Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Drzewo decyzyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
W artykule omówiono możliwość zastosowania grafów zależności i drzew rozgrywających parametrycznie do analizy przykładowej automatycznej skrzynki przekładniowej. Analizę automatycznych skrzynek przekładniowych prowadzi się dla każdego biegu oddzielnie. W celu wyznaczenia wartości przełożenia stosuje się metodę grafu Hsu. Wyznaczenie rangi ważności sekwencji poszczególnych ustawień może być dodatkowo przeprowadzone z uwzględnieniem logicznych drzew decyzyjnych. W dalszym etapie grafy parametryczne pozwalają na dokonanie analizy i syntezy, np. sprawdzenie izomorfizmu projektowanych przekładni oraz generowanie optymalnego zestawu przełożeń na poszczególnych biegach. W tym celu buduje się struktury rozgrywające parametryczne od każdego wierzchołka grafu Hsu. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses the possibility of applying the game-trees structures and information systems in the analysis of automatic gearboxes. The purpose of modeling an automatic gearbox with graphs can be versatile, namely: determining the transmission ratio of individual gears, analyzing the speed and acceleration of individual rotating elements. In a further step, logic tree decision methods can be used to analyze functional schemes of selected transmission gears. Instead, for graphs that are models of transmission, parametrically acting tree structures can be used. This allows for the generalization and extension of the algorithmic approach. Furthermore, in the future, it will allow for further analyses and syntheses, such as checking the isomorphism of the proposed solutions, determining the validity of construction and/or operating parameters of the analyzed gears. (original abstract)
XX
W referacie zostaną przedstawione wybrane metody konstrukcji drzew regresyjnych oraz przykłady ich zastosowań do wspomagania procesów podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej, naukach przyrodniczych i społecznych. (fragment tekstu)
EN
Decision tree can be described as a tree-like way of representing a collection of hierarchical rules that lead to a class or to a value. The model building process is based on recursive partitioning the learning set U into homogenous subsets U1, U2,..., UM considering dependent variable y. If у is nominal we deal with nonparametric discriminant analysis (classification tree), when у is numerical - with nonparametric regression analysis (regression tree). The goal of the paper is to present selected procedures of regression tree model building process with some applications in medical diagnosis, biology and psychology. (original abstract)
3
Content available remote Decision Tree Based Model of Business Failure Prediction for Polish Companies
80%
EN
Research background: The issue of predicting the financial situation of companies is a relatively young field of economic research. Its origin dates back to the 30's of the 20th century, but constant research in this area proves the currentness of this topic even today. The issue of predicting the financial situation of a company is up to date not only for the company itself, but also for all stakeholders.Purpose of the article: The main purpose of this study is to create new prediction models by using the method of decision trees, in achieving sufficient prediction power of the generated model with a large database of real data on Polish companies obtained from the Amadeus database.Methods: As a result of the development of artificial intelligence, new methods for predicting financial failure of the company have been introduced into financial prediction analysis. One of the most widely used data mining techniques in this field is the method of decision trees. In the paper, we applied the CART and CHAID approach to create a model of predicting the financial difficulties of Polish companies.Findings & Value added: For the creation of the prediction model, a total of 37 financial and economic indicators of Polish companies were used. The resulting decision trees based prediction models for Polish companies reach a prediction power of more than 98%. The success of the classification for non-prosperous companies is more than 83%. The created decision tree-based prediction models are useful mainly for predicting the financial difficulties of Polish companies, but can also be used for companies in another country. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia przegląd możliwych metod i narzędzi służących do modelowania działań i symulacji procesów. Są nimi: tablice decyzyjne, drzewo rozkładu i drzewo decyzyjne, diagramy decyzyjne i mapy procesów; notacja BPMN. Na podstawie przeprowadzonych badań litera-turowych i własnych doświadczeń ze stosowaniem opisywanych w artykule narzędzi i metody symulacji stwierdzono, iż mapy procesu stanowią przydatne narzędzie modelowania z punktu widzenia prezentacji sekwencji zdarzeń, jakie występują w ich przebiegu. W tym świetle notacja BPMN staje się celowa do zastosowania z uwagi na swą przejrzystość, wskazanie poszczególnym działaniom, procesom i decyzjom zróżnicowanych źródeł i zasobów informacji, a także zapewnia uporządkowanie zapisu; oraz założenia oddzielenia sekwencji działań oraz komunikacji - przepływów informacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article provides an overview of possible methods and tools for modeling activities and simulating processes. These are: decision tables, decomposition tree and decision tree, decision diagrams and process maps; BPMN notation. Based on the literature and their own experience using the tools and simulation methods described in the article, it was found that process maps are useful tools for modeling from the point of view of the sequence of events that occur in their course. Therefore, the BPMN notation is intended to be used for reasons of transparency, indication of the individual actions, processes and decisions of the various sources and information resources, and to ensure that the records are organized; and the assumptions of separation of sequences of activities and communication - information flows. (original abstract)
EN
The paper treats the problem of optimizing the order-picking process in multi locations of the same item. The issue concerns multi-criteria decision- making. The main goals that can be achieved in this situation are the minimization of average order-picking time and the maximization of the number of locations totally cleared. In the paper, the proposed simple heuristic that minimizes the number of picking-aisles visited by the picker is compared using the Dmytrów's TMAL method. The results are evaluated by the following criteria: the average distance covered by the picker, the average order-picking time, priority ratio and the number of locations totally cleared. The manual system and one-block rectangular warehouses with two popular routing heuristics, return and S-shape, are considered in the analysis. The research was carried out using simulations.(original abstract)
EN
The strategic decision for an enterprise is the selection of the development direction that leads through the creation of innovations and their implementation. The objective of the paper, worked out by the authors, was to find a classification model that will make it possible to differentiate enterprises in relation with their innovativeness level. For modelling and classifying the enterprise innovativeness level, a tool applied in the data mining method - the decision trees - was used.(original abstract)
7
Content available remote Utilizing Decision Trees on Employee Decisionmaking Processes : a Model Proposal
60%
EN
Introduction/background: This paper offers an idiosyncratic relational framework built on the organizational silence theory and the organizational support theory. It exploits the distinct advantages that using decision trees in classification and prediction applications offer to form a unique predictive model.Aim of the paper: This paper argues that a relational framework built on the organizational silence theory and the organizational support theory can give important clues about how employees make certain decisions in the workplace as well as about factors that have an impact on their decision-making processes.Materials and methods: The research applies decision trees learning - a data mining technique - to unfold the hidden patterns and unprecedented relationships between the two constructs that until now had not been revealed.Results and conclusions: The suggested model, which consists of 13 rules, exhibits the effects of perceived organizational support and employee silence behavior on employee decisions with an approximately 79% correct classification rate, showing the success of the model as well as its appropriate relational framework.The presented findings indicate that a relational framework built on the organizational silence theory and the organizational support theory has a lot to offer in terms of building effective HR strategies and policies. The study also extends the understanding of the antecedents of silence behavior in different social contexts. (original abstract)
XX
Organizacje często borykają się z problemem podjęcia decyzji w warunkach niepewności. Podjęcie ostatecznej, a tym samym najlepszej z możliwych decyzji jest bardzo trudne i przysparza przedsiębiorstwom wiele problemów, szczególnie w momencie gdy w grę wchodzi analiza kilku kryteriów problemu. Aby wspomóc proces podejmowania decyzji można posłużyć się metodą AHP (ang. Analytic Hierarchy Process), dzięki której dokonuje się wielokryterialnych analiz decyzyjnych. W artykule dokonano analizy rozwiązania problemu doboru maszyny z wykorzystaniem metody AHP. Dodatkowo dokonano analizy wystąpienia ryzyka niezgodnego wyrobu z pomocą narzędzia zarządzania jakością, jakim jest drzewo decyzyjne. Opracowana analiza i osiągnięte po niej wnioski pozwoliły na podjęcie ostatecznej decyzji o zakupie jednej z trzech maszyn grawerujących.(abstrakt oryginalny)
EN
Organizations often have problems making decisions in conditions of uncertainty. The final and, therefore, the best decisions is very difficult and gives enterprises many problems. Making a decision is more difficult when it comes to analyzing several criteria of problem. To help the decision-making process, the AHP method (Analytic Hierarchy Process) can be used, thanks to which multicriteria decision-making analyzes are carried out. The article analyzes the solution to the problem of making decision choosing the machine using the AHP method. In addition, an analysis of the occurrence of non-compliant product risk was made with the help of the quality management tool, which is the decision tree. The analysis and the conclusions obtained after analysis allowed for the take final decision to purchase one of the three engraving machines.(original abstract)
9
60%
EN
Research background: Even though unintentional accounting errors leading to financial restatements look like less serious distortion of publicly available information, it has been shown that financial restatements impacts on financial markets are similar to intentional fraudulent activities. Unintentional accounting errors leading to financial restatements then affect value of company shares in the short run which negatively impacts all shareholders.Purpose of the article: The aim of this manuscript is to predict unintentional accounting errors leading to financial restatements based on information from financial statements of companies. The manuscript analysis if financial statements include sufficient information which would allow detection of unintentional accounting errors.Methods: Method of classification and regression trees (decision tree) and random forest have been used in this manuscript to fulfill the aim of this manuscript. Data sample has consisted of 400 items from financial statements of 80 selected international companies. The results of developed prediction models have been compared and explained based on their accuracy, sensitivity, specificity, precision and F1 score. Statistical relationship among variables has been tested by correlation analysis. Differences between the group of companies with and without unintentional accounting error have been tested by means of Kruskal-Wallis test. Differences among the models have been tested by Levene and T-tests.Findings & value added: The results of the analysis have provided evidence that it is possible to detect unintentional accounting errors with high levels of accuracy based on financial ratios (rather than the Beneish variables) and by application of random forest method (rather than classification and regression tree method). (original abstract)
10
Content available remote System ekspertowy doboru półfabrykatów przy użyciu drzew decyzyjnych
60%
XX
W artykule przedstawiono system ekspertowy doboru półfabrykatów przy użyciu drzew decyzyjnych. Omówiono podział półfabrykatów, metodę indukcji drzew decyzyjnych, system ekspertowy. W głównej części artykułu zaprezentowano metodykę tworzenia systemu ekspertowego przy użyciu drzew decyzyjnych do doboru półfabrykatów oraz przykładowe ekrany zaimpelementowanego systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an expert system for selection of semi-finished products using decision trees. The division of semi-finished products, the method of induction of decision trees, the expert system was discussed. The main part of the paper presents the methodology of creating an expert system using decision trees for the selection of semifinished products and sample screens of an implemented system. (original abstract)
XX
Zaprezentowane w artykule kryterium Kołmogorowa-Smirnowa to narzędzie, na podstawie którego dokonywany jest wybór sposobu podziału zbioru obiektów symbolicznych w węzłach drzewa. Zaletą tego kryterium jest fakt, iż w przeciwieństwie do popularnych miar jakości podziału uwzględnia ono wiedzę o uporządkowaniu zbioru wartości cechy. Niestety, miara ta nie jest niezależna od charakteru zmiennych. Wobec tego otwarty staje się problem rozważenia stosowalności tej miary w odniesieniu do innych typów danych. (fragment tekstu)
EN
If we are interested in dividing symbolic objects' into groups, as regards to specific variable values, it would be more comfortable to present this process as a decision tree. To build decision tree, we need a criterion in order to split the symbolic objects' set in a nodes. In this article the Kolmogorov-Smimov criterion is presented, as a splitting criterion of symbolic objects' set. For this criterion, the values taken by the explanatory variables have to be ordered. We considered different possible orders of interval and histogram variables. At the end we show an example to illustrate this approach. (original abstract)
EN
The paper presents an improved sample based rule- probability estimation that is an important indicator of the rule quality and credibility in systems of machine learning. It concerns rules obtained, e.g., with the use of decision trees and rough set theory. Particular rules are frequently supported only by a small or very small number of data pieces. The rule probability is mostly investigated with the use of global estimators such as the frequency-, the Laplace-, or the m-estimator constructed for the full probability interval [0,1]. The paper shows that precision of the rule probability estimation can be considerably increased by the use of m-estimators which are specialized for the interval [phmin, phmax] given by the problem expert. The paper also presents a new interpretation of the m-estimator parameters that can be optimized in the estimators. (original abstract)
EN
The complexity of modern projects makes the proper management crucial. The volatile environment of the XXI century means that it is important to choose the right decision at the right moment. During the life of project there is the need to make many decisions, which are embedded in time. Moreover, in many cases evaluation of these decisions depends on multiple criteria. Two approaches are poposed to deal with such situation: Multicriteria Decision Tree and Multi-State Real Options (MSRO). The paper compares areas of applicability, limitations and advantages of these methods. As result, it is concluded, that MSRO method is more specific and can be used only in situations where exist real options.
PL
Złożoność nowoczesnych projektów sprawia, że zarządzanie ma kluczowe znaczenie. Niestabilne środowisko XXI w. oznacza, że ważne jest, aby podjąć właściwą decyzję w odpowiednim momencie. W trakcie realizacji projektu konieczne jest podjęcie wielu decyzji osadzonych w czasie. Ponadto często ocena tych decyzji zależy od wielu kryteriów. W celu rozwiązania takich sytuacji pojawiają się dwa podejścia: wielokryterialne drzewo decyzyjne i wielostanowe opcje realne (MSRO). W pracy porównano obszary zastosowań, ograniczenia i zalety tych metod. W rezultacie stwierdzono, że metoda MSRO jest bardziej specyficzna i może być stosowana tylko w sytuacjach, w których istnieją opcje realne.
XX
W pracy przedstawiono przykład zastosowań logicznych drzew decyzyjnych do określenia rangi ważności parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych głowicy frezarki. Następnie do analizy wykorzystano pakiet DeTreex. Porównano optymalne drzewa logiczne dla danych KAPN funkcji z drzewami indukcyjnymi programu DeTreex. (abstract oryginalny)
EN
The paper concerns application of logical decision trees and inductive decision trees for analysis of importance rank of service parameters of miling head. The paper presents comparison of optimal logical trees and decision trees of DeTreex software for the same KAPN of logical. (original abstract)
XX
Cel - Opracowanie modelu hybrydowego CART-Logit wykrywającego fałszerstwa sprawozdań finansowych na podstawie danych finansowych amerykańskich spółek giełdowych oskarżonych z przepisu 10(b)-5 ustawy Securities Exchange Act w latach 2000-2007. Metodologia badania - W opracowaniu zastosowano model hybrydowy CART-Logit z wykorzystaniem 10 zmiennych finansowych. Wynik - Przeprowadzone analizy wykazały, że model hybrydowy wykazał większą zdolność predykcyjną niż zwykła regresja logistyczna. Uwzględnienie w modelu wskaźnika predykcji bankructwa Altmana zwiększyło trafność metody. Uzyskane wyniki potwierdzają, że najważniejszą pozycją przy wykrywaniu fałszerstw sprawozdań finansowych są środki pieniężne. Oryginalność/wartość - Artykuł stanowi empiryczną analizę możliwości wykrycia fałszerstw sprawozdań finansowych za pomocą nowej metody badawczej.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The elaboration a hybrid CART-Logit model to detection of the financial statement fraud based on the financial data from the US companies accused by the US Securities and Exchange Commission manipulating financial statements of the rule 10(b)-5 Securities Exchange Act between 2000-2007. Design/methodology/approach - In the study a hybrid CART-Logit model is used with ten financial ratios. Findings - The results confirm that a hybrid model had greater predictive power than ordinary logistic regression. The inclusion of the Altman model increased the accuracy of the method. The analysis confirmed that that the most sensitive position in financial statement is cash. Originality/value - The article is an empirical analysis of capabilities in detection of financial statements fraud based on new research method.(original abstract)
XX
Złożoność nowoczesnych projektów sprawia, że zarządzanie ma kluczowe znaczenie. Niestabilne środowisko XXI w. oznacza, że ważne jest, aby podjąć właściwą decyzję w odpowiednim momencie. W trakcie realizacji projektu konieczne jest podjęcie wielu decyzji osadzonych w czasie. Ponadto często ocena tych decyzji zależy od wielu kryteriów. W celu rozwiązania takich sytuacji pojawiają się dwa podejścia: wielokryterialne drzewo decyzyjne i wielostanowe opcje realne (MSRO). W pracy porównano obszary zastosowań, ograniczenia i zalety tych metod. W rezultacie stwierdzono, że metoda MSRO jest bardziej specyficzna i może być stosowana tylko w sytuacjach, w których istnieją opcje realne.(abstrakt oryginalny)
EN
The complexity of modern projects makes the proper management crucial. The volatile environment of the XXI century means that it is important to choose the right decision at the right moment. During the life of project there is the need to make many decisions, which are embedded in time. Moreover, in many cases evaluation of these decisions depends on multiple criteria. Two approaches are poposed to deal with such situation: Multicriteria Decision Tree and Multi-State Real Options (MSRO). The paper compares areas of applicability, limitations and advantages of these methods. As result, it is concluded, that MSRO method is more specific and can be used only in situations where exist real options.(original abstract)
EN
Reinvestment decisions are based on basic the economic literacy of entrepreneurs because they do not want to affect future liquidity or development activities. The main goal of the article is to suggest a simple decision tree model to describe profit reinvestments in a general way based on results of a primary pilot study (128 interviews), where reinvestment behaviour is affected by specific factors like risk taking, competitive advantage or business experience. After that a decisionmaking tree is suggested to explain the process of reinvestment as determined by the manager. (original abstract)
XX
Artykuł ma charakter teoretyczny. Zostały w nim przedstawione zagadnienia dotyczące wykorzystania opcji rzeczowych w finansowej ocenie inwestycji zagranicznych. W części pierwszej scharakteryzowano korzyści, jakie niesie ze sobą przysposobienie opcji do rachunku inwestycji zagranicznych, wskazano ich typologię w budżetowaniu międzynarodowym, a także wybór odpowiedniej metody wyceny elastyczności związanej z opcjami. W końcowej części przedstawiono metodę drzewa decyzyjnego w ocenie efektywności inwestycji zagranicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article id of theoretical character. What has been presented therein are the issues for the application of real options within the financial assessment of foreign investments. The first part characterises the benefits introduced by the implementation of options for foreign investments, their typology has been appointed as well as the choice of the best method for option flexibility assessment. The final part of the elaboration presents the decision tree method within the foreign investment effectiveness assessment.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę generowania optymalnych modeli uczenia w postaci drzew decyzji oraz ich zastosowania
EN
The article attempts to generate optimal learning models in the shape of decision trees and their application. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono mechanizmy towarzyszące procesom decyzyjnym w systemach hierarchicznych w trakcie realizacji złożonych przedsięwzięć, nazywanych zadaniami lub projektami. Każda czynność projektowa jest czynnością wyboru w warunkach ustalonych deterministyczne lub probabilistycznie. W rozważaniach ograniczono się do ujęcia deterministycznego na skończonych zbiorach wariantów. Analizie poddano modele strukturalnej realizacji zadań i procesów. Procesy decyzyjne opisano dla przypadku systemu jednowarstwowego oraz hierarchicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents mechanisms accompanying the decision-making processes that occur while performing complex tasks, called projects, in hierarchical systems. Every project action is an action of making choice in conditions that can be veiwed as either determined or probable. The discussion is restricted to acting in determined conditions with a finite set of variants. The author offers an analysis of models of structural project completion and processes.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.