Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal economy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article presents the main directions and models change in the management of municipal economy. These processes are becoming clearer and determined primarily by the introduction of legal regulations. The purpose of this article is to present the scope of the changes and transformations in the field of municipal economy in JST on the basis of the evolution of the regulatory environment, which is the basis for the functioning of the municipal economy. Statistical data, available literature of the subject and the current and expired legislative acts should be the basis for conclusions with regard to the evolution of the systems of municipal economy in Poland.
2
Content available Działalność gospodarcza samorządu gminnego w RFN
89%
EN
The lack of financial resources for the fulfillment of public tasks laid down in legal acts, high loan payments, falling investment profits, increasing administrative expenses, the lack of policy aimed at generating revenue, tax decisions taken by federal and regional bodies, and the reduction of public debt have all led to local governments seeking new sources of financing. One such source could be the economic activity undertaken by local governments in Germany. In this paper the following issues are presented: the legal basis of economic activity, the definition of legal activity, the scope of economic activity and legal and organizational forms of economic activity of local governments.
PL
Brak środków finansowych na realizację zadań publicznych przekazanych w ustawach, wysokie raty spłaty zadłużenia, spadające zyski z inwestycji, wzrastające wydatki na personel administracyjny, brak polityki generowania przychodów, decyzje państwa federalnego oraz krajów związkowych o podatkach oraz ograniczenie publicznego zadłużenia doprowadziły do poszukiwania innych źródeł finansowania potrzeb członków wspólnot lokalnych. Jednym z nich jest prowadzenie przez samorząd terytorialny działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono następujące zagadnienia: podstawy prawne działalności gospodarczej, pojęcie działalności gospodarczej, zakres jej wykonywania oraz formy organizacyjno-prawne, za pomocą których jednostki samorządu terytorialnego prowadzą działalność gospodarczą.
Prawo
|
2017
|
nr 323
299-310
EN
The article is devoted to the problem of economic activity of territorial local government (municipal economy). Important question is related to the idea called “municipal economy”. It means realiza­tion of “own tasks” by territorial local government. It is also necessary to indicate that in a sphere of economic activity of territorial local government there are two legal dimensions. First of these is an activity connected with the “public utility”. This question means that territorial local government has to supply general needs of all people who live in aparticular part of Poland. Second is linked with activity, which aim is to gain financial profits. The author also especially draws attention to the problem of process of public tasks privatisation. This phenomenon often appears nowadays. It con­sists of atransfer of public tasks from state (or territorial local government) to private organizations. Another way of mentioned privatisation is only connected with achange of method of realization public tasks (but not akind of organization). In that situation state or territorial local government resigns from the public mode of making foregoing tasks and does it in aprivate way, which is relat­ed especially with payments. It is necessary to indicate influence of the public interest on a sphere of economic self-dependence of territorial local government in following dimensions: legal forms of undertaking of economic activity by territorial local government, continuity of economic activity of territorial local government, legal possibility of undertaking economic activity by territorial local government (in mentioned above two legal dimensions) and — last but not least — the transfer of public tasks from territorial local government to private organizations.
EN
Objectives: This paper aims to address a problem that includes the managing of the municipal economy by local government units (LGUs). The research issue raised regarded, in particular, the rules and organisational-legal norms for managing a municipal economy. Its expression is the posed hypothesis according to which what matters significantly for LGUs in the choice of form for conducting a municipal economy is both the character of the task as well as whether this form is recognised as a subject of the public finances sector, and, what follows, whether its indebtedness is subject to statutory restrictions and influences the financial situation of LGUs. Research Design & Methods: To verify a hypothesis formulated in such a way, firstly theoretical and legal aspects of managing a municipal economy by LGUs have been put forward. Next a comparative analysis for forms of managing a municipal economy by LGUs was conducted, i.e. a local self-government budgetary establishment and a municipal company, and the most significant characteristics of the discussed forms, as well as their effects being a result of their choice by LGUs, were indicated. Comparative and descriptive analysis has been used in this paper; it included analysis of financial data regarding the management of a municipal economy by LGUs, but in strict correlation with institutional and legal conditions for the realisation of public tasks and their conditioning. Findings: As a result of the research conducted, it has been concluded that changes taking place in the scope of forms of managing a municipal economy point towards more and more common tasks realised by LGUs both in the field of public utility as well as outside of the public utility zone in the form of commercial law companies. Contribution: Basic kinds of risks associated with the realisation of tasks by the budgetary establishment and municipal company have also been defined. Moreover, research results show that possibilities for such a wide operation result first and foremost from imprecise legal regulations, which are at the same time the only source of risk associated with the operation of such companies.
6
75%
EN
The main objective is to identify the essence and the fundamental objectives of corporate governance in commercial companies with the participation of local government units. To achieve this objective were used the method of analysis and critique of the literature in the field of supervision over the activities of companies, municipal economy, research the internal documents of the Ministry of the Treasury and selected polish local government units. The paper presents characteristics of the theoretical aspects of corporate governance, essence of companies with local government units and the basic objectives of the corporate governance in municipal companies.
PL
Coraz większa ilość danych rejestrowanych w różnych systemach, konieczność ich szybkiego pozyskiwania i analizowania, a także wizualizacji i udostępniania, to tylko niektóre z wyzwań jakie stoją dziś przed przedsiębiorstwem sieciowym. Najważniejsza z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa jest sprawna zamiana tych danych w użyteczne informacje. Wymusza to na dostawcach systemów IT nieustanny rozwój technologii w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz przesyłania gromadzonych w systemach danych.
EN
Information flow is an important issue in the area of waste management. There is a need for a fast response to reported problems. Therefore we investigated the classification process of Polish wasterelated complaints sent by Wrocław’s residents. It has been noticed that residents, mostly without expert knowledge of waste management, incorrectly classify the observed problems. In response to the observed unacceptable classification accuracy, we introduced a multi-class machine learning classification. Machine learning is widely used in waste management issues like predicting waste generation or different waste fractions identification for automated sorting. However, based on the literature review, it can be stated that there is a lack of solutions in machine learning-based text classification regarding waste management. Ten chosen classifiers were used to classify considered complaints into defined categories automatically. Additionally, we incorporated the active learning approach to reduce experts' effort involved in the labeling process, which is necessary when having an unlabeled dataset. The results confirm the possibility of applying machine learning algorithms to waste-related Polish complaints.
PL
Po 1,5 roku niepewności związanej z sytuacją pandemiczną w dniach 13-15 października 2021 r. od-była się w Częstochowie po raz kolejny długo wyczekiwana, najstarsza ogólnopolska konferencja hydrogeologiczno-wodociągowa, obejmująca zagadnienia hydrogeologiczne, tj. XXIII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej (KNT) z cyklu Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Historia tej już 44-letniej serii spotkań, organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Częstochowa przy dużym wsparciu PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, została opisana w zakładce „Rys historyczny” na nowo powstałej stronie tych wydarzeń: www.knt.czest.pl.
PL
W dokumentach Unii Europejskiej i jej agend zapisano komunikację rowerową jako pełnoprawny element współczesnych systemów komunikacyjnych. Tym samym powstał problem organizacji tras rowerowych - funkcjonalnych i bezpiecznych. W Polsce problem bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po drogach jest bardzo istotnym, na co wskazują statystyki policyjne, odnotowujące w latach 2007-2009 32865 kolizji, w wyniku których zmarło 1354 osób. Wiele nowych realizacji tras rowerowych w Polsce budzi kontrowersje, pod względem przebiegu, konstrukcji, oświetlenia, oznakowania i innych elementów. W pracy przedstawiono szereg rozwiązań ukierunkowanych na poprawę istniejącej sytuacji.
EN
In the documents of the European Union and its agencies has been recorded communication by bike as a rightfull part of modern communication systems. Thus arose the problem of cycling organization - functional and safe. In Poland the problem of safety of cyclists traveling on the roads is very important, as indicated by police statistics that record in 2007-2009 32,865 collisions, resulting in 1,354 people died. Many of the new implementation of bike routes in Poland is controversial, in terms of location, design, lighting, signage and other elements. The paper presents a range of solutions aimed at improving this situation.
PL
Spółka Wodno-Ściekowa Prosna funkcjonuje na lokalnym rynku usług komunalnych od 33 lat. Inicjatorami jej utworzenia były zakłady przemysłowe rejonu kalisko-ostrowskiego. W styczniu 1986 roku została wpisana do Księgi Wodnej Województwa Kaliskiego. Spółka posiada osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę Prawo wodne. Obecnie zrzesza 13 członków, w tym trzy samorządy: Miasto Kalisz, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Gołuchów oraz dziesięć przedsiębiorstw: Kalskór S.A., WSK PZL Kalisz S.A., Haft S.A., Runotex S.A., PSS Społem, SM Mlekovita, Fructon Sp.j., Calfrost Sp. z o.o., PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Skalmierzyce Sp. z o.o.
PL
Turbulentne otoczenie, dokonujące się przemiany cywilizacyjne oraz coraz większa złożoność sieci powiązań w gospodarce wymuszają również na podmiotach sektora komunalnego zmiany w sposobie myślenia, identyfikowania działań, pomiaru i wyceny dokonań, uwzględnianie w procesie gospodarczym nie tylko aspektów ekonomicznych, ale również społecznych oraz ekologicznych. Jak wynika z obserwacji, sektor komunalny charakteryzują pewne swoiste cechy, takie jak: wielość interesariuszy oraz ich sprzeczne interesy i wymagania, liczne zróżnicowane podmioty komunalne, wielość poziomów zarządzania oraz różne style zarządzania (demokratyczny, autorytarny), różnorodność zadań oraz bariery prawno-ekonomiczne. Obecność tych zjawisk prowadzi do zaburzeń prowadzonej działalności gospodarczej, utrudnia proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania celów prowadzonej działalności przez podmioty gospodarki komunalnej przy wykorzystaniu systemu rachunkowości. Niniejsze opracowanie jest próbą identyfikacji tych zjawisk. Ponadto stanowi również próbę odpowiedzi na pytania badawcze: 1) Jakie instrumenty rachunkowości finansowej i zarządczej są wykorzystywane przez podmioty gospodarki komunalnej do generowania informacji o realizacji celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych? 2) Jakie zmiany należy wprowadzić w systemie rachunkowości podmiotów gospodarki komunalnej? W opracowaniu wykorzystano metody i techniki badawcze, między innymi: metody indukcji oraz dedukcji, analizę i syntezę, krytyczną analizę krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, metodę analizy porównawczej.
EN
The turbulent environment, the ongoing civilization changes and the increasing complexity of network connections in the economy force the entities of the municipal sector to change the way of thinking, identifying activities, measuring and valuing achievements, and to take into account not only the economic aspects but also the social and ecological dimensions. According to the observations, the municipal sector is characterized by some peculiarities, such as the multiplicity of stakeholders and their conflicting interests and requirements, great number and diversity of municipal entities, multiple management levels and different management styles (democratic, authoritarian), diversity of tasks, and legal and economic barriers. The presence of these phenomena leads to disturbances in business operations of municipal entities and hinders the process of identifying, measuring and communicating the objectives of their activity by the accounting system. This study is an attempt to identify these phenomena. In addition, it is also an attempt to answer the research questions: 1) What financial and management accounting instru-ments are used by municipal economy entities to generate information on the implementation of economic, social and environmental objectives? 2) What changes should be made to the accounting system of municipal economy entities? The research methods and techniques used in the study include: induction and deduction, analysis and synthesis, critical analysis of national and foreign literature on the subject, and comparative analysis.
PL
Wolnomularstwo (masoneria) to zagadkowy, międzynarodowy, obrzędowy ruch społeczny o celach humanitarnych i etycznych. Powstał na przełomie XVII i XVIII wieku w Anglii. W 1744 roku w Berlinie zawiązała się niemiecka loża-matka Pod Trzema Globami (Zu den Drei Weltkugeln), ukierunkowująca swoją działalność na kraje wschodnioeuropejskie. Przełom XIX i XX wieku na terenach Rzeszy Niemieckiej sprzyjał rozwojowi wolnomularstwa. Zdecydował o tym między innymi przywilej z 1872 roku cesarza Wilhelma I (również masona), likwidujący nadzór policyjny nad lożami masońskimi. Członkowie masonerii zobowiązani byli do przestrzegania kodeksu moralnego, a także do zachowania pełnej lojalności wobec władz i praw kraju, którego byli obywatelami. Przynależność do loży nadawała prestiżu społeczno-zawodowego. Członkami lóż byli wojskowi, urzędnicy wyższego szczebla, nauczyciele, kupcy, przedsiębiorcy, właściciele ziemscy, również rzemieślnicy. W dużej mierze uczestniczyli oni w rozwoju lokalnej gospodarki.
PL
Przedmiotem rozważań podjętych w opracowaniu jest potwierdzenie świadczącej roli samorządu terytorialnego w oparciu o unormowania konstytucyjne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako podstawa funkcjonowania zdecentralizowanej administracji publicznej stanowi potwierdzenie służebnej, świadczącej roli poszczególnych jednostek samorządowych zgodnie z pionowym podziałem władzy. Ten pionowy podział władzy rozumiany jako modelu organizacji państwa, w którym funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądownicze zostały oddzielone od siebie i powierzone niezależnym od siebie ciałom zadecydował o tym, że jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do uczestniczenia w sprawowaniu władzy publicznej poprzez wykonywanie istotnej części zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Za Konstytucją bowiem należy uznać, że każda z tych jednostek ma wykonywać zadania na rzecz wspólnot samorządowych wykorzystując przypisane im konstytucyjnie środki publiczne, przy czym Konstytucja nie pozbawia jednostek samorządu terytorialnego prawa do realizacji zadań wykraczających poza sferę użyteczności publicznej w ramach prowadzenia gospodarki komunalnej.
EN
The subject of considerations undertaken in the study is the confirmation of the proving role of local government based on constitutional regulations. The Constitution of the Republic of Poland as the basis for the functioning of decentralized public administration should constitute and confirm the subordinate role of individual local government units. Following the Constitution, it should be recognized that each of these units is to perform tasks for local government communities using public funds assigned to them by the Constitution, while the Constitution does not deprive local government units of the right to perform tasks that go beyond the public utility sphere as part of municipal management.
PL
W latach 1920-1939 polska gospodarka komunalna charakteryzowała się zróżnicowanym poziomem technologicznym i organizacyjnym. Wymagała znacznych nakładów finansowych na zapewnienie bieżącej sprawności technicznej oraz konieczną modernizację, wynikającą z postępu technologicznego, w tym z rozwoju elektryfikacji. Skuteczność podejmowanych działań w warunkach panującej hiperinflacji wymagała sprawnego zarządzania. Prawidłowe i efektywne ekonomicznie zarządzanie komunalnymi przedsiębiorstwami oraz ich inwestycjami upowszechniała krajowa, branżowa prasa, przytaczając pozytywne i negatywne przykłady [1].
PL
W artykule zaprezentowano specyfikę nadzoru korporacyjnego przedsiębiorstw komunalnych na tle problemów sektora publicznego. Ponadto przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących efektywności mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych. W końcowej części artykułu omówiono kierunki doskonalenia nadzoru korporacyjnego tych przedsiębiorstw.
EN
The article presents the uniqueness of corporate supervising of municipal firms in the view of the problems of the public sector. It also presents result of empirical research concerning effectiveness of a mechanism of proprietary supervision of municipal firms. The final part of the article presents the directions in an improvement of corporate supervision of these firms.
17
Content available A sustainable model of municipal economy
75%
EN
Sustainable development is a dynamic process based mainly on quantitative and qualitative changes in the economic, social and ecological spheres in accordance with the needs and preferences of the commune's inhabitants. Municipal management, however, creates favourable conditions for local development and constant improvement of the quality of life of residents. The aim of the study is to analyse municipal management from the perspective of sustainable development. The basic research method used in the study is indicator analysis. The indicators selected for development describe the concept of sustainable development in fundamental areas of the municipal economy, such as energy, water and sewage, waste, municipal housing, public transport and road infrastructure. The research was conducted in Poland in the Warmian-Masurian Voivodeship in 2020-2022. The subjects of the study are the 12 municipalities of the Olsztyn district. On the basis of the results obtained, it can be concluded that the best results in terms of creating a sustainable municipal economy are obtained by municipalities which have carried out the largest number of projects in this area, as well as those which have the largest share of forests and waters in the municipal area, e.g. Stawiguda, Dywity, Dobre Miasto, Gietrzwałd. The implementation of sustainable development in municipal management is determined by many economic, social, environmental, spatial and technological conditions. The research will enable local authorities and decision-makers to practically implement the concept of sustainable development in the municipal economy and may also be used in the process of planning investments and local activities, taking into account the economic, ecological and social aspects. The research constitutes the basis for further research work related to the practical implementation and management of sustainable development in municipal management.
PL
Rozwój zrównoważony jest procesem dynamicznym, opartym głównie na zmianach ilościowych i jakościowych, w sferze gospodarczej, społecznej i ekologicznej, zgodnie z potrzebami i preferencjami mieszkańców gminy. Gospodarka komunalna stwarza natomiast korzystne warunki dla rozwoju lokalnego i stałej poprawy jakości życia mieszkańców. Celem opracowania jest analiza gospodarki komunalnej gmin z perspektywy koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu jest analiza wskaźnikowa. Wybrane do opracowania wskaźniki opisują koncepcję zrównoważonego rozwoju w fundamentalnych obszarach gospodarki komunalnej takich jak: energetyka, woda i kanalizacja, odpady, mieszkalnictwo komunalne, transport publiczny i infrastruktura drogowa. Badania zostały przeprowadzone w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2020-2022. Podmiotem badań jest 12 gmin powiatu olsztyńskiego. Na bazie uzyskanych wyników można stwierdzić iż najlepsze efekt w zakresie kreowania zrównoważonej gospodarki komunalnej uzyskują gminy, które zrealizowały największą ilość projektów w tym obszarze, jak również posiadające największy udział lasów i wód w powierzchni gminy m.in. Stawiguda, Dywity, Dobre Miasto, Gietrzwałd. Wdrażanie zrównoważonego rozwoju w gospodarce komunalnej zdeterminowana jest wieloma uwarunkowaniami o charakterze gospodarczym, społecznym, środowiskowym, przestrzennym i technologicznym. Badania umożliwią władzom samorządowym oraz decydentom praktyczne wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarce komunalnej, mogą być również wykorzystane w procesie planowania inwestycji i podejmowanych działań lokalnych, uwzględniając przy tym aspekt gospodarczy, ekologiczny i społeczny. Badania stanowią podstawę do dalszych prac badawczych związanych z praktycznym wdrażaniem a zarazem zarządzaniem zrównoważonym rozwojem w gospodarce komunalnej.
EN
The article presents the specificity of the corporate governance of municipal firms. It also presents the result of empirical research concerning effectiveness of the mechanisms of the owner’s supervision of municipal firms. The final part of the article presents the directions of the improvement of the corporate governance of these firms.
PL
W artykule zaprezentowano specyfikę nadzoru korporacyjnego przedsiębiorstw komunalnych. Ponadto przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących efektywności mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw komunalnych. W końcowej części artykułu omówiono kierunki doskonalenia nadzoru korporacyjnego tych przedsiębiorstw.
PL
W artykule przedstawiono ocenę pracy wiejskiej oczyszczalni ścieków w Hażlachu pod kątem efektywności oczyszczania ścieków. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych została określona skuteczność zmniejszania wybranych zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Analiza obejmowała zarówno przepływy ścieków surowych docierających do zakładu oczyszczania ścieków, jak i poszczególne wskaźniki zanieczyszczeń: BZT ChZTCr i zawiesinę ogólną. Badania prowadzono od 2016 do 2017 roku. W artykule przedstawiono ilość przekroczeń poszczególnych wskaźników w stosunku do dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. W trakcie wykonanej analizy badań określono skuteczność usuwania poszczególnych zanieczyszczeń na poziomie: BZT- 98,6%, ChZT - 96,3% i zawiesina ogólna - 98,1%. Stwierdzono, że analizowany zakład, w których odbywają się procesy oczyszczania ścieków działa w sposób prawidłowy i oczyszcza ścieki do wartości normatywnej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.