Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 564

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logika rozmyta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
EN
Owing to a great variety of industrial electro-machine systems, it becomes more and more crucial to assess correctly electro-machine systems offered by their suppliers. It has been proved in this paper that by assessing systems offered to them exclusively on the basis of bivalent rules, purchasers are likely to incur economical losses. It is essential to apply elements of fuzzy (or multivalent) logics while performing such on assessment. With this purpose the notion of Hamming distance, applied in the theory of mathematical sets has been used in the easiest possible way. The Hamming distance, which defines an agreed distance between two sets of certain quantities, turned out to be useful for proposing a way of assessment of offered electro-machine systems. Considering same characteristics of electro-machine systems as quantities included in sets defined by a Hamming distance a theoretical basis of such an assessment can be obtained. The paper presents a simple and interesting geometric interpretation of the abovementioned solutions. It also reveals a method of assessment and reciprocal comparison of offered electro-machine systems.
PL
Opisano miniaturowy robot mobilny Khepera i jego oprogramowanie. Przedstawiono sposoby sterowania robotem: z komputera nadrzędnego oraz z procesora pokładowego. Jako przykład algorytmu sterowania opisano zadanie podążania przy ścianie. Program sterujący przygotowywany jest na komputerze, a następnie ładowany do pamięci RAM robota. Po zakończeniu transmisji robot pracuje w sposób autonomiczny. Do rozpoznawania otoczenia wykorzystywane są czujniki pracujące w zakresie fal podczerwonych. Zachowanie robota opisywane jest za pomocą łatwych do interpretacji rozmytych reguł sterowania.
EN
The Khepera miniature robot and its software are described. The robot can be controlled from a host computer or from a local processor. As an example of the algorithm wall following is presented. The program is developed on a computer and then downloaded to the robot. After the transmission the robot works autonomously. The robot recognizes its environment using infra red (IR) proximity sensors. The behaviour of the robot is described by easy interpretative rules.
PL
W artykule skoncentrowano się na badaniu wpływu podstawowych parametrów procesu zgrzewania ultradźwiękowego takich jak: amplituda wibracji, siła nacisku oraz czas zgrzewania na wybrane parametry jakościowe uzyskanego połączenia przewodów miedzianych. Badania przeprowadzono metodą czynnikową (ang. fractional desing) z czterema poziomami. Jako parametry jakościowe mierzono siłę zrywania (Fpull), siłę odrywania (Fpeel) oraz obszar zgrzewu. Wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych wykorzystano do opracowania nieliniowego modelu regresji drugiego stopnia. Ze względu na wariację wyników badań oraz parametrów wejściowych przy tworzeniu reguł modelu wykorzystano logikę rozmytą. Zastosowanie logiki rozmytej pozwoliło na uniezależnienie się od konieczności prowadzenia badań niszczących w procesie produkcyjnym i osiągnięcie najwyższego poziomu jakości zgrzewów.
EN
Ultrasonic welding has been used in the market over the past thirty years. Very short time, low energy consumption, repeatability and lack of additional materials and operations during the connection process are key reasons for which this technology has been found advantageous in the mass production. Nevertheless the problems faced by industry regarding to ultrasonic welding are the poor weld quality and low strength of the joints surface when the welding parameters are incorrect. In this paper, the control parameters like vibration amplitude, weld pressure and weld time are considered for the welding and copper wires (Cu-ETP1). Experiment is conducted according to the fractional design with replications to get the responses like tensile shear stress and T-peel stress and weld area. Measured data are utilized to develop fuzzy logic model between responses and predictors. As a quality is an very important issue in these manufacturing industries, the optimal combinations of these parameters are found using fuzzy logic approach.
EN
The analysis of eye movements is valuable in both clinical work and research. One of the characteristic type of eye movements is saccade. The accurate detection of saccadic eye movements is the base for further processing of saccade parameters such velocity, amplitude and duration. This paper presents an accurate saccade detection method which is supported by the fuzzy clustering. The proposed detection function is computationally efficient and precisely determines the time position of the saccadic eye movement event. The described method is characterized by low sensitivity for any kind of noise and can be applied in the analysis of the congenital nystagmus.
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania algorytmów obliczeniowych opartych na logice rozmytej do modelowania układów dynamicznych. Do prowadzenia obliczeń symbolicznych przyjęto programy MapleTM. Natomiast obliczenia numeryczne wykonano w środowisku programu MatlabTM-Simulink. Szczegółowo przedstawiono sposób budowania modeli dynamicznych z logiką rozmytą na przykładzie mobilnego robota.
EN
This paper discusses the mode in which algorithms based on fuzzy logic have been used to model dynamic systems. For symbolic computations MapleTM programme has been applied. Numerical calculations have been done in the MatlabTM-Simulink programme environment. The mode of constructing dynamic systems with a mobile robot as an example.
6
Content available remote Artifical intelligence in didactis
80%
PL
Przy rozwiązywaniu praktycznych problemów w dziedzinie geotechniki, potrzeb-na jest intuicja, doświadczenie inzynierskie i inne czynniki tzn. ludzka in-teligencja. W artykule przedstawiono technikę przetwarzania informacji opar-tą na zasadzie rozumowania rozmytego korzystając z techniki sieci neuronoweji algorytmów genetycznych. Przedstawiono również możliwość zastapienia pro-cesu pasywnego sterowania, procesem aktywnego sterowania odniesionego doaparatu trójosiowego ściskania (TRITECH 50 machine).
7
Content available remote Rozmyte sterowanie sygnalizacją świetlną w newralgicznych punktach miejskich
80%
PL
W pracy zaprezentowano metodę rozmytą, którą można zastosować do sterowania sygnalizacją świetlną. Pokazano, dlaczego metody rozmyte są bardziej adekwatne do danego problemu niż czysto probabilistyczne. Zaprezentowano reguły rozmyte i sposób ich wyznaczania na podstawie zbioru uczącego.
EN
In this paper fuzzy methods which can be used in steering traffic lights are presented. It is shown, why fuzzy methods are more adequate for specified problems than probabilistic methods. The fuzzy methods and way of their determination are based on a learning set.
PL
Najlepszy system bazy danych nie spełni pokładanych w nim nadziei, jesli będzie obsługiwał informacje o niskiej jakości. Jedną z możliwości jej podnoszenia jest stosowanie logiki rozmytej.
PL
W artykule opisano opracowany optymalizowany mechaniczny system wspomagający podjęcie decyzji traderskich na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. W opracowaniu systemu użyto syntezy metod z różnych dziedzin, takich jak: tradycyjne wskaźniki analizy technicznej, metody wielokryterial-ne, metody logiki rozmytej. .Ostateczne zagadnienie sformułowane zostało jako problem wielokryterialnej optymalizacji w warunkach niepewności. Efektywność opracowanego sytemu sprawdzona została na realnych danych. Przy tym jako okres uczący użyto danych za półtora roku, tj. od początku 2004 r. do lata 2005 r. Jako zakres testowy użyto danych za pół roku - od lata 2005 r. Rezultaty wskazują na wysoką efektywność sys. temu: dla okresu testowego procent trafnych decyzji traderskich wynosi około 70%.
10
Content available Wykorzystanie logiki rozmytej w algorytmach AQM
80%
PL
W obecnych czasach wymagania stawiane sieciom TCP/IP zostały znacznie zróżnicowane poprzez aplikacje wymagające odmiennych poziomów usług sieciowych QoS (ang. Quality of Service). Dodatkowo, wzrastający udział transmisji czasu rzeczywistego RTP wymusza poszukiwanie nowych metod aktywnego zarządzania obsługą pakietów w węzłach sieci. Autor wskazuje możliwość wykorzystania logiki rozmytej w mechanizmach adaptacyjnych AQM (ang. Active Queueing Management), w celu poprawy wydajności układów zarządzania przepływem pakietów.
EN
Active Queue Management (AQM) is the name given to router mechanisms used in congestion control. AQM mechanisms manage queue lengths by dropping (or marking) packets during building up congestion, that is, before the queue is full. End-systems can then react to such losses by reducing their packet rate, hence avoiding severe congestion. AQM mechanisms are also relevant in the context of DiffServ. The DiffServ architecture has been defined to provide IP networks with scalable quality of service (QoS) processing of traffic aggregates, based on a special field in the IP header. This paper presents new active queue management mechanisms to provide congestion control in TCP/IP best-effort networks. The author propose how to use fuzzy logic to better solve the drop tail problem in the basic AQM mechanism (REM) with one buffer and a server. The objective of the fuzzy controller is to determine the optimal admission policies so as to maximise the average profit (reward minus cost). The proposed fuzzy logic approach for congestion control allows using linguistic knowledge to capture the dynamics of nonlinear probability marking functions. In the introduction the author defines a structure of Supervisory Expert Control System [10, 12, 14] and the project aims illustrated in Figs. 2 and 3 [15]. In Section 3 the author presents implementation of a new algorithm FREM that uses a Fuzzy Logic Controller. The model of FREM algorithm [8] is shown in Fig. 5. In Section 5 the author shows the plan on future works: a project of the FLC controller and verification of the FREM algorithm performance. The paper presents the FREM algorithm with nonlinear probability marking functions. There is shown a conception of applying Supervisory Expert Control System to congestion control in TCP/IP networks. The author proposes how to ensure the adaptation ability of the REM algorithm. The presented solution requires an additional FLC supervisory module. The objective of fuzzy controller is to determine the optimal admission policies so as to maximise the average profit (reward minus cost). The proposed fuzzy logic approach to congestion control allows using linguistic knowledge to capture the dynamics of nonlinear probability marking functions.
11
80%
PL
Przedstawiona praca jest kontynuacją próby wprowadzenia metody logiki rozmytej do rutynowych modelowań geologicznych. Wykorzystując dane laboratoryjne i otworowe uzupełniano z jej pomocą brakujące fragmenty profilowań petrofizycznych i geofizycznych. Metoda ta pozwoliła także prognozować całe brakujące profile na podstawie zestawu innych danych, ponieważ nie wymaga ona nauczyciela, czyli zbioru uczącego, opiera się natomiast na poprawnie sformułowanych regułach wnioskowania, co w modelowaniach geologicznych daje jej przewagę nad sieciami neuronowymi.
EN
This paper presents a possibilities of fuzzy logic application in geological model evaluation. Two potential fields of activity was showed. The first is to complete petrophysical and well log database. The second, more ambitious is estimation of petrophysical parameters in no data wells. It is possible because of depending of fuzzy logic on inference rules not on teaching files. It is the main advantage of fuzzy logic over ANN extrapolation method.
PL
W referacie przedstawiono sposób wykorzystania logiki rozmytej do sterowania transportem w połączeniu z zadaniowym sterowaniem robota przemysłowego. Do badań wykorzystano zrobotyzowane stanowisko, w którym harmonogramowanie i symulację przebiegu produkcji oraz kontrolę jakości, zamodelowano w programie SIMPLE++. Przeprowadzone badania pozwoliły na maksymalizację współczynnika wykorzystania obrabiarek dzięki odpowiednio ułożonej bazie reguł sterujących pracą robota. Baza reguł na podstawie której przeprowadzono wnioskowanie rozmyte oparta jest na badaniach symulacyjnych.
EN
The paper presents an application of the fuzzy sets theory to the control of transportation tasks of industrial robots. The robotized stand was used for the scheduling and simulation of the production, production control and quality control which was modeled using SIMPLE++ software. The investigations allowed to maximize machine tools utilization coefficient via appropriately constructed rule base for the robot control. The rule base which is used for the logic reasoning is based on the simulation.
PL
Jak powszechnie wiadomo, rynek Forex jest największym rynkiem, jeśli chodzi o przepływy finansowe. Codziennie na rynku walutowym zawierane są transakcje na miliardy dolarów. W związku z tym jest on bardzo trudny do skutecznego inwestowania. Aby zawierać zyskowne transakcje, należy mieć opracowany system inwestycyjny. Może nim być zestaw reguł, za pomocą których będą generowane sygnały kupna i sprzedaż określonej pary walut. Jako że system taki może być skomplikowany, do jego realizacji stosuje się komputery i odpowiednie oprogramowanie stworzone do tego celu. W pracy zostanie przedstawiony system informatyczny realizujący strategię inwestycyjną na rynku Forex, polegającą na syntezie podejścia technicznego i fundamentalnego z wykorzystaniem wyboru wielokryterialnego i logiki rozmytej.
PL
W ramach grantu nr 7 T07B 006 08 opracowano oryginalny system doradczy do analizy stanu przekładni na podstawie zarejestrowanych cyfrowo sygnałów wibroakustycznych. W trakcie pozyskiwania bazy danych uzyskano ponad 2000 zarejestrowanych stanów modelowej przekładni zębatej DMG-1A, które są analizowane z zastosowaniem systemu doradczego. W artykule pokazano rozwiązanie problemu wnioskowania rozmytego w przypadku gdy reguły wnioskowania rozmytego w postaci if-then są sprzeczne oraz ich następniki są zmiennymi lingwistycznymi.
EN
Within the framework of Grant No. 7 T07B 006 08 an unique advisory system for analysing of technical states of gear box has been designed. The analysis works upon digitally registered vibroacoustic signals. At a time of measurement result's data base building, more than 2000 results concerning to technical states of gear box were registered. In the paper a solution of fuzzy-logic inferencing is described. The description concern's to such a case, when rules of if-then type are contradictory and their successors are linguistic variables.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie zastosowania metod logiki rozmytej (fuzzy logic) do sterowania napędem z połączeniami sprężystymi. Szczególny nacisk został położony na zagadnienie wrażliwości układu regulacji na zmiany parametrów elektromechanicznych napędu. Porównano wyniki badań symulacyjnych napędu sprężystego pracującego rozmytym i klasycznym regulatorem prędkości.
EN
The paper describes the problem of fuzzy-logic controller application to the drives with elastic joints. The objective of the paper is to discuss the sensitivity of the mentioned control system to variables of the electromechanical system parameters. Results of comparative simulation tests of the drive with elastic joint with fuzzy and classical speed controllers are presented.
PL
W pracy pokazano sposób rozszerzenia klasycznego modelu reprezentacji danych o elementy rozmyte. Przedstawiono różne podejścia do reprezentacji rozmytych baz danych, a także poruszono problem bliskości i redundacji danych rozmytych, wskazując na istniejące rozwiązania.
EN
Representation of various forms of fuzzy data In relational model addressing extension of classical model with elements Has been presented.
PL
Cyfrowe przetwarzanie obrazu staje się kluczową technologią w dziedzinie produkcji i kontroli jakości. Zwiększenie wymagań dotyczących jakości powoduje konieczność badania niemal każdej czes'ci, a to z kolei prowadzić może do rozbudowy systemu automatyzacji produkcji. Większość systemów cyfrowego przetwarzania obrazu stosowana jest w produkcji masowej. Wykorzystując inteligentne systemy rozpoznawania wzorców, cyfrowe przetwarzanie obrazu można stosować w produkcji seryjnej lub małoseryj-nej, a ich zdolność do uczenia się pozwala na rozpoznawanie części o różnych kształtach. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów możliwe stało się bardzo szybkie przetwarzanie obrazu z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. W niniejszej pracy przedstawiono system oparty na zasadach logiki rozmytej, który znajduje zastosowanie w automatyzacji dostarczania elementów obrabianych do przestrzeni roboczej obrabiarki przy obróbce ceramiki.
EN
Digital picture processing is becoming a key technology in the field of production and quality control. Increased demands with respect to quality bring about a necessity to test almost every part, which in turn may lead to the expansion of the production automation system. Most of digital picture processing systerns are used in mass production. While making use of intelligent systems of standard recognition, digital picture processing can be applied in lot production or small lot production, and their ability to learn enables them to recognize parts of different shapes. Together with an increase of the processor capacity of computers, very fast picture processing with the application of artificial intelligence methods has become possible. In the present paper, a system based on fuzzy logic principles was introduced. It has an application in the automation of the feed of machined elements into the machine working space during machining of ceramics. -
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie optymalizacji pracy wentylatorowego młyna węglowego w oparciu o predykcyjny regulator optymalizujący z przesuwanym horyzontem, który jest rozwinięciem klasycznych regulatorów predykcyjnych z modelem typu MPC (Model Predictive Control). Na podstawie odpowiedniej procedury optymalizacyjnej regulator generuje korekty nastaw, które wprowadzane są do klasycznych struktur regulacji w rozproszonym systemie sterowania. Nieliniowy model procesu, zaimplementowany w regulatorze, zbudowany jest w oparciu o rozmyte sieci neuronowe. Zastosowanie sieci neuronowych zapewnia sprawną implementację oraz efektywne uczenie i strojenie. Istota regulacji polega na powtarzanej cyklicznie optymalizacji wskaźnika jakości, zdefiniowanego na podstawie założonych celów projektu. Celem pracy regulatora jest wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących podczas pracy młyna. Należą do nich: niestabilna wartość tepmeratury mieszanki pyłowo-powietrznej za młynem, nadmierne wahania temperatury powietrza przed młynem oraz położenie klap powietrza pierwotnego i wtórnego poza zakresem regulacyjnym. Cele te są realizowane poprzez odpowiednie sterowanie położeniem klapy powietrza pierwotnego i prędkością obrotową młyna. Wykonana została implementacja opisywanego regulatora w cyfrowym systemie automatyki na 8 młynach wentylatorowych kotła 360MW opalanego węglem brunatnym. W artykule przedstawiono uzyskane wyniki i przeprowadzono ich analizę.
EN
The article presents the question of optimization of a ventilation coal mill on the basis of a predictive optimizing controller with a receding horizon, which is an extension of the standard linear MPC (Model Predictive Control) type controllers. The controller has been realized in a digital version operating with a certain sampling period dependent upon the process dynamics. All calculations of the control rules are performed in one cycle which enables the controller to operate in the on-line mode. On the basis of a right optimization procedure the controller regulates the correction of settings, which are introduced to classic control structures in a fuzzy control system. The non-linear process model, implemented in the controller, is based on the basis of fuzzy neural networks. The use of neural networks ensures a fast and efficient implementation and effective learning and tuning. The problem of control is based in on a periodically performed optimization of the performance index, defined on the basis of the assumed project goals. The aim of the controller operation is to eliminate undesired events occurring during mill operation. Such events are: instability of temperature value of air-dust mix after the mill, excessive fluctuation of air temperature before the mill and positioning of primary and secondary air dampers outside the control range. These goals are realized through appropriate control of the primary air damper and revolving speed of the mill. The implementation carried out of the described controller in a digital automatic control system on 8 ventilation mills of a 360 MW brown coal fired boiler. This article presents the results obtained and a carried out analysis.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań własnych z zakresu wykorzystania logiki rozmytej do sterowania bezzałogowego pojazdu podwodnego wykorzystanego do inspekcji obiektów oceanotechnicznych. Prace realizowano w Instytucie Podstawowych problemów Techniki Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
20
Content available remote Logika rozmyta: początek, rozwój i możliwości zastosowania
80%
PL
Podstawy i rozwój logiki rozmytej. Idea podejmowania decyzji eksperckiej w świetle Eurokodu 7. Techniki obliczeń inteligentnych w projektowaniu geotechnicznym z wykorzystaniem sieci neuronowych, algorytmów genetycznych i zbiorów rozmytych do określania stanów zagęszczenia gruntów sypkich.
EN
Fundamentals and development of fuzzy logic. Idea of expert decision taking in the light of Eurocode 7. Techniques of intelligent calculations in geotechnical design using neural networks, genetic algorithms and fuzzy sets for a determination of the density of non-cohesive soils.
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.