Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anthropology of education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu
100%
EN
The article reflects on whether and when it is possible to see home schooling as a reflection of cultural creativism as defined by Ray and Anderson. The heterogeneous nature of home schooling is explored here through the theoretical frame of the anthropology of education, with a more narrow focus on different parental ethnotheories (Harkness and Super) and the theory of capital (Bourdieu). Set against primary research, represented by two case studies, the article shows how families that practise home schooling enter the game of capital, how they justify their decisions, and how they negotiate their difference. Based on personal practice these families contribute to the overall transformation of the field of education. Given that they do so not from the position of a lobbyist or a movement leader but from a position where they are convinced of their ideological and action isolation, the author concludes that it is possible to consider here a parallel with cultural creativism.
IT
L’articolo mira a evidenziare alcuni spunti pedagogici del testo di Chiara Lubich Guardare tutti i fiori, mettendoli in dialogo con il pensiero di Janusz Korczak. L’universalità insita nell’esortazione della Lubich a “guardare tutti i fiori”, si ritrova nell’esortazione di Korczak a “rispettare tutte le età della vita”, conseguenza della considerazione alta che egli ha del bambino e dei suoi diritti, primo dei quali il diritto al rispetto; lo spessore di significato che il “guardare” assume nel testo della Lubich, dove diventa sinonimo di “amare”, lo si ritrova declinato e dispiegato in chiave educativa nell’opera di Korczak. L’accostamento di alcuni brani dei testi dei due autori rivela profonde assonanze nelle fondamenta antropologiche del loro pensiero.
EN
The article aims to highlight some pedagogical implications of the text of Chiara Lubich Looking at All the Flowers, putting it in dialogue with the work of Janusz Korczak. The universality inherent in Chiara Lubich’s exhortation to “look at all the flowers”, can be found in the exhortation of Korczak to “respect all the ages of life”, as a consequence of the high consideration that he has of the child and his rights, first of which the right to respect. The depth of meaning that “looking at” assumes in this text of Chiara Lubich, where it becomes synonymous with “loving”, can be found declined and deployed in pedagogical terms in the work of Korczak. The juxtaposition of some passages of the texts of these two authors reveals profound assonances in the anthropological foundations of their thought.
3
63%
PL
W artykule została ukazana w perspektywie pedagogicznej zbieżność wybranych myśli Chiary Lubich z jej tekstu Patrzeć na wszystkie kwiaty z niektórymi poglądami Janusza Korczaka. Uniwersalizm wpisany w zachęcie Lubich, aby „patrzeć na wszystkie kwiaty”, odnajduje się w zachęcie Korczaka, aby „szanować każdy etap życia” – co jest wynikiem jego najgłębszego uznania dla dziecka i jego praw, na czele z prawem do szacunku. Przyjęte przez Lubich znaczenie „patrzenia” jako synonimu kochania zostało ukazane i wyjaśnione w świetle dzieła wychowawczego Korczaka. Zestawienie wybranych fragmentów z tekstów obu autorów ujawnia głęboki związek w antropologicznych podstawach ich myśli.
EN
The article aims to highlight some pedagogical implications of the text of Chiara Lubich Looking at all the flowers, putting it in dialogue with the work of Janusz Korczak. The universality inherent in Chiara Lubich’s exhortation to “look at all the flowers”, can be found in the exhortation of Korczak to “respect all the ages of life”, as a consequence of the high consideration that he has of the child and his rights, first of which the right to respect. The depth of meaning that “looking at” assumes in this text of Chiara Lubich, where it becomes synonymous with “loving”, can be found declined and deployed in pedagogical terms in the work of Korczak. The juxtaposition of some passages of the texts of these two authors reveals profound assonances in the anthropological foundations of their thought.
EN
This paper attempts to deliver a reconstruction in historical terms of anthropology of education and the ethnographic research on the relation between culture and upbringing. This aims is being realized through comparison of the theses and concepts found in diverese schools and research traditions that had grown out of different paradigms. In this case the main issue of that comparison is the anglosaxon and German tradition. This enables in a large extent to draw the main theoretical and methodological presented by anthropology of education in the past, as well it presents today in a more global context.
PL
Niniejszy tekst stanowi próbę rekonstrukcji historycznej nurtu antropologii edukacji i etnograficznych badań nad związkiem kultury i wychowania. Cel ten realizowany jest poprzez porównanie tez i koncepcji realizowanych w obrębie różnych szkół i tradycji badawczych wyrosłych w odrębnych kręgach paradygmatycznych. W tym przypadku najważniejszym przedmiotem porównania jest tradycja anglosaska i niemiecka. Zestawienie takie pozwala bowiem w znaczniej mierze określić główne założenia teoretyczno-metodologiczne, jakie antropologia edukacji przedstawiała w przeszłości, jak i przedstawia obecnie, czyniąc to już w kontekście globalnym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.