Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 461

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Budownictwo mieszkaniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
XX
Raport o sytuacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce. W liczbach podano mieszkania oddane do użytku i wskaźnik intensywności budownictwa mieszkaniowego w latach 1990-1996.
XX
Siedemdziesięciolecie, które upłynęło od odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą w 1918 roku do 1989 roku, to lata bardzo burzliwe w dziejach Polski. Wojny światowe, które przetoczyły się przez jej terytorium (zakończona I wojna i kolejna w latach 1939-1945), śmierć milionów obywateli, zmiana granic, ustrojów politycznych i gospodarczych, a także ogromne zniszczenia substancji mieszkaniowej stawiały przed władzami skomplikowane i trudne zadanie związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb mieszkaniowych obywateli. W niniejszym artykule przedstawiono przede wszystkim aspekty finansowe polityki mieszkaniowej, formy i zakres udziału państwa oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych po I i II wojnie światowej, aż do roku 1989. Wnioski, jakie można wyciągnąć, analizując sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa, szczególnie w przełomowych okresach naszej historii, stwarzają przesłankę do oceny aktualnych sposobów rozwiązywania tych trudnych problemów. Analizowany okres 1918-1989 można podzielić na następujące podokresy: - lata 1918 1939, okres bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, - lata 1945-1949, okres po zakończeniu II wojny światowej, w następstwie której poniesiono ogromne straty ludzkie i zasobów mieszkaniowych, - lata 1950-1956, - lata 1957-1989.(fragment tekstu)
3
Content available remote Problemy rozwoju budownictwa jednorodzinnego na przykładzie Łodzi
80%
EN
In the five - year period of 1976-1980 con struction of one-family houses is supported by the state as a potential source of faster satisfaction of housing needs also in towns. Decisions of central authorities promote its considerable quantitative growth. The planned volume of one-family housing construction is almost twice as high as the effects obtained in the previous 5-year period. There is projected an especially rapid development of co-operative housing construction with the houses possessing a high standard of technical equipment. Meanwhile the experience gained by Łódź in the years 1976-1977 shows that the plan provisions as regards the volume and proportions of housing construction are not feasible. In most cases the plan provisions are not implemented by the co-operative sector (houses of high standard) while in the case of individual housing construction (houses of low standard of technical equipment) the plan is only slightly exceeded. Hence the state intervention in the quantitative in crease of housing construction in the field of one-family houses. That situation is partly due to lack of properly developed land. Construction companies are not able to ensure development of land as their production capacities do not even meet the needs of industrial and multi-family housing construction which belongs to more important economic tasks. The author assumes that construction of one-family houses, calling for bigger effort of future residents and allowing them to solve the housing problem will enjoy bigger popularity in future than multi-family houses. It also constitutes a higher form of satisfaction of needs. Accordingly, it should be characterized with a higher quality. Hence the thesis that rapid quantitative growth of this from of housing construction with its present irrational character and low standard of technical equipment should be checked until a proper material base for its all-round development is created. Till that time the most urgent housing needs should be satisfied by multi-family housing construction being characterized with a high standard of technical equipment.(original abstract)
4
Content available Mieszkalnictwo w Słowenii
80%
PL
W artykule przedstawiono sytuację mieszkaniową na Słowenii w latach 2000-2012. Omówiono rozwój zasobów i warunków mieszkaniowych, jak również wydatki na mieszkalnictwo. W artykule porównano sytuację mieszkaniową w Polsce i Słowenii.
EN
The article presents the housing situation in Slovenia in 2000-2012. The development of housing conditions, the situation in housing, and housing resources, as well as expenditure on housing are discussed. The article also compares indicators characterizing the housing in Poland and Slovenia. (original abstract)
XX
Przedstawiono budownictwo jako jeden z działów gospodarki narodowej. Dokonano klasyfikacji budownictwa według kryterium technicznego, ekonomicznego i społecznego. Zwrócono uwagę na wpływ budownictwa mieszkaniowego na ożywienie i rozwój gospodarki.
EN
Presents construction industry as a one of the national economies branch. Classified construction industry by technical, economic and social criterions. Takes note of impact of construction industry on feeding and economy development.(M.P.)
XX
Tematem opracowania jest analiza cech charakterystycznych dla Wielkich Osiedli Mieszkaniowych (WOM), czyli obszarów zabudowy mieszkaniowej, zbudowanych w latach 1960-1990 w technologii uprzemysłowionej. Wiodącym zagadnieniem są czynniki społeczne i gospodarcze, które doprowadziły do znaczącego przekształcenia struktury miast w XX w. Przedstawione zostały idee teorii urbanistyki, zmiany w strukturze zatrudnienia po rewolucji przemysłowej, osiągnięcia technologiczne oraz decyzje polityczne, które miały na nie wpływ. Geneza ukształtowania się WOM została przedstawiona w szerokim kontekście historycznym, obejmującym Europę oraz Stany Zjednoczone, z uwzględnieniem szczególnych warunków odbudowy Warszawy po II wojnie światowej. Na przykładzie dwóch warszawskich osiedli - Ursynowa oraz Targówka Mieszkaniowego wykazano zarówno podobieństwa jak i rozbieżności z ideami projektowymi I połowy XX wieku. Analiza ta może posłużyć do bardziej wnikliwej i obiektywnej oceny jakości tych osiedli mieszkaniowych i ich roli we współczesnym mieście. (abstrakt autora)
EN
this paper aims at analysing characteristic features of Large housing Estates (the so-called woMs), i.e. housing estates built in the years 1960-1990 using industrial construction methods. Social and economic factors which led to significant transformation in the structure of the 20th century town are its leading issue. ideas concerning town-planning, changes in employment structure after industrial revolution as well as technological achievements and political decisions which influenced them have been presented. the origin of emergence of large housing estates has been presented in a broad historical context covering Europe and the united States, and also including specific conditions of rebuilding warsaw after world war ii. Both similarities and differences with the projects from the first-half of the 20th century have been shown on the examples of two housing estates in warsaw - ursynów and targówek. the analysis may serve as a thorough and objective valuation of the quality of these housing estates and their role in a contemporary town.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcono ocenie sytuacji finansowej trzech sektorów: sektora deweloperskiego, sektora budowlanego i sektora materiałów budowlanych. Badania objęły okres od 2005 do 2011 r., a więc ilustrują, czy i w jakim stopniu na sytuację sektorów związanych z budownictwem wpłynął kryzys finansowy. W ocenie sektorów wykorzystano analizę wskaźnikową, odchylenie standardowe oraz wycenę wartości dokonaną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz zdyskontowanych zysków rezydualnych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims at evaluating the financial standing of three sectors: the developers' sector (including investors), the construction sector (namely contractors) and the construction materials sector (suppliers of production resources). The research comprises the period from 2005 to 2011, so it illustrates the impact of the financial crisis on the situation of sectors connected to the construction industry. The evaluation makes use of ratio analysis, the standard deviation, and the DRI and DCF valuation of values. The research results contain information about the standing of particular sectors before and after the crisis. They also show the power of relation between individual sectors, and identify the differences in the risk levels as well as anticipated return rates.(original abstract)
XX
Przedstawiono założenia polityki mieszkaniowej państwa, ocenę stosowanych instrumentów wspomagania budownictwa mieszkaniowego i technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz dotychczasowe doświadczenia z wprowadzania w życie nowych instrumentów polityki mieszkaniowej państwa.
9
Content available remote Kulturowy aspekt globalizacji w nowej zabudowie mieszkaniowej Łodzi
80%
XX
Globalizacja obok aspektu gospodarczego i politycznego powoduje przenoszenie wzorców kulturowych, które ujawniają się również w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowej. W artykule przedstawiono opis charakterystycznych cech współczesnej zabudowy mieszkaniowej Danii, Niemiec i Irlandii. Wskazano na elementy zabudowy, które zostały zaadoptowane do warunków polskich na przykładzie łódzkiego budownictwa mieszkaniowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The globalization has already been known from the political and economical aspects. However, we are not allowed to forget about the cultural aspect which has appeared in forming a residential area. The article presents the description of modern built-up area in Denmark, Germany and Ireland. It includes their characteristic features. It also shows some parts of built-up area which have been adopted to polish conditions, using the example of housing construction in Łódź. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć ideę, główne założenia zasady systemu oszczędnościowo-kredytowego, odgrywającego w Niemczech szczególną rolę wśród systemów kredytowania budownictwa mieszkaniowego. Zasadniczym powodem skupienia uwagi właśnie na tym systemie, wchodzącym w obszar szeroko rozumianego finansowania celów mieszkaniowych jest wysoka jego efektywność - zarówno społeczna, jak i gospodarcza. Wyboru Niemiec, jako kraju reprezentującego ten system dokonano nie tylko wykorzystując fakt skromniejszego jego znaczenia przy finansowaniu potrzeb mieszkaniowych w innych państwach, w których można zaobserwować występowanie tego systemu, ale przede wszystkim wyrażono uznanie niemieckiego system oszczędnościowo-kredytowego za wzorcowy dla innych krajów.
EN
The goal of this paper is to present the idea, main guidelines and rules of savings and credit system. The author choose the German system because of its social and economic effectiveness. The author claims, that German's system is model for other countries.(MP)
XX
Jednym z bardziej uciążliwych etapów podczas prac związanych z projektowaniem budynków jest weryfikacja powstałej koncepcji pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi dostępności nowego obiektu dla użytkowników i bezpieczeństwa korzystających z niego osób. Odpowiednie regulacje formalno-prawne określają np. wysokość i głębokość schodów, wielkość otworów okiennych, obszar jaki musi być przeznaczony na toalety, czy miejsca, gdzie będą mogły kończyć się i rozpoczynać poręcze. Nie byłoby w tym nic negatywnego, gdyby nie to, że przepisy te są nieustannie modyfikowane i aktualizowane, co znacznie utrudnia pracę projektantom, doprowadzając nierzadko do naruszania odpowiednich zapisów i - co gorsza - opóźnia odbiór budynku i jego oddanie do eksploatacji, co w praktyce przekłada się na wymierne straty finansowe. (fragment tekstu)
XX
Artykuł omawia dwa scenariusze przedstawione w "Prognozie mieszkaniowej do 2010 roku" opracowanej w Instytucie Gospodarki Mieszkaniowej.
XX
Budownictwo mieszkaniowe, podobnie jak w krajach, które osiągnęły sukces, miało być kołem zamachowym gospodarki polskiej. Tymczasem wyniki tej branży nadal świadczą o trwającym kryzysie.
XX
W budownictwie mieszkaniowym ubiegły rok przyniósł poprawę - po raz pierwszy od wielu lat w 1997 roku wybudowano więcej mieszkań niż rok wcześniej. Optymiści prognozują, że w tym roku nastąpi prawdziwy przełom, a za dwa lata będziemy świadkami od dawna nie notowanego boomu mieszkaniowego.
XX
Brytyjskie towarzystwa budowlane (Building Societes) stanowią podwójny fenomen na rynku finansowym. Po pierwsze, okazały się w ciągu przeszło dwóch wieków organizacjami skutecznie i efektywnie finansującymi budownictwo mieszkaniowe. Po drugie, w dotychczasowym swoim kształcie większość z nich była instytucjami typu wzajemnego, potrafiącymi efektywnie działać i rozwijać się w komercyjnym otoczeniu.
XX
Artykuł prezentuje nowy, wspierany przez państwo system oszczędzania na mieszkanie - kasy mieszkaniowe.
XX
Autor podejmuje próbę określenia niektórych barier i warunków oddziałujących na kształtowanie się kosztów i cen w budownictwie. Omawia również rolę, jaką w sektorze mieszkaniowym odgrywają banki. Stwierdza, że rynek mieszkaniowy stanie się podstawowym źródłem dochodów dla banków.
XX
W programie ożywienia gospodarki rząd stawia m.in. na budownictwo mieszkaniowe, które pomogło już wielu krajom wyjść z głębokiej zapaści. Warunkiem wstępnym jest jednak pobudzenie popytu. Rząd zapowiada tańsze kredyty mieszkaniowe.
XX
Artykuł poświęcono omówieniu liczącej prawie 600 stron publikacji autorstwa Christiana Donnera pt. Polityka mieszkaniowa w Unii Europejskiej - teoria i praktyka, wydanej w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Jest to pierwsze w ostatniej dekadzie, a - zdaniem autora artykułu - może nawet w całym okresie powojennym, kompleksowe ujęcie problematyki mieszkaniowej we wszystkich krajach będących obecnie członkami Unii Europejskiej.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.