Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
100%
PL
Celem niniejszej pracy jest prezentacja możliwości wykorzystania technologii BIM w procesie eksploatacji budynku. Przedstawiono informacje ogólne dotyczące rozwoju technologii BIM, omówiono zagadnienia dotyczące wielowymiarowości modeli BIM, podając zakres informacji przypisanych do każdego n-wymiarowego modelu. Omówiono wpływ zastosowania modelowania BIM na obniżenie kosztów eksploatacji budynku, podając czynniki pozwalające na osiągnięcie tego celu. Przedstawiono przykładowy zakres informacji dostępnych na podstawie cyfrowego modelu budynku z podziałem na poszczególne moduły tematyczne. Wskazano na konieczność indywidulanego podejścia do konfigurowania baz danych przypisanych do wirtualnego modelu obiektu, uwzględniającego specyfikę budynku oraz wymagania użytkownika. Zwrócono uwagę na konieczność bieżącej aktualizacji informacji przypisanych do modelu w celu efektywnego zarządzania budynkiem.
EN
This paper presents the possibility of using BIM technology in the building operation process. General information on the development of BIM technology is presented, issues concerning the multidimensionality of BIM models are discussed, giving the scope of information assigned to each n-dimensional model. The influence of the BIM modeling application on the reduction of the building operation costs was discussed, giving the factors that allow achieving this goal. An example of the scope of information available on the basis of a digital building model with a breakdown into individual thematic modules is presented. The need for an individual approach to configuring databases assigned to a virtual model of an object, taking into account the specificity of the building and user requirements was indicated. The attention is drawn to the need to update the information assigned to the model on a current basis in order to effectively manage the building.
PL
Dokonano oceny zasadności wykonania i eksploatacji mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o mocy 3 kW w postaci dachowej instalacji fotowoltaicznej oraz elektrowni wiatrowej. Zaproponowano przykładowe rozwiązania techniczne analizowanych rodzajów mikroinstalacji. Oszacowano wartość nakładów na wykonanie i uruchomienie instalacji, policzono zyski ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej. Określono czas zwrotu nakładów, jakie należy ponieść na wykonanie takich instalacji.
EN
In this publication the validity of the implementation and operation of the micro-installations of the renewable energy sources about a power of 3 kW for a photovoltaic installation of roof and wind power plant was assessed. Examples of the technical solution researched types of micro-installations have been proposed. It was estimated the value of inputs to execute and run the installation, computed the profits from the sale of electricity produced. Return time is specified to be incurred for the execution of the installations.
PL
W artykule omówiono doświadczalne określanie nośności granicznej zespolonych belek stalowo-betonowych dla dwóch wybranych sposobów zespolenia (za pomocą łączników niespawanych). Zaprezentowano postacie zniszczenia dla obu rozważanych przypadków oraz omówiono czynniki wpływające na nośność belek.
EN
The article discusses experimental determination of the bearing capacity of steel-concrete composite beams for the two fixation methods (with non-welded shear connectors). Failure models are presented for both the considered cases and the factors affecting the strength of beams are discussed.
EN
The study presents an economic analysis of using the solar energy installation in the social-office building (area of 795 m2). It is calculated hypothetical period of payback the cost of installation and the total savings during the lifetime of the building, existed according to the use of solar energy.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowano opłacalność modernizacji tradycyjnej instalacji c.w.u. w istniejącym budynku jednorodzinnym poprzez zastosowanie kolek-torów słonecznych. Przedstawiono analizę kosztów instalacji z kolektorem słonecznym oraz określono opłacalność modernizacji istniejącej instalacji c.w.u. poprzez wyznaczenie prostego okresu zwrotu nakładów.
EN
The study presents an analysis of cost reduction by replacing existing hot water coal boiler installation by solar collectors. It discusses both types of installation, operating costs for each, and theoretical payback period after such modernization was been calculated.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono analizę izolacyjności cieplnej ściany zewnętrznej w rejonie osadzenia nadproża drzwiowego, wykonanego z dwóch ceowników stalowych. Rozpatrzono trzy przypadki: ściana nieocieplona, ściana ocieplona izolacją termiczną o grubości 12 cm oraz 15 cm. Dla analizowanych przypadków obliczono wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ dla mostka termicznego, powstałego w miejscu wykonania nadproża w ścianie oraz sporządzono mapy rozkładu temperatury w przekroju poprzecznym przegrody. Wskazano na konieczność uwzględnienia lokalnego obniżenia izolacyjności ściany w rejonie nadproża przy ocenie efektywności energetycznej budynku.
EN
This publication, presents an analysis of insulation of the external wall in the region of the door lintel installation, made of two steel channels. Three cases were considered: a noninsulated wall, a wall insulated with a layer of 12 cm thick stryrfoam and 15 cm thick. For the analysed cases, the values of the linear thermal transmittance for the wall at the place of the lintel were calculated and maps of the temperature distribution in the cross-section of the partition were made. It was pointed out that it is necessary to take into account the local reduction of wall insulation in the area of the lintel when assessing the energy efficiency of the building.
PL
W niniejszej publikacji przeanalizowano zasadność wykonania i eksploatacji dachowej instalacji fotowoltaicznej w budynku biurowym o pow. 860 m2. Przeanalizowano uwarunkowania formalnoprawne dla tego typu instalacji. Zaproponowano rozwiązanie techniczne dostosowane do warunków technicznych obiektu. Określono czas zwrotu nakładów, jakie należy ponieść na wykonanie takiej instalacji.
EN
In this publication the validity of the implementation and operation of the photovoltaic roof installation in an office building with an area of 860 m2 has been analysed. Formal and legal determinants for this type of installation have been examined. Technical solution adapted to the technical specifications of the object has been proposed. Return time is specified to be incurred for the execution of the installation.
PL
W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę opłacalności wykonania i eksploatacji autonomicznej elektrowni hybrydowej solarno-wiatrowej o łącznej mocy 3,5 kW. Instalacja składa się z turbiny wiatrowej o mocy znamionowej 2 kW oraz zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 1,5 kW. Zaproponowano przykładowe rozwiązanie techniczne analizowanej elektrowni. Oszacowano wartość nakładów niezbędnych na wykonanie, uruchomienie i eksploatację instalacji, dokonano porównania kosztów wytworzenia energii elektrycznej z elektrowni z kosztami energii dostarczanej z sieci energetycznej.
EN
In this publication the analysis of the profitability of implementation and operation of the wind-solar hybrid power with a combined power of 3,5 kW was conducted. The installation consists of 2 kW wind turbine and a set of 1,5 kW photovoltaic panels. A sample technical solution has been suggested. The value of the costs required for the implementation launching and operation of the installation has been estimated. The comparison of the cost of producing electricity from the power plant with the cost of energy supplied by conventional method from electric network has been made.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.