Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 535

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  swiadomosc ekologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
EN
The term ecology meaning the science of functioning living organisms, the man inclusive, and their environments has lost its original meaning in everyday usage. It is commonly used as a synonym for environmental protection, sometimes overused in unfair advertising, even for political purposes. General environmental awareness is a prerequisite of sustainable existence of the man in the environment. Understanding of the nature of the relationships between organisms and their environments, i.e. ecology as a science, is one of the aspects of environmental awareness. Dissemination of ecological knowledge and the consciousness that by protecting the environment every man acts to his benefit is another dimension.
PL
Termin ekologia, oznaczający naukę o funkcjonowaniu organizmów żywych - również człowieka w powiązaniu z warunkami ich bytowania, w codziennym użyciu zatracił swoje wyjściowe znaczenie. Potocznie jest synonimem ochrony środowiska. Niejednokrotnie nadużywa się go do nieuczciwej reklamy, a nawet do celów politycznych. Warunkiem koniecznym harmonijnego bytowania człowieka w środowisku jest powszechna świadomość ekologiczna. Jednym jej aspektem jest rozumienie istoty powiązań między organizmami żywymi a środowiskiem, czyli ekologia jako nauka. Drugi aspekt to upowszechnienie wiedzy ekologicznej, świadomość, że każdy człowiek, chroniąc środowisko, działa dla własnego dobra.
Aura
|
1992
|
nr 12
4-5
EN
Until recently, ecology as a dimension of thinking and a category of valuation has been absent in macroeconomic decisions, in activity of industrial plants and in people's behaviour. Now that environmental degradation is assuming catastrophic proportions, ecological thinking is beginning to appear slowly in social activity, science, education, politics and economics. The environmental situation in Poland could be changed through an integrated program of social action, developed by society itself, aimed at encouraging ecological thinking in policies, economy, culture, religion and science. The author defines the conditions necessary for development of such thinking and emphasizes that none of these conditions have been fulfilled yet.
PL
Ekologia jako wymiar myślenia oraz kategoria wartościowania do niedawna była nieobecna w decyzjach makrogospodarczych, w działalności zakładów pracy oraz w zachowaniu ludzi. Dopiero teraz, gdy degradacja środowiska przybrała rozmiary katastrofalne, myślenie ekologiczne zaczyna się powoli pojawiać w działaniu społecznym, w nauce, wychowaniu oraz działalności politycznej i gospodarczej. Sytuację ekologiczną w Polsce mógłby zmienić zintegrowany program działania społecznego, stworzony oddolnie, zmierzający do budowania podstaw myślenia ekologicznego w dziedzinie polityki, gospodarki, kultury, religii i nauki. Autor wymienia warunki konieczne do jego realizacji, zwracając uwagę, że żaden z tych warunków nie jest jeszcze wprowadzany w życie.
EN
We supplement the ongoing discussions and debates on environmental education with a statement by Professor J. C. Smyth, an internationally recognized expert, a consultant to the UNESCO-UNEP program, who was in charge of the team preparing materials for the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In 1975 The Observer enumerated principal enemies of mankind: the demographic explosion, shortages of food, limited accessibility to resources, environmental degradation, improper use of nuclear energy and the nature of man himself. Since people’s lives’ depend on them themselves and on the environment broadly defined, we should take responsibility for the condition of the environment. Known environmental components are coupled with unknown systems and the global environment by many complex links. These systems and their interdependence pose a great challenge to education. Environmental education, the topic of this article, can be a response to this challenge.
PL
Do toczącej się dyskusji i wymiany poglądów na temat edukacji ekologicznej włączamy wypowiedź autorytetu światowego, prof. J. C. Smytha, m.in. konsultanta programu UNESCO-UNEP, kierującego pracami zespołu przygotowującego materiały na Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. „The Observer” w 1975 r. wymieniał głównych wrogów ludzkości: eksplozja demograficzna, brak żywności, ograniczenia w dostępie do zasobów, degradacja środowiska, niewłaściwe korzystanie z energii nuklearnej oraz natura człowieka sama w sobie. Ponieważ życie ludzi zależy od nich samych oraz od szeroko pojmowanego środowiska, powinniśmy ponosić odpowiedzialność za jego stan. Znane nam komponenty środowiska są połączone wieloma złożonymi relacjami z systemami nieznanymi i ze środowiskiem globalnym. Systemy te i relacje między nimi stanowią wielkie wyzwanie dla edukacji. Odpowiedzią na te wyzwania może być edukacja środowiskowa, będąca tematem artykułu.
Aura
|
1993
|
nr 06
9-10
EN
Discussions on ecological agriculture in Poland are much affected by foreign input. This is demonstrated mainly in the arguments presented, terms used, and also by the kind of examples referred to. It makes some problems to appear far removed from reality. Comprehensive studies on the state of the Polish agriculture, its development and the balance with nature are yet to be completed. The author presents the past of agriculture and natural environment, their transformation throughout history and the shape of the modern Polish agriculture. In considering the environmental aspects of agriculture, the author discusses the impact of agriculture on the environment and how nutritionally valuable food can be produced by it.
PL
Nad dyskusją o rolnictwie ekologicznym w Polsce ciąży bardzo mocno wpływ zagranicy. Wyraża się to najczęściej w sposobie argumentacji, w przenoszeniu nazewnictwa, często też w przytaczanych przykładach. Powoduje to, że niektóre problemy sprawiają wrażenie, jakby były oderwane od naszych realiów. Wciąż brak analizy stanu polskiego rolnictwa, jego rozwoju oraz zharmonizowania ze środowiskiem. Autor przedstawia stan rolnictwa i środowiska naturalnego w dawnych wiekach, przeobrażenia, jakim podlegały one w różnych okresach historycznych oraz charakter współczesnego rolnictwa polskiego. Rozpatrując zaś ekologiczne aspekty rolnictwa bierze pod uwagę, jaki charakter ma jego ingerencja w środowisko oraz czy wytwarzane produkty są pełnowartościowe pod względem odżywczym.
EN
The scientific staff from the Institute of Biology in the Siedlce Higher School of Agriculture and Teaching involved in training in teaching biology have conducted a study aimed at gaining knowledge on the approach of university students and secondary school pupils to environmental issues. The article summarises the study findings.
PL
Pracownicy naukowi Instytutu Biologii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, zajmujący się dydaktyką biologii, przeprowadzili badania młodzieży licealnej i studentów, mające na celu poznanie myślenia o problemach ekologicznych tej części społeczeństwa. Artykuł stanowi podsumowanie badań.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.