Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W klimacie umiarkowanym płazy musiały przystosować się do cyklicznych zmian warunków pogodowych. Jako zwierzęta zmiennocieplne są całkowicie zależne od warunków zewnętrznych, głównie temperatury, która wpływa na ich aktywność roczną i dobową.
PL
Płazy to organizmy pospolite, często o olbrzymim potencjale rozrodczym. Dlatego też występują powszechnie na terenach zurbanizowanych w całej Polsce. Warunkiem ich obecności jest dostępność siedlisk, które zapewniają im niezbędne do życia minimum.
10
Content available Rehabilitation robot RRH1
63%
EN
The paper presents a prototype of a rehabilitation robot for lower extremities. It is created on the basis of cylindrical kinematic model, equipped with two rigid arms, special handles and fixtures. It has five active degrees of freedom and is designed to repeat the trajectories generated by physiotherapist during the learning phase. Presented prototype of rehabilitation robot has the ability to replay different types of trained exercises such as: hip and knee flexion/extension, leg abduction/adduction. The protection system (including overload detection) implemented in the robot ensures safe working with patients.
PL
Artykuł prezentuje prototyp robota do rehabilitacji kończyn dolnych. Robot zbudowany jest w oparciu o cylindryczny układ kinematyczny o dwóch sztywnych ramionach. Posiada 5 aktywnych stopni swobody i przeznaczony jest do odtwarzania zadanej przez fizykoterapeutę trajektorii ruchu. Robot posiada możliwość odtwarzania ćwiczeń zgięcia, wyprostu w stawie kolanowym i biodrowym oraz przywodzenia i odwodzenia nogi. Zastosowany w robocie system zabezpieczeń, zawierający detekcję nadmiernego oddziaływania kończyny dolnej na ramiona robota, pozwala na bezpieczną pracę z pacjentami.
EN
The aim of the research was to evaluate an effect of bottom sediment addition on the content of soluble forms of copper and zinc in light soil as well as to evaluate the bioaccumulation of these elements by energetic plants, ie Miscanthus giganteus and Sida hermaphrodita. In order to reach the research goal, a field experiment was set up in autumn 2010 in Lipie near Rzeszow using the method of random blocks. The experimental design included 3 doses of the bottom sediment added to soil and a control treatment without sediment supplement. Doses of the bottom sediment were calculated based on soil hydrolytic acidity and the content of calcium carbonate in the sediment. The bottom sediment used in the experiment was taken from the Rzeszow Reservoir and was characterized by alkaline reaction and silt texture. Moreover, it showed an 8-times greater content of soluble forms of copper and zinc in comparison to the experimental soil. The soil of experimental field had granulometric composition of weakly clayey sand with very acid reaction (pHKCl = 4.53), as well as low content of soluble and bioavailable forms of copper and zinc. Miscanthus giganteus and Sida hermaphrodita were chosen for test plants. In autumn 2011 and 2012, soil samples were collected from the experimental plots. In those samples, the contents of copper and zinc soluble forms extracted with 1 mol HCl • dm–3 were determined according to Rinkis method. The content of copper and zinc in soil samples and the above-ground parts of plant was determined using inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES). On the basis of the obtained results, the bioaccumulation factor [BF] of both metals in the above-ground plant biomass was calculated. The obtained results were elaborated statistically using a one-way analysis of variance and Tukey’s test at a significance level of α = 0.01. The addition of the bottom sediments to the light soil caused a change its reaction in all the experimental treatments in relation to the control treatment. The applied doses of bottom sediments did not cause exceeding the permissible concentrations of copper and zinc in the examined soil. The content of available for plants soluble forms of copper and zinc in light soil under Miscanthus giganteus and Sida hermaphrodita cultivation increased as consequence of rising bottom sediment doses introduced to the substratum. The addition of the bottom sediments to the soil resulted in a decrease of values of the bioaccumulation factor of copper and zinc in selected energetic plants.
PL
Celem badań była ocena wpływu dodatku osadu dennego na zawartość rozpuszczalnych form miedzi i cynku w glebie lekkiej oraz ocena bioakumulacji tych pierwiastków przez rośliny energetyczne, tj. Miscanthus giganteus i Sida hermaphrodita. Dla realizacji tego celu badań założono doświadczenie polowe jesienią 2010 r., w miejscowości Lipie koło Rzeszowa, metodą losowanych bloków. Schemat doświadczenia obejmował 3 dawki osadu dennego stosowanego do gleby oraz obiekt kontrolny bez dodatku osadu. Dawki osadu obliczono na podstawie wartości kwasowości hydrolitycznej gleby oraz zawartości węglanu wapnia w osadzie. Wykorzystany w doświadczeniu osad denny pobrany ze Zbiornika Rzeszowskiego miał odczyn alkaliczny oraz skład granulometryczny pyłu. Ponadto wykazywał 8-krotnie większą zawartość rozpuszczalnych form miedzi i cynku, w porównaniu z glebą użytą w doświadczeniu. Doświadczenie założono na glebie o składzie granulometrycznym piasku słabo gliniastego, o odczynie bardzo kwaśnym (pHKCl = 4,53) oraz niskiej zawartości przyswajalnych form miedzi i cynku. Jako rośliny testowe wybrano miskant olbrzymi i ślazowiec pensylwański. Z poletek doświadczalnych jesienią 2011 i 2012 r. pobrano próbki glebowe, w których oznaczono zawartość rozpuszczalnych form miedzi i cynku ekstrahowanych 1 mol HCl • dm–3 według metody Rinkisa. Zawartość miedzi i cynku w glebie oraz częściach nadziemnych roślin oznaczono metodą atomowej spektometrii emisyjnej opartej na palniku indukcyjnie wzbudzonej plazmy (ISP-AES). Na podstawie uzyskanych wyników obliczono współczynniki bioakumulacji [WB] w nadziemnej biomasie roślin. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie stosując jednoczynnikową analizę wariancji i test Tukeya przy poziomie istotności α = 0,01. Dodatek osadu dennego do gleby lekkiej spowodował zmianę odczynu gleby we wszystkich obiektach doświadczalnych w stosunku do obiektu kontrolnego. Analiza wykazała zwiększenie zawartości dostępnych dla roślin rozpuszczalnych form miedzi i cynku w glebie pod uprawą obydwu roślin testowych na skutek wprowadzenia do niej wzrastających dawek osadu dennego. Zastosowane dawki osadu dennego nie spowodowa ły przekroczenia dopuszczalnych zawartości miedzi i cynku w badanej glebie. Dodatek osadu dennego do gleby skutkował zmniejszeniem wartości współczynnika bioakumulacji miedzi i cynku w wybranych roślinach energetycznych.
PL
Celem badań była ocena wpływu okrywy roślinnej gleby na ilość przemieszczającej się wody przez profil gleby oraz stężenia i wielkość ładunku N-NO3 wyniesionego z tą wodą z gleby. Okrywę gleby w lizymetrach stanowiły: kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) – nienawożona (obiekt kontrolny); kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) i życica trwała (Lolium perenne L.) – nawożone dawkami 20 kg P, 50 kg K i 120 kg N ha-1 oraz koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.) – nawożona 20 kg P i 50 kg Kha-1. Badania przeprowadzono w latach 2009–2011 w miejscowości Nowosielce, woj. podkarpackie. W okresie wegetacyjnym wyróżniono 2 podokresy: pierwszy obejmował czas wzrostu roślin w pierwszym odroście, a drugi w drugim odroście. W całym okresie badawczym najwięcej wody przemieściło się przez profil gleby w obiekcie kontrolnym, zaś najmniej w obiekcie z koniczyną łąkową. Największe stężenie N-NO3 stwierdzono w wodzie przesiąkowej w obiekcie z koniczyną łąkową. Z tego obiektu został również wyniesiony największy ładunek N-NO3. Był on 2-krotnie większy od ładunku wyniesionego w obiekcie kontrolnym, 20% większy niż w obiekcie z życicą trwałą i 8% większy niż w obiekcie z kupkówką pospolitą.
EN
The aim of the study was to evaluate the impact of plant coverage of the soil on the amount of water moving through the soil profile and the concentration of N-NO3, as well as the volume of load components taken out from the soil. The lysimeters were cover by the following plants: cocksfoot (Dactylis glomerata L.) – non-fertilized, cocksfoot (Dactylis glomerata L.) and perennial ryegrass (Lolium perenne L.) – fertilized with doses 20 kg P, 50 kg K i 120 kg N ha-1, and red clover (Trifolium pratense L.) - fertilized by 20 kg P and 50 kg K ha-1. The study was conducted in 2009–2011 in Nowosielce, Podkarpackie province. Two sub-periods were distinguished in the vegetation season. The first period included growth of plants in the first regrowth, and the second in the second one. During the experimental period the biggest amount of water moved through the soil profile in the control object, and the least in the object with the red clover. The greatest concentration of NO3-N was found in water seepage in the object with red clover. The largest load of NO3-N was stated in this object as well. It was two times bigger than the load in the control object, by 20% bigger than in the object with perennial ryegrass and by 8% bigger than in the object with fertilized cocksfoot.
PL
W obliczu postępującej urbanizacji, przyczyniającej się do wchłaniania przez miasta cennych siedlisk przyrodniczych, ważne wydaje się kształtowanie wśrod lokalnych społeczności postaw odpowiedzialności za stan otaczającej nas przyrody.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.