Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 159

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cultural policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Stan wiedzy o blaskach i cieniach sektora kultury w regionie zachęca do definiowania i kształtowania wizji rozwoju społecznie cennej dziedziny kultury. Mając zaplecze empirycznych danych, podjęliśmy się wysiłku sformułowania takiej wizji, która wskazuje na podstawowe cele, priorytety i kierunki działania, które należy rozważyć i wdrożyć w celu dynamizacji, ale i stabilizacji sektora kultury w regionie wielkopolskim. (fragment tekstu)
XX
Program kulturalnych stolic Europy to okazja do wymiany artystycznej i kulturalnej. Może przynieść też wymierne korzyści gospodarcze. W roku 2000, z uwagi na historyczne znaczenie, w Europie wytypowano dziewięć kulturalnych stolic: Avignon we Francji, Bergen w Norwegii, Bolonię we Włoszech, Brukselę, Kraków, Helsinki, Pragę, Reykjavik i hiszpańskie Santiago de Compostela.
XX
Rozszerzenie Unii Europejskiej ma także wymiar kulturowy i cywilizacyjny, stąd w debacie nad kierunkami rozwoju nowej Unii powraca pytanie o rzeczywiste miejsce kultury w procesach integracji i o przyszłość polityki kulturalnej poszerzonej Wspólnoty. W niniejszym artykule przedstawiono m.in. miejsce kultury i europejskiego dziedzictwa kulturowego w procesach integracyjnych w Europie.
EN
The European Union enlargement has also cultural and civilizing dimension, hence in debate on directions of the EU development return the question about real position of culture in integration processes and future of cultural policy in enlarged Community. In this article presented position of culture and European cultural heritage in integration processes.
XX
Przemiany ekonomiczne, społeczne i cywilizacyjne, które dokonały się w ostatnich dwóch dekadach, znacząco wpłynęły na funkcjonowanie sfery kultury w Polsce. Jednym z istotniejszych trendów jest nasilająca się konkurencja, która obejmuje nie tylko organizacje działające na rynku kultury (w tym kultury wysokiej), ale także podmioty sfery szeroko rozumianej rozrywki. Co więcej, konkurencja w coraz większym stopniu odnosi się do siły nabywczej klienta - odbiorcy kultury. Różnorodność form spędzania wolnego czasu sprawiła, że odbiorca kultury podejmuje decyzje o przeznaczeniu wolnych środków finansowych na określone, często substytucyjne i konkurencyjne, dobra i usługi kultury. Konsekwencją wskazanych uwarunkowań jest dostosowanie się sfery kultury, w tym podmiotów tzw. sfery realnej (oferentów dóbr i usług kultury) i sfery regulacji, do wymogów rynkowych i opracowanie nowych modeli funkcjonowania instytucji działających w kulturze. Niezbędna zatem staje się profesjonalizacja zarządzania kulturą w tym opracowanie i implementowanie strategii służących jej rozwojowi w sytuacji zmian rynkowych, co stanowi główną tezę niniejszego opracowania. Celem teoretycznym niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji profesjonalnego zarządzania w sferze kultury na podstawie dorobku literatury przedmiotu. Jako cele poznawcze można natomiast wskazać przybliżenie założeń Strategii Rozwoju Kultury przyjętej Uchwałą Rady Miasta Katowice 30 maja 2011 r. oraz diagnozę stopnia jej implementacji przez katowickie instytucje kultury na podstawie badań własnych przeprowadzonych w 2015 r. metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankietowej. (fragment tekstu)
XX
Omówiono politykę kulturalną w krajach Unii Europejskiej oraz zadania polityki kulturalnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po przystąpieniu do Unii. Przedstawiono programy dostępne w dziedzinie kultury dla państw kandydujących: program Raphael (wspieranie dziedzictwa kulturalnego), Program Kaleidoscope (rozwijanie współpracy transgranicznej) i Program Ariane (promocja książek i czytelnictwa).
XX
Niniejszy tekst jest próbą syntetycznej analizy podstaw prawnych polityki kulturalnej UE ujętych w art. 167 Traktatu z Lizbony (ex. art. 128 traktatu z Maastricht i art. 151 traktatu amsterdamskiego) i kierunków jej rozwoju w latach 1992-2013, ze szczególnym uwzględnieniem przyjętej w 2007 r. Europejskiej Agendy dla Kultury i zmiany paradygmatu polityki kulturalnej UE, która jest jej następstwem.(fragment tekstu)
EN
In 2013, the European Union celebrated the twentieth anniversary of the entry into force of the Treaty of Maastricht, while the European culture, the cultural sector and cultural institutions - the twentieth anniversary of the birth of the EU cultural policy. Article 128 of the Treaty contained the first definition of the goal, powers and scope of activity of the Community in the field of culture. Currently, the EU's competences in the field of culture are specified in Article 167 of the Treaty on the Functioning of the European Union (former Article 151 of the Treaty of Amsterdam). In the first part of this paper, the author outlines, in chronological order, the legal basis for the EU cultural policy laid down in each of the Treaties and analyses the 'soft' instruments used for shaping this policy that have determined its development in the years 1992-2013. The second part of the article focuses on the European Agenda for Culture, the fi rst strategic document in which the EU has defined long-term goals and priorities of cultural policy. The document, adopted in 2007, was to become the response of the Community to new challenges in the area of European culture and to initiate the process of shifting culture from the periphery to the mainstream of EU policies. The article points to the importance of the European Agenda for Culture in the history of the EU cultural policy, not only because it shows a change in the EU's rhetoric regarding the place and role of culture in the process of integration but mainly because the priorities adopted in the document, as well as new mechanisms of decision-making and cooperation between the EU, its Member States and the cultural sector, have determined the shape of the EU cultural policy, including the shape of EU programmes and the measures taken in the fi eld of culture after 2007. The dynamism of implementing the objectives of the European Agenda for Culture also shows that - in the long run - the Agenda will have an impact on the future condition and development of culture in Europe. Will incorporating the EU cultural policy in the Agenda shift culture from the periphery to the mainstream of EU policies? What price will the cultural sector and culture have to pay for this shift and will it not be too high? What will be the impact on culture of the progressive economisation of culture and the introduction of new key words to the language of the EU cultural policy (creativity-innovation-growth), which have dominated the point of view on the role and place of the cultural sector in Europe after 2007. Can the EU fi nd a balance in supporting the economic and social dimensions of culture, and can it support culture as an area of autonomous values, actions as well as complex identities that cannot be reduced to one common denominator? The conclusion ending the text concerns the future of the EU cultural policy and the paradox that it can become part of. Because what we are witnessing now is an attempt to negotiate a partial 'soft' communitisation of the EU cultural policy within the limits imposed by Article 167 TFEU. It is possible, however, that in the future the same limits, so fervently criticised over the years, will be the basis for insisting on the autonomy of culture and its values and needs not defined by the market.(original abstract)
EN
Given that culture through cultural policies at all levels of governance has the potential to mitigate crises, the main aim of this paper is to indicate that the EU, through its recent actions (i.e. initiatives, measures, and projects) - and within the limits of its competences - is steadily moving in a direction to utilise the potential of culture in this regard mostly through its evolving cultural policy. This aim is achieved by applying qualitative methodology (i.e. a content analysis of relevant primary and secondary sources) in the following ways - firstly, the basic definitions of culture, cultural policies, and crisis are provided in order to eventually emphasise the growing recognition of the importance of culture in confronting crises according to recently published UNESCO and Council of Europe documents. Subsequently, after indicating the current course of the EU's cultural policy and its accentuated cross-sectoral dimension, what follows is a review and analysis of the relevant actions taken within the framework of the EU's cultural policy that are related to recent crises (i.e. the migrant crisis, the Coronavirus crisis, and the Ukraine crisis). In view of that, the results of this inquiry indicate that through its recent cultural actions - channelled mostly through its cultural policy - the EU is increasingly approaching culture as a valuable resource which has the potential to enhance resilience and recovery from crises in an EU context and beyond. (original abstract)
8
Content available remote Sposób podejścia do sfery kultury w stanowiskach Rady Unii Europejskiej
100%
XX
Celem niniejszego artykułu jest określenie, w jaki sposób twórcy polityki kulturalnej Unii Europejskiej myślą o sferze kultury. Istnieją, co prawda, badania wymiaru ideowego polityki kulturalnej UE, jednakże zwykle skupiają się one na jednej, dwóch bądź trzech ideach, nie podnoszą problemu ich współistnienia oraz ewolucji w dłuższym okresie.(fragment tekstu)
EN
This article attempts to explain the understanding of culture which form the basis of the EU's cultural policy as well as to present changes in that regard occurring along with the development of this policy. The research material consisted of common positions of the EU member states adopted during meetings of the Council of the European Union. The research was done using qualitative content analysis. The most general conclusion from the research is that the basis of the EU's cultural policy since the beginning of the researched period have consisted of two different approaches to culture in the EU: cultural unity and cultural diversity. Moreover, the creators of the EU's cultural policy understood the role of culture in the integration process in four ways: as a non-instrumental value, a sociocreative factor, an economic factor as well as a factor enhancing the external relations of the EU. During the researched period we observed certain changes regarding the approach towards culture. They involved either changes within the already existing ideas or creating new concepts concerning the cultural sphere.(original abstract)
XX
W artykule przeanalizowano wsparcie instytucjonalne dla warunków rozwoju przemysłu kulturalnego i kreatywnego na Ukrainie oraz określono wiodącą rolę ekspertów UE w tym procesie. Zidentyfikowano i scharakteryzowano podstawowe tendencje rozwoju gospodarki kreatywnej oraz nakreślono czynniki utrudniające jej efektywność. Przedstawiono propozycje wzmocnienia strategicznego kursu kraju w celu przyspieszenia rozwoju gospodarki kreatywnej na podstawie doświadczenia Unii Europejskiej i potencjału twórczego ludności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyze institutional support for the prerequisites for the development of cultural and creative industries (CCI) in Ukraine, emphasizing the leading role of EU experts in this process. They identify and describe basic tendencies in the development of a creative economy as well as problems that hinder its effectiveness. A number of proposals are presented about how to strengthen the country's strategic course in order to accelerate the development of a creative economy by implementing the experience of the European Union and taking into account the creative potential of the population(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie szerokiego spektrum działań w obszarze kultury mających miejsce w ramach polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Priorytetem było przeanalizowanie podstaw forlano-prawnych polityki kulturalnej Unii Europejskiej, jak również jej obecnej działalności w tym zakresie. Postawiono i udowodniono tezę, iż podstawy prawne polityki kulturalnej w UE oraz realizowane w ramach tej polityki różnorodne inicjatywy uzupełniają krajowe działania w ramach kultury. Dokonano przeglądu najnowszych źródeł informacji dotyczących polityki kulturalnej UE. Skorzystano z opublikowanych, naukowych monografi i tematycznych, ale przede wszystkim dokonano analizy najnowszych dokumentów, planów działań, programów, strategii i inicjatyw przygotowanych przez UE(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show a wide spectrum of activities in the fi eld of culture taking place within the framework of the European Union's cultural policy. The priority was to analyze the formal and legal basis of the European Union's cultural policy, as well as the EU's present activities in this area. The thesis was put forward and proved that the legal basis of cultural policy in the EU and the various initiatives implemented within this policy complement national activities in the fi eld of culture. The sources of information on EU cultural policy have been reviewed. Published scientifi c thematic monographs were used, but most of all, the latest documents, action plans, programmes, strategies and initiatives prepared by the EU were analyzed(original abstract)
XX
Głównym zadaniem badawczym było - oprócz identyfikacji podmiotów kultury - stworzenie uniwersalnego modelu obserwacji zmian w kulturze i jej otoczeniu, na obszarze podległym samorządowi wojewódzkiemu. Badanie to miało charakter prototypowy, na tak dużą skalę nie było dotychczas realizowane w polskiej tradycji kulturoznawczej. Nie chodziło w tym projekcie jedynie o kolejny zapis socjograficzny, lecz o stworzenie nowej aparatury pojęciowej, oddającej charakter zmian zachodzących w kulturze polskiej w ostatnich latach. Jednym z kilku celów badawczych omawianego projektu (zdecydowanie różniącego się od badań GUS) była próba określenia, na ile demokratyzacja zarządzania na terenie podległym samorządowi wojewódzkiemu określa strategię rozwoju kulturalnego regionu. (fragment tekstu)
12
Content available remote Wynalezienie poszerzonego pola kultury
75%
XX
Przemiany technologiczne, kulturalizacja kolejnych sfer życia z jednej strony, nowe formy ekonomizacji i upolitycznienia kultury z drugiej, ale i dowartościowanie codzienności przez badaczy społecznych sprawiły, że pole kultury uległo poszerzeniu. W ciągu ostatniej dekady w polskiej polityce kulturalnej również dało się zauważyć przesunięcie akcentów - z koncentracji na kulturze wysokiej w kierunku antropologicznej wizji kultury, postrzeganej przede wszystkim jako narzędzie rozwiązywania problemów społecznych, zacierania dystynkcji dzięki uznaniu tych praktyk kulturowych, które były na marginesie. Pomimo inkluzywnego charakteru tej zmiany, wspomniane procesy wytworzyły nowe napięcia, bo przecież kultura to również obszar rywalizacji o ograniczone zasoby, także finansowe. W artykule przedstawiona zostaje geneza poszerzenia pola kultury i jego implikacje badawcze. Dzięki refleksji nad teorią pól zarysowane zostają relacje kultury z gospodarką i polityką. Na podstawie tej analizy sformułowane zostają uwagi związane z refleksją nad poszerzeniem pola kultury, które zniwelować mają ryzyko popadania przez użytkowników tej koncepcji w kulturowy populizm. (abstrakt oryginalny)
EN
Technological changes, culturalisation of the new realms of social activity, and revalorization of the common life by the social researchers led to the enlargement of the field of culture. Additionally, during the last decade within Polish cultural policy the shift of focus had occurred, from the focus on high-brow culture, as its most legitimate form, toward anthropological visions of culture, often associated with the tool for resolving the social problems. However, despite the inclusiveness of this change, those processes have resulted in new tensions, generated within the culture field but also because it remained within the struggle for limited resources, financial among others. In the article the authors present the origins of the broader field of culture concept and its implications for the research. Using Pierre Bourdieu's theory of social fields, the relations between culture, economy and politics are drawn. Authors suggest that the career of the anthropological turn - as they call the invention of the enlarged field risks of becoming a cultural populism. (original abstract)
13
Content available remote Wartość kultury w perspektywie polityki publicznej
75%
XX
Artykuł jest krytyczną prezentacją koncepcji teoretycznych wartości kultury istotnych z perspektywy polityk publicznych. W artykule autorka przedstawia zmianę, jaka się dokonała w postrzeganiu wartości kultury w ostatnich dziesięcioleciach, omawia metody zaczerpnięte z nauk ekonomicznych oraz złożone interpretacje wartości kultury. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is a critical presentation of theoretical concepts of cultural values significant from the public policies' perspective. The author indicates changes, which has been made in perceiving cultural values within the last few decades, discusses economics based methods and broad interpretations of cultural value. (original abstract)
XX
Wzrost złożoności świata społecznego wymusza przemiany polityki publicznej, której przedstawiciele starają się dostosować ją do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Powszechną formą tej adaptacji wydaje się wdrażanie nowych technik zarządczych zgodnych z modelem metagovernance. Zakłada on m.in. uzupełnienie istniejących modeli zarządzania publicznego o horyzontalne sieci interesariuszy polityki publicznej, ale też oparcie polityki na trzech zasadach - wymaganej różnorodności, wymaganej refleksyjności i postawy ironicznej. Publiczne instytucje kultury nazywane instytucjami ramowymi wspierają wdrażanie nowych technik zarządczych przede wszystkim poprzez tworzenie nowych sieci interesariuszy polityki kulturalnej i wsparcie już istniejących. Niniejszy opis instytucji powstał na podstawie wywiadów indywidualnych z osobami zaangażowanymi w tworzenie polityki publicznej w obszarze kultury zrealizowanych w drugiej połowie 2018 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The increasing complexity of the social world forces transformations within public policies, which are trying to adapt to the dynamically changing reality. The implementation of new management techniques in line with the model of metagovernance appears to be a common formula of such adaptation. The model involves complementing the existing management models with horizontal networks of public policy stakeholders as well as establishing the policy regarding three principles - of the required diversity, required reflexivity, and ironic attitude. Public cultural institutions that serve the role of framework institutions support the implementation of new management techniques, primarily by means of creating new and supporting existing networks of cultural policy stakeholders. The description of the institution is based on in-dept-interviews with in- dividuals involved in the creation of public policy in the area of culture pursued in the second half of 2018.(original abstract)
XX
W lipcu 2004 roku Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej propozycję nowego programu w dziedzinie kultury. Program jest przewidziany na lata 2007-2013 i ma połączyć w sobie wszystkie działania prowadzone obecnie przez Komisję w dziedzinie kultury. Program, który nosi roboczą nazwę "Kultura 2007" został stworzony na bazie doświadczeń zdobytych podczas realizacji programów "Ariane", "Kaleidoscope" oraz "Raphael", programów "Działania przygotowawcze na rzecz współpracy kulturalnej", "Wsparcie ciał aktywnych na polu kultury na poziomie europejskim", "Europejskie Stolice Kultury" i wreszcie, a raczej przede wszystkim, programu "Kultura 2000". Na kształt programu wpłynęły także zakończone w 2002 roku konsultacje publiczne, wymiany poglądów, które miały miejsce podczas licznych spotkań z przedstawicielami środowiska kultury oraz analizy funkcjonowania dotychczasowych programów. Komisja zapewnia, że nowy program będzie bardziej przejrzysty i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Czy tak naprawdę będzie? Przyjrzyjmy się mu dokładniej. (fragment tekstu)
XX
Omówiono rolę i znaczenie kultury w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Krótko scharakteryzowano politykę kulturalną, finansowanie kultury oraz regulacje prawne odnoszące się do prawa autorskiego.
EN
This article is about the role of culture in the process of integration of Poland into the European Union. Culture is important in the process of integration of Europe. The culture spreading is effective to strengthen the economy power of members of the EU. The institutions of the EU take upon themselves activities in the sphere of culture. The main aim of their work are protection of the culture's heritage of Europe and introducing culture of member states to one another. Supporting of culture activities by members of the EU, the activities which are directed into the artistic enterprises on the European scale, take place by special programs on which culture's institutions place their projects on the agenda. The members of an association may also take part in these programs (e.g. the program "Culture 2000"). In this article the importance of culture in the process of integration of Poland into the European Union is emphasized because culture may increase consciousness of Poles of their own nationality by creating a bond between Poland and other European communities. An audiovisual policy which is of great importance in the process of integration of Poland into the European Union is one of significant issues of the present culture policy. Poland takes upon itself activities to harmonize its law of audiovisual policy with the EU law in this sphere (e.g. amendments of The Law on Copyright And Neighboring Rights). The main purpose of the EU's audiovisual policy is to create a common production and distribution of audiovisual programs market and to create a freedom of television broadcasting. As a result television programs will be more interesting to the viewers in the EU and in the candidate's countries. It is emphasized that these activities will also increase the variety of culture in these countries. At the end of the article there is a resume which state that an importance of process of the integration of Europe depends not only on the economy aspects, but also on socio-cultural processes. (original abstract)
17
Content available remote Cultural Industries in Public Policy
75%
EN
This paper focuses on cultural industries. They are becoming a part of culture on the national level because they create both the symbolic and the economic capital. The research proves that investment in cultural industries is beneficial; they help to attract tourists and investors from other countries, improve the image of the country and increase awareness about it. Cultural industries are becoming a perspective area of economy. In Europe and other countries of the world, cultural industries have appeared as a branch of private business which do not require state support; however, the subsequent development of these industries and their successful competition with international corporates of cultural industries require purposeful state policy. Recently, the notion of cultural industries has been included into the cultural policy. Political decisions determine certain changes in cultural industries and their influence on the culture in a country. Countries can shape their policy of cultural industries in different ways; they can select the means to implement the policy depending on their aims and to establish institutions to implement them. The following models of the policy of cultural industries are distinguished: paternalistic, patronal, and liberal; they indicate a state's approach towards cultural policies and help to understand and evaluate its decisions in the area of the management of cultural industries. Therefore, the aim of the article is to reveal the extent of control imposed on cultural industries in the state policy. The first part of the article surveys the notion of cultural industries and the areas attributed to them. The second part analyses cultural industries as an area of cultural policy, and the last part describes possible models of the policy of cultural industries. (original abstract)
EN
The EU is promoting cultural relations with Asian countries. While building interpersonal and institutional connections, the EU pays special attention to Japan. The image of the EU and its mutual relations with Japan are generally recognised as predominantly good and trustworthy. This paper will examine the process of building creative/progressive cultural relations between the EU and Japan based on two hypotheses; first: despite the fact that the EU tried to develop cultural relations within Japan, the embassies of the EU Member States are far more active in cultural programs than the EU Delegation; and secondly: the reception of the EU as a historic and cultural project is rather fragmented (as opposed to being holistic) in Japan. The aim of this research is to analyse, compare, and evaluate both the effort and achievements made by the EU and Japan in the process of building creative cultural relations. The research will demonstrate an analytical approach in the political sciences discipline.(original abstract)
XX
Przedstawiony artykuł ma charakter podsumowania społecznych badań jakościowych realizowanych w sześciu miastach w Wielkopolsce, stanowiły one drugi etap postępowania badawczego, realizowanego w roku 2010. metodą badawczą były zogniskowane wywiady grupowe (panele ekspertów) z udziałem osób reprezentujących środowiska opiniotwórcze w danej społeczności lokalnej miasta powiatowego. Celem badań fokusowych było określenie potencjałów i deficytów sektora kultury występujących na poziomie miast powiatowych. Zogniskowane wywiady grupowe zorganizowane zostały z pomocą lokalnych partnerów w Kępnie, Gnieźnie, Czarnkowie, Wolsztynie, Turku i Jarocinie w październiku 2010 roku. Drugim celem opracowania jest wskazanie zaobserwowanej różnorodności w zakresie sposobów prowadzenia działalności kulturalnej (a właściwie prowadzenia lokalnych polityk kulturalnych) przez samorządy lokalne. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.