Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 169

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Labour market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
|
2001
|
nr nr 6
68-87
XX
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce oraz skutki tego zjawiska, zwłaszcza w procesie integracji z Unią Europejską.
EN
The publication discusses the spatial differentiation of Polish labor market and the results of the phenomenon, with particular regard to the process of integration with the European Union.(MN)
XX
Przedstawiono charakterystykę polityki rynku pracy w województwie szczecińskim, w szczególności sytuację demograficzną województwa, cele i zadania polityki oraz instytucjonalną obsługę rynku pracy. Omówiono stan i strukturę kształcenia, zatrudnienia i bezrobocia w województwie szczecińskim oraz aktywne działania Urzędów Pracy ograniczające bezrobocie i łagodzące jego skutki.
EN
The article presents actual situation at the labour market in Szczecin region in 1995. The presented analysis includes data showing the main tendencies at the market, supplemented of inferences and forecasts concerning the Szczecin province as a wole. (original abstract)
XX
Aneks jest swojego rodzaju ilustracją zamieszczonych w tym numerze artykułów - dotyczy lokalnego łódzkiego rynku pracy w okresie 1990-1991.
XX
Scharakteryzowano rynek pracy państw EWG w latach 1980-1984, 1984-1989: wzrost siły roboczej, strukturę zatrudnienia i stopę bezrobocia.
EN
The paper shows changes in employment structure, supply of labour force and unemployment in the years 1980-1989 in the E.E.C. countries distinguishing economically developed regions and non-developed ones. The research has proved that the differences between these regions, considering certain segments of the labour market, have become significant. (original abstract)
XX
Przedstawiono w skrócie problematykę podaży siły roboczej w rolnictwie dla niektórych krajów arabskich (Sudan, Egipt, Maroko, Syria i Irak).
XX
Autorka przedstawia zjawiska charakteryzujące rynek pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Głównymi wskaźnikami są liczba pracujących oraz stopa bezrobocia kobiet i mężczyzn.
XX
Przedmiotem opracowania jest analiza udziału pracy nierejestrowanej w ogólnym rynku pracy w Polsce w okresie transformacji gospodarki. Autor szacuje rozmiary szarej strefy i charakteryzuje strukturę osób pracujących "na czarno".
XX
Przedstawiono pojęcie segmentacji rynku pracy, klasyczny model rynku pracy, jego tradycyjną segmentację i alternatywne koncepcje segmentacji takie jak np. teorię trójsegmentowego rynku pracy C. Kerra czy dualną teorię rynku pracy P.B.Doeringera i M.J. Piore'a.
XX
W artykule omówiono sytuację ekonomiczną nowych regionów Słowacji z uwzględnieniem rynków pracy. W wyniku przeprowadzonych badań autorka ustaliła ranking regionów pod względem ich sytuacji gospodarczej.
EN
The author analyses economic situation of new regions in Slovakia with special emphasis laid on labour markets. Estimates made by the author have allowed har to compile a ranking of regions with regard to their economic situation. (original abstract)
XX
Omówiono skutki likwidacji Zagłębia Wałbrzysko-Noworudzkiego oraz rynek pracy w Wałbrzychu. Przedstawiono działania restrukturyzacyjne, które powinny objąć ten rejon.
EN
A theory of human resources has changed an existing opinion which concerns many phenomena connected with management. According to this theory health care, education and social migrations belong not only to a consumption sphere, but also to an investment irrespectively of being the results human resources are created as an effect of investment. The article deals with the analysis features of integrated social-economic structure. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest struktura zatrudnienia w województwie łódzkim w latach 1990-1992. Przeanalizowano ilościowo dane dotyczące pracujących w gospodarce wg form zatrudnienia, form własności, ztrudnienie w niepełnym i pełnym wymiarze czasu pracy, sektorową strukturę zatrudnienia i poziom wykształcenia zatrudninych.
XX
W niniejszym artykule podjęto próbę rozpoznania związków między zmianą struktury zatrudnienia a stopą bezrobocia w Euroregionie Nysa w latach 1993-1996. Przedmiotem rozważań są zmiany struktury pracujących według trzech sektorów ekonomicznych w poszczególnych gminach i powiatach (okresach) Euroregionu Nysa oraz ich wpływ na kształtowanie się sytuacji na rynku pracy.
XX
Przedmiotem opracowania jest charakterystyka holenderskiej służby zatrudnienia, działającej w gospodarce rynkowej o społecznej orientacji. Jest to system trójpartnerski. Biuro pracy na szczeblu centralnym i regionalnym jest jednocześnie instytucją państwa, związków zawodowych i organizacji pracodawców, co sprzyja koordynacji polityki wobec rynku pracy i jej realizacji.
XX
W artykule omówiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu prawnika w Polsce i poza jej granicami. Przedstawiono zakres pojęcia "wolne zawody prawnicze" w kontekście swobody przepływu osób w UE oraz zgodność zasad dotyczących możliwości wykonywania zawodu adwokata w Polsce przez obywateli UE i możliwości osiedlenia się prawnika pochodzącego z kraju członkowskiego UE w Polsce.
EN
The paper discusses the problem of practising the lawyer's profession within the European Union and the problems arising for Poland, which is seeking EU membership. The current Europe Agreement on Assiociation of 1991 binding on Poland and European Union specifies Poland's obligations in connection with the implementation of rules in force with respect to the lawyers in the single EU market. (short original abstract)
XX
W opracowaniu autorzy analizują niektóre aspekty wpływu zatrudnienia absolwentów szkół wyższych na funkcjonowanie gospodarki, ograniczając się do analizy procesu absorpcji absolwentów przez sektor uspołeczniony w latach 1976-1986, w pięciu kategoriach absolwentów.
XX
Przedstawiono instytucjonalne rozwiązania rynku pracy w Polsce oraz ich zakres działania.
EN
The paper presents some institutions of the labour market and the range of their activities according to the legal regulations in view of preventing unemployment and creating labour market in the period of transformation in Polish economy. (original abstract)
XX
Autor analizuje poziom bezrobocia w Polsce w układzie regionalnym, stosując sposób obliczania stopy bezrobocia, której licznikiem jest liczba bezrobotnych, a mianownikiem liczba pracujących poza rolnictwem.
EN
The same official unemployment rate in countries or regions having different economic structure (e.g. 30 procent or 3 procent employees in agriculture) seems quite another size of economic and social problems. It is necessary to use not only official unemployment rate but another one based on employment outside agriculture, too. The analysis of level of this new indicator for Polish regions leads to the conclusion that though urbanised areas became worse their position in comparison with official rate nevertheless the severest unemployment problem is in agricultural north-east part of Poland. (original abstract)
XX
Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy system szkolny przystosowuje się do zmienionej sytuacji na rynku pracy. Autorka stwierdza brak racjonalnej polityki władz szkolnych, a dokonujące się tu zmiany, związane są raczej z żywiołowymi reakcjami rodziców i uczniów.
XX
Autorka na podstawie spisów powszechnych z lat 1970-1978 scharakteryzowała zmiany w strukturze zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym w Polsce.
|
1998
|
nr nr 3
63-84
XX
Autorka omówiła etapy rozwoju ruchu związkowego w Europie i Stanach Zjednoczonych, wybrane modele związkowe oraz ekonomiczne efekty działalności związków zawodowych.
EN
The determination of wage rates depends upon the structure of the particular labor market. In a competitive market the wage rate and level of employment will be determined by intersection of labor supply and demand. A unions may raise competitive wage rates by: increasing the derived demand of labor, restricting the supply of labor and directly enforcing an above-equilibrium wage rate. In many industries, the labor market takes the form of bilateral monopoly. Although available empirical evidence on the effect of unionism is not big and mixed, this article is attempt to provide the answer to questions such as: Are the economic effects of labor unions positive or negative? Do unions raise wages? Do they increase or diminish economic efficiency?(original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.