Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Interdisciplinarity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
100%
PL
-
XX
Niniejszy artykuł poświęcony jest fragmentowi dorobku profesora Krupskiego głównie z zakresu ujęcia zasobowego. Autorzy artykułu nawiązują do 5 rocznicy śmierci profesora Krupskiego z przekonaniem o profetycznym charakterze Jego dorobku naukowego. Dorobek ten konfrontowany jest z koncepcjami wyrażanymi w dziełach innego uczonego, któremu poświęcona jest monografia, mianowicie profesora Edwarda Taylora. Autorzy podkreślają wspólne, ale też odmienne podejścia do rozwiązywania trudnych problemów gospodarowania. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is dedicated to a specific fragment of the achievements of Professor Krupski mainly in the field of the resource approach. The authors of the article refer to the 5th anniversary of the death of Professor Krupski with conviction about the prophetic nature of his scientific achievements. In a sense, these achievements are confronted with the concepts expressed in the works of another scholar to whom the monograph is devoted, namely Professor Edward Taylor. The authors emphasize common, but also different approaches to solving difficult management problems. (original abstract)
|
|
nr nr 1 (44)
210-212
XX
W środowisku naukowym, ale także i dziennikarskim, dominują dwie grupy, reprezentujące dwa skrajne poglądy wobec dorobku Ryszarda Kapuścińskiego. Pierwsza z nich głosi, iż po śmierci wybitnego polskiego reportażysty otwarło się pole do nowych badań nad zamkniętym dziełem i dzięki temu wyniki poszukiwań mogą być naprawdę obiektywne, bo wolne od jakichkolwiek wpływów. Drugi pogląd to głos przeciwników, którzy twierdzą, że nic nowego na temat książek reporterskich i myśli filozoficznej, społecznej Kapuścińskiego powiedzieć nie można. Kto ma rację? Odpowiedź na to pytanie nie jest tak ciekawa jak czytanie Kapuścińskiego czy poszukiwanie własnej interpretacji. Potencjalny odbiorca filtruje tekst poprzez własne doświadczenia. I albo tekst wywołuje w nim poruszenie, wstrząsa, napędza go do dalszej refleksji, albo zostawia go obojętnym. Książka "Ryszard Kapuściński - wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne" jest kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że dorobek literacki i osobowość (biografia) Ryszarda Kapuścińskiego wciąż wywołują silne poruszenie i łączą ludzi różnych profesji, doświadczeń, poglądów. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono podstawowe zasady zarządzania ryzykiem, czyli identyfikacja i analiza ryzyka, jego ocena oraz sformułowanie wariantów, metod ograniczania i eliminowania ryzyka. Wyeksponowano sprawę zwiększania zasobów informacji z różnych dyscyplin i dziedzin gospodarki. Obszerniej potraktowano kwestię sposobów skutecznego przeciwdziałania zdywersyfikowanemu ryzyku. Teoretyczne ujęcie Risk Management zilustrowano przykładami z zakresu handlu międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents basic principles of risk management, i.e. risk identification and analysis, risk assessment and specification of its variants, and methods of risk limitation and elimination. It highlights an issue of increasing information resources of various fields and branches of economy. It extensively discusses an issue of how to effectively counteract diversified risk. The theoretical presentation of Risk Management was illustrated by examples originating from international trade. (original abstract)
|
|
nr nr 1
81-97
XX
Problematyka przemocy i przemocy w rodzinie ma charakter interdyscyplinarny. Podobnie interpretacja terminologiczna tego pojęcia różni się odpowiednio do dyscypliny nauki. W tym aspekcie szczególnie ważne jest znaczenie, jakie zostało nadane temu zjawisku na gruncie szeroko rozumianego prawa karnego. W pierwszej części artykułu autorka analizuje problem terminologiczny dotyczący pojęć "przemocy" i "przestępstwa z użyciem przemocy". Część druga została poświęcona zagadnieniu procedury "Niebieskiej Karty" oraz instytucji uregulowanej w ustawie i kodeksie cywilnym dotyczącej nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę. (abstrakt oryginalny)
EN
The issues of violence and domestic violence are interdisciplinary. The terminological interpretation of those terms also differs from the concrete branch of science. What is crucial in this aspect, is the meaning of this phenomenon on the ground of broadly defined criminal law. In the first part of the article the author analyses the terminological problem of "violence" and "domestic violence". The second part of the article focuses on the "Blue Card" procedure and the barring order institution provided both by an enactment and the civil code. (original abstract)
XX
Marketing niemal od początku był rozwijany jako nauka interdyscyplinarna. Jednak sam termin "interdyscyplinarność" może być różnie rozumiany, od czego zależy teoria i praktyka badawcza marketingu. Autor artykułu, przedstawiając skrótowo istotę interdyscyplinarności w nauce i status marketingu w strukturze nauk, próbuje się odnieść do kwestii właściwej interpretacji interdyscyplinarności marketingu - takiej, która zapewniałaby mu największą korzyść poprzez ukształtowanie właściwej kultury badawczej (badania marketingowe).(abstrakt oryginalny)
EN
Marketing has been developed as an interdisciplinary science almost since it! beginning in the early XX"1 century. However, the term "interdisciplinary" may be understood in different ways which influences both the theory and research practice of marketing. The article presenting briefly the essence of the interdisciplinary character in science and the status of marketing in the structure of science, tries to refer to the matter of correct interpretation о interdisciplinary features of marketing as science, which would guarantee it the highest possible advantage through creating proper cognitive culture (marketing research).(original abstract)
|
|
nr nr 1
365-372
XX
Interdyscyplinarność, rzekomo tak pożądana, wręcz fetyszyzowana, jednocześnie w praktyce często uznawana za wadę, a wręcz chorobę współczesnej humanistyki i nauk społecznych, nie zaś ich atut, jest jednak wpisana w matrycę DNA studiów europejskich, sytuujących się od samego swego początku na pograniczach dziedzin, dyscyplin i nauk. I z pewnością książka temu zagadnieniu właśnie poświęcona jest najważniejszym punktem wyjścia do debaty nad tożsamością i przyszłością studiów europejskich. Punktem wyjścia, bo cały czas pozostają aktualne pytania, które stanowić mogą o podjęciu wysiłku ciągu dalszego recenzowanej publikacji: Czy metodę badań w przypadku studiów europejskich narzuca nam przedmiot i w jakim zakresie? Które ujęcia są użyteczne i w jakim zakresie są w stanie odpowiedzieć na postawione pytania? Co to jest "naukowość"? Jakie warunki powinna spełniać praca interdyscyplinarna, w tym traktująca o problemach i wyzwaniach interdyscyplinarności?(fragment tekstu)
8
Content available remote Nurt badań interdyscyplinarnych w rachunkowości
75%
XX
Cel - głównym celem artykułu jest przedstawienie nurtu badań interdyscyplinarnych w rachunkowości. Metodologia badania - aby zrealizować cel artykułu dokonano krytycznej analizy krajowych i zagranicznych opracowań z zakresu nauk ekonomicznych, w tym rachunkowości. Wykorzystano metodę analizy źródeł. Wynik - w artykule wykazano potrzebę prowadzenia w rachunkowości badań interdyscyplinarnych. Oryginalność/Wartość - artykuł ukazuje kierunki badań interdyscyplinarnych w rachunkowości, które są prowadzone i mogą być rozwijane w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the main aim of this article is to present the current interdisciplinary research in accounting. Design/Methodology/Approach - to achieve the assumed objective, the research method referring to the critical analysis of foreign and Polish expert literature has been applied. The method of analysis of the sources has been also used. Findings - the article indicates the need for interdisciplinary research in accounting. Originality/Value - the article presents trends of interdisciplinary research in accounting, which can be carried out and developed in the future. (original abstract)
XX
Omówiono zagadnienie interdyscyplinarności filmoznawstwa, skupiając uwagę na obecności tematu filmu w poezji.
EN
The starting point of this reflection is to emphasize that the first theories of film were interdisciplinary, which was determined by the nature of film as a synthetic art. However, as the time goes by, we can observe a reverse tendency: now other fields of art are becoming film-like. Therefore, it is necessary to theoretically analyze this borderline between different fields of art and, consequently, the interdisciplinarity of film studies. In this article I analyze Polish poetry which owes much to film on many levels. This poetry can be classified based on two main criteria: the subject (the presence of cinema itself, directors, actors, and particular films in this poetry) and the substance. Apart from historical and theoretical literary problems, the main aim of studying film poetry is culture as such, namely: the presence of the media in everyday life, film consciousness, the ways of perceiving reality and, finally, the shape of imagination which I call film imagination. (original abstract)
XX
Celem tego szkicu jest refleksja nad wzajemnymi związkami między ekonomią a zarządzaniem z punku zarówno teoretycznego jak też praktycznego. Ograniczono się do wybranych kwestii, istotnych dla nauczyciela akademickiego z wykształceniem ekonomicznym, specjalizującego się od lat w interdyscyplinarnej problematyce zarządzania, nie w pełni usatysfakcjonowanego wzajemnymi relacjami nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Ukazana będzie ewolucja podejścia do relacji ekonomii i zarządzania na tle praktyki światowej, stan aktualny a także niektóre postulaty dotyczące kierunków zmian. Tekst jest dyskusyjny i w zamierzeniu ma skłonić do przemyśleń i wymiany poglądów, a także do postawienia kilku istotnych pytań. (abstrakt oryginalny)
EN
Main goal of this article is an interaction between economics and management in the science and practice. Analysis is limited to the some selected questions only: the nature of economics and management, classification of Polish science (especially economics and management), an academic teaching of economics and management and their weakness. Here are presented facts and some postulates regarding the directions of changes. Point of view is adopted to an academic teacher, who is an economist specialized in management. The text is disputable and is to make you think. (original abstract)
|
|
nr T. 10, Nr 3
159-177
XX
Rozważania na temat studiów prawniczych i aplikacji współcześnie w Polsce przedstawione zostały w artykule z perspektywy pytania o cele kształcenia prawników oraz o to sposób prowadzenia kształcenia prawniczego jest właściwy. Wskazując na determinowaną ustrojowo rolę prawników wykonujących zawód w ramach zinstytucjonalizowanych struktur wymiaru sprawiedliwości artykuł skupia się między innymi na zagadnieniach dotyczących doboru przedmiotów. Zwłaszcza jednak na dylemacie, czy efektem kształcenia prawniczego mają być sprawni technicy prawa, czy elity współformujące profil etyczny, intelektualny, kulturowy i gospodarczy społeczeństwa. Zawarte w artykule poglądy przedstawione zostały począwszy od oceny znaczenia wiedzy na rynku, poprzez wskazanie przydatności programów studiów dla dalszego rozwoju zawodowego prawników zarówno podczas aplikacji, jak i w innych zawodach, aż po porównanie nauczania według podziałów na tradycyjne gałęzie prawa i nowopowstające jego obszary. Artykuł odnosi się także do postulatów otwarcia prawa na interdyscyplinarności i do roli prawnika jako zawodu zaufania w kontekście stałej potrzeby wzmacniania zaufania do samego prawa.(abstrakt oryginalny)
XX
Współpraca interdyscyplinarna stanowi istotny postulat świata nauki, gdyż dostrzega się w niej możliwość poszukiwania rozwiązań w nowych, nieznanych dotąd obszarach wiedzy oraz uzyskiwania kompleksowych rezultatów dla złożonych problemów praktycznych. Liczne uczelnie wyższe deklarują więc otwartość na inne dyscypliny oraz gotowość do poszerzania horyzontów poprzez realizowanie projektów naukowych w partnerstwie z innymi podmiotami. Stąd należy odpowiedzieć sobie na pytanie: w jakim stopniu polskie instytucje naukowe wypełniają ten postulat. Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu współpracy interdyscyplinarnej realizowanej w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Na podstawie analizy sieci własnej uczelni (egocentric network), skonstruowanej na bazie danych zamieszczonych w systemie POL-on, scharakteryzowano wewnętrzną współpracę interdyscyplinarną, która wykazuje duże ograniczenia (powiązania międzywydziałowe występują jedynie w ramach nauk technicznych). Wskazuje to na niski stopień integracji uczelni powstałej wskutek połączenia dwóch odmiennych dziedzinowo ośrodków (Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie). Z drugiej strony poszczególne wydziały mają potencjał do prowadzenia współpracy interdyscyplinarnej z podmiotami zewnętrznymi, w tym również z biznesem. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays interdisciplinary collaboration is a significant demand of a scientific world as it provides the opportunity to search for solutions of new and still unrecognized fields of knowledge. Moreover it brings us the possibility to obtain results of compound problems of practice. Numerous universities declare their openness and readiness to go across their disciplines through realizing scientific partnership projects. Thus, one should answer the question: to what extent do Polish scientific institutions fulfill this demand? The aim of this paper is to analyze the range of interdisciplinary collaboration in West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Egocentric network analysis, based on data from POL-on (integrated information system about higher education in Poland), enabled to characterize university's internal interdisciplinary collaboration, which is highly limited (relationships occur only within technical sciences). There is a low internal integration of the university which was established by joining two different centers (Szczecin University of Technology and the Agricultural Academy in Szczecin). On the other hand particular faculties of the university show potential of cooperation with external entities, including business. (original abstract)
13
Content available remote Ceny transferowe a system informacyjny rachunkowości
63%
XX
Cel - celem artykułu jest przedstawienie cen transferowych jako zagadnienia interdyscyplinarnego, które dotyczy różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule zostaną przedstawione: pojęcie cen transferowych oraz zakres polskich regulacji podatkowych dotyczących cen transferowych. Rozważania te będą punktem wyjścia do dalszych badań autora mających na celu zaprezentowanie znaczenia systemu informacyjnego rachunkowości jako podstawowego źródła danych na potrzeby realizowania wymogów prawa podatkowego odnośnie cen transferowych oraz wpływu cen transferowych na jednostkowe sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych. Metodologia badania - w artykule stosuje się takie metody badawcze jak analiza porównawcza, metoda indukcji, analiza krytyczna oraz wnioskowanie. Wynik - system informacyjny rachunkowości stanowi istotny zasób informacji o podmiocie dla celów cen transferowych. Ustawa o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej nie przewidują szczególnych zasad wyceny lub narzędzi kontroli cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Oryginalność/Wartość - w artykule przedstawiono zagadnienie cen transferowych poprzez analizę wybranych przepisów prawnych oraz rozwiązań praktycznych zarówno w zakresie podatków, jak i rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the purpose of this article is to show the importance of transfer pricing as an interdisciplinary issue that relates to a various aspects of functioning of the company. The paper presents: the concept of transfer pricing, the scope of Polish tax regulations regarding transfer pricing. These considerations are the starting point for further research of the author aimed at the presentation of the meaning of accounting information system as a primary source of data for the purposes of implementing the requirements of the tax law regarding transfer pricing and the impact of transfer pricing on the financial statements of related entities. Design/Methodology/approach - the paper applies research methods such as comparable analysis, induction, critical analysis and reasoning. Findings - accounting information system is an important resource of information about the entity for purposes of transfer pricing. The Accounting Act and International Financial Reporting Standards do not provide any specific rules for the valuation or price control tools with respect to transactions between related parties. Originality/value - the article presents the problem of transfer pricing by analyzing selected legal provisions and practical solutions both in terms of taxation and accounting. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie interdyscyplinarnego podejścia do wytwarzania systemów dla podmiotów administracji publicznej. Zakres niniejszej pracy obejmuje: identyfikację powiązanych dyscyplin i określenie ich perspektyw; analizę zagadnień występujących na styku wytwarzania systemów dla administracji publicznej oraz tradycyjnych podejść w powiązanych dyscyplinach; a także szkic podejścia do integracji wiedzy będącej wynikiem realizacji zadań powiązanych z poszczególnymi dyscyplinami. (fragment tekstu)
EN
This paper presents an interdisciplinary approach to analysis of issues related to system development in public administration. It covers an identification of relevant disciplines and their perspectives, an analysis of issues for all relevant disciplines, an integration of viewpoints and validation of the method and the solution. It is argued that the interdisciplinary approach can help to solve some of the problems described in State 2.0 report. (original abstract)
XX
Pogranicze analizowane jest interdyscyplinarnie jako terytorium kontaktu dwóch lub więcej kultur, języków i narodów. Opierając się na studiach literaturowych, analizie aktów prawnych i obserwacji uczestniczącej, dokonano delimitacji i prezentacji pogranicza polsko-rosyjskiego. Zaproponowano i zweryfikowano model współpracy na obszarze pogranicza. Celem głównym artykułu było wykazanie, że współpraca międzynarodowa realizowana przed administrację rządową, samorządową oraz inne podmioty w istotny sposób przyczynia się do rozwoju turystyki po obu stronach pogranicza. Ponadto w pracy dokonano periodyzacji i typologii współpracy polsko-rosyjskiej pod kątem rozwoju turystyki(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to prove that international cooperation between two countries may be a crucial factor of tourism development. The author concentrates on border area between Poland and Kaliningrad Oblast of Russian Federation. The analyzed border area is a territory of interaction between cultures, languages and nations. Local border traffic is subject to a unique regulation aimed at the simplification of border crossing The Polish Russian border area becomes a transboder region and destination(original abstract)
|
2003
|
nr nr 11
87-116
XX
W globalnej gospodarce światowej ryzyko staje się jedną z najważniejszych kategorii. Zainteresowanie naukowców i praktyków ryzykiem spotęgowane zostało tragicznymi zdarzeniami z 11 września 2001 roku w USA. Z racji coraz głębszych powiązań różnych dziedzin życia społecznego i ekonomicznego, obserwowanych we współczesnej gospodarce światowej, powstaje nowa dziedzina Risk Management, którą określa się jako interdyscyplinarne oraz zintegrowane zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem. Prezentowany artykuł jest próbą poinformowania polskich specjalistów, zajmujących się ryzykiem, o tym nowym trendzie w badaniach prowadzonych przez naukowców amerykańskich i europejskich. Jest także próbą opracowania typologii ryzyka. (fragment tekstu)
EN
In the paper, the author makes an attempt at new look at the present scientific research on risk. The American and European researchers are departing from the traditional definition of risk in favour of an interdisciplinary research into diversified risk. Globalization of the world economy entails mutual permeation of different spheres of life and disciplines. So, it is difficult to research into one aspect of risk without taking into account its possible effects on the remaining spheres. The presently conducted risk research leads to the conclusion that there is no possibility to formulate a single objective definition of risk. Each sphere imposes the need to take into consideration its own specificity. The second part of the paper is devoted to semantic and etymological problems. The author makes an attempt to elaborate the typology of interdisciplinary risk, while paying attention to the most important risk areas. In the presented typology, he characterizes one after another the insurance, economic, financial, production, legal, organizational, political, technological, ecological, medical, psychological, sociological, civilizational, philosophical, ethical, and force-majeure risks. In the last part of the paper, the important problem of the right of taking risk and making risk-generating decisions is presented. (original abstract)
XX
Przedstawiono definicję miasta oraz typologię miast. Omówiono cechy typologiczne w kontekście tożsamości małego miast.
EN
The paper describes a little town, its specific climate and characteristic features differing it from other bigger towns. Considering theoretical principles of typology, one can assume that a significant feature of a little town is not performing central administrative function, but at the most - performing a communal one. A little town - at least are account of inhibitants number - is deprived of many town-creative functions (e.g. industrial, trade and the like). It seems to be fundamental that a little town would be able to exhibit the elements of its identity, like e.g. cultural heritage, geographical location and also clearly emphasize its town-creative function, what could be suspected as its development. (original abstract)
XX
Ostatnie lata przynoszą zmianę kierunku działania wielu organizacji i zarządzających nimi menedżerów. Punkt ciężkości, zogniskowany dotychczas głównie na maksymalizacji zysku, powoli przesuwa się ku działaniom, które łączą stronę biznesową ze społeczną wrażliwością. W literaturze przedmiotu zmiana ta jest konkludowana w postaci stwierdzenia: od Friedmana do Freema- na. Friedman był jednym z czołowych teoretyków chicagowskiej szkoły ekonomii, według której nadrzędnym celem każdej organizacji jest generowanie zysku i marginalizacja funkcji socjalnych. Z punktu widzenia praktyki zarządzania ta- kie działanie nosi nazwę shareholder model lub profit-centred model. Natomiast Freeman jest najwybitniejszym przedstawicielem szkoły zarządzania preferującej tzw. stakeholder model lub sodal responsibility model. (fragment tekstu)
EN
Recent years have brought a change in direction of activity of many organizations and their managers. The center of gravity primarily focused on maximizing profits slowly moves towards activities connecting business with social awarness. On the basis of this statement it ought to be assumed that one of the key areas for the effective public management should be building the new skills and knowledge among its managers but not limited to the economics but also to the ethics. It indicates that among all functions in the organization the managerial one is the most important, therefore those who perform it occupy the highest positions in the organization and have the significant impact on its development. They influence not only the organizational performance but also public perception of the organization. Hence, it becomes extremely important to introduce ethics to higher education and tend to create the educational courses resulting in training corporate socially responsible managers. (original abstract)
XX
Gwałtowny przyrost wiedzy w nauce w XX w. spowodował jej nieprzejrzystość w aspekcie organizacyjnym i instytucjonalnym. Wciąż postępuje proces dyscyplinarnej partykularyzacji nauki i badań, a spada zdolność do syntetycznego myslenia w kategoriach większych jednostek naukowych. Granice dyscyplin mają charakter instytucjonalny, stają się również w coraz większym stopniu granicami poznania. Tożsamośc dyscyplin naukowych jest określona przez specyficzne pojęcia, przedmiot badań, ich metody i cele. Problemy, do których jest powołana nauka coraz rzadziej definiują się dyscyplinarnie, stąd zwrot w stronę interdyscyplinarnej syntezy jest koniecznością podyktowaną samym rozwojem problemów. Interdyscyplinarność może pomóc przywrócić w nauce porządek i przejrzystość, niezbędną do jej społecznej kontroli. (fragment tekstu)
XX
Problematyka badań wpływu muzyki tła na reakcje konsumentów w miejscu sprzedaży stopniowo wpisała się w nurt interdyscyplinarnych poszukiwań łączących wiedzę z zakresu psychologii i marketingu. Celem artykułu jest próba włączenia do badań marketingowych perspektywy muzykologicznej i z zakresu psychologii muzyki poprzez zaprezentowanie wybranych metod, które swoje źródła mają m.in. w muzykologii oraz w estetyce eksperymentalnej. Punkt wyjścia stanowi analiza modelu reakcji muzycznych, sformułowanego na gruncie społecznej psychologii muzyki, która pozwoli na wyjaśnienie metodologicznej specyfiki badań nad wpływem muzyki tła na konsumentów w środowisku komercyjnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The research problem of an impact of background music on consumers response in the points of sale has gradually been incorporated into the stream of interdisciplinary research mainly combining knowledge of psychology and marketing. The basic objective of the paper will be an attempt to include the musicology and psychology of music perspectives by the presentation of selected methods that were created in the field of musicology (i.a. theory of emotional response based on musical structure perception [Meyer 1956]) and experimental aesthetics (i.a. the theory of musical preference [Berylyne 1971]). The starting point will be the analysis of the model of musical response formulated on the ground of social psychology of music (North, Hargreaves 2008) that enables to explain the methodological specificity of the research on the effects of background music on consumers in the commercial environment.(original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.