Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania poligonowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnej weryfikacji konstrukcji 120 mm pocisku podkalibrowego z penetratorem segmentowym. Badania strzelaniem przeprowadzono w roku 2008 na poligonach w Nowej Dębie i Świętoszowie. Celem badań był: dobór odpowiedniego ładunku miotającego spełniającego założenia konstrukcyjne (V0>1650m/s), weryfikacja przyjętego w konstrukcji ładunku układu zapłonowego, sprawdzenie wytrzymałości i funkcjonowania konstrukcji 120 mm pocisku podkalibrowego z penetratorem segmentowym w czasie strzału w lufie i na torze lotu.
EN
The results of the experimental verification for new 120 mm APFSDS-T projectile with segmented penetrator were presented in this paper. The firing test was carrying out on the artillery ranges in Nowa Dęba and Świętoszów. The aim of these tests was estimation of the 120 mm APFSDS-T projectiles (with segmented penetrators) strength and ballistic parameters (ignition, muzzle velocity, max pressure) for muzzle charge's variants.
PL
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań poligonowych skuteczności maskowania samochodu rozpoznania pola walki ŻBIK-2A, pokrytego absorberem mikrofalowym typu powłoka malarska.
EN
A method and field test results of camouflage effectiveness for the ŻBIK-2A combat field reconnaissance vehicle that was covered by a painted microwave absorber are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych i kwalifikacyjnych zakładowych partii prototypowej naboi z pociskiem oświetlającym do moździerza M-98.
EN
In this paper, we present the firing tests of the prototypes of the illuminating ammunition for M-98 mortar.
PL
W referacie przedstawiono cel badań ruchowych przewidzianych stosownymi normami i przepisami, w których niezbędne jest rozłączanie pojazdów będących w ruchu. Czynność ta stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa zespołu badaczy. Stąd też podjęto prace zmierzające do powstania konstrukcji ograniczającej do minimum ryzyko wypadku podczas badań. W referacie przedstawiono metodykę oraz urządzenia stosowane w hamulcowych badaniach ruchowych przez ośrodki krajowe i zagraniczne oraz zdefiniowano wymagania i warunki techniczne dla tego typu konstrukcji.
EN
In the paper the goal of on-track research according to applied standards and official regulations has been presented, taking into account necessity of decoupling of vehicles being in motion. Decoupling itself carries a potential threat to research crew, therefore the research has been taken up aiming development of coupler design minimising accident risk during testing. In the paper methodology and devices applied in braking experiments on-a-track carried out by domestic and foreign research centres have been presented together with technical requirements for this type of couplings.
PL
W artykule zostały omówione wybrane problemy nośności warstw nawierzchni i podłoża gruntowego dróg ze wzmocnieniem z wbudowanymi geosyntetycznymi wkładkami płaskimi (geowłókniny i geosiatki) oraz przestrzennymi (mata komórkowa). Artykuł zawiera informacje o zasadach funkcjonowania i założeniach modelowych ośrodka gruntowego wzmocnionego. Omawia również efektywność wzmocnienia podłoża dróg w świetle badań poligonowych.
PL
Podczas remontu lub modernizacji budynków zachodzi czasem potrzeba wymiany stropów lub stropodachów, których stan techniczny uniemożliwia ich dalszą bezpieczną eksploatację. Przy rozpiętościach podpór do 6,00 m dysponujemy kilkoma rodzajami stropów o zróżnicowanych parametrach techniczno-technologicznych, z których możemy wybrać wariant optymalny. Sprawa komplikuje się natomiast w przypadku większych rozpiętości. Kierując się potrzebą poprawy walorów technicznych stropów gęstożebrowych występujących na rynku budowlanym, autorzy referatu postanowili praktycznie wypróbować koncepcję częściowego sprężenia stosunkowo lekkich belek kratownicowych, które są powszechnie stosowane w kilku typach stropów gęstożebrowych. Wykorzystano przy tym pomysł prof. Romana Kozaka, który w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku zastosował "deski sprężone" w stropach zespolonych o niewielkich rozpiętościach [1]. Koncepcję autorów referatu zweryfikowano w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej, gdzie przeprowadzono badania pilotażowe 3 serii częściowo sprężonych typowych belek kratownicowych o rozpiętości 5,60 m i 9,70 m oraz zróżnicowanym zbrojeniu sprężającym [2]. Ponieważ wyniki badań potwierdziły zasadność tej koncepcji, zachęciło to jej autorów do zrealizowania programu badań poligonowych w skali naturalnej.
EN
The paper presents in situ research of typical rib-and-slab floor modified by authors. The modification was carried out by prestressing of prefabricated steel truss-concrete beams. In result the floor od 10 m span was obtained. The investigations proved the floor may be universally applied in general building for all range of typical live loads.
PL
Wdrożenie w Polsce nowego wzoru moździerza kalibru 98 mm zrodziło potrzebę opracowania pełnego asortymentu amunicji, w tym naboju z pociskiem oświetlającym. Wykonano i przebadano na poligonie modele pocisków. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z badań konstrukcji modelu 98 mm pocisku oświetlającego na podstawie analizy wytężenia elementów z zastosowaniem metody elementów skończonych przy użyciu programu INVENTOR PRO 2008 firmy AutodeskŽ. Przeprowadzono analityczne i numeryczne obliczenia wytrzymałościowe wybranych detali. Próby poligonowe strzelaniem oraz próby statycznego rozcalania pocisku oświetlającego wykazały dalsze kierunki modernizacji konstrukcji. Jednocześnie widać dużą użyteczność zastosowania analizy wytężenia elementów na etapie konstrukcji modelu pocisku ponieważ pozwala ona na wizualizację rozkładu naprężeń i przemieszczeń. Na tej podstawie można już wstępnie przeprowadzić optymalizację konstrukcji danego detalu. Oczywiście ostateczną weryfikacją prawidłowości przyjętego rozwiązania są badania poligonowe.
EN
Implementation in Poland of new type of 98 mm mortar caused the need to work out complete assortment of ammunition for this mortar, including mortar illuminating shells. Many models of such type mortar shells were made and tested. In this paper it was presented selected problems appearing from construction investigations dealing with model of 98 mm mortar illuminating shell on the basis of analysis on effort of structural components of this type shell with usage of finite elements method realized by means of AUTODESK Ž Corporation computer software INVENTOR PRO 2008. For selected construction of this type mortar shell components there were conducted analytical and numerical stress calculations. Firing tests in proving ground including static firing tests on programmed bursting of mortar shell body indicated further directions for modernization of these shells. Simultaneously it is visible high usefulness of analysis on effort of structural components of above type mortar shell in the stage of its construction designing because such analysis allows for visualization of strain and stress distribution in material of investigated shell components. On above mentioned basis, it is initially possible to realize construction optimization of given shell component, but of course dynamic firing tests in proving ground will bring final verification of assumed construction solution of 98 mm mortar illuminating shell.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poligonowych zapalników zbliżeniowych do amunicji moździerzowej zaprojektowanych w Zakładzie Uzbrojenia Artyleryjskiego w ramach realizacji projektu badawczego rozwojowego nr R00 0001 06.
EN
In this paper we present the results of firing tests of the proximity fuzes for mortar ammunition which was invented in MIAT during realization of the project No R00 0001 06 financially supported by Polish Ministry of Science and High Education.
9
80%
PL
W artykule przedstawiona została budowa i zasada działania sterownika układu przeciwpoślizgowego typu 88ZE-03, opracowanego w Instytucie Pojazdów Szynowych " TABOR" w Poznaniu. Sterownik ten został zastosowany na zmodernizowanej lokomotywie serii EU07A. W artykule przedstawiono wyniki, w pełni obrazujące działanie sterownika 88ZE-03. Przebiegi zostały pozyskane podczas regulacji parametrów algorytmu sterownika układu przeciwpoślizgowego, przeprowadzonej w warunkach poligonowych, a także prób układu hamulcowego lokomotywy EU07A. Badania wykazały dużą skuteczność działania sterownika 88ZE-03, który ograniczał poślizgi zestawów kołowych przy hamowaniu, nie dopuszczając do ich rozwinięcia, zapewniając uzyskanie wymaganych dróg hamowania przy obniżonej przyczepności koło-szyna, przy jednoczesnym niewielkim zużyciu powietrza systemu pneumatycznego pojazdu. Artykuł powstał w ramach projektu rozwojowego ,, Mikroprocesor owy system przeciwpoślizgowy dla trakcyjnych pojazdów szynowych spełniający wymagania unijnych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności" N RIO 0046 06/2009 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
EN
In the paper the structure and the principle of action of the Wheel Slide Protection system of 88ZE-03 type, worked out in the Rail Vehicles Institute "TABOR" of Poznań, have been presented as well as graphs showing wheel speeds, acquired during WSP tests. The WSP system has been applied in the modernized locomotive EU07A. It successfully cooperates with the anti-slip system of the electrodynamic brake. The WSP system reduces wheel slides, thus preventing increasing of the braking distance during braking at reduced adhesion conditions, which directly increases safety. Its application also reduces the brake blocks wear and prevents formation of flat spots on wheel treads. This paper has been produced as part of the Research Project "Microprocessor based Anti-slip System for traction rail vehicles meeting the requirements of Technical Specifications of Interoperability" N R10 0046 06/2009, with the financial support of the Ministry of Science and Higher Education.
10
Content available remote Wyniki badań poligonowych radaru Rubin 1-M
70%
PL
W artykule przedstawiono projekt radaru dopplerowskiego przeznaczonego do pomiaru prędkości początkowej pocisków różnego kalibru. Omówiono własności radaru, przykładowe wyniki pomiarów, kierunki dalszych prac nad urządzeniem, możliwości jego wykorzystania.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poligonowych demonstratorów technologii zapalników z samolikwidatorem DCR-2 do amunicji granatników RPG-76 KOMAR.
EN
In this paper we present the results of firing tests of the DCR-2 fuses technology demonstrators for ammunition to RPG-76 Mosquito.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poligonowych demonstratorów technologii zapalników z samolikwidatorem DCR-2 do amunicji granatników RPG-76 KOMAR.
EN
In this paper we present the results of firing tests of the DCR-2 fuses technology demonstrators for ammunition to RPG-76 Mosquito.
PL
W artykule przedstawiono metodę szybkiego określania prędkości początkowej pocisku za pomocą kamery do zdjęć szybkich. Sugerowana jest ona jako metoda pomocnicza, w sytuacji, w której zawiedzie podstawowe urządzenie pomiarowe a konieczne jest uzyskanie wyniku badania. Jednocześnie jest to metoda łatwa do zastosowania oraz nie wymaga specjalnego przygotowania kamery oraz zaawansowanej obróbki danych jak w wypadku klasycznych metod analizy obrazu. Podstawową i najważniejszą jej zaletą jest możliwość uzyskaniu pomiaru po badaniu wykorzystując do tego celu wyłącznie zarejestrowany film i znane wyniki pomiarów. Metodykę pomiaru pokazano na przykładzie przeprowadzonego strzelania z rzeczywistymi wynikami, w którym wystąpił problem braku pomiaru w trakcie badań. Przedstawiono przykładowe obliczenia i określono wielkości błędów tej metody dla podanego przykładu. Określono też czynniki, które wpływają na dokładność tej metody.
EN
In the article a method of measuring the projectile velocity with the use of high speed camera in case when a primary measuring device (radar etc.) fails to work properly has been described. The method is simple, fast and doesn’t need special camera placement or special software (only calculator). The method has been presented on the basis of a real example when radar fails to measure velocity of one shot. For estimation of the accuracy of the method the calculated velocities are compared with ones obtained from the radar.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poligonowych naboi z pociskami odłamkowoburzącymi He (Pz-511) i ćwiczebnymi HE-TP (PZ-521) przeznaczonymi do 120mm armat czołgów LEOPARD 2A4. Wymieniona amunicja została opracowana przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i wdrożona do produkcji przez Zakłady Produkcji Specjalnej w Pionkach.
EN
Some results of field tests of live (PZ-511) and training cartridges (PZ-521) with high explosive- fragmentation projectiles designated for LEOPARD 2A4 tank 120 mm gun are presented in the paper. The ammunition was developed by the Military Institute of Armament Technology and put into the manufacture process at the Works of Special Production in Pionki.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poligonowych opracowanych w WITU pocisków kinetycznych o działaniu odłamkowym (PELE). Rezultaty badań wykazują, pociski funkcjonują prawidłowo zarówno na torze lotu jak i przy uderzeniu w cel z płyty aluminiowej. Efektywność działania oceniano na podstawie ilości odłamków uderzających w płyty świadki umieszczone za celem. Nowa amunicja może być stosowana w istniejących systemach, a zwłaszcza do armat lotniczych i przeciwlotniczych.
EN
The paper consists the results of firing tests of kinetic projectiles (PELE) which were developed by MIAT. The trials show that functioning of projectiles on trajectory and during impact in target(aluminium sheet) is correct. The effectiveness was checked on base of fragments number striking in the witness sheets. The new ammunition can be used with existing weapon systems specially with airborne and antiaircraft guns.
19
Content available remote Osiągi bojowe czołgu PT-91 z systemem kierowania ogniem „SAVAN”
60%
PL
Referat zawiera wyniki badań poligonowych SKO SAVAN – Firmy SAGEM, zamontowanego przez ZM BUMAR Łabędy S.A. w czołgu PT-91.
EN
Some range test results of Sagem company SAVAN fire control system integrated by ZM BUMAR Łabędy on PT-91 tank are presented in the paper.
PL
W referacie przedstawiono opis konstrukcji elementarnej sekcji modelu doświadczalnego trału bijakowego, zaprezentowano budowę tej sekcji i podstawowe parametry. Przedstawiono metodykę badań oraz opis stanowiska pomiarowego. Zaprezentowano wyniki oraz wnioski z wstępnych badań poligonowych.
EN
In this paper the description of design of elementary unit of experimental model of flail-type mine clearance device and main parameters of it are presented. There are submitted methodology of field-tests of loads effectiveness applied to experimental model of anti-tank mines and description of measuring position. The results, their analysis and conclusions from the preliminary field-tests are presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.