rights, whereas the lowest is found in poviats. In the communes, the level is average, but there are big differences between them in this aspect. The urban communes and those situated near big cities have a much higher level of financial independence than rural communes, situated far away from major cities. (original abstract)
XX
Wykluczenie finansowe przejawia się trudnościami w dostępie do niezbędnych produktów i usług finansowych w odpowiedniej dla poszczególnych osób formie. Jedną z jego przyczyn jest niski poziom świadomości finansowej społeczeństwa. W wielu krajach podejmowane są wielokierunkowe działania inkluzyjne, a wśród nich takie, które związane są z kształtowaniem zdolności finansowych. Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania i przedstawienia roli, jaką mogą odegrać w tym obszarze główni interesariusze odpowiedzialnych finansów, tj. państwo oraz instytucje finansowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial exclusion is manifested by difficulties encountered in accessing indispensable financial products and services in an adequate form and adjusted to the needs of particular individuals. One of its underlying reasons is the low level of public financial literacy. In many countries diversified inclusion activities are undertaken among which also these focused on financial capability development are conducted. The objective of the hereby paper is an attempt to identify and present the role to be played, in this area, by major stakeholders of responsible finance, i.e. the government and financial institutions.(original abstract)
XX
Zawarcie walutowej transakcji terminowej na rynku pozagiełdowym wymaga wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia kontraktu celem wyeliminowania przedrozliczeniowego ryzyka rynkowego. Myślą przewodnią artykułu jest identyfikacja wpływu zastosowania wybranych walutowych transakcji pochodnych (sztywnych i elastycznych) na wykorzystanie limitu skarbowego, co jest jednym z kluczowych czynników warunkujących sprawne zarządzanie ryzykiem kursowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The application of currency derivatives in the foreign exchange market usually requires a treasury limit to eliminate pre-settlement risk. The aim of the article is to analyze the treasury limit utilization due to the different contracts execution (fixed and flexible). The relations described have a significant impact on the efficiency of currency risk management.(original abstract)
XX
Jedną z podstawowych charakterystyk papierów wartościowych wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji jest stopa zwrotu (wskaźnik dochodowości akcji). Wielu teoretyków i praktyków rynku kapitałowego zakłada, że oczekiwana stopa zwrotu ma rozkład normalny lub zbliżony do normalnego'.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author verified the hypothesis that rates of return are normally distributed. The results indicate that distributions of rates of return for stock market companies are not normal. Deviations from normality of distributions are larger when the period is shorter. The research was madc for daily, weeicly and monthly rates of return and analogous logarithmic rates of return.(original abstract)
XX
Teoria i praktyka wskazują, że decentralizacja jest istotnym czynnikiem poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Zmiany, jakie wprowadzono w funkcjonowaniu finansów publicznych w początkowych latach transformacji, były wyrazem pierwszego etapu procesu decentralizacji finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The elaboration presents the significance of local goverments in financial system of health care in Poland. Researches refer to valuation of transformation in two periods(original abstract)
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.