Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1318

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Współpraca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
1
Content available remote Ocena i pomiar relacji w międzyorganizacyjnej kooperacji
100%
XX
Współpraca pomiędzy firmami we współczesnym świecie staje się krytyczną częścią strategii przedsiębiorstwa. Powiązania kooperacyjne pozwalają rozszerzać geograficzne uczestnictwo w rynku, ograniczać koszty, redukować ryzyko, nabywać nowe umiejętności itp. Podkreśla się, że realizacja zadań i budowa przewagi konkurencyjnej uwarunkowane są poziomem i jakością powiązań kooperacyjnych. Większość organizacji ma jednak tendencję do realizacji swoich własnych interesów, nawet kosztem partnera. Istotnym problemem rozważanych kwestii jest próba obserwacji i wyznaczenia wskaźników szacujących i oceniających poziom, zakres i wymiar współpracy. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki oceny i pomiaru relacji kooperacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, cooperation between companies becomes the crucial part of the enterprise strategy. Cooperation connections enable to spread the geographical participation, limit the costs, reduce risk, gain new abilities etc. It should be stressed that the realization of new tasks and the creation of competitive domination position depend on the level and quality of cooperation connections. Most organizations tend to realize their own interest even devoting the partner. The attempt of observation and description of indexes, estimating and evaluating the level, range and scope of cooperation, is the significant problem of the considered aspects. The paper presents the evaluation of the subject and the measurements of the cooperation.(original abstract)
XX
Omówiono historię współpracy EBI z rządem Polski w latach 1990-1996. Projekty inwestycyjne z udziałem finansowym EBI są poddawane ocenie ekspertów Banku.
3
100%
XX
Jednym z podstawowych zadań polityki spójności Unii Europejskiej jest zlikwidowanie zapóźnienia w rozwoju społecznym i gospodarczym terenów przygranicznych. Dotyczy to zarówno terenów położonych przy granicach administracyjnych krajów członkowskich, jak i przy granicach zewnętrznych Unii. Problematyka ta jest od dawna przedmiotem programowania funduszy europejskich, np. INTERREG. Tworzono również podstawy organizacyjne, jak np. EUROREGIONY. W 2006 r. stworzono podstawy prawne do tworzenia nowych instytucji - Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. Artykuł przedstawia podstawowe założenia organizacyjne i finansowe EUWT, dotychczasowe doświadczenia w ich tworzeniu i funkcjonowaniu oraz próbę określenia jego wad i zalet jako formy współpracy transgranicznej(fragment tekstu)
EN
One of the basic issues of the European Union's uniformity policy is to eliminate the backwardness in the social and economic development of the frontier areas. This issue refers to the areas situated near the administrative borders of the members countries and external EU borders. These problems have, for a long time, infl uenced the European funds planning for ex. INTERREG. Moreover, the organisational foundation like for ex. EUROREGIONY has been established. In 2006, legal basis for new institution establishment were created - European Group of Territorial Cooperation. The article presents basic organisational and fi nancial principles for EGTC, previous experiences connected with its formation and functioning, and what is more the author attempts to assess the strengths and weaknesses of EGTC as a form of transborder cooperation.(author's abstract)
XX
W dniu 28 maja 2022 roku odbyła się̨ międzynarodowa interdyscyplinarna naukowo-praktyczna konferencja pt. Problemy współczesnej Europy i praktyczne rozwiązania, która stanowiła podsumowanie projektu Mosty współpracy naukowej. Projekt zrealizowano w ramach działań̨ poststypendialnych Programu im. Lane'a Kirklanda administrowanego przez Fundację Liderzy Przemian i finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konferencja została zorganizowana w formie online na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z kwartalnikiem naukowym Przegląd Europejski oraz Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Główny cel projektu Mosty współpracy naukowej stanowił rozwój współpracy polskiego środowiska akademickiego z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu. Uczestnicy konferencji mogli uczestniczyć w panelach polsko- lub anglojęzycznych. Niniejsze sprawozdanie przedstawia najważniejsze momenty konferencji.(abstrakt oryginalny)
EN
On 28 May 2022, an international interdisciplinary scientific and practical conference Problems of modern Europe and practical solutions was held, which summarised the project Bridges of scientific cooperation. This project was implemented as a part of the post-scholarship activities of the Lane Kirkland Scholarship Program administered by Leaders of Change Foundation and financed by Polish-American Freedom Foundation. The conference was organised online at the University of Warsaw in cooperation with the scientific quarterly Przegląd Europejski and Team Europe at the Representation of the European Commission in Poland. The main goal of the project Bridges of scientific cooperation was the development of cooperation between the Polish academic community and the countries of Central-Eastern Europe and Caucasus. Conference participants could take part in Polish-language or English-language thematic panels. This report presents the detailed information about this conference.(original abstract)
5
Content available remote Selected Aspects of Austrian-Polish Cooperation in the Innovation of Enterprises
80%
EN
The article analyses issues of innovation by small and medium-sized businesses in Poland and Austria in the context of the Europe 2020 Strategy. Polish cooperation with Austria is visible mainly in the fields of innovative solutions, nature protection, efficient production and respect for natural resources, which significantly affects sustainable economic development and job growth in both countries. In addition, the countries are connected with respect to economic growth and issues related to the exploitation of natural resources, which are key for the protection of the environment. Related decisions and actions in the near future will have a significant impact on the performance and economic cooperation of the two countries. (original abstract)
6
80%
XX
Przedmiotem prezentowanego artykułu są uwarunkowania współpracy firm w łódzko-warszawskim obszarze funkcjonalnym. Omówiono czynniki, obszary, efekty oraz bariery współpracy firm. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych 150 małych i średnich firm funkcjonujących w obszarze o relatywnie wysokiej intensywności współpracy firm, dotyczącej kontaktów w szeroko rozumianym zakresie przepływów wiedzy i informacji, pozyskiwania specjalistów oraz wspólnych przedsięwzięć. Bliskość firm i innych podmiotów zlokalizowanych w obszarze funkcjonalnym i towarzysząca jej współpraca wpływają pozytywnie na efekty finansowe uzyskane dzięki współpracy, a zdecydowana większość firm o intensywnej współpracy z innymi podmiotami realizuje swój potencjał innowacyjności. Wskazuje to na zależność współpracy i innowacyjności firm zlokalizowanych i mających partnerów w obszarze funkcjonalnym. Z drugiej strony, współpraca firm napotyka bariery osłabiające korzyści ze współpracy(abstrakt oryginalny)
EN
The presented paper focuses on the determinants of cooperation between enterprises in the Warsaw-Lodz functional area. It discusses factors, areas, effects and barriers to cooperation between enterprises. The second part of the paper presents the results of empirical research conducted among 150 small and medium-sized enterprises, operating in the area characterised by relatively high intensity of cooperation between enterprises, concerning contacts in the field of knowledge and information flow, the acquisition of specialists and the establishment of joint ventures. This cooperation brings beneficial financial and innovationrelated effects. However, it faces barriers that impair the benefits of cooperation(original abstract)
XX
Kiedy w 1991 roku Ewald Raben, otwierał pierwszy oddział firmy w Baranowie pod Poznaniem, logistyka w Polsce kojarzyła się nadal głównie z wojskiem, a pomysł powierzania swoich towarów zewnętrznej firmie, wielu wydawał się kuriozalny. Mimo początkowej nieufności urzędników, spółka Raben rosła wraz z dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Wkrótce polski biznes stał się większy od holenderskiego i okazał się oknem na całą Europę. (fragment tekstu)
XX
Przedmiotem rozważań są dzieła współautorskie. Zgodnie z art. 11 § 1 ust. o pr. aut. współtwórcom służy prawo autorskie łącznie. Ramowe sformułowanie przepisu utrudnia jednoznaczne rozstrzygnięcie, jakiego typu dzieła mieszczą się w pojęciu utworów wspólnych1. W piśmiennictwie i orzecznictwie zgłaszano liczne propozycje rozstrzygnięcia tego splotu zagadnień. Wyróżnić możemy dwa aspekty pojęcia "współautorstwo". Możemy je określić umownie jako przedmiotowy i podmiotowy. W pierwszym z nich interesuje nas przede wszystkim dzieło jako rezultat współpracy. Ustalenie, że zawiera elementy twórcze będące wynikiem działalności co najmniej dwóch osób, wystarcza do nadania mu cechy wspólnego. (fragment tekstu)
9
Content available remote University and Business Cooperation in Poland
80%
EN
Nowadays, a close cooperation between science and business seems to be a necessity.Changing environment and increasing competition affect the need for continuous improvement of goods and services. Universities and research institutes are an important source of knowledge for Polish entrepreneurs. Unfortunately, in Poland the sphere of business and science does not cooperate effectively enough. With proper analysis of potential benefits of cooperation, the model of partnership between the science and business should be built. In Poland it is worth to create an atmosphere conducive to the exchange of knowledge between these two entities. In the long run, it contributes to the increase of competitiveness of enterprises and the development of parent education institutions.(original abstract)
XX
Współcześnie rozwój regionu turystycznego jest mocno związany z atrakcyjnością turystyczną danego obszaru. Kluczowe stają się możliwości tworzenia atrakcyjnej oferty przez przedsiębiorstwa turystyczne. Wymaga to jednak współpracy na rzecz rozwoju regionu i samych firm. Jednym z aspektów współpracy są konsultacje przeprowadzane przez przedsiębiorców turystycznych z innymi partnerami z regionu. Celem badań było określenie, z jak dużą grupą osób przedsiębiorcy branży turystycznej konsultowali się w sprawach dotyczących funkcjonowania ich firmy i jakich zagadnień konsultacje te dotyczyły. Część empiryczna opracowania została przygotowana na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród małopolskich przedsiębiorców.(abstrakt oryginalny)
EN
Today, the development of a tourist region is strongly associated with its attractiveness as a tourist destination (in terms of its natural, cultural and anthropogenic resources). In order to be competitive, however, enterprises in the region also need to cooperate in the development of the tourist destination. One aspect of this cooperation are business consultations carried out by companies with their partners in the region. The aim of this study is to determine how a large group of entrepreneurs in the tourism industry communicated with each other concerning their business operations, and what areas these consultations concerned. The empirical section of the study was written on the basis of the results of surveys conducted among business owners from different parts of the Małopolska region(original abstract)
XX
Z artykułu dowiesz się:Jak zachęcić pracowników do powrotu do biura?Na co szczególnie zwracać uwagę, żeby nie zabić ducha zespołu?Jakie mogą być przykładowe działania integracyjne? (fragment tekstu)
XX
Artykuł poświęcony został analizie Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego "Dolina Zdrowia". Autorka, w oparciu o badania przeprowadzone wśród uczestników inicjatywy klastrowej, wskazała na czynniki, które decydują o sukcesie lub porażce tego typu przedsięwzięć, dużo miejsca poświęcając na identyfikację branżową i regionalną członków inicjatywy oraz współpracę sieci z władzami lokalnymi i regionalnymi. Słabe zaangażowanie poszczególnych stron (członków inicjatywy, koordynatora, władz publicznych) uniemożliwia proces integracji, podczas gdy udana inicjatywa, z którą utożsamiają się wszyscy członkowie, gwarantuje rozwój trwałych i silnych więzi w grupie współpracujących podmiotów i wpływa pośrednio na wizerunek całego regionu.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author, based on research conducted among the participants of Ciechocinek Spa Cluster "Health Valley" identifies the factors that determine the success or failure of such projects, concentrating on regional and industrial identification of members and cooperation with local and regional authorities. Poor involvement of the coordinator and members of the initiative as well as public authorities prevents the integration process, while a successful initiative, which equate to all members ensures the development of sustainable and strong ties in the group of cooperating entities and indirectly affects the image of the whole region.(original abstract)
XX
Oficjalnie nie istnieje podział na twinning tradycyjny i nowoczesny, jednak podczas analizy kontaktów bliźniaczych funkcjonujących obecnie w Europie, Polsce i w województwie dolnośląskim coraz częściej dają się zauważyć takie właśnie tendencje. Szczególne znaczenie w wymiarze nowoczesnym mają funkcjonowanie organizacji pozarządowych koordynujących współpracę bliźniaczą, a także podejmowanie przez miasta partnerskie wspólnych inwestycji, uznawanych za wyraz zaufania do miasta partnerskiego, które traktowane jest jako partner w zakresie już nie tylko kulturalnym, ale także ekonomicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Officially there is no division into modern and traditional town twinning but after analyzing this sort of contacts existing in Europe, Poland and Lower Silesia voivodeship it is possible to observe such tendencies. Particularly important in the modern dimension of town twinning there is the existence of non-governmental organizations coordinating common activities of towns and undertaking common investments which are treated as the sign of trust towards the twinning partner not only within cultural but also economic area. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł porusza wybrane zagadnienia związane z programem TACIS (Technical Assistance for the Central Independent States) w odniesieniu do rozwoju państw postsowieckich. Przedstawione zostało zestawienie obejmujące alokację środków programu TACIS w latach 1991-2006. W dalszej części poruszono zagadnienie efektywności programu w Rosji i transgraniczny wymiar programu (TACIS CBS) na przykładzie Programów Sąsiedztwa Polska-Litwa-Federacja Rosyjska (obwód kaliningradzki) oraz Polska-Białoruś- Ukraina. (abstrakt oryginalny)
EN
The hereby article discusses selected problems related to TACIS programme (Technical Assistance for the Central Independent States) with reference to the development of post-Soviet states. The allocation of TACIS programme resources in the period of 1991-2006 has been presented. Additionally, the article covers problems of programme efficiency in Russia, as well as the cross-border dimension of the programme (TACIS CBS) based on the example of Neighbourhood Programmes for Poland - Latvia - the Russian Federation (Kaliningrad district) and Poland - Byelorussia - Ukraine. (original abstract)
XX
Opracowanie porusza zagadnienia związane z ideą miast partnerskich, będących jednym z przejawów międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego. W artykule, obok treści teoretycznych dotyczących istoty współpracy w ramach związków miast partnerskich, odniesiono się również do wyników badań ankietowych przeprowadzonych z miastami partnerskimi Łodzi. Pozwoliły one na skonfrontowanie rzeczywistego przebiegu współpracy partnerskiej przedmiotowych miast z założeniami wynikającymi z przyjętych dokumentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article raises issues related to one of the symptoms of the international cooperation of local government units which are cities. Its main purpose is to highlight the true extent of this cooperation and its principles and ideas. In addition to the theoretical content, it also focuses on the results of surveys which try to evaluate cooperation, its course, forms and planes in Łódź and its partner cities.(original abstract)
17
Content available remote Semestr europejski w Sejmie RP : aspekty instytucjonalne i prawne
80%
XX
Artykuł poddaje analizie od strony prawnoinstytucjonalnej pierwsze doświadczenia związane z funkcjonowaniem semestru europejskiego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Autor pokazuje ewolucje mechanizmu w izbie niższej polskiego parlamentu od pierwszej edycji semestru w 2011 r. do ostatniej zakończonej procedury w 2014 r. W pracy podniesione są m.in. kwestie udziału poszczególnych komisji sejmowych w pracach nad dokumentami składającymi się na cykl semestru, współpracy międzyparlamentarnej w UE, a także uwarunkowań prawnych semestru z uwzględnieniem współpracy między rządem i parlamentem w ramach ustawy kooperacyjnej. Artykuł zawiera także rekomendacje. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the first years of the functioning of the European semester mechanism in the Sejm of the Republic of Poland from the institutional and legal perspectives. The author shows the evolution of the procedure in the lower house of the Polish parliament since the first edition of the Semester in 2011 until the last one recently ended in 2014. The research concerns the participation of different committees in the process of examining documents of the Semester cycle, EU inter-parliamentary cooperation, as well as the legal aspects of the government-parliament relations according to the cooperation act. The article also contains recommendations. (original abstract)
XX
Na podstawie przedstawionego materiału można dojść do wniosku, że zaufanie jest jedną z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych do utrzymania wartości. Sprawa jest szczególnie skomplikowana wówczas, gdy o poziomie zaufania, jakim darzymy innych, decydujemy jedynie na podstawie deklarowanego lub domniemanego systemu moralnego naszych partnerów. Sytuację komplikuje niepełna wiedza na temat różnorodnych systemów moralnych, a co za tym idzie, stereotypy i uprzedzenia, ponadto spory terminologiczne (np. o pojęcie "zabójstwo") i doktrynalne, liczne dopuszczalne odstępstwa od reguł i konflikty moralne. Możemy mieć np. dylemat, czy milczeć i zezwolić na pogwałcenie poczucia sprawiedliwości w imię lojalności, czy też uczynić zadość poczuciu sprawiedliwości i wyrównać krzywdę, ale pogwałcić solidarność. Norma moralna "nie kłam" jest jedną z najczęściej wymienianych norm, które stoją na straży społecznej wartości zaufania, kłamstwo jest jednocześnie jednym z najbardziej pospolitych czynów i dopóki nie nastąpi naukowe badanie kłamstwa, na próżno moraliści będą się starać tłumaczyć nam konieczność moralną i "ekonomiczną doniosłość" niemijania się z prawdą. Jak dotąd "nie jesteśmy ani doskonałymi, ani zupełnie złymi kłamcami, wykrywanie kłamstwa nie jest ani tak łatwe, jak twierdził Freud, ani niemożliwe", Dlatego należy pamiętać zdroworozsądkowe maksymy Ch. Handy: "Zaufanie nie może być ślepe", "Zaufanie ma swoje granice". (fragment tekstu)
EN
Trust is one of the most important values of the cooperation. In this article the author presented trust from the perspective of various moral systems. (original abstract)
EN
The article analyses features of community councils as advisory bodies. It is argued that the regulatory framework and functioning of public councils and their quantitative and qualitative composition are determined in the primary stage of their development. The author describes examples of violations that took place during the establishment of community councils in the state (regardless of level). The article mentions the main functions of community councils: providing expertise, effective communication, supervisory activity and advisory activity. The author argues that a public council directly affects the strategic management of a public authority by ensuring concrete results and stability of government institutions. The article concludes with a list of proposals for improving dialogue with public authorities. (original abstract)
XX
Podejmując problematykę oceny poziomu zaangażowania państwa nadmorskiego w działalność operacyjną realizowaną w ramach stałych zespołów NATO, należy pamiętać, że aktywność marynarki wojennej dowolnego państwa obejmuje zarówno działania o charakterze narodowym, jak i międzynarodowym. Do działań międzynarodowych zaliczyć należy m.in.: ćwiczenia, działalność szkoleniową, codzienną działalność operacyjną oraz dyplomację morską. Za główne determinanty kształtujące proporcje między działaniami narodowymi i międzynarodowymi należy uznać: decyzje polityczne dotyczące poziomu zaangażowania w działania międzynarodowe, potencjał ilościowo-jakościowy marynarki wojennej państwa oraz koszty związane z udziałem w przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym (działania w ramach stałych zespołów NATO, udział w ćwiczeniach międzynarodowych oraz operacjach sojuszniczych i międzynarodowych). Warto zatem znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki powinien być maksymalny, optymalny i minimalny poziom zaangażowania Marynarki Wojennej RP w działania w ramach stałych zespołów NATO. (fragment tekstu)
EN
The first part of the paper concerns the involvement of Polish Navy ships in the Standing NATO Maritime Group presents the areas of possible activity of Polish Navy. Based on conceptual modernization programs presented in the article, the group of navy vessels has been dedicated to Standing NATO Maritime Groups participation. (original abstract)
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.